Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. M. Serhat YAMALI Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı 1 4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. M. Serhat YAMALI Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı 1 4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Dr. M. Serhat YAMALI Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı drserhatyamali@bsm.gov.tr 1 4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI

2 SUNUM PLANI Sigaraya yasakların getirilme nedenleri 4207 sayılı Kanun hükümleri 16 Temmuz 2009 tarihli Başbakanlık Genelgesi 27 Mayıs 2008/ 26888 Tebliğ 2009/44 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi İl Denetleme Ekiplerince doldurulacak formlar 2

3 3 Tüm kanserlerin % 30’ unun nedeni sadece sigara. Dünya Sa ğ lık Örgütü’nün yayınladı ğ ı son rapora göre dünya genelinde tüm ölümlerin % 35’i kanserden meydana geliyor. Tüm ölümlerin %23’ü sigaradan kaynaklanıyor. Sigara içenlerin %50’si sigaraya ba ğ lı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Türkiye’ de yılda 100.000 ki ş i sigaradan kaynaklanan hastalıklardan dolayı ölüyor. 3 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

4 4 Ba ş ka bir istatisti ğ e göre tüm sigara içenlerin % 10-15’ i akci ğ er kanserinden ölüyor. Sigara; akci ğ er ba ş ta olmak üzere gırtlak, a ğ ız, dil, mide, oniki parmak ba ğ ırsa ğ ı, ince ve kalın ba ğ ırsak, cilt, meme, rahim ve prostat kanserlerinin, göz ve beyin tümörlerinin ço ğ unlukla temeldeki sebebi. Günde 1 paket sigara içen birinin içmeyene göre akci ğ er kanserine yakalanma ihtimali 20 kat fazla. 4 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

5 5 Nikotin ba ğ ımlılı ğ ı esrar, eroin, kokain ve alkol ba ğ ımlılı ğ ından 8 kat daha fazladır. Sigarayı 1 kez deneyen 4 ki ş iden 3’ü ba ğ ımlı hale gelir. 8 saat sigara dumanına maruz kalmak, günde 5 sigara içmek ile e ş it sayılıyor. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar; Yılda 30-80 adete yakın miktarda sigarayı farkında olmadan içmektedirler. Astım hastalı ğ ına yakalanma riskleri 1.5 kat daha fazladır. Solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskleri 2 kat daha fazladır. Lösemiye yakalanma riski 10 kat daha fazladır. Kansere kar ş ı koruyucu genleri aktif de ğ ildir. 5 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

6

7 7 Tütün tüketimi fakir toplumlarda fazla, fakir toplumlar genellikle sömürülmeye müsait, bilinçlenme dü ş ük. Dünyada zenginlerde tütün tüketimi yüksek olan ülke sadece Katar. Dünyadaki sigaranın 2/3 sini, 15 ülke tüketiyor. Türkiye’de sigara içme oranı: Genel toplum %33,1. Erkek % 47,9 (hergün+ara sıra) Kadın % 15,2 (hergün+ara sıra) 7 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

8 8 Ülkemizde sigara içen 17 milyon ki ş i günde 70 milyon TL, yılda 25,5 milyar TL sigaraya harcıyor. Sigaranın yol açtı ğ ı hastalıkların ülkemize verdi ğ i yıllık ekonomik zarar ise 2,72 milyar $. Sigara içenlerin sadece % 15’ i geli ş mi ş ülkelerde, % 85’ i geli ş mekte olan ülkelerde ya ş ıyor. Geli ş mi ş ülkelerde sigara içme oranları dü ş mesine ra ğ men geli ş mekte olan ülkelerde bu oranlar gitgide artıyor. Bir paket sigaranın maliyeti 20 kr (0,20 TL) 8 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

9 9 Türkiye’de 17 milyon sigara ba ğ ımlısı var. Bu da sigaradan dolayı yılda 100.000, günde 270 ölüm anlamına geliyor. Her içilen sigara insan ömrünü ortalama olarak 11 dakika kısaltıyor. Bu süre, genetik ve di ğ er hastalıklara ba ğ lı olarak artıp azalıyor. Buna göre 17 milyon ki ş inin 4 milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu ise 22 yıl kaybederek ölecek. 9 sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

10 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN (1) 10 Kanun Numarası: 4207 Kabul Tarihi: 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 26/11/1996 Sayı: 22829 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 36 Sayfa: (1) Bu Kanunun adı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

11 11 Amaç Madde 1 – (Değişik: 3/1/2008-5727/2 md.) (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.

12 12 Tütün ürünlerinin yasaklanması (2) Madde 2 – (Değişik: 3/1/2008-5727/3 md.) (1) Tütün ürünleri; a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2009 yılı için, 69 TL) İ dari birim amirinin yetkilendirdi ğ i kamu görevlileri uygular. Görevini yerine getirmeyen memur ve kamu görevlileri hkk: Ceza hukuku saklı kalmak kaydıyla, Tabi oldukları mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır (2) Bu madde başlığı "Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

13 13 b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, (Yürürlük tarihi: 19 Mayıs 2008) Tüketmenin cezası, 5326 ya göre 69 TL (2009 yılı için) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İ dari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

14 14 c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, (Yürürlük tarihi: 19 Mayıs 2008) Tüketmenin cezası, 5326 ya göre, 69 TL (2009 yılı için) İ lk ba ş vurulan kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İ dari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

15 15 ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, (Yürürlük tarihi: 19 Mayıs 2008) Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2009 yılı için, 69 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: 560 - 5600 TL İdari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

16 16 d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez. (Yürürlük tarihi: 19 Temmuz 2009) Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2009 yılı için, 69 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İdari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

17 17 (2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

18 18 (3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. İşletme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İdari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

19 19 (4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2009 yılı için, 69 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İdari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

20 20 (5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen (Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde) kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. İşletme Sorumlularına: 560 – 5.600 TL İdari para cezası Belediye Encümeni-Mahalli Mülki Amir

21 21 (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder.

22 22 Diğer koruyucu önlemler Madde 3 – (Değişik: 3/1/2008-5727/4 md.) (1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. İşletme Sorumlularına: 56.000-280.000 TL İdari para cezası (2009 yılı için) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (1) Bu madde başlığı " Diğer yasaklar ” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

23 23 (2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz. 5326/39’a göre, 69 TL idari para cezası (2009 yılı için) Kamu kurumlarında görevlendirilmi ş kamu görevlileri, İ lk ba ş vurulan kolluk birim yetkilileri uygular E ş ya ve ürünleri üretenlere: 22.400 - 112.000 TL idari para cezası (2009 yılı için) Belediye Encümeni- Mahalli Mülki Amir

24 24 (3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. (4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. (5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın- yayın organlarına ilân verilemez. İşletme Sorumlularına: 56.000-280.000 TL idari para cezası (2009 yılı için) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

25 25 (6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Yerel Yayın : 1.120 - 5.600 TL(2009 yılı için) Bölgesel Yayın : 5.600 - 11.200 TL Ulusal Yayın: 56.000 -112.000 TL Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

26 26 (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Cezası: 1.120 TL idari para cezası (2009 yılı için) Belediye Encümeni- Genel Kolluk (8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. Cezası: 6 ay-1 yıl hapis TCK / 194

27 27 (9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez. Cezası: 1.120 TL, her bir kişi için (2009 yılı için) Mahalli Mülki Amir (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Cezası: 1.120- 11.200 TL idari para cezası (2009 yılı için) 4733 sayılı kanun 8/j gereğince Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

28 28 (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. 4733 sayılı kanun 8/k gereğince 22.400- 112.000 TL idari para cezası (TAPDK) 4733 sayılı kanun 8/n gereğince 56.000- 280.000 TL idari para cezası (TAPDK) (12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. Cezası 5326 ya göre (2009 yılı için, 25 TL ) Belediye sınırları içinde uygulanır. Belediye zabıtası uygular.

29 29 (13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md. İle değişik) 4733 sayılı kanun 8/f gereğince 1.120 - 11.200 TL idari para cezası (TAPDK) 4733 sayılı kanun 8/g gereğince 5.600 - 56.000 TL idari para cezası (TAPDK) 4733 sayılı kanun 8/l gereğince 33.600 TL idari para cezası (TAPDK)

30 30 (14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz. Cezası 22.400-112.000 TL Belediye Encümeni – Mahalli Mülki Amir Eşya ve ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı: Mahalli Mülki Amir

31 31 Kontrolün sağlanması (1) Madde 4 – (Değişik: 3/1/2008-5727/5 md.) (1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. 1.120 TL İdari Para Cezası (2009 yılı için) Mahalli Mülki Amir (1)Bu madde başlığı " Uyarılar” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 5 inci (2) maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

32 32 (2) (Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. 1.120 TL İdari Para Cezası (2009 yılı için) Mahalli Mülki Amir

33 33 (3) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur. Bu uyarı yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemez veya satışa çıkarılamaz. Piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar (280.000 TL den az olmamak üzere) idari para cezası (2009 yılı için) Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

34 34 (4) Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamaz. (5) Bu Kanunda sözü edilen yasal uyarı yazıları, resim, şekil veya grafik mesajlarıyla ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılır.

35 35 (6) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer aktiviteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde onbeş gün içerisinde Sağlık Bakanlığına ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna vermek zorundadır.

36 36 (7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00- 22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir.

37 37 Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır. TV RADYO Yerel Yayın :1.120 -5.600 TL 112 - 560 TL Bölgesel Yayın :5.600 -11.200 TL 560 - 1.200 TL Ulusal Yayın:56.000 -112.000 TL5.600-28.000 TL Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

38 38 (8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır. (9) Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

39 39 (10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan programların finansmanına yönelik olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. (11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde belirtilen ilan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez.

40 40 Ceza hükümleri (1) Madde 5 – (Değişik: 3/1/2008-5727/6 md.) (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre; 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. (1) Bu madde başlığı "Yasağa uymayanlar hakkında işlem” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

41 41 (2) 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

42 42 (3) 3 üncü maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci (…) (2) fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler, ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu yetkilidir. (2) (2) 3/4/2008 tarihli ve 5752 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu arada yer alan “ve onbirinci" ibaresi madde metinden çıkarılmıştır.

43 43 (4) 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. (5) 3 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

44 44 (6) 3 üncü maddenin sekizinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır. (7) 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. (8) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.) (9) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.) (10) 3 üncü maddenin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

45 45 (11) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. (12) 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz.

46 46 (13) (Mülga: 3/4/2008-5752/6 md.) (14) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; yerel yayın yapan televizyon kuruluşları bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar, radyo yayını yapan kuruluşlar hakkında ondabir oranında uygulanır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. (15) Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

47 47 İdari para cezası Madde 6 – (Mülga: 26/2/2008-5739/9 md.) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi Madde 7 – (Değişik: 3/1/2008-5727/7 md.) (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkralarındaki yasakların konusunu oluşturan her türlü eşya ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının konusunu oluşturan tütün ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir. 1) Bu madde başlığı " Adli para cezası” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

48 48 Para cezasına ilişkin hükümler Madde 8 – (Mülga: 3/1/2008-5727/8 md.) Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.

49 49 Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir. Geçici Madde 3 – (Ek: 3/1/2008-5727/9 md.) (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır. Yürürlük Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

50 50 4207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Yürürlüğe Kanun 4207 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 5727 Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve Geçici Madde 1 Yayım tarihi olan 19/1/2008 tarihinden 4 ay sonra 19/5/2008 tarihinde 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi Yayım tarihi olan 19/1/2008 tarihinden 18 ay sonr a 19/7/2009 tarihinde 5739 6 19/5/2008 5752 4, 5 19/5/2008

51 51 KABAHATLER KANUNU Kanun No. 5326 Kabul Tarihi : 30.3.2005 Tütün mamullerinin tüketilmesi MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

52 52 KABAHATLER KANUNU Kanun No. 5326 Kabul Tarihi : 30.3.2005 Çevreyi kirletme MADDE 41.- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. (7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir. (9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

53 53 TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Sağlık için tehlikeli madde temini MADDE 194. – (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

54 54 BAŞBAKANLIK GENELGESİ

55 Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile, aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir. 55 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

56 Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilemeyecektir. Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantaların açık alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi durumunda diğer kişilerin tütün dumanında etkilenmelerini önleyecek düzenlemeler yapılacak, kapalı alanlara tütün dumanı geçmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 56

57 Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında, şehirlerarası veya uluslar arası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde toplam alanın %10’unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecektir. 57 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

58 Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır. 58 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

59 Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir alanının %50’sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir. 59 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

60 Kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir 60 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

61 Kanunun 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek hükümleri için de vatandaşlarımızın ve ilgililerin şimdiden konuya hassasiyetle yaklaşmaları uyum açısından önemli olacaktır. Kanuna aykırı davrananlar için öngörülen idari yaptırımlar, ilgililer tarafından adil ve etkili bir şekilde uygulanarak, Kanunun amacına ulaşılması sağlanacaktır. 61 16 Temmuz 2009 PERŞEMBE RESMİ GAZETE Sayı: 27290 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2009/13

62 …. denetimler 08.00-23.00 saatleri arasında yapılacak şekilde planlanacaktır. Denetimlerin özellikle genel yasağın başlangıç tarihi olan 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren bütün köy kahvehane ve umuma mahsus işyerlerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılması, başlangıçta uyarı ile yapılan bu denetimlerin daha sonra müeyyide uygulanması şeklinde devam etmesi sağlanacaktır. … Konu: 4207 Sayılı Kanun T.C. 20 Temmuz 2009 / 22039 Hükümlerinin Uygulanması. BURSA VALİLİĞİ Şahabettin HARPUT Vali

63 63 27 Mayıs 2008 tarih ve 26888 sayılı TEBLİĞ KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA Tütün ürünü tüketenlere dair 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMASI

64 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yetki MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir. 64

65 65 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1. İ lgili idari birim amirinin yetkili kıldı ğ ı kamu görevlileri kamuya ait görevlendirildikleri yerlerde tütün ürünleri tüketildi ğ i haber alındı ğ ında gerekli ara ş tırmaları ivedilikle yapar. Ara ş tırma sonucu yeterli delil buldu ğ unda ya da tütün ürünleri tüketildi ğ ini tespit etti ğ inde “ İ dari Yaptırım Karar Tutana ğ ı”nı düzenler. 2.Genel anlamda ispat aracı olarak a ş a ğ ıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilir: Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu, Varsa ihbarda bulunan, ş ikâyetçinin veya di ğ er ki ş ilerin beyanlarını içeren tutanak, İ spata yarar görsel dokümanlar (foto ğ raf, video kaydı vs.)

66 66 3. İ darî yaptırım karar tutana ğ ı yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. - ilgili ki ş iye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir, - tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulundu ğ u vergi dairesine gönderilir. 4.Yapılan i ş lem, “ İ dari Yaptırım Karar Defteri”ne kayıt edilir. Tutana ğ ın ilgili bölümüne idarî yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

67 67 5.Kararın uygulandı ğ ı ki ş iye; -Kararın tebli ğ i tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerekti ğ i, - İ darî yaptırım kararının kendisine tebli ğ veya tefhim edildi ğ i tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara kar ş ı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılı ğ ıyla ba ş vurabilece ğ i, -Bu süre içinde ba ş vuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinle ş ece ğ i, İ darî para cezasını, kanun yoluna ba ş vuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edilece ğ i, -Pe ş in ödemenin ki ş inin bu karara kar ş ı kanun yoluna ba ş vurma hakkını etkilemeyece ğ i, hususlarında bilgi verildikten sonra, ki ş inin karar tutana ğ ını imzalaması istenir. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

68 68 6. Ki ş inin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idarî yaptırım karar tutana ğ ının “idari yaptırım uygulanan ş ahsın imzası” bölümünde belirtilir. İ darî yaptırım karar tutana ğ ının bir nüshası ilgili ki ş iye verilir. 7. Ki ş inin cezayı ödemek istemesi hâllerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilâtta 2008 yılı için 62 YTL olan para cezası, indirim tutarı 15,5 YTL ve tahsil edilen tutar 46,5 YTL (2009 yılı için 69 TL olan para cezası, indirim tutarı 17,25 TL, tahsil edilen tutar 51,75 TL ) ş eklinde ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında yazılır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

69 69 8. İ darî para cezasına ili ş kin idarî yaptırım kararı, kararın tebli ğ i ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine ba ş vurmaması hâlinde kesinle ş ir. İ lgilinin sulh ceza mahkemesine ba ş vurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinle ş mez. 9. İ darî yaptırım kararı, kesinle ş mesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza kesilen ki ş inin ikametgâhının ba ğ lı oldu ğ u vergi dairesine gönderilir. 10. İ darî yaptırım karar tutanakları, ilgili di ğ er evrak ve tutulan defterler, bu i ş lemleri yapan yetkili birimde zamana ş ımı süresince saklanır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

70 70

71 71 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: 12345678987 b) Vergi Kimlik No: 12345678987 c) Adı Soyadı: HULİSİ YEREBASMAZ d) Baba Adı: HAYRİ e) Doğum Tarihi ve Yeri: 20.12.1970/ BURSA f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe BURSA / OSMANGAZİ g) İkamet Adresi CUMHURİYET CAD. NO:18/A h)Ev Tel 224 2123456 ı) Cep Tel 05551111111 II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.Kabahat Fiili : 4207 sayılı kanuna muhalefet (kapalı alanda tütün mamülü içimi) 2. Kabahatin İşlendiği Yer : İdari bina koridoru 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 21.07.2008 15.00 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : Tutanak / şikayette bulunan kişilerin düzenlediği tutanak./ Fotoğraf / video kaydı 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : 62.00 YTL. Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : --- 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa ….22../…07./20 08… tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) ( imzalamak istemezse İMZADAN SAKINMIŞTIR YA DA İMZA ETMEK İSTEMEMİŞTİR) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 1

72 72 III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ Görevli:1Görevli : 2 1. Adı Soyadı Melek KUZUHayati DEMİR 2. Unvanı Müdür YardımcısıMemur 3. Birimi Bölge Çalışma Müdürlüğü 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.

73 73 EK-2 İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ SIRA NUMARASIKABAHATİN KABAHATİ İŞLEYENİN İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ YAPTIRIM CEZASI ) Türü/Fiili Yeri Tarihi ve SaatiAdı ve SoyadıT.C Kimlik No İş veya İkamet adresi ve telefonları 1 Yasak Yerde Tütün Mamülü Tüketimi İdari Bina Koridoru 21.07.2008 15.00 HULUSİ YEREBASMAZ12345678987 CUMHURİYET CAD. NO:18/A 02241234567 22.07.2008 62.00YTL

74 74 SAĞLIK BAKANLIĞI Genelge 2009/44 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

75 4207 sayılı Kanunun uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak çalışmalarda, il genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekipler oluşturulacaktır. 75 İL TÜTÜN KONTROL KURULU DENETİM EKİPLERİ

76 Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları: alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, otel, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde inceleme yapacaklardır. 76

77 16 Mayıs 2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine göre kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir. 77

78 Bu nedenle alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ile konaklama tesisleri gibi bünyesinde gerçek vasfı dışında yeme-içme ve eğlence hizmetlerinin de sunulduğu tesislerde; tesisin tütün ürünleri tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlarından tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş lokanta, kafeterya vb. mekânlarda “ayrı bir işletme olup olmamasına bakılmaksızın” tütün ürünlerinin tüketilmesi mümkün değildir. 78

79 Ekiplerin ziyaretlerde dolduracakları formlar 4207 sayılı kanun uygulamaları izleme formu (EK-1) (1 nüsha) İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek Bahse konu mekânlarda tütün ürünü tüketildiği tespit edilirse; “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” (Ek–3) (3 nüsha) 1 nüsha: kurum/işletme/araç yetkilisine, 1 nüsha: 3 iş günü içinde, cezai yaptırıma yetkili kuruma, 1 nüsha: İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek 79

80

81

82

83

84

85

86

87 Denetimler esnasında doldurulan formlar, ekip liderleri tarafından İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına ( İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Sosyal Hastalıklar Ş ubesi) iletilir. Tespit edilen aksaklıklar için i ş letme izni veren kurumla yapılacak yazı ş malar akabinde, söz konusu i ş letmeler tekrar denetlenir. Verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dı ş ında mahalli mülki amir tarafından be ş yüz Türk Lirasından be ş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 87

88

89

90 90

91 www.bsm.gov.tr


"Dr. M. Serhat YAMALI Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı 1 4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları