Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ EĞİTİM TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ EĞİTİM TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ EĞİTİM TOPLANTISI

2 SUNUM PLANI  Sigaraya yasakların getirilme nedenleri  4207 sayılı Kanun hükümleri  16 Mayıs 2008 tarihli Başbakanlık Genelgesi  27 Mayıs 2008/ 26888 Tebliğ  2008/66 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi  İl Denetleme Ekiplerince doldurulacak formlar  Ekiplerin belirlenmesi 2

3 3  Tüm kanserlerin % 30’ unun nedeni sadece sigara.  Dünya Sa ğ lık Örgütü’nün yayınladı ğ ı son rapora göre dünya genelinde tüm ölümlerin % 35’i kanserden meydana geliyor.  Sigara içenlerin %50’si sigaraya ba ğ lı hastalıklardan hayatını kaybediyor. sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

4 4  Ba ş ka bir istatisti ğ e göre tüm sigara içenlerin % 10-15’ i akci ğ er kanserinden ölüyor.  Sigara; akci ğ er ba ş ta olmak üzere gırtlak, a ğ ız, dil, mide, oniki parmak ba ğ ırsa ğ ı, ince ve kalın ba ğ ırsak, cilt, meme, rahim ve prostat kanserlerinin, göz ve beyin tümörlerinin ço ğ unlukla temeldeki sebebi.  Günde 1 paket sigara içen birinin içmeyene göre akci ğ er kanserine yakalanma ihtimali 20 kat fazla. sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

5 5 Nikotin ba ğ ımlılı ğ ı esrar, eroin, kokain ve alkol ba ğ ımlılı ğ ından 8 kat daha fazladır. Sigarayı 1 kez deneyen 4 ki ş iden 3’ü ba ğ ımlı hale gelir. 8 saat sigara dumanına maruz kalmak, günde 5 sigara içmek ile e ş it sayılıyor. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar;  Yılda 30-80 adete yakın miktarda sigarayı farkında olmadan içmektedirler.  Astım hastalı ğ ına yakalanma riskleri 1.5 kat daha fazladır.  Solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskleri 2 kat daha fazladır.  Lösemiye yakalanma riski 10 kat daha fazladır.  Kansere kar ş ı koruyucu genleri aktif de ğ ildir. sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

6 6  Tütün tüketimi fakir toplumlarda fazla, fakir toplumlar genellikle sömürülmeye müsait, bilinçlenme dü ş ük.  Dünyada zenginlerde tütün tüketimi yüksek olan ülke sadece Katar.  Dünyadaki sigaranın 2/3 sini, 15 ülke tüketiyor.  Türkiye’de sigara içme prevalansı %35. sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

7 7  Ülkemizde sigara içen 17 milyon ki ş i günde 40 milyon $, yılda 15 milyar $ sigaraya harcıyor.  Sigaranın yol açtı ğ ı hastalıkların ülkemize verdi ğ i yıllık ekonomik zarar ise 2,72 milyar $.  Sigara içenlerin sadece % 15’ i geli ş mi ş ülkelerde, % 85’ i geli ş mekte olan ülkelerde ya ş ıyor. Geli ş mi ş ülkelerde sigara içme oranları dü ş mesine ra ğ men geli ş mekte olan ülkelerde bu oranlar gitgide artıyor.  Bir paket sigaranın maliyeti 20 kr (0,20 TL) sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

8 8  Türkiye’de 17 milyon sigara ba ğ ımlısı var. Bu da sigaradan dolayı yılda 100.000, günde 270 ölüm anlamına geliyor.  Her içilen sigara insan ömrünü ortalama olarak 11 dakika kısaltıyor. Bu süre, genetik ve di ğ er hastalıklara ba ğ lı olarak artıp azalıyor.  Buna göre 17 milyon ki ş inin 4 milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu ise 22 yıl kaybederek ölecek. sigaraya yasaklar getirilmesinin nedenleri

9 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN (1) 9 Kanun Numarası: 4207 Kabul Tarihi: 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 26/11/1996 Sayı: 22829 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 36 Sayfa: (1) Bu Kanunun adı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

10 10 Amaç Madde 1 – (Değişik: 3/1/2008-5727/2 md.) (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.

11 11 Tütün ürünlerinin yasaklanması (2) Madde 2 – (Değişik: 3/1/2008-5727/3 md.) (1) Tütün ürünleri; a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İ dari birim amirinin yetkilendirdi ğ i kamu görevlileri uygular. Görevini yerine getirmeyen memur ve kamu görevlileri hkk: Ceza hukuku saklı kalmak kaydıyla, Tabi oldukları mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır (2) Bu madde başlığı "Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

12 12 b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000 – 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

13 13 c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İ lk ba ş vurulan kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000- 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

14 14 ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için,83TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000 - 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

15 15 d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000 - 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

16 16 (2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

17 17 (3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. İş letme Sorumlularına: 1000 - 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

18 18 (4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000 - 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

19 19 (5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen (Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde) kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İş letme Sorumlularına: 1000 - 5000 TL İ dari para cezası Mahalli Mülki Amir

20 20 (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder.

21 21 (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Cezası: 1.000 TL idari para cezası Mahalli Mülki Amir (8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. Cezası: 6 ay-1 yıl hapis TCK / 194

22 22 (9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez. Cezası: 1.000 TL, her bir ki ş i için Mahalli Mülki Amir (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Cezası: 250 TL idari para cezası Belediye Zabıtası – Genel Kolluk

23 23 (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. (12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. Cezası 5326 ya göre (2008 yılı için, 23 YTL ) (2009 yılı için, 25 TL ) Belediye sınırları içinde uygulanır. Belediye zabıtası uygular.

24 24 (13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı yerlerde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. Cezası 1.000-10.000 TL Mahalli Mülki Amir Tütün ürünlerine el konulur.

25 25 Kontrolün sağlanması (1) Madde 4 – (Değişik: 3/1/2008-5727/5 md.) (1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Cezası 1.000 TL, Mahalli Mülki Amir (1) Bu madde başlığı " Uyarılar” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

26 26 (2) (Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. Cezası 1.000 TL Mahalli Mülki Amir

27 27 BAŞBAKANLIK GENELGESİ

28 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: 26878 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6  Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile, aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir. 28

29  Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır. 29 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: 26878 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6

30  Kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir 30 16 Mayıs 2008 CUMA RESMİ GAZETE Sayı: 26878 Başbakanlıktan: Konu: 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması. GENELGE 2008/6

31 31 27 Mayıs 2008 tarih ve 26888 sayılı TEBLİĞ KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA Tütün ürünü tüketenlere dair 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMASI

32 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yetki MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir. 32

33 33 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1. İ lgili idari birim amirinin yetkili kıldı ğ ı kamu görevlileri kamuya ait görevlendirildikleri yerlerde tütün ürünleri tüketildi ğ i haber alındı ğ ında gerekli ara ş tırmaları ivedilikle yapar. Ara ş tırma sonucu yeterli delil buldu ğ unda ya da tütün ürünleri tüketildi ğ ini tespit etti ğ inde “ İ dari Yaptırım Karar Tutana ğ ı”nı düzenler. 2.Genel anlamda ispat aracı olarak a ş a ğ ıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilir:  Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu,  Varsa ihbarda bulunan, ş ikâyetçinin veya di ğ er ki ş ilerin beyanlarını içeren tutanak,  İ spata yarar görsel dokümanlar (foto ğ raf, video kaydı vs.)

34 34 3. İ darî yaptırım karar tutana ğ ı yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. - ilgili ki ş iye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir, - tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulundu ğ u vergi dairesine gönderilir. 4.Yapılan i ş lem, “ İ dari Yaptırım Karar Defteri”ne kayıt edilir. Tutana ğ ın ilgili bölümüne idarî yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

35 35 5.Kararın uygulandı ğ ı ki ş iye; -Kararın tebli ğ i tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerekti ğ i, - İ darî yaptırım kararının kendisine tebli ğ veya tefhim edildi ğ i tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara kar ş ı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılı ğ ıyla ba ş vurabilece ğ i, -Bu süre içinde ba ş vuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinle ş ece ğ i, İ darî para cezasını, kanun yoluna ba ş vuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edilece ğ i, -Pe ş in ödemenin ki ş inin bu karara kar ş ı kanun yoluna ba ş vurma hakkını etkilemeyece ğ i, hususlarında bilgi verildikten sonra, ki ş inin karar tutana ğ ını imzalaması istenir. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

36 36 6. Ki ş inin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idarî yaptırım karar tutana ğ ının “idari yaptırım uygulanan ş ahsın imzası” bölümünde belirtilir. İ darî yaptırım karar tutana ğ ının bir nüshası ilgili ki ş iye verilir. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

37 37 7. İ darî para cezasına ili ş kin idarî yaptırım kararı, kararın tebli ğ i ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine ba ş vurmaması hâlinde kesinle ş ir. İ lgilinin sulh ceza mahkemesine ba ş vurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinle ş mez. 8. İ darî yaptırım kararı, kesinle ş mesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza kesilen ki ş inin ikametgâhının ba ğ lı oldu ğ u vergi dairesine gönderilir. 9. İ darî yaptırım karar tutanakları, ilgili di ğ er evrak ve tutulan defterler, bu i ş lemleri yapan yetkili birimde zamana ş ımı süresince saklanır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

38 38

39 39 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: 12345678987 b) Vergi Kimlik No: 12345678987 c) Adı Soyadı: HULİSİ YEREBASMAZ d) Baba Adı: HAYRİ e) Doğum Tarihi ve Yeri: 20.12.1970/ BURSA f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe BURSA / OSMANGAZİ g) İkamet Adresi CUMHURİYET CAD. NO:18/A h)Ev Tel 224 2123456 ı) Cep Tel 05551111111 II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.Kabahat Fiili : 4207 sayılı kanuna muhalefet (kapalı alanda tütün mamülü içimi) 2. Kabahatin İşlendiği Yer : İdari bina koridoru 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 21.01.2012 15.00 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : sigara izmariti / Fotoğraf / video kaydı/kül tablası 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : 83.00 TL. Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : --- 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa ….22./…01./20 12… tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) ( imzalamak istemezse İMZADAN SAKINMIŞTIR YA DA İMZA ETMEK İSTEMEMİŞTİR) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 1

40 40 III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ Görevli:1Görevli : 2 1. Adı Soyadı Melek KUZUHayati DEMİR 2. Unvanı Müdür YardımcısıMemur 3. Birimi Bölge Çalışma Müdürlüğü 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.

41 41 EK-2 İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ SIRA NUMARASIKABAHATİN KABAHATİ İŞLEYENİN İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ YAPTIRIM CEZASI ) Türü/Fiili Yeri Tarihi ve SaatiAdı ve SoyadıT.C Kimlik No İş veya İkamet adresi ve telefonları 1 Yasak Yerde Tütün Mamülü Tüketimi İdari Bina Koridoru 21.01.2012 15.00 HULUSİ YEREBASMAZ12345678987 CUMHURİYET CAD. NO:18/A 02241234567 22.01.2012 83.00YTL

42 42 SAĞLIK BAKANLIĞI Genelge 2008/66 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ

43  4207 sayılı Kanunun uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak çalışmalarda, il genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekipler oluşturulacaktır. 43

44 Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları:  alışveriş merkezi,  ticaret merkezi,  iş hanı,  otel,  sinema, tiyatro,  havaalanı, otogar,  spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra,  kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde inceleme yapacaklardır. 44

45  16 Mayıs 2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine göre kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir. 45

46  Bu nedenle alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ile konaklama tesisleri gibi bünyesinde gerçek vasfı dışında yeme-içme ve eğlence hizmetlerinin de sunulduğu tesislerde; tesisin tütün ürünleri tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlarından tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş lokanta, kafeterya vb. mekânlarda “ayrı bir işletme olup olmamasına bakılmaksızın” tütün ürünlerinin tüketilmesi mümkün değildir. 46

47 Ekiplerin ziyaretlerde dolduracakları formlar 4207 sayılı kanun uygulamaları tespit formu İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek Bahse konu mekânlarda tütün ürünü tüketildiği tespit edilirse; “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu”  1 nüsha: kurum/işletme/araç yetkilisine,  1 nüsha: 3 iş günü içinde, cezai yaptırıma yetkili kuruma,  1 nüsha: İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Sağlık Müdürlüğü) iletilecek 47

48 48

49  Denetimler esnasında doldurulan formlar, ekip liderleri tarafından İ l Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına ( İ l Sa ğ lık Müdürlü ğ ü Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Sosyal Hastalıklar Ş ubesi) iletilir.  Tespit edilen aksaklıklar için i ş letme izni veren kurumla yapılacak yazı ş malar akabinde, söz konusu i ş letmeler tekrar denetlenir.  Verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dı ş ında mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından be ş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 49

50 50 Sağlıklı bir gelecek için Dumansız hava sahası… SİGARAYA HAYIR ! www.agrisaglik.gov.tr


"4207 sayılı kanun uygulamaları T.C. AĞRI VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ EĞİTİM TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları