Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tropikal yağmur ormanları biyomu, yeryüzünün en çok yağmur alan Ekvator kuşağının 20°kuzeyi ve güneyi arasında kalır. Bu alanlarda hava daima sıcak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tropikal yağmur ormanları biyomu, yeryüzünün en çok yağmur alan Ekvator kuşağının 20°kuzeyi ve güneyi arasında kalır. Bu alanlarda hava daima sıcak."— Sunum transkripti:

1

2  Tropikal yağmur ormanları biyomu, yeryüzünün en çok yağmur alan Ekvator kuşağının 20°kuzeyi ve güneyi arasında kalır. Bu alanlarda hava daima sıcak ve nemlidir. Amazon Havzası en geniş tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu alandır. Afrika’da Gine Körfezi’nden iç bölgelere ve Kongo Havzasına doğru uzanır. Güneydoğu Asya ve Avustralya’da da bu tür ormanlar yer yer vardır. O bölge bir habitat alanı oluşturur.

3   B İ YOM: Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran, karaların gruplandırılmasında kullanılan en büyük ekosistemdir. Her biyom kendi bitki örtüsüne göre adlandırılır ve çok çe ş itli hayvan türleri barındırır.   HAB İ TAT: Biyosferde bir organizmanın do ğ al olarak ya ş adı ğ ı üreyebildi ğ i yere habitat denir.

4 TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARI BİYOMU

5 EN ÇOK YAĞMUR ALAN BİYOMDUR.

6

7 1. Tropikal ya ğ mur ormanları geni ş yapraklı yapraklarını dökmeyen vb. çok sayıda yüksek a ğ acı barındırır.

8  2.Buradaki ağaçların boyları 70 m’ye kadar uzayabilmektedir.

9   3. Yüksek a ğ açların üst kısımları tırmanıcı bitkilerle kaplı oldu ğ undan güne ş ı ş ınları ormanın alt kısımlarına fazla ula ş amaz. Bu nedenle alt kısımdaki lo ş ortamda otsu ve alçak boylu bitkiler ya ş ar.

10 4. Devamlı ye ş il kalan bu ormanlar, hayvan varlı ğ ı bakımından da zengindir. Çe ş itli fil, orangutan, ş empanze, maymun türleri, karıncalar, kertenkele, domuz, kurba ğ alar, antilop, kaplan, leopar, jaguar, yılan, papa ğ an türleri, cennet ku ş ları, çok sayıda sürüngen, ku ş ve böcek türü burada ya ş ar.

11  Genel olarak bütün yağmur ormanlarının katmanları:

12   1.Üst Katman: 50 metreden yüksek ı ş ık istekleri fazla olan a ğ açlardan olu ş ur. Bu katmanda avcı ku ş lar ve kartallar barınır.

13   2.Çatı Katmanı: Yerden 30- 40m.yukarıda üst katmandan 10- 15m.a ş a ğ ıda yer alan bu katmanda a ğ aç dalları ve sarma ş ıkların birbirine geçmesiyle a ş a ğ ılara gölge yapar. Güne ş ı ş ının yo ğ un olması nedeniyle canlıların ço ğ u bu katmanda ya ş ar.

14   3.Alt Katman: Daha az ı ş ık alan bu katmanda daha genç ve küçük a ğ açlar yer alır. Birçok bitki için uygun bir ortam sa ğ lar. Bu katmanda Palmiye gibi küçük a ğ açlar yeti ş ir. Bodur a ğ açların ve çalıların ya ş adı ğ ı bu katmandaki canlıların geli ş imi yukarılardan a ş a ğ ıya inebilen güne ş ı ş ı ğ ı miktarına ba ğ lıdır.

15   4.Ot Katmanı: Ormanın tabanında e ğ relti otları ve di ğ er otların ya ş adı ğ ı ve dökülmü ş yapraklardan olu ş an bu katman yerde ya ş ayan canlılar ve böcekler için uygun ortamı sa ğ lar.

16

17   Tropikal ya ğ mur ormanları dünya topraklarının %10 unundan daha az yer kaplamasına ra ğ men bitki ve hayvan türlerinin %50–70 ini barındırır. Bitki geli ş imini olumsuz etkileyecek so ğ uk ve kurak dönem olmadı ğ ı için tür sayısı fazladır. Kara biyomlarında biokütlesi ve bitki ve hayvan çe ş idi ve sayısı bakımından en zengin biyomdur. 10 km² lik bu ormanda;15.000 çiçek türü,400 ku ş türü,60 kurba ğ a türü, 4.000 böcek türü, 750 a ğ aç türü, 100 sürüngen türü bulunur.

18

19

20

21  Tropikal iklim bölgelerinde uzun boylu otlarla birlikte seyrek ağaç ve çalıların görüldüğü otlaklardır. Afrika’da, Avustralya’da ve Brezilya’nın güneyinde görülür. Çok çeşitli sayıda ve büyüklükte hayvanların yaşadığı ve beslendiği alanlardır.

22

23   Çe ş itli çiçek ve böcek türleri, çayır köpekleri, Afrika vah ş i köpe ğ i, bizon, sırtlan, çakal, antilop, zebra, zürafa, babun, aslan, çıta, firavun faresi, deve ku ş u, timsah, geyik, karaca, antilop, fil, yabani at ve e ş ek gibi otçullar ile etçil yırtıcıların iç içe bulundu ğ u bir ya ş ama alanıdır.

24

25   Savanlarda çıkan yangınlar çok büyük bir tehdit olu ş turmaktadır. Yangına u ğ rayan alanda otsu bitkiler yeniden geli ş me imkânı bulsa da a ğ aç türleri yok olmakta ve savanlar sadece otların yeti ş ti ğ i alanlar haline gelmektedir.

26


" Tropikal yağmur ormanları biyomu, yeryüzünün en çok yağmur alan Ekvator kuşağının 20°kuzeyi ve güneyi arasında kalır. Bu alanlarda hava daima sıcak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları