Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

2 ÇEVRE Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır.(Çevre Kanunu)

3 YASAL ÇERÇEVE KONUYLA ALAKALI TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) Barselona Sözleşmesi’nin ek protokolü olan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanları Kurulması” protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (Dünya Mirası Sözleşmesi)

4 ANAYASIMIZIN 56. MADESİ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Yukarıdaki uluslar arası sözleşmeler ve Akdeniz’de Özel Koruma Alanları Kurulması protokolü doğrultusunda, 1989 yılında 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 17 Ağustos 2011 tarih ve 648 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılarak görev ve sorumlulukları Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

5 ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANLARININ(ÖÇKA) İLANI
Konuyla alakalı meslek gruplarından uluşan bir komisyon tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ilişkin” protokol gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilân edilir.

6 ÜLKEMİZDEKİ ÖÇKA ALANLARI
Özel Çevre Koruma Bölge Sayısı: 15 Toplam Alan:  km2 Toplam Karasal Alan:  km2 Toplam Denizel Alan: 2.866 km2 Deniz Kıyı Uzunluğu: 1.134 km

7 Gökova 05.07.1988 576.9 8.412 %0,050 Köyceğiz-Dalyan 461.46 31.465
BÖLGE İSMİ İlan Tarihi Alanı (Km2) Nüfus/ 2008 (Kişi) Alanın Türkiye Yüzdesi Gökova 576.9 8.412 %0,050 Köyceğiz-Dalyan 461.46 31.465 %0,040 Fethiye-Göcek 805.37 %0,100 Patara 197.10 24.326 %0,025 Kaş-Kekova 257.83 1.588 %0,020 Göksu Deltası 228.5 29.366 Belek 111.79 21.306 %0,010 Saros Körfezi 730.21 6.861 %0,063 Foça 71.44 25.581 %0,009 Datça-Bozburun 26.507 %0,120 Pamukkale 66.56 8.932 Gölbaşı 273.94 91.630 Ihlara 54.64 6.186 %0,005 Tuz Gölü 7414 %1,000 Uzungöl 149.12 2.464

8 SAROZ KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
Saroz Körfezi ÖÇK Alanı tarihinde Bakanları Kurulu Kararıyla 730 km2 alanda ilan edilmiştir. Bolayır, Güneyli, Ocaklı, Yeniköy ve Koruköy köyleri ile Kavaköy beldesini kapsamaktadır.

9 KARASAL FAUNA Memeliler: Türkiye’de 170 memeli türünün 33’nin Saroz Körfezi ÖÇKA alanında tespit edilmiştir. Kuşlar: Alanda yapılan çalışmalarda toplam 38 familyaya ait 106 tür kuş tespit edilmiştir.

10 DENİZ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Deniz florasına ait 209 tür, deniz faunasına ait 108 balık ve 233 omurgasız türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 6 tanesinin endemik olduğu belirlenmiştir.

11 ÖÇK ALANLARI UYGULAMALARI VE ALTYAPI UYGULAMALRI
YASAL DAYANAĞIMIZ: Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 644 ve 648 ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile İlke Kararı çerçevesinde ÖÇK ve Altyapı uygulamaları yapılmaktadır. Yukarıdaki yasal kaynağımız çerçevesinde: 1-su, kanalizasyon, elektrik ve yol gibi altyapı, 2-yapı ruhsatı, ruhsat tadilatı ve yapı kullanma izni gibi üstyapı, 3-ağaçlandırma, ağaç kesim, hafriyat alma/dökme gibi fiziki müdahale ifraz,

12 4-ifraz, tevhit, kiralama, jeolojik etüt, çevre düzeni planı, imar planı ve imar uyulması yapma/yaptırma gibi teknik, Gibi her türlü müdahale, Bakanlığın uygun görüşü ile İl Müdürlüğümüzün sekretaryasını yaptığı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun iznine tabidir.

13 Altyapı, üstyapı uygulamaları ile fiziki müdahale ve teknik müdahale talepleri yukarıdaki yasal dayanaklarımız doğrultusunda Bölge Komisyonunu sunulmak üzere Şube Müdürlüğümüzce incelenerek rapor hazırlanır. Her konu için taleple birlikte istenen evraklar farklılık göstermektedir. Ancak aşağıdaki istenen evraklar her talep için ortaktır. 1-Başvuru dilekçesi veya üst yazısı, 2-Talebin bulunduğu alanın mülkiyet bilgileri ve belgeleri,

14 3- Talebin bulunduğu alana ilişkin halihazır harita ve koordinatlı plan örneği,
4-Talebi tanımlayan vaziyet planları/ krokiler / , 5- Varsa alana ilişkin daha önce alınmış Komisyon veya Kurul kararları, 6-Varsas mahkeme kararları, 7-İlgili kurum görüşleri, 8-Meri çevre düzeni planı ve imar planlarındaki durumu, Yukarıdaki evraklar çerçevesinde talep yerinde incelenerek fotoğraflanır ve Bölge Komisyonumuza sunulmak üzere rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor ilgili dosyasıyla birlikte Bölge Komisyonumuzun toplantısında Komisyonumuza sunulur ve gerekli bilgiler verilir.

15 Yerinde inceleme sonucu yapılacak hazırlanan raporlarda
1- ilgi, 2-Adres(açık adres ve mülkiyet bilgisi), 3-inceleme nedeni ve inceleme tarihi, 4-Taşınmazın genel tanımı, 5- Sit ilanına ilişkin bilgi ve belgeler, 6-Taşınmaza ve çevre parsellere ilişkin Komisyon/Kurul kararlaırı, 7-Meri çevre düzeni ve imar planlarındaki yeri ve yapılaşma koşulları, 8-Alana ilişkin sürmekte olan bir planın bulunup bulunmadığı, 9-Uzerinde herhangi bir yapı veya fiziki müdahale varsa bu yapı veya fiziki müdahale ile ilgili izinler ve Komisyon /Kurul kararları, 10-Raporun hazırlayanların ismi ve incelme tarihi, Yer alır.

16 SAROZ KÖRFEZİ ÖÇK ALANI’NDAKİ ALTYAPI UYGULAMALARI
Mülga Bolayır Belediyesi tarafından 2013 yılında ihalesi yapılan Bolayır Köyü kanalizasyon çalışmalarını Bakanlığımız finalse edilerek 2014 yılında tamamlanmıştır. Saroz Körfezi ÖÇK Alanı tarihinde Bakanları Kurulu Kararıyla ilanıyla birlikte yürürlükteki bütün planlar geçersiz hale gelmiştir. Dolayısıyla yeni yapı ruhsatı düzenlenememektedir. Mevzuatımız gereği Koruköy, Yeniköy, Güneyli ve Ocaklı köyleri meskun alanında geçiş dönemi yapılaşma koşulları Bölge Komisyonumuzca belirlenerek üstyapı uygulamaları bu kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bolayır Köyünde ise İmar planları tamamlanmış, itirazların değerlendirilmesi aşamasındadır. Meskun alan dışında kalan alanlara ilişkin imar planı çalışmaları Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

17 SAROZ KÖRFEZİ ÖÇK ALANI’NDAKİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı" 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı'nın 20/08/2014 tarihli ve sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

18 Saroz Körfezi ÖÇK alanı Meri Çevre Düzeni Planında Tarıma alanı, Meskun Alan, Gelişme Konut Alanı, Turizm Alanı ve Günübirlik Turizm alanı kullanımında kalmaktadır. İlgili ÇDP plan notları ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ: ÜLKE VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE EKOLOJİK ÖNEMİ OLAN, ÇEVRE KİRLENMELERİ VE BOZULMALARINA DUYARLI TOPRAK VE SU ALANLARINI, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN, DOĞAL KAYNAKLARIN VE BUNLARLA İLGİLİ KÜLTÜREL KAYNAKLARIN GELECEK KUŞAKLARA ULAŞMASINI EMNİYET ALTINA ALMAK ÜZERE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILABİLMESİ VE BU ALANLARDA UYGULANACAK KORUMA VE KULLANMA ESASLARI İLE PLAN VE PROJELERİN TEK ELDEN HAZIRLANMASI AMACIYLA, BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLAN EDİLEN BÖLGEDİR, BU PLANDA VERİLEN ARAZİ KULLANIM KARARLARININ ONAYLI İMAR PLANLARININ BULUNDUĞU ALANLARDA DAHİL OLMAK ÜZERE, KORUNAN ALANLAR (SİT ALANLARI, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ, MİLLİ PARK, TABİAT PARKI, SULAK ALAN…VB.) İLE ÇAKIŞMASI HALİNDE, KORUMA STATÜSÜ İLE İLGİLİ KURUM VEYA KURULUŞUNDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMADAN BU ALANLARDA ALT ÖLÇEKLİ PLANLAR HAZIRLANAMAZ VE UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.,

19 BU ALANLAR SİT ALANLARI, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE BELİRLENEN KORUMA ALANI, MİLLİ PARKLAR, TABIATI KORUMA ALANLARI, TABİAT PARKLARI, TABİAT ANITI, YABAN HAYATI T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı B A L I K E S İ R - Ç A N A K K A L E P L A N L A M A B Ö L G E S İ / Ö L Ç E K L İ Ç E V R E D Ü Z E N İ P L A N I S A Y F A 3 8 KORUMA VE GELİŞTİRME ALANLARI, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ, İLGİLİ MEVZUATI KAPSAMINDA BELİRLENEN/BELİRLENECEK OLAN DİĞER KORUMA ALANLARINI İFADE EDER VE BU ALANLARDA İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR şeklindedir. Şeklindedir.

20 KORUMA AMAÇILI İMAR PLANI ÇALIŞMALARI
Mevzuatımız gereği bir alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinden sonra yürüklükteki planlar yürürlüğü durarak yeri planlama çalışmaları başlar. Koruma amaçlı imar planları, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ile Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esasları Kontrol Formuna göre hazırlanır. Bu Yönetmelik ile Usul ve Esaslara göre hazırlanan plan teklifleri Koruma Komisyonuna sunulmak üzere İl Müdürlüklerine sunulur. Bölge Komisyonunda uygun bulunan plan teklifleri değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilir. Uygun bulunan plan teklifleri Bakan Oluru ile onaylanarak askıya çıkra ve 30 gün süre ile askıda kalır. .

21 Bu kapsamda Bolayır Köyü Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmaları tamamlanarak sayılı Bakanlık oluru ile onaylanmıştır Bu planın Askı aşamaları tamamlanarak itirazların değerlendirilme aşamasındadır.

22 Güneyli sahil kesimi Nazım ve uygulama imar planları ile Koruköy, Ocaklı, Yeniköy ve güneyli köyü meskun alanlarını kapsayan alandaki planlama çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmekte olup, bu alana ilişkin imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütler, halihazır haritalar, kurum görüşleri, analiz ve sentez aşamaları yıl sonuna kadar tamamlanarak Planlama aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. Kovkköy’ye ilişkin ise planlama çalışmalarında hâlihazır harita ve jeolojik etüt raporların hazırlanması aşaması tamamlanmış ve koruma maçlı imar planlarının diğer altlıklarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


"ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları