Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki Düzenleme ve İzleme Daire Başkanlığı PLANLAMA SÜRECİ Sevilay ARMAĞAN Şube Müdürü 14 EKİM 2011 Türkiye Belediyeler Birliği – GABB Semineri VAN

2 ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ
İMAR SÜRECİ HALİHAZIR HARİTA İmar süreci; bir alana ilişkin halihazır harita yapımından başlayarak bu alan üzerinde inşa edilen yapının kullanılmasına kadar süredeki işlemleri içermektedir. Jeolojik Jeoteknik Etüd PLANLAMA İMAR PROGRAMI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ Zemin Etüdü Zemin Etüdü YAPI RUHSATI YAPILAŞMA KULLANIM

3 PLAN VE YÖNETMELİK Planlar; lejand, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütündür. İmar planları imar ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. İmar planları sınırları belli alanlara özgü karar getirmektedir. Yönetmelikler ise geneldir.

4 PLAN VE YÖNETMELİK Yerel Yönetimler, İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine aykırı olmamak koşulu ile kendi beldelerinin özelliklerine ilişkin meclis kararı alarak Yönetmeliğe ilave hüküm getirebilir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uyarınca(2.M) tanımlar ve ruhsatlara ilişkin planlarda hükümler getirilemez (Emsal, TAKS, alan kullanış, parsel ve yapı düzenine ait tanımlar)

5 PLANLAMA İmar planlarında çekme mesafeleri, TAKS, KAKS ve diğer yapılaşma koşulları ile ilgili bir hüküm yoksa Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılır. Nazım İmar Planı ve uygulama imar planları birlikte onaylanabilir. Ancak uygulama imar planı, nazım imar planının büyütülmesi sonucu elde edilmemelidir.

6 PLANLAMA Her tür ve ölçekte plan yapımı sürecinde jeolojik/jeoteknik etütler onaylanmalı, eşik analizi, yerinde inceleme, yeterli nitelikte ve kapsamda araştırmalar yapılmalı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmalıdır. Blok veya ayrık nizama tabi olan ve imar planı ile ölçü ve emsal verilmemiş yerlerde TAKS % 40’ı hiçbir şekilde geçemez.

7 İMAR PLANI- YAPILAŞMA KOŞULLARI

8 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ Plan değişiklikleri;planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olarak, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, ayrıntılı rapora bağlanarak, usulüne uygun olarak yapılmalıdır Plan değişiklikleri; Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanması, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılmalıdır Plan değişiklikleri, varsa üst ölçekli plan kararlarına uygun olmalıdır

9 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi ve yerinin değiştirilmesine ilişkin plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Bilimsel ve teknik açıdan gerekçeleri ortaya konulmalıdır. Plan ana kararlarını değiştirmeden, plan bütünü dikkate alınarak imar planı değişiklikleri gerçekleştirilmelidir. Zorunlu haller; Afet, Öngörülememiş demografik hareketler, Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, Üst ölçekli planlarda alınan yeni kararlar vb, İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere artırılır.

10 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ Zorunlu hallerde plan değişikliği yapılabilmesi için;
Plan değişikliklerinde ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınmalıdır İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılmalıdır. Plan değişiklikleri “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

11 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ EHLİYETİ
Her ölçekteki (Çevre-nazım-İmar)planların ve değişikliklerinin; “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliği”nde o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz plan müellifi tarafından hazırlanması şarttır. Belediye Meclislerinin, Plan Müellifinin yerine geçerek imar planı değişikliği yapmalarında mevzuata uygunluktan söz edilemez. Plan değişikliklerinde 5846 sayılı Kanun uyarınca Plan Müellifinin görüşünün alınması zorunludur.

12 MEVZİİ İMAR PLANI Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması durumunda yapılmalı (planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı) Parsel sınırları ilgili idarece belirlenmeli (parsel büyüklükleri; maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan, malikleri bulunmayan yerler planlanan alan içinde ise % 20’sini aşmaması) Mevzii imar planı da imar planı olduğundan nazım ve uygulama ölçeğinde hazırlanmalı Her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında olmalı (çevre düzeni planı bulunan alanlarda mevzii imar planı yapılamaz)

13 MEVZİİ İMAR PLANI Mevzii imar planı yapımından önce yer seçimi ile ilgili yerleşme bütününde planlama esaslarına göre kullanım kararı verilmesi Yürürlükteki planlarla bütünleşmemesi Bir yol ile bağlantısının kurulması (erişebilirliğin sağlanması) Sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlaması Jeolojik etütlerin onaylanması Arsa ve arazi düzenlemesinin yapılması

14 PLANLAR- YARGI SÜRECİ İmar planlarına karşı bir aylık askı süresi içinde itiraz edilebilir. İdareye yapılan itirazlar idarece reddedilebilir. B.M.K ile onaylanan İmar planlarına Dava Açma Süresi son ilan tarihinden itibaren 60 gündür. Başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemesi durumunda, başvuru reddedilmiş sayılarak son ilan tarihini takip eden 60 gün içinde dava açmak mümkündür. Davalar, imar planlarını onaylayan idarelere göre Bölge ve İdare Mahkemelerine açılabilir. Planların iptal edilmesi ile alan plansız duruma düşer. Yargı kararları idari işlem yerine geçmemektedir.İdare, mahkeme kararlarına göre yeni bir idari işlem tesis etmelidir.

15 PLANLAR - YARGI SÜRECİ İmar planlarının iptal edilmesi, bu plana dayanılarak verilen yapı ruhsatlarını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. İdarece yargı kararı uyarınca işlem tesis edilmesi gerekir. Mahkeme Kararlarının Anayasa gereği 30 gün içinde uygulanması gerekir. Mahkeme kararlarına karşı belli süreler içinde üst mahkemelere itiraz etmek mümkündür (Danıştay, Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu) İmar Planları için idari yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı, (aksine karar verilinceye kadar) aynen iptal kararı hükmündedir.

16 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki Düzenleme ve İzleme Daire Başkanlığı TEŞEKKÜRLER


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları