Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLAR ARASI PAZARLAMA"— Sunum transkripti:

1 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA
ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMI

2 ULUSLARARASILAŞMA İkinci Dünya Savaşından sonra dünya ihracatının dünya üretiminden daha hızlı arttığı belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre, dünya ihracatındaki büyüme 2005’deki %7.4’lük artışa karşılık, 2006 için %10’un üzerinde tahmin edilmiştir.

3 ULUSLARARASILAŞMA Gelişmiş ülkeler %60 ile dünya ihracatından en fazla pay alan gruptur. Gelişmekte olan ülkelerde bu pay 2006’da %35 seviyesine çıkmıştır.

4 ULUSLARARASILAŞMA Çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş bir firma için pazarlama faaliyetlerinin dayandığı hareket noktası, mevcut ve potansiyel tüketicilerden oluşan pazar, odaklandığı nokta tüketici davranışları, başlıca amacı ise, pazarlama karması unsurlarını tutarlı bir şekilde bütünleştirme yoluyla, müşteri tatmini yaratarak karlılığa ulaşmaktır.

5 ULUSLARARASILAŞMA Uluslar arası pazarlama, ulusal sınırlar dışındaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını saptayarak, daha sonra bunları ulusal ve uluslar arası rakiplerden daha iyi karşılamak ve tatmin etmeyi içermektedir.

6 İHRACATA BAŞLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
1. Proaktif Unsurlar: Firmanın sahip olduğu özgün yetkinlik alanları, veya Pazar olanaklarından faydalanmaya olan ilgisi temelinde, strateji değişikliğini başlatmak için uyarıcı işlevi görür. Bu unsurlar; Kar ve büyüme hedefleri Yönetimin Israrı Teknoloji Yetkinliği/özgün ürün Yabancı Pazar fırsatları/Pazar bilgisi Ölçek ekonomileri Vergi faydaları

7 İHRACATA BAŞLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Reaktif Unsurlar:Firmanın faaliyet gösterdiği pazarda veya yabancı pazarlardaki baskılara ve tehditlere tepki göstermesi ve zaman içerisinde bunlara uyum sağlama adına faaliyetlerinde değişiklik yapması temelinde etkilidir. Bunlar; Rakiplerin baskısı Küçük ve doymuş yerel Pazar Fazla üretim kapasite fazlası Talep edilmemiş siparişler Mevsimsel ürünlerin satışlarını uzatma Uluslararası Müşterilere yakınlık

8 ULUSLARARASILAŞMANIN İÇSEL VE DIŞSAL TETİKLEYİCİLERİ
İçsel Tetikleyiciler a. Güçlü Yönetim b. Firmaya Özgü İçsel Olaylar c. İthalat faaliyetleri Dışsal Tetikleyiciler a. Pazar Talebi b. Rakip Firmalar c. Ticari Birlikler, d. Dışsal Uzmanlar (hükümetler, ticaret odaları, bankalar, İhracat acenteleri, ihracat firmaları) İGEME (İhracatı Geliştime Merkezi)

9 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA KATILMA EVRELERİ
Uluslararası Pazarlamaya Katılmama Uluslar arası Pazarlamaya Seyrek Katılım: Üretim fazlasını eritmek amacıyla Uluslar arası Pazarlamaya Düzenli Katılım: Üretim kapasitesinin bir kısmını yabancı pazarlar için ayırır. Önemli dış pazarlarda kendi satış birimlerini kullanabilir. Uluslar arası Pazarlamadan Küresel Pazarlamaya Geçiş

10 EKONOMİK ÇEVRE Ulusların karşılıklı ticaret yapmalarının temelinde ekonomik olarak, farklı yapı ve zenginliklere sahip olmalarıdır.

11 ÜLKELERİ TİCARET YAPMAYA İTEN NEDENLER
Yerel Üretimin Yetersizliği Kaynakların yeryüzünde dengesiz dağılımı, teknik bilgi ve ileri derecede uzmanlaşmış işgücü yetersizliği, ekonomik gelişme farklılıkları Uluslar arası Fiyat Farklılıkları Ülkeler arası verimlilik farklılıkları, ucuz ürünlerin ihracatı, pahalı ürünlerin ithalatı Farklılaştırılmış Ürünler Ambalajlama ve kullanım özelliği farklı ürünler

12 Bunların Dışında, Endüstriyel Yapı Perakende Ticaret Yabancı sermaye
Pazar yapısı Rekabet Dağıtım Talep Düzeyleri Ülke içindeki farklı gelir ve Pazar dilimleri Üretim ve Ürün Çeşitleri Ulusal gelir ve ulusal gelir dağılımı vb. ekonomik koşullar ülkelere göre farklılık gösterir.

13 ÜLKELERİN EKONOMİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI
Üretim Yapısına Dayalı Olarak Ülkeler Geçim Ekonomileri:Tarım adayalı, Takas ekonomileri, Bazı Afrika ve Güney Amerika Ülkeleri Hammadde İhraç Eden Ekonomiler: Zambiya ve Zaire Bakır), Uganda ve Etiyopya (Kahve). Bu ülkeler Sanayileşmekte Olan Ekonomiler: Hindistan, Mısır, Filipinler, Türkiye. Sanayileşme arttıkça, hammadde, ağır makineler, tamamlanmış tekstiller, kağıt ürünler, işlenmiş yiyeceklere yönelik ithalata dayanır. Sanayileşmiş Ekonomiler:Bu tip ekonomiler, ürünlerin ve yatırım fonlarının başlıca ihracatçılarıdır.

14 GSMH’ya Göre Sınıflandırma
Düşük Gelir Grubundaki Ülkeler: Vietnam, Haiti, Hindistan. Kişi başına milli gelir 785$’dan az Orta Düşük Gelir Grubundaki Ülkeler: Kişi başın amilli gelir $ arasında. Türkiye, Filipinler, Guatemala Üst Orta Gelir Grubundaki Ülkeler: $. Malezya, Yunanistan Üst Gelir Grubundaki Ülkeler: 9656$ üzerindeki ülkeler ABD, Japonya, Almanya

15 1990’lardan sonra BIG EMERGING MARKETS (Yükselen Pazarlar)
Hindistan Endonezya Güney Kore Brezilya Meksika Arjantin Güney Afrika Polonya Türkiye Fiziki Büyüklükler Nüfus Büyüklükleri Geniş Ürün Grupları için Pazar oluşturmaları Güçlü Büyüme Potansiyelleri Önemli Ekonomik Reform Programları Yürütmeleri ,Bulundukları Bölgede Politik Öneme Sahip Olmaları Bölgesel Ekonomik Yönlendirici Olmaları Komşu Pazarlarla Genişleme İmkanı Bulunması

16 GENERAL ELECTRIC FİRMASININ SINIFLANDIRMASI
Az Gelişmiş Ülkeler:Tarım toplumu, yüksek doğum oranları, yetersiz altyapı, düşük milli gelir, elektrik kullanımını düşük olduğu ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler: Elektrik kullanımı istenen seviyede değildir. Madencilik ev atölye üretimi ağırlık kazanmaktadır. Altyapı yatırımları gelişmektedir. Daha karmaşık elektrik ekipmanları ithal edilmektedir. Gelişmiş Ülkeler: Yüksek gelir, gelişmiş altyapı, yoğun elektrik kullanımı, düşük doğum oranları, yüksek ekonomik gelişme, üretimde ağırlık üretimden hizmet sektörüne (ulaşım, iletişi, ve bilgi sistemleri) doğru kayması

17 EKONOMİNİN DÖRT EVRESİ
BÜYÜME (1) İlk sinyal Talepteki Artış Yatırımlarda Canlanma İşgücü Gereksinimlerinde Artış Ertelenen Tüketim Harcamalarını başlaması İstihdam Artışının Tüketim Üzerindeki Etkisi toplam talep üzerinde yeni bir uyarıya yol açar Talep Artışı Yatırım İstihdam ZİRVE(2) Üretim maksimuma ulaşır. Yatırımlar için duyulan fon ihtiyacı faiz oranlarını yükseltir. Buda yatırımın cazibesini azaltır. Toplam talepte düşüş olmayabilir ancak yatırım talebindeki düşüş toplam üretimi azaltır. RESESYON (3) Yatırım harcamalarındaki düşüle işgücü ihtiyacı gerilemektedir. İşsizlik talebi geriletir Talep Artışı Yatırım İstihdam büyüme döneminin tersi DİP (4) Üretim en az seviyelere geriler. Bundan sonrası büyüme yada DİP dönemdir. Zorunlu kamu yatırımları, temel sektörlerin faaliyeti, ihracat ithalat olanakları, üretimin sıfıra düşmesini engeller Geçmiş tasarruflar ve borç kanalları devreye sokulur. Yatırımlardaki düşüş faiz oranlarının yeniden gerilemesini sağlayarak yatırımın maliyetini azaltır.

18 GELİR GAYRİ SAFİ MİLLİ GELİR (GSMG) GSMG’DEN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PAY
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ

19 MİLLİ GELİR GSMG: Bir ülke ekonomisinde 1 yıllık devrede üretilen emek gelirleri (ücret, maaş), sermaye gelirleri (faiz toprak, kira gelirleri), girişimci gelirleri (kar, vergi, sosyal sigorta primleri, vasıtalı vergiler, amortismanlar) GSYİH: Ülke dışından getirilmiş olsa bile, üretim faktörlerinin bir yıl içinde üretmiş oldukları tüm ürün ve hizmetlerin değeridir. GSMH: Yurt dışında olsun, bir ekonominin ekonominin sahip olduğu tüm üretim faktörlerinin yıl boyunca üretmiş oldukları ürün ve hizmetler toplamadır. SAFİ MİLLİ GELİR (SMG):GSMG’den amortismanlar çıkarılması üretimin gerçek ölçüsü bulunur.

20 MİLLİ GELİR MİLLİ GELİR (MG): SMG piyasa fiyatları üzerinden yapılmış bir değerler toplamıdır. Söz konusu hesaplama üretim faktörleri maliyet maliyet fiyatları ile yapılırsa milli gelir bulunur. Buna göre SMG rakamından, vasıtalı vergileri çıkartarak MG bulunur. GSMG-Amortismanlar-vasıtalı vergiler Ele Geçen Gelir: Kişisel gelir olarak ta adlandırılır.Üretim faktörlerinden kişilerin almış olduğu paylar, direk olarak kişilerin ellerine geçen rakamlar, kurumlar vergisi, sosyal sigorta primleri, ve ortaklık karlarının bu değerden düşülmesi ile bulunur. Harcanabilir Gelir: Ele geçen gelirden vasıtasız vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. Milli Harcama: Bir ülkede belli bir dönem içerisinde yapılan harcamaların toplamına milli harcama denilir.

21 THE ECONOMICS DERGİSİ Kendi Satın Alma Gücü Paritesi Hesaplama Yöntemi olarak BIG MAC Indeksini getirmiştir.

22 YAŞAM KALİTESİ KRİTERLERİ
Aile Yaşamı Çalışma Hayatı Sosyal Yaşam Eğlenme Dinlenme Kişisel Sağlık Sağlık Hizmetleri Maddi Zenginlik Benlik İnanç Hayatı Ülkedeki Hayat Ülke Yönetimi Yerel Yönetimler Ürün ve hizmetlerin satın alınması ve tüketimi

23 EKONOMİK REFAHIN TEMEL DİNAMİKLERİ
NÜFUS Ülkenin toplam nüfusu, nüfus büyüme oranları, nüfusun yaşlara göre dağılımı, kentleşme oranı vb. göstergeler. Özellikle düşük fiyatlı ürünler için, (yiyecek,içecek) nüfusun gelirinden ziyade nüfus rakamları önem taşır. Çin, Hindistan, ABD, Rusya ve Brezilya Aktif olarak iş yaşamı içinde olanlar Yaşlı nüfus özellikle gelişmiş ülkelerde Pazar fırsatı yaratmaktadır. (Tatil hizmetleri, ev-bakım hizmetleri Çocuk sahibi olanlar ve olmayanlar Nüfusun büyüme hızı yüksek ve yavaş olan ülkeler Göçler (Göç edenler iş yeteneklerini, sermayelerini de beraberinde getirmektedirler) Nüfusun kırsal ve kentsel dağılımı 1970’lerde %20’dan azı kentlerde yaşarken 2000’lerde bu oran, %50’lere ulaşmıştır.

24 TÜKETİCİLER AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Az Gelişmiş Ülkelerde Tüketici Özellikleri Nüfusta coğrafi yayılmışlık Ana ihtiyaçlar, yiyecek içecek barınma Evde yetiştirilen yiyecekler ve takası Ticari Amaçlı depolama yaygın değil, evlerde sınırlı depolama imkanı Küçük miktarlarda satın alma Kırsal ve kentsel tüketici arasında önemli farklılıklar

25 TÜKETİCİLER AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Gelişmekte Olan Ülkelerde Tüketici Özellikleri Şehirleşme sürecine girmiş Dağınık Nüfus Sürekli Müşteri Sıfatını kazanma Yer yer takas ve evde yetiştirilecek yiyecekler Ticari Depolamada yaygınlık, evlerde depolamanın ise yaygınlaşması Daha büyük miktarlarda satın alma Kırsal ve Kentsel Tüketicileri arasındaki farkın kalkması

26 TÜKETİCİLER AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Gelişmiş Ülkelerde Tüketici Özellikleri Şehirlerde coğrafi yoğunluk Boş zaman, eğitim ve müşteri ön plana çıkması Takasın kalkması ve evsel ürünlerin yaygın olmaması Ticari ve evsel olarak geniş depolama imkanı Büyük miktarlarda satın alma eğilimi Kırsal ve kentsel tüketicilerin benzerlik göstermesi

27 DAĞITIM AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Az gelişmiş Ülkelerde Dağıtım Özellikleri Düşük seviyede işlevsel uzmanlaşma Küçük ve bağımsız dağıtımcılar bulunması Belirli Mamüllerde Uzmanlaşma Bulunmaması Uzun ve etkin olmayan dağıtım kanalları Küçük Perakende Dükkanları

28 DAĞITIM AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Gelişmekte Olan Ülkelerde Dağıtım Özellikleri İşlevsel Uzmanlaşmanın Yaygınlaşması Küçük ve Büyük Dağıtımcıların Bulunması Bazı Mamüllerde Uzmanlaşmaya Gidilmesi Farklı Uzunluktaki Dağıtım Kanallarında Etkinlik Küçük ve büyük perakende dükkanları

29 DAĞITIM AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Gelişmiş Olan Ülkelerde Dağıtım Özellikleri İleri Seviyede İşlevsel Uzmanlaşma Büyük Ölçekli Dağıtık Kanalları Bulunması Spesifik Mallarda Uzmanlaşılması Kısa ve Etkili Dağıtım Kanalları Çok Büyük perakende mağazaları

30 TİCARİ MALLAR AÇISINDAN FARKLILIK
Az Gelişmiş Ülkelerde Ürün Özellikleri Standartlaşmanın Bulunmaması Basit Mallar Üretilmesi Çok Değişik ve tutarsız kalite seviyesi Yerel Stil ve dizaynların kullanılması

31 TİCARİ MALLAR AÇISINDAN FARKLILIK
Gelişmekte Ülkelerde Ürün Özellikleri Bazı mallarda standartlaşmaya gidilmesi Basit ve komplike ticari malların üretilmesi Tutarlı kalite seviyesi Ulusal stil ve dizaynlara yönelinmesi

32 TİCARİ MALLAR AÇISINDAN FARKLILIK
Gelişmiş Ülkelerde Ürün Özellikleri Standartlaşma bulunması Sofistike ticari Mallar üretilmesi Homojen, güvenilir standart kalite seviyesi Ulusal ve uluslararası stil ve dizaynlara yönelme

33 KAPASİTE Nüfusun sahip olduğu kapasite
Okuma yazma bilenlerin toplam nüfusa oranı Var olan Teknoloji Seviyesi İşgücünde yüksek öğrenim görmüş insan sayısı

34 DOĞAL ÇEVRE OPEC (Angola, Libya, Nijerya, Cezayir, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Ekvador) Norveç ve İngiltere Kuzey Denizi Petrol Kömür, Doğalgaz rezervleri Su Tüketiciye zarar vermeyen, çevre korumasına katkı sağlayan ürünler

35 İKLİM VE TOPOĞRAFYA Taşımacılık Turizm gelirleri
Meyve ve Sebze Yetiştirmeciliği Klima gereksinimleri

36 SEKTÖR ANALİZİ Ekonomik Açıdan Üç Temel Sektör
1. Birincil; Tarımsal alanda genelde gelişmemiş ülkeler için: Pahalı ürünler pazarlanamaz, bu ülkelerde üretim yapmaya yönelirler. 2. İkincil; Endüstri ve üretim alanında gelişme gösteren 3. Hizmet ve alakalı endüstriler (bilgi) Endüstri ülke içinde coğrafi olarak ne şekilde dağılmaktadır.

37 DÖVİZ KURU İstikrarsız ekonomik yapıların bir sonucu olan istikrarsız ulusal paralar neticesinde uluslar arası işletmeciler Amerikan Doları vaya Euro gibi daha istikrarlı olan güçlü para birimleriyle çalışmayı tercih edebilirler. Döviz dalgalanmaları fiyatlandırma kararları üzerine önemli etkiye sahiptir.

38 ENFLASYON Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranı tek basamaklı gerçekleşerek bu pazarda faaliyet göstermek isteyen işletmeler için daha cazip unsur olarak görülebilir. Enflasyon ve faiz oranlarındaki artış satın alma gücünü direk olarak etkilemektedir.

39 ULUSLARARSI ENTEGRASYONLARIN EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI En dar kapsamlı ekonomik işbirliği örneğidir. Anlaşmaya konu olan mallar üzerindeki gümrük tarifelerini tek taraflı veya karşılıklı kaldırmaya yönelik bir anlaşmadır. 1932 yılında İngiltere öncülüğünde eski sömürgeleri ile oluşturduğu 48 üyeli İngiliz Uluslar Topluluğu

40 SERBEST TİCARET BÖLGESİ (FREE TRADE AREA)
İki ya da daha çok ülke arasında malların ve hizmetlerin serbest dolaşımındaki engelleri, gümrük tarifelerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmakta ancak anlaşmaya üye olmayan ülkelere karşı her ülke bağımsız tarifelerini uygulayabilmektedir. NAFTA (ABD, MEKSİKA VE KANADA) EFTA (AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ) Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn

41 GÜMRÜK BİRLİĞİ Ekonomik Entegrasyondaki Bir Sonraki Aşamadır. Serbest Ticaret Bölgesinin İleri Safhasını ifade eder. Üye ülkeler kendi aralarında gümrük tarifelerini ve miktar kısıtlarını kaldırmanın yanında, üye ülkeler dışında kalanlara ortak dış tarife koyma konusunda da anlaşmışlardır. Avrupa birliği ortak Pazar geçmeden önce bir gümrük birliğidir. Fransa ve Monaco; İtalya ve San Marino; İsviçre ve Lichtenstein arasında vardır. 1 Ocak 1996’da AB ve Türkiye iki taraflı ticaret seviyesini yıllık ortalama 20 milyar$’ın üstüne çıkartmak için gümrük birliği başlatmışlardır.

42 TÜRKİYE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ
Gümrük Birliği aşamasının etkileri Gelir dağılımına etkisi: Entegrasyonda olanların lehine bir durum Ticaret Etkisi: Birlik dışı ticaret azaltıcı Üretim Etkisi: Girdiler ucuza alınabilir Tüketim Etkisi:Birlik ülkelerinde mal Gümrük Birliğinin Diğer Etkileri: Küçük piyasalardan daha büyük piyasalar, iç ve dış ekonomilerin oluşması, yatırımcılar için belirsizliğin azalması

43 ORTAK PAZAR Ekonomik entegrasyonlarda gümrük birliğinden sonraki aşama ortak pazardır. Ortak Pazar anlaşması üye ülkeler arasında iç ticarette tüm tarifeleri ve diğer kısıtlamaları kaldırır ortak dış tarifeler koyar ve üye ülkeler arasında emek ve sermaye ve bilgiyi içeren üretim faktörlerinin bölge içinde serbest dolaşımı üzerindeki tüm engelleri kaldırır. Sadece mal ve hizmetler için değil aynı zamanda işgücü, sermaye içinde ortak Pazar yeridir.

44 ORTAK PAZAR Ortak Standartların Belirlenmesinde,
Mal Standartları: Sağlık normları, teknik özellikler, çevre standartları Hizmet Sektörü: Sınır ötesi rekabetin bulunmaması hizmet kalitesini düşürür ve fiyatları yükseltir. Rekabet Politikası: Tröstleşmenin önlenmesi Kamunun Satın Alım İşlemleri: Farklı ülkelerin kamu ihalelerine katılması İşletme Hukuku İlkeleri: İşletme hukukunun uyumlaştırılması Ortak Rekabet Kuralları: Vergi farklılıkları kaldırılmalı İnsanların Serbest Dolaşımı: Diploma denkliği ve mesleki standart ve niteliklerin oluşturulması Yasal ve Yönetsel Engeller:İşletme, vergi, muhasebe ve antitröst yasaları gibi alanlarda uyum sağlanmalıdır.

45 EKONOMİK BİLRLİK Ekonomik Entegrasyonların en ileri biçimidir.
İç tarife engellerinin kaldırılması, ortak dış engellerin konması, faktörlerin serbest dolaşımı üzerine kuruludur. Sermaye, emek mal ve hizmetlerin ülkeden ülkeye serbest dolaşımını sağlamak için ekonomik ve sosyal politikaların koordine edilip uyumlaştırılması gerekir. Birleştirilmiş bir merkez bankası, tek bir para biriminin kullanılması, tarım sosyal hizmetler, refah bölgesel gelişim, ulaştırma, vergilendirme, rekabet ve başkalarıyla birleşme konularında

46 AVRUPA BİRLİĞİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
STRATEJİLERİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER PAZARLAMACININ PLANLARINA YÖNELİK TEHDİTLER YÖNETİMİN STRATEJİK TERCİHLERİ ÜRÜN STRATEJİLERİ Ürün standartlarını test ve onaylama sürecinin uyumlaştırılması, ortak patent, marka, paketleme, süreç gereklerinin uyumlaştırılması AB direktiflerine göre değişikliklerin eklenmesi, AB kurallarına uyum , yerel içerik kuralları, pazarlama araştırmalarında farklılıklar Üretimi birleştirmek, marka bölümlendirmesinden fayda bölümlendirmesine sapma, mümkün olduğunca standart paketleme ve etiketleme FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ Daha rekabetçi bir çevre, yabancı ürünler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, tekele karşı önlemler, kamu pazarlarının açılması Paralel ithalat, malların farklı vergilendirilmesi, transfer ücretlerinin belirlenmesinde Farklı katma değer vergilerinden fayda sağlama , müşteri talebinin fiyat esnekliğini anlamak, yüksek fiyatlı ürünleri vurgulamak, düşük maliyetli markalar sunma TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TV yayını yoluyla yönlendirmek, ulusal yayın tekelinin deregulasyonu, TV reklamlarına standart Alkol ve sigara reklamında kısıtlamalar, Yabancı TV’ler kısıtlamalar, İzin verilen tutundurma tekniklerinde farklılıklar Uluslar arası pazarlama iletişiminde tutundurma bileşenlerini kontrol etme, Avrupa medyasının avantajlarından faydalanmak , yerel pazarlama tercihlerine göre ürünü yerleştirmek DAĞITIM STRATEJİLERİ Ulaştırma ile ilgili doküman ve prosedürlerin basitleştirilmesi, müşteri formalitelerinin kaldırılması Dağıtımcı marjlarının artması, Direk pazarlama altyapısı eksikliği, bilgisayar veritabanı kullanımındaki kısıtlamalar Üretim etkinliklerini birleştirmek, geleneksel olmayan kanalları geliştirmek (doğrudan pazarlama, internette pazarlama)


"ULUSLAR ARASI PAZARLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları