Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKIK HAKIMI OSMAN ÇAKAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKIK HAKIMI OSMAN ÇAKAR."— Sunum transkripti:

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKIK HAKIMI OSMAN ÇAKAR

2 Türkiye’de yargı, yasama ve yürütme kuvvetleri ile birlikte yer alan üç erkten biridir ve Anayasa’nın 9. maddesine göre Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Yargı faaliyeti, maddi hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız hakimler tarafından somut olaylara uygulanmasıdır. TÜRK ADALET SİSTEMİ

3 Hukuki nitelikleri bakımından ülkemizde bir bütünlük teşkil eden işler bir yargı çeşidinde toplanır, yargı kolları oluşur ve bunlar hakkında o yargı çeşidine özgü yargılama usulü uygulanır ve Yüksek Mahkeme sıfatına haiz birden çok mahkeme bulunmaktadır. Türkiye’de yargı birliği ilkesi geçerli değildir. TÜRK ADALET SİSTEMİ

4 1982 Anayasası’nın 146. ve devamı maddelerine göre Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere altı adet Yüksek Mahkeme bulunmaktadır. TÜRK ADALET SİSTEMİ

5 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Sayıştay yargı sistemi içerisinde yer almaktadır. Bu kurumların her biri kendi alanında bağımsız olup, birbirlerinin alanlarına karışmamaktadırlar. TÜRK ADALET SİSTEMİ

6 Türk yargı sistemi :  Anayasa yargısı  İdari yargı  Askeri ceza yargısı  Adli yargı TÜRK YARGI SİSTEMİ

7 Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi sıfatıyla baktığı işler ile Yüce Divan sıfatıyla baktığı işlerin bütünüdür. İdari Yargı İdari makamların kamu hukuku alanındaki faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkları kapsar. Türk yargı sisteminde idari yargı da kendi arasında ikiye ayrılır  Askeri İdari Yargı  Genel İdari Yargı TÜRK YARGI SİSTEMİ

8 Askeri Ceza Yargısı Askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetlerini düzenler. Askeri mahkemeler, asker kişilerin, askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. TÜRK YARGI SİSTEMİ

9 Adli Yargı Adli yargı, diğer yargı kolları dışında kalan tüm yargısal faaliyetleri kapsar ve en yüksek mahkemesi Yargıtay’dır. Adli yargı da kendi arasında ceza yargısı ve medeni yargı olarak ikiye ayrılır. Ceza yargısı alanındaki genel mahkemeler ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimlikleridir. TÜRK YARGI SİSTEMİ

10 Adli Yargı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kanun yolu olarak bölge adliye mahkemeleri adı altında istinaf mahkemeleri öngörülmüştür. 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçecektir. Bu alandaki son derece mahkemesi Yargıtay ceza daireleridir. TÜRK YARGI SİSTEMİ

11 Adli Yargı Medeni yargı alanındaki genel mahkemeler de sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleridir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda kanun yolu olarak bölge adliye mahkemeleri öngörülmüştür. 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçecektir. Medeni yargıdaki son derece mahkemesi de Yargıtay hukuk daireleridir. TÜRK YARGI SİSTEMİ

12 Adli Yargı Özel mahkemeler de mevcuttur. Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtisaslaşmış alanı olarak; Asliye ticaret mahkemesi İş mahkemeleri Aile mahkemeleri Çocuk mahkemeleri Tüketici mahkemeleri Deniz ihtisas mahkemeleri Bu özel mahkemeler hukukta uzmanlaşma açısından gereklidir ve yargı birliği ilkesine aykırı değildir. TÜRK YARGI SİSTEMİ

13 Sayıştay Sayıştay, 1982 Anayasası’nın 160. maddesine göre, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan ve kanunlarla kendisine verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar. TÜRK YARGI SİSTEMİ

14 Uyuşmazlık Mahkemesi Türkiye’de birden çok yargı kolu bulunduğu için, bu yargı kolları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuştur. TÜRK YARGI SİSTEMİ

15 Hukuki Yardım kaynakları  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu  1136 sayılı Avukatlık Kanunu  Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği  Hukuk Klinikleri HUKUKİ YARDIM

16 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardımdan yararlanacak kişiler  Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler;  İddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde,  Taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla HUKUKİ YARDIM

17 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardımdan yararlanacak kişiler Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, İddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır. HUKUKİ YARDIM

18 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardımın kapsamı  Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.  Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.  Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.  Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini. HUKUKİ YARDIM

19 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardımın kapsamı Mahkeme, talepte bulunanın, adli yardım kalemlerinden bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. HUKUKİ YARDIM

20 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardım talebi  Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.  Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır. HUKUKİ YARDIM

21 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adli Yardım Adli yardım talebi  Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.  Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır. HUKUKİ YARDIM

22 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında Adli Yardım Müdafiin görevlendirilmesi  Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.  Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. HUKUKİ YARDIM

23 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında Adli Yardım Müdafiin görevlendirilmesi  Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada istem aranmaz.  Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. HUKUKİ YARDIM

24 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında Adli Yardım Suç mağduruna vekil görevlendirilmesi  Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini istemesi halinde  Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. HUKUKİ YARDIM

25 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Adli Yardım (Adli Müzaheret) Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır. Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülür. HUKUKİ YARDIM

26 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Adli Yardım (Adli Müzaheret) Adlî yardım istemi  Adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır.  İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.  Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle baro başkanına itiraz edebilir.  Baro başkanının vereceği karar kesindir. HUKUKİ YARDIM

27 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Adli Yardım (Adli Müzaheret) Adli yardımın yapılışı:  Adlî yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirir.  Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer. HUKUKİ YARDIM

28 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Adli yardımın amacı,  Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamaktır.  Avukatlık ücretini  Yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması hedeflenir. HUKUKİ YARDIM

29 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Adli Yardım İstemi  Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır.  Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.  Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir.  Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar. HUKUKİ YARDIM

30 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Adli Yardım İstemi  Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir.  Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir.  Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır. HUKUKİ YARDIM

31 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Adli Yardımın Yapılışı  Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir.  İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır. HUKUKİ YARDIM

32 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği Adli Yardımın Yapılışı  Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.  Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci (HMK 334- 340)maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur.  Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır.  Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir. HUKUKİ YARDIM

33 Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi belgesinin "Adalete Erişimi Güçlendirmek" başlıklı 8 inci amacı altında "Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi " hedefi kapsamında: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hukuk kliniği uygulamalarında bulunmalarına dair protokol imzalanmış ve protokol 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. HUKUK KLİNİKLERİ

34 Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri ( aile mahkemeleri ve aile içi şiddet soruşturma büroları), Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı merkezlerde şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması için Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, tarafları ve ilgilileri bilgilendirmesi amaçlanmaktadır. Bu merkezlerde hukuk kliniği öğrencileri tarafından şiddet mağdurlarına hukuki destek sağlamaktadır. HUKUK KLİNİKLERİ

35 2003 yılında 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile aile hukukundan doğan sorunların çözümü için aile mahkemeleri adı altında ihtisas mahkemeleri kurulmuştur.  Sadece aile hukukuna ilişkin davalara bakmakla görevli olması,  Uyuşmazlıkları çözerken öncelikle taraflar arasında sulhu esas alması  Aileye ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uzman yardımından faydalanabilme olanağının bulunması belirgin özelliğidir. AİLE MAHKEMELERİ

36 4787 sayılı Kanunun ikinci maddesi uyarınca  Aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede  Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulur.  Ancak hali hazırda 64 ilde, 93 ağır ceza merkezinde toplamda 257 aile mahkemesi hizmet sunmaktadır. AİLE MAHKEMELERİ

37 Aile Mahkemesi Hakimlerinin Nitelikleri;  Atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanma,  Adlî yargıda görevli,  Evli ve çocuk sahibi,  Otuz yaşını doldurmuş  Tercihan aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olma AİLE MAHKEMELERİ

38 Aile mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanlarında üç farklı uzman kadrosu yer almaktadır. Bu uzmanların atanma kriterleri de kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre her aile mahkemesine tercihan;  Evli ve çocuk sahibi,  Otuz yaşını doldurmuş  Aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından,  birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanmaktadır. AİLE MAHKEMELERİ

39 Çalışma usulü; Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir. 4787 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunundaki usul hükümleri ve HMK'daki usul hükümleri uygulanmaktadır. AİLE MAHKEMELERİ

40 Görev alanı; Genel anlamda aile hukuku alanı içerisine giren davalar;  Boşanma,  Velayet  Nafaka  Evlat edinme  Kişisel ilişki tesisi AİLE MAHKEMELERİ

41 Dava süreci;  Dilekçenin nöbetçi aile mahkemesi hakimi tarafından tevzi bürosuna havale edilmesi,  Tevzi bürosu tarafından dosyanın mevcut aile mahkemelerinden birine dağıtımı,  Aile mahkemesinin belirlenmesi,  Ön inceleme aşaması (dosyada bulunması gereken evrakların temin edildiği aşama)  Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi,  Duruşma tarihinin taraflara bildirilmesi, AİLE MAHKEMELERİ

42 Dava süreci;  Tarafların ve tanıkların dinlendiği duruşmalar aşaması,  Boşanma, velayet, evlat edinme, kişisel ilişki tesisi gibi davalarda uzmandan rapor istenmesi,  Tüm delillerin toplanmasından sonra karar verilmesi,  Kararın taraflara tebliği, kesinleşme aşaması,  Taraflardan herhangi birinin kararı temyiz etmesi halinde temyiz aşaması. AİLE MAHKEMELERİ

43 SOSYAL İNCELEME RAPORLARI;  Eşlerin kısa özgeçmişlerinin anlatıldığı bölüm;  Davacıdan başlayarak eşlerin geçmiş kısa yaşam öyküsü,  Genel hatlarıyla aile yapıları,  Eşlerin öğrenim durumları,  Çalışma yaşamları,  Hali hazırda ne yaptıkları (çalıştıkları iş vb.), nerede, nasıl yaşadıkları ve geçimlerini nasıl sağladıkları  Eşlerin gözlemlenen kişilik özellikleri AİLE MAHKEMELERİ

44 SOSYAL İNCELEME RAPORLARI;  Evlilik özgeçmişleri ve ayrılık/boşanma süreci;  Eşlerin nasıl tanıştıkları,  Evlilik kararını verirken belirleyici olan etkenler,  Eşlerin kurmuş olduğu aile yapısının nasıl olduğu, AİLE MAHKEMELERİ

45 SOSYAL İNCELEME RAPORLARI;  Evlilik özgeçmişleri ve ayrılık/boşanma süreci;  Eşlerin (sosyal, kültürel, duygusal, cinsel ve ekonomik) paylaşımlarının nasıl olduğu,  Aile içindeki rol paylaşımı,  Aile içindeki ilişki dinamikleri,  Geleneklerle ilişkileri,  Eşlerin kendi aile formlarını oluşturup oluşturamadıkları vb ne ilişkin değerlendirmeler AİLE MAHKEMELERİ

46 SOSYAL İNCELEME RAPORLARI;  Evlilik özgeçmişleri ve ayrılık/boşanma süreci;  Evlendiklerinde sorunların nasıl başladığı ve geliştiği,  Bu süreçte eşlerin çözümlemek için ne yaptıkları,  Sorunların nasıl çözümlenebileceğine ilişkin düşünceleri ve konularda eşlerin kendi algılayış biçimleri, AİLE MAHKEMELERİ

47 SOSYAL İNCELEME RAPORLARI;  Velayete ilişkin değerlendirme;  Çocuğun ebeveynler ile ilişkisi,  Çocuğun boşanma sürecinden nasıl etkilendiği,  Ebeveynlerin bu süreçte çocuğa yaklaşımları,  Velayeti eşlerin niçin istedikleri AİLE MAHKEMELERİ

48 Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilâmlar, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun ilgili hükümlerine göre,  Çocuğun bulunduğu yerdeki icra müdürlüğünce,  İcra ve İflâs Kanununun 25 inci maddesinde yazılı şekilde yerine getirilir. İCRA UYGULAMALARI

49 Çocuğun iadesi veya şahsi ilişki kurulmasına dair ilamların infazının önemi ve en önemlisi çocuğun yararını sağlamak amacıyla 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile; İcra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde ise bir eğitimcinin hazır bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. İCRA UYGULAMALARI

50 Taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ile diğer uluslararası belgelerde yer alan ve çocuk haklarıyla ilgili kabul gören evrensel ilkeler, başta Anayasa olmak üzere hukuki metinlere dâhil edilmekte; her çocuğun bakım ve himayeden yararlanma hakkı olduğu vurgulanmakta ve çocuğun ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. İCRA UYGULAMALARI

51 12/09/2010 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile Anayasa’nın 41. maddesine yapılan eklemeyle kişisel ilişki, çocuk bakımından anayasal bir temel hak halini almıştır. “Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” İCRA UYGULAMALARI

52 Bakanlığımız bünyesinde, İcra ve İflas Kanununun aksayan yönleri dikkate alınarak, dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin hayata geçirilmesini sağlayacak bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla 09/02/2015 tarihinde bir Bilim Komisyonu oluşturulmuştur. Şikayetlere konu olan "Çocuk Teslimi, Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamların İcrası, Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası"na ilişkin hususlar bu Komisyonun çalışma alanı içinde yer almaktadır. İCRA UYGULAMALARI

53 TEŞEKKÜR EDERİM


"T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKIK HAKIMI OSMAN ÇAKAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları