Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA"— Sunum transkripti:

1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Gülten HERGÜNER KONU: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN DERSE HAZIRLIĞI VE DERSLE İLGİLİ UYGULAMALARI

2 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN DERSE HAZIRLIĞI
Öğretmen; eğitim kurumunda, sınırlandırılmış bir zaman içinde bazı amaçları gerçekleştirmek düşüncesiyle öğretim işini yapar. Okul öğretimi, amaçlı ve programlı bir iştir. Bu nedenle öğretmen bu öğretim işi için hazırlanmalıdır. Öğretmen dersine hazırlanırken; sınıfta yapmayı ve öğrencilerine yap­tırmayı tasarladığı işleri, bu işleri yaparken kullanacağı araçların neler olacağı­nı, konunun bilgi içeriğini nasıl düzenleyeceğini ve nasıl bir sıraya göre işleye­ceğini gösteren bir plan yapmalıdır. Planlama, öğretimde başarının anahtarı­dır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

3 Öğretim planı; bir problem ya da bir konu üzerinde öğrencilerin bireysel veya gruplar halinde bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler kazanmalarını sağla­mak amacıyla öğretmen tarafından hazırlanan çalışma kılavuzudur. Öğretimde plan yapmanın bir eğitsel yönü, bir de yasal yönü vardır. Eğitsel yönü; çalışmalarını planlayarak yapan eğitimcilerin amaçlarına en kısa yoldan verimli bir şekilde gerçekleştirmiş olmalarıdır. Yasal yönü ise; 1981 yılında yayınlanmış olan “Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” ile öğretim kumrularımızda plan yapma zorunluluğu getiril­miştir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

4 Öğretmenler, bireyin gelişimine daha iyi katkıda bulunabilmek için ala­na özgü öğretme-öğrenme etkinliklerini istenilen nitelikte planlamalıdırlar. Beden eğitimi dersinin planlanması sürecinde, toplum ve konu alanının incelenmesinin yanında bireyin incelenmesi de önem taşımaktadır. Çünkü bireyin durumu, dersin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde etkileyici etmendir. Bu nedenle; beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretimi plan­larken ve yürütürken öğrencilerin bazı gelişim özellikleri ile ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

5 Ağustos-2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınla­nan “Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yö­nerge” sinde şu açıklamalar bulunmaktadır: Derslerin başladığı günden bittiği güne kadar geçen ve iki yarıyılı kapsa­yan süreye ders yılı denir. Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının tarihe kadar geçen süreye öğretim yılı denir Bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen ve ilke­ler bütününe plan denir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

6 Planın önemi Plan; önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrenci­lere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin önce­den tasarlanıp kağıt üzerinde düzenlenmesidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

7 Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmelidir.
Eğitim-öğretim konusuyla ilgili etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir. Bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştire­ceği önceden belirlenir. Bu şekilde eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğreti­leceği öğrencilerle birlikte planlanır, ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

8 Plan yapmanın gerekliliği
Eğitim - öğretim kurumlarında, eğitim etkinliklerine ve derslere ha­zırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim planlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir ça­lışmadır. Eğitim-öğretimin etkin ve verimli olabilmesi, planlanmaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin derslere hazırlıklı girmeleri ile mümkün olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

9 Ayrıca; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ve yaygın eğitim kurumlan yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim- öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının planlı ve programlı ola­rak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

10 Planlı Çalışmanın yararları
Planlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme -öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. Öğretimin planlanması; öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. Öğretim programlarının planlanması, öğrencilerin bilgi ve beceri dü­zeyleri dikkatle alınarak, ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin dü­zenlenmesini sağlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

11 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, ve düzenli çalışması­nı sağlar. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere girilmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.

12 Eğitim-öğretim değerlendirmesinin güvenilir olmasını sağlar.
Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı ka­zandırır. Eğitim-Öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

13 Plan Yapmanın İlkeleri
Planlar: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak; öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. Planlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci etkin hale getirile­rek; eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (Fiziksel, Duygusal, Bilişsel ve Psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

14 Plan; standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişik­likler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. Plan; eğitim-öğretimin hedeflerinin ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

15 Her plan beli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.
Planda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konula­rın işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynak­lar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. Her plan beli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. Plan; öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalma ve amacına uygun olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

16 Beden eğitimi öğretmeninin eğitim-öğretim çalışmalarında yapması ge­reken planlar şunlardır;
Ünitelendirilmiş Yıllık plan, Ders planı, Egzersiz planı. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

17 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan
Öğrenme ve öğretme sürecinde plan yapmak esastır. Ayrıca plan ve planlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken, her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

18 Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretim yılı süresince ders vermekle yü­kümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri yada konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmeler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

19 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ana hatlarıyla şu bölümlerden oluşur;
Hedef ve Davranışlar Konular Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri Değerlendirme (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

20 Öğretmenlerin, spor alanı ve seçmeli beden eğitimi derslerinde hangi konuları işleyeceği Talim Terbiye Kurulu kararında belirtilmiştir. Buna göre öğretmenler hangi sınıfta hangi konuları işleyeceğini belirleyip programa uy­gun yıllık plan hazırlarlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

21 Ders işlenirken hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır.
Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. Plan; öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak planlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre planda gösterilmelidir. Ders işlenirken hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

22 Plan yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağılım çizelgesinin kesin biçimini almasını bek­ler. Hangi sınıflara hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için planlama, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

23 Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağı ve konun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

24 Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken zümre öğretmeleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarı yıl esasına göre bir öğretim yılında top­lam kaç gün kaç saat ders işleneceğini saptarlar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plan, aylara göre haftalık çalışma süresini gös­terir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

25 Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı
Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, göz­lem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günlerde toplanıp toplanılmadığı araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınma­sı sağlanır. Öğretmenler planlarını; geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu yada şube öğretmenler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

26 Hazırlanan plan, okul müdürüne öğretim yılının başlamasından iti­baren 15 gün için de onaylattırılır. Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık planın onaylanmış bir örneğini ya­rarlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklık­ları nedenleri ile birlikte not eder. Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğren­me hızları doğrultusunda planlarını güncelleştirirler. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

27 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

28 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

29 DERS PLANI Ders planı; bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını (hedef ve hedef davranışlarını) bir yada birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derece sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğret­menlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plandır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

30 Ders planı; belirli bir ders için, bir yada birden çok ders saatinde işlene­cek konuların planlamasıdır. Ders planında yer alan öğrenme-öğretme etkin­likleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders planın uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

31 Öğretmenin bir günde okutacağı derse ait konunun işleniş planlaması­dır. Beden eğitimi öğretmeni, aynı sınıfın farklı şubelerinde tek bir ders ve konu için ayrı ayrı planlar yapmaz. Bu durumda bir ders planı yeterlidir. Deği­şik sınıflar için ayrı ayrı ders planı yapması gerekir. Çünkü sınıfların ders ko­nuları farklıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

32 Ders planı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
Bu plan, ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında günlük plan diğer sınıflarda ise ders planı olarak uygulanacaktır. Ders planı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

33 Eğitim-öğretim çalışmalarını düzensizlikten kurtarır.
Ders Planının Önemi Eğitim-öğretim çalışmalarını düzensizlikten kurtarır. Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar. Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

34 Derslerde sürekliliği sağlar.
Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini gerçekleştirmede katkı sağlar. Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesin­de geri bildirim sağlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

35 Ders Planı Hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şun­lardır
Derslerin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi. İşlenecek konu örüntüsü. Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları. Konunun işleneceği tarih ve olası süre. Konunun en uygun biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim, araç-gereç ile baş vurulacak kaynakları. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

36 Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güven­lik önlemleri, deney ve gözlemi.
Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklı­lıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma. İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlen­dirme süreci. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlik­leri ve değerlendirmeye yaklaşımı saptanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

37 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER DERS PLANI ÖRNEĞİ Okul: Atatürk Lisesi Dersin Adı: Beden Eğitimi Sınıf: 10/A Ünite: Futbol Konu: Futbolda Kafa Vuruşu Süre: 40’+40’ Araç- Gereçler : Futbol topu, Sarkaç ve Yelek Yöntem ve Teknik : Anlatma, Gösteri, Soru-Cevap ve Tümevarım Yöntemi Amaçlar: Amaç 37 : Futbol ile ilgili temel beceriler edinebilme Amaç 38 : Futbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme Davranışlar: Çeşitli şekillerde paslaşma Değişik seviye ve yönlerden gelen toplara kafa ile vuruş yapma

38 Egzersiz Planı Ders dışı spor faaliyetleri, ülke sporunun sağlıklı yapıya kavuşması ve istenilen seviyeye gelmesi açısından önemlidir. Okul içi ve okullar arası spor karşılaşmalarına öğrencileri hazırlamak ve katılmalarını sağlamak beden eğiti­mi öğretmeninin görevlerindendir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

39 Beden eğitimi öğretmenleri ders dışında organize edecekleri sınıflar, gruplar ve okullar arası çeşitli spor faaliyetlerine öğrencileri çekerek, onların birikmiş enerjilerini ruhsal ve fiziksel gelişimlerine faydalı olacak biçimde kul­lanmalarını sağlarlar. Ders dışı spor faaliyetleri yoluyla öğretmen-öğrenci iliş­kisinin gelişmesi sonucu öğretmen öğrencilerine etki ederek onlarda istediği davranış değişikliklerini kazandırma imkanını bulur. Beden eğitimi öğretmeni ders yılının başında egzersiz programı hazırla­yarak istenen hedeflere ulaşmaya çalışır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

40 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

41 PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI
Öğretmenin planlı çalışmasının yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz; Öğretmenin; eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını dü­şünmesini sağlayarak verimini arttırır. Konuların ne zaman, ne kadar süre içinde işleneceğini ve programın süresi içinde tamamlanmasını sağlar. Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

42 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN DERS ESNA­SINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çalışmalara hazırlayıcı ve komut disiplinini sağlayıcı nitelikte olan düzen alıştırmaları üzerinde, dersin başında gerektiği yerde durulmalı, fakat hareket değerinin azlığı nedeniyle bir ders içerisinde uzun süre yer verilme­melidir. Dersin başında yaptırılan koşular, hiçbir zaman ısıtıcı nitelikten aşırı bir ölçüde olmamalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

43 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Yürüyüş ve koşularda ritim değişiklikleri, serbest hareketlerde aynı veya değişik yönlerde, yapılan baş, kol, gövde, bacak hareketleri birleşimleriy­le ritim ve uyum eğitimine de önem verilmelidir. Baş hareketlerinin tek ve ayrı olanlarından çok öteki gövde bölümle­riyle ortak yapılan tipleri tercih edilmelidir. Kızlar için serbest hareketlerin ritmik değerde olanlarına fazla yer verilmelidir.

44 El araçları ilk sınıflarda direnç sağlayan nitelikleri ile değil hız ve el yatkınlığı kazandıran özelliğiyle kullanılmalıdır. Asılma ve tırmanmaların bacak yardımıyla yapılanları tercih edilme­lidir. Asılma araçlarındaki tutuşlarda güven bakımından baş parmağın di­ğer basamaklarla karşılaştığı “Serçe Tutuşu” öğrencilerden ısrarla istenmelidir. Göğüs kafesini sıkıştırmamak ve sırta düzgün bir duruş vermek amacıyla tu­tuşlarda, eller arasındaki açıklığın omuz genişliğinden az veya çok olmaması­na özen gösterilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

45 Atlamalar için kullanılan araçların yüksekliklerinde kız ve erkek fark­ları her zaman gözetilmelidir. Koşular, aralıksız serbest hareketler, ip atlamalar ve sıçramalar gibi sürekli çalışmalarda, yüksekliğe tırmanmalarda zorlayıcı ölçüden kaçınılmalı­dır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

46 Solunum hareketleri ders planında başlı başına bir yer almamalı an­cak tempo, şiddet ve zaman ölçüsü öğrencilerin kendi organik kapasitelerine bırakılmak şartıyla gerektiği yerde serbest olarak yaptırılmalıdır. Ayrıca öğren­cilerin, bir hareketlerin süresi boyunca nefes tutmaları gibi, dikkat ve hareket acemiliğinin sebep olduğu zararlı durumlar daima önlenmeli, solunumun ritim ve safhalarına uydurma hususu öğrencilerde bir alışkanlık haline getirilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

47 Şekillerin çeşitliliği, insanı araç olarak kullanma imkanını vermesi, neşe ve canlılık yaratması ve işbirliği bakımından eşli hareketler en uygun hareket şekilleridir. Ancak; bilhassa ilk devredeki çocukların sorumluluk duy­gusu taşımamaları, işi ciddiye almamaları dolayısıyla bu hareketler düzensiz­liğe, kargaşalığa, hatta bu yüzden doğacak kazalara sebep olabilir. Bunun için eşli hareketlerin uygulanması, öğretmenden büyük bir dikkat, anlayış ve derse hakimiyet ister. İyi ve faydalı bir çalışma için eşlerin boy, ağırlık ve kuvvet oranlarının denkliği esasına göre ayrılmasına, hareketlerinde, öğrencilerin bu şartlarına uygun olarak seçilmesine dikkat edilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

48 Kasa, kutu ve benzeri gibi araçlarda yapılan hareketler öğrencinin cesaret ve kuvvetini deneme imkanını sağlar. Bu bakımdan, bu araçlarda yapı­lan ilk hareketler yıldırıcı olmamalıdır. Araçla ilgili tehlikeler daima göz önün­de tutularak, alınacak tedbirlerle çalışmanın güveni sağlanmalıdır. Özellikle birinci devrede yer hareketlerinin omuz çemberi ve kol üzerinde sürekli ve kuvvetli dayanma çeşitlerinden sakınılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

49 Her çeşit atlamalarda düşülen yerin yumuşak ve tehlikesiz bir yer olmasına itina edilmelidir.
Birinci devrede (ilk üç sınıfta) her çeşit alıştırmalarda, genel olarak sitil aramamalı, koşullar hiçbir surette zaman tutulan yarışlar halinde yaptırılmamalıdır. Atlamalarda sıçrama tahtası şartları aranmamalıdır(yüksek atla­mada çıta yerine ip kullanılabilir). Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

50 Oyunlar, bütün öğrencileri aynı derecede aktif halde tutacak şekilde seçilmeli, ilgisi az öğrenciler ihmal edilmemelidir. Oyun faaliyetleri arasında yer alan mahalli halk oyunlarının gereği gibi işlenmesi için beden eğitimi, re­sim ve müzik öğretmenlerinin sıkı bir işbirliği halinde bu oyunların kıyafet, müzik ve hareket motiflerini, asıllarına sadık kalmak şartıyla yerli özellik ve karakterleri içinde tespit ve korunmasına çok özen gösterilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

51 Okulun içinde ve dışında, beden eğitimi faaliyetleri için uygun bir yer ayrılması, tesis ve malzemeleriyle birlikte düzenlenmesi ve bakımı, hem çalışma verimini artırmak, hem de öğretmen adaylarına iyi örnek ve alışkanlık sağlamak bakımından önemli tutulmalıdır. Öğrencilerin, beden eğitimi çalışmalarından sonra terli vücutlarıyla rüzgarlı ve cereyanlı yerlerde kalmalarına meydan verilmemeli, ders ve çalış­maları bitince kapalı bir yerde temizlenerek giyinmeleri sağlanmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

52 Kendilerince kırgınlık ve yorgunluk hisseden, hastalıktan yeni kalk­mış olan öğrencilerin yorucu çalışmalara katılmamalarına dikkat etmeli, bu konuda gereken özen gösterilmelidir. Beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin sağlığını koruyucu tedbirler konusunda okul doktoruyla daima işbirliği içinde bulunmalı, öğrencilere bu hususta gerekli alışkanlıklar pratik olarak kazandırılmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

53 Beden eğitimi öğretmeni, müzik öğretmeniyle de işbirliği yaparak; öğrencilerin öğrendikleri milli marşları ve kahramanlık türkülerini beden eği­timi derslerinde, yürüyüş çalışmaları sırasında topluca söyletmeli, bu suretle öğrencilerin milli duyguların gelişmesine ve pekişmesine yardımcı olmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

54 BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğretme, öğrenmeyi sağlamak içindir. Öğretim sürecinde asıl sorun, öğrencilerin beklenen öğrenmeyi gerçekleştirip gerçekleştirmedikleridir. Öğ­retmenler, öğrencilerin bulundukları seviyeyi öğrenme hedefleri bazında belir­lemek amacıyla değerlendirme yapmak zorundadırlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

55 Ölçme ve değerlendirme eğitimin vazgeçilmez bir aracı ve tamamlayıcı­sıdır. Öğrencilere beden eğitimi dersleri ve spor çalışmaları aracılığıyla kazan­dırılması amaçlanan bilgi, beceri ve alışkanlıkların tümünün değerlendirilmesi gerekmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

56 Öğrencinin yalnızca fizik yeteneklerinin ölçülerek sonunda not takdir edilmesi, kişinin sadece beden gelişimiyle ilgili verileri ortaya koyacaktır. Oy­saki zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden sağlıklı, dengeli bir gelişim, beden eğitimi ve sporun başta gelen amaçlarıdır. Bu alanlarla ilgili bilgi, beceri ve alışkanlık gelişiminin de değerlendirilmesi ve bunun sonucunda öğrenciye not verilmesi esas olmalıdır. Ancak değerlendirme, not vermek için bir işlem değil, eğitim süreci içinde araç olarak ele alınmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

57 Beden eğitim dersleri sayısal yönden yeterli olmadığı için ders dışı spor çalışmalarının özendirilmesi ve bu yolda öğrencilere hayatın her döneminde spor yapma alışkanlığının kazandırılması amaç olmalıdır. Bu nedenle ders dışındaki tüm spor faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

58 Değerlendirmede, öğrencinin fizik kapasitesi göz önünde tutulmalı ve başarısı bir başka öğrenciyle mukayese edilmemelidir. Öğrencilerin değerlendirmelerini sürekli olarak gözleme, izleme ve yönlendirme esas alınarak ya­pılmalıdır. Ders geçme ve kredi sistemi gereği ortaya çıkan seçmeli beden eğitimi derslerinde öğrenci başarıları yukarıdaki açıklamaların tersine becerileri esas alınarak ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

59 Ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapmak gerekiyorsa, onluk sisteme çevrilir ve not defterine işlenir. Yapılan işlemin daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir puanlama çizelgesi düzenlenerek, sınavda alınan pu­anların bu çizelgede bölümler halinde gösterilmesinde ve öğrencinin sınav anına kadar geçen süredeki davranışlarının izlenerek bu çizelgenin düşünceler hanesine işlenmesi yararlı olacaktır. İşlenen bu çizelgenin defter şekline geti­rilmesi, düzenli şekilde korunması ve saklanması önemlidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

60 Değerlendirme Örneği: Konu (Sınav Sorusu) : Minderde Öne Takla
Sınıf: Ortaokul 5 Ders içi ve ders dışı davranış, ilgi, çaba, uygun kıyafet puan Başlama öncesi esas duruş ve öğretmeni selamlama puan Minderde tekniğe uygun yuvarlanma puan Ellerini mindere dayamadan ayağa kalkma puan Hareketin bitiminde esas duruş ve öğretmeni selamlama puan Toplam puan Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

61 Beden Eğitimi Dersinde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri
Beden eğitimi öğretmeni, öğrencileri değerlendirirken dikkat etmesi ge­reken noktalar şunlardır; Her öğrenci kendi yeteneklerine göre değerlendirilmelidir. Değerlendirmede not vermede; ilgi, çaba ve çalışmalara katılma ön plânda tutulmalıdır. Sadece becerileri ölçülerek değerlendirme yapılmamalıdır. (Şu kadar atladın, şu not; bu kadar atladın, bu not gibi). Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

62 Değerlendirme esasları öğrencilere açıklanmalıdır.
Öğrenci; beceri ölçümüne dayalı bir değerlendirmenin haksızlığını hemen sezer, içten içe eziklik, kırgınlık duyar. Adalet ve güven duygusu sarsı­lır, derse ve öğretmene ilgi ve sevgi azalır. Değerlendirme, çalışma imkânlarından eşit olarak yararlanmaya da­yanmalıdır. Değerlendirme esasları öğrencilere açıklanmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

63 Değerlendirme, öğrencilere açık tutulmalıdır
Değerlendirme, öğrencilere açık tutulmalıdır. Değerlendirme esaslarını açıklama ve değerlendirmede açık davranma öğrenciyi rahatlatır. Böylece öğ­rencilerin öğretmene ve kendilerine güvenleri artar, korkuları azalır, başarıya kolayca ulaşabilecekleri inancı oluşur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER


"BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları