Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELGELENDİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03-05 KASIM 2014, MUĞLA

2 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ
SUNUM 1-MEVZUAT 2-YAMBİS 3-DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ 4-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYON 5-YAZILIMLA İLGİLİ İLERİYE YÖNELİK HEDEFLERİMİZ

3 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

4 1-MEVZUAT

5 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 28-(Değişik:09/12/2009-5940/1 md.)
Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemez. Yetki belgeleri geçici veya daimi olarak düzenlenebilir. Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine yapı inşa eden müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi işlemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi işlemleri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Bakanlıkça yürütülür.

6 3194 SAYILI İMAR KANUNU Yönetmelik:
Madde 44 – e) (Değişik: 9/12/ /3 md.) Her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı müteahhitlerinin iş gruplarına, ihtisaslaşmalarına ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel şartları ile niteliklerine; yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına ve değerlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; şantiye şeflerine, yapım ve denetim işlerinde istihdam edilecek fen adamlarına ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

7 3194 SAYILI İMAR KANUNU Geçici Madde 12– (Ek:09/12/ /4md.) Bu kanunun 44’üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen konulara ilişkin yönetmelik bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

8 16 Aralık 2010 Tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Aralık 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

9 -YAPI MÜTEAHHİTLERİNE YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİNE,
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere; -YAPI MÜTEAHHİTLERİNE YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİNE, -MİMAR VEYA MÜHENDİS UNVANLI ŞANTİYE ŞEFİ ÇALIŞTIRILMASINA, -MİMAR VEYA MÜHENDİS UNVANLI ŞANTİYE ŞEFİ ÇALIŞTIRILMASI MECBUR YAPILARA, -YAPIM İŞLERİNDE GÖREV ALAN ŞANTİYE ŞEFLERİNE VE YETKİ BELGELİ USTALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEMEKTİR.

10 Gerçek ve Tüzel Kişi Müteahhit
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Şantiye Şefleri Gerçek ve Tüzel Kişi Müteahhit Yetki Belgeli Ustalar KAPSAM MADDE 2 – Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan teknik elemanları ve yetki belgeli ustaları kapsar.

11 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DAYANAK MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

12 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENEL ESASLAR MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

13 Yetki Belgesi Numarası:
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Belgesi Numarası: Bu Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili hanesine yazılacak olan numarayı,

14 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENEL ESASLAR MADDE 5 – (2) Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m²’yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.   

15 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENEL ESASLAR MADDE 5 –  (5) Yapı Müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. (6) Yapı müteahhidinin yapım işine dair görevi, yapım sözleşmesi ile başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur. (7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür. (8) Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olma koşullarını taşıdığı hallerde,   başka bir yapı müteahhidi ile sözleşme şartı aranmaz.

16 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BAŞVURU ESASLARI MADDE 6 – (1) Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişi, EK-1'deki Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalar. Yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Müdürlüğe verir. Bu müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilir. (2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde, geçici olarak yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden meslek odasına kayıt belgesi istenmez.

17 2-YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ

18 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ
*CHROME&MOZILLA TARAYICILAR TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.

19 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ
6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 4708 YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN 6098 TÜRK BORÇLAR KANUNU 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GEN.SAĞ. SİG. KANUNU 5237 TÜRK CEZA KANUNU 5543 İSKAN KANUNU 6102 TÜRK TİCARET KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU 5901 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 193 GELİR VERGİSİ KANUNU 4721 TÜRK MEDENİ KANUNU 7269 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOL.ALINA.TED. YAP.YARDI. D.KANUN

20 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ

21 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ

22 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ

23 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENELGE 2012/ ( /61) Uygulamanın yürürlük tarihi olan 01/01/2012 tarihinden önce, yapı ruhsatı almış, ruhsatı yürürlükte olan veya hükümsüz hale gelen, yapım faaliyetleri devam eden veya tamamlanan yapılarda; işlemler, ilk ruhsat alındığı tarihteki mevzuat kapsamında yürütülecek olup, müktesep haklar korunarak yapı sahibinin talebine göre, yapı müteahhitliğini üstlenenlerden yapı müteahhidi yetki belgesi numarası aranmayabilecektir.

24 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENELGE 2012/ ( /61) 01/01/2012 tarihinden önce yapı ruhsatı almak üzere ilgili İdaresine belgeleri ile birlikte müracaat eden, ancak idarenin iş yoğunluğu nedeniyle yapı ruhsatı onaylanarak sonuçlandırılmamış olan yapılarda yapı müteahhidinden, yapı sahibinin talebine bağlı olarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası aranmayabilecektir.

25 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
/11375 sayılı yazımız

26 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
GENELGE 2012/ ( /61) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı almış ancak yapı kullanma izin belgesi 01/01/2012 tarihinden sonra alınacak yapılarda yetki belgesi numarası aranması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu yapılarda profesyonel olarak yapı müteahhitliğini üstlenmesine rağmen yetki belgesi numarası bulunmayan yapı müteahhitlerinin yetki belgesi numarası alması sağlanacaktır.

27 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ
YETKİ BELGE NUMARASI ŞİRKET TİPLERİ: 1-GERÇEK KİŞİ 2-ANONİM 3-LİMİTED 4-KOMANDİT 5-KOLLEKTİF 6-ADİ ORTAKLIK 7-ORTAK GİRİŞİM 8-GEÇİCİ 0-KOOPERATİF İL TRAFİK KODU

28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ SORGULAMA ŞİRKET TİPLERİ
1-GERÇEK KİŞİ 2-ADİ ORTAKLIK 3-ORTAK GİRİŞİM 4-KOLLEKTİF 5-KOMANDİT 6-LİMİTED ŞİRKET 7-ANONİM 8-YAPI KOOPERATİFİ 9-POTANSİYEL

29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ SORGULAMA ŞİRKET TİPLERİ
1-GERÇEK KİŞİ 2-ADİ ORTAKLIK 3-ORTAK GİRİŞİM 4-KOLLEKTİF 5-KOMANDİT 6-LİMİTED ŞİRKET 7-ANONİM 8-YAPI KOOPERATİFİ 9-POTANSİYEL FAALİYET DURUMU: 1-AKTİF 9-TERK YKİB DÜZENLENMEDEN FAALİYET SONLANDIRILAMAZ…

30 RE’SEN VERİLEN MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE NUMARASI SAYISI (GİB ve Bakanlık Arşivlerindeki Kayıtlara Göre ) Limited: Anonim: 6307 Kollektif: 125 Komandit: 19 Gerçek: Gerçek/Tüzel kişi Toplam :

31 MÜTEAHHİTLERE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİ
GERÇEK KİŞİ ANONİM LİMİTED KOMANDİT KOLLEKTİF GEÇİCİ YAPI KOOPERATİFİ Ocak 12 4754 462 6472 1 11 1587 Şubat 12 2371 226 2828 5 1069 Mart 12 2240 216 2500 3 1372 Nisan 12 1808 149 1746 2 1669 Mayıs 12 1869 169 1659 2196 Haziran 12 1302 117 999 1871 Temmuz 12 1292 104 950 1950 43 Ağustos 12 918 114 677 1612 45 Eylül 12 845 96 688 1921 47 Ekim 12 1051 115 794 2227 49 Kasım 12 971 108 731 2054 31 Aralık 12 1049 125 824 2774 44 Ocak 13 860 116 709 1540 27 Şubat 13 796 90 628 1590 32 Mart 13 1021 120 800 1860 38 Nisan 13 1080 128 826 2399 37 Mayıs 13 1332 154 952 2533 52 Haziran 13 790 638 1907 Temmuz 13 156 659 2115 25 Ağustos 13 547 103 499 4 1851 15 Eylül 13 749 147 654 2536 Ekim 13 619 110 567 1720 22 Kasım 13 965 132 847 2557 30 Aralık 13 1045 162 844 2896 Ocak 14 895 142 2224 21 Şubat 14 972 707 2735 26 Mart 14 1202 1010 4413 33 Nisan 14 1036 743 1842 29 Mayıs 14 1081 811 2044 Haziran 14 808 141 716 24 Temmuz 14 721 575 1600 23 Ağustos 14 662 126 611 1783 19 Eylül 14 779 606 1733 16 MÜTEAHHİTLERE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİ TARİHLİ VERİLERDİR.

32 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişi (4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN)

33 18 YAŞ ALTI MÜTEAHHİTLİKLE İLGİLİ İLLERE DAĞITIMLI YAZI.pdf
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ 18 YAŞ ALTINDA OLAN KİŞİLER YAPI MÜTEAHHİDİ OLABİLİR Mİ? 18 YAŞ ALTI MÜTEAHHİTLİKLE İLGİLİ İLLERE DAĞITIMLI YAZI.pdf

34 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ MESLEK ODASI NEDİR?
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın tarih ve 6/469 sayılı görüşünde; ….esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı kimselerin, geliri tacir niteliği kazanmasını icab ettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekli olmayan kimseler olduğu, ….507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun ilgili maddesine göre esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarların çalışma bölgesi içindeki ilgili odaya kayıt mecburiyeti getirildiği, ayrıca bu kanun kapsamına giren esnaf ve sanatkarların ticaret ve sanayi odasına kayıtlarının yasaklandığı, Bu durumda yapı müteahhidi sıfatıyla esnaf ve sanatkarlar odasına kaydolunmanın mümkün görülmediği, başka bir ifade ile ticaret siciline kayıtlı tacir ve yapı müteahhidi sıfatı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolma zorunluluğunun bulunduğu, «ilgili meslek odası» ibaresinden bu odanın anlaşılması… Gerektiğine yer verilmiştir.

35 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

36 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

37 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

38 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

39 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
ve sayılı yazımız ile; *Hukuk Müşavirliği’nin 24/10/2013 tarihli ve sayılı yazısından tabii oldukları mevzuat gereğince 5543 sayılı İskan Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamına giren iş ve işlemlerde Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası verilmesi kapsamındaki hizmetlerin karşılıksız olarak verilmesi gerektiği…. Bakanlığımız, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 17/07/2013 tarih ve 689 sayılı görüş yazısında, bu Kanun kapsamına giren inşaatlarını yapmak isteyen vatandaşların «Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemi» bedelinden muaf tutulacağı, Belirtilmiştir.

40 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI

41 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI İLE KAYIT 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde, geçici olarak yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden meslek odasına kayıt belgesi istenmez. *TAPU *GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

42 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
MAVİ KART NUMARASI İLE KAYIT *Mavi Kartlılarda Adres Zorunludur. * *TAPU *GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

43 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
GEÇİCİ TC KİMLİK NUMARASINA SAHİP YABANCI KİŞİLER İÇİN KAYIT *99 ile başlayan Geçici TC Kimlik Numarasına Sahip Yabancılar *TAPU *GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME *PASAPORT

44 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
TAAHHÜTNAME

45 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
YÖNETMELİK: Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir.   

46 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi aranmaz.

47 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Vefat Eden Bir Kişi Adına Kayıtlı Tapu Üzerinde Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi İle Yapı İnşa Edilebilir mi?

48 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Kanunen Kısıtlı Olan Kişi Adına Kayıtlı Arsa Üzerinde Geçici Müteahhitlik Yapılabilir mi?

49 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Kanunen Kısıtlı Olan Kişi Adına Kayıtlı Arsa Üzerinde Geçici Müteahhitlik Yapılabilir mi?

50 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Hisseli Arsada Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Kimin Adına Verilir?

51 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası almak için İkametgahının olmadığı bir İl Müdürlüğünden başvuru yapabilir mi?

52 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numarasının İptale Uğraması Ne Demektir?

53 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhidinin Gerçek Kişi Müteahhit Olmak İstemesi Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

54 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası şartı olan, yapının toplam alanı 500 m²’ye Bodrum kat taban alanı dahil midir?

55 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası olan bir müteahhidin gerçek kişi yapı müteahhidi olma şartı nedir?

56 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Gerçek Kişi Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası olan bir müteahhidin geçici yetki belgesi numarası alma şartları nelerdir?

57 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhidi olan kişilerin üzerlerinde ruhsat olmadığı halde geçici iptale uğradıkları durum hakkında yapılacak işlemler nelerdir?

58 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhitliğinde vekaletle işlem yürütülmesi durumunda yetki belgesi numarası kimin adına tanımlanacaktır?

59 GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası ile Restorasyon İşinin Müteahhitliği Üstlenilebilir mi? KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN TARİH VE SAYILI YAZISI… MUĞLA VALİLİĞİNE TARİH VE SAYILI YAZIMIZ.

60 YAPI DENETİME TABİ DEĞİL
GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI YAPI DENETİME TABİ YAPI DENETİME TABİ DEĞİL Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası alabilmek için 500 m² sınırı var, ancak toplam alana bir bodrum kat dahil edilmez. Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası alabilmek için 1 bodrum kat+2 kat ve 500 m² sınırı var. Ancak bodrum kat toplam alana dahil edilir.

61 GERÇEK KİŞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU  Zorunlu -TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ Zorunlu -TİCARET SİCİL GAZETESİ -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu

62 GERÇEK KİŞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
ULTRA VİRES İLKESİ /211 SAYILI YAZIMIZLA…

63 GERÇEK KİŞİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
Yetki Belgesi Numarasının Pasife Alınması İçin Gerekli Evraklar nelerdir? -Ticaret ve Sanayi Odası’ndan terk yazısı -Vergi Dairesi/SGK’dan müteahhitlik faaliyetini sonlandırdığına dair yazı.

64 ANONİM ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU Zorunlu -TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ Zorunlu -TİCARET SİCİL GAZETESİ  Zorunlu -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu -YÖNETİM KURULU KARARI

65 ANONİM ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL MÜDÜR ATANMASI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın /43104 sayılı yazısına istinaden

66 LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU Zorunlu -TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ Zorunlu -TİCARET SİCİL GAZETESİ  Zorunlu -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu -YÖNETİM KURULU KARARI

67 LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
TC Kimlik Numarası ile Vergi Kimlik Numarası aynı olan kişilerin şirket ortağı tanımlanamaması sorunu????

68 LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
Unvan, adres vb. güncellemeleri için ücret alınacak mı?

69 KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU Zorunlu -TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ Zorunlu -TİCARET SİCİL GAZETESİ  Zorunlu -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu -YÖNETİM KURULU KARARI 6102 sayılı kanunda MADDE 124- (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

70 KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI

71 YABANCI ŞİRKETLER? Yabancı Şirketler Yetki Belgesi Numarası alabilir mi? Potansiyel Vergi Numarası ile kayıt yapılabilir mi?

72 Anonim Şirketin başvurusuna ilişkin kayıt Limited Şirket olarak kaydedilirse ne yapılması gerekir?
Merkez Bilgisi Sorgulama

73 YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU  Zorunlu -TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ Zorunlu -TİCARET SİCİL GAZETESİ  Zorunlu -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu -YÖNETİM KURULU KARARI -SÖZLEŞME ÖRNEĞİ  Zorunlu

74 YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
Ana sözleşmelerinde gösterilen amaçları doğrultusunda inşasından sorumlu bulunduğu kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenebilmeleri için “Geçici müteahhit yetki belgesi numarası” nın nasıl düzenleneceği Bakanlığımızın tarihli ve 1336 sayılı yazısı ile 81 il valiliğine açıklanmıştır. - Yapı Kooperatifleri Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret şirketleri olup Ticaret Odalarına kayıtları bulunmaktadır. - Ana sözleşmelerindeki çalışma konuları çerçevesinde emanet usulü ile kendi kaynaklarını kullanarak kendilerine ait bina ve tesislerin yapım işini üstlenebilirler. - Bu nedenle Yapı Kooperatiflerine «Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası» verilmektedir. - Ancak yapı kooperatifleri ana sözleşmesinde belirtilmeyen başka bir yapım işinin müteahhitliğini üstlenmeleri mümkün değildir.

75 YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI

76 YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
tarih ve 1566 sayılı yazımıza göre;

77 YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLEBİLİR Mİ?

78 DİĞER KOOPERATİFLER İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI TANIMLANABİLİR Mİ?

79 ADİ ORTAKLIK İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU Zorunlu -TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ -TİCARET SİCİL GAZETESİ -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ -YÖNETİM KURULU KARARI Yapı müteahhitliğinin adi ortaklık veya ortak girişimce üstlenilmesi halinde, ortaklarca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde başvuru yapılması ve Müdürlükten tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

80 ORTAK GİRİŞİM İÇİN YETKİ BELGESİ NUMARASI
-YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU Zorunlu -TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ -TİCARET SİCİL GAZETESİ -DEKONT  Zorunlu -VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ Zorunlu -YÖNETİM KURULU KARARI Yapı müteahhitliğinin adi ortaklık veya ortak girişimce üstlenilmesi halinde, ortaklarca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde başvuru yapılması ve Müdürlükten tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

81 YETKİ BELGESİ NUMARASI İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI
YAMBİS İÇİN ZORUNLU BAŞVURU EVRAKLARI GEREKLİ EVRAKIN ADI/ŞİRKET TİPİ ANONİM LİMİTED KOLLEKTİF KOMANDİT ADİ ORTAKLIK ORTAK GİRİŞİM YAPI KOOP. GERÇEK GEÇİCİ DİLEKÇE YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ TİCARET SİCİL GAZETESİ DEKONT VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ SÖZLEŞME NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ TAPU  • YÖNETİM KURULU KARARI TAAHHÜTNAME

82 TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
Yönetmelikte; TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ: Kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği… ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BELGESİNİN GEÇERLİLİK DURUMU 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2 inci maddesinde, ‘’ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabet ettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmeyen…..’’ kimselerin kuracakları odanın bu Kanun hükümlerine tabi olduğunun belirtildiği, aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasına göre esnaf ve sanatkarların ticaret ve sanayi odasına kayıtlarının yasaklandığı, Bu nedenle yapı müteahhidi sıfatıyla esnaf ve sanatkarlar odasına kaydolmanın mümkün olmadığı, ticaret siciline kayıtlı tacir ve yapı müteahhidi sıfatı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret ve sanayi odasına kaydolma zorunluluğunun bulunduğu,..... Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın / sayılı görüşleri

83 TİCARET SİCİL GAZETESİ
Yönetmelikte; TİCARET SİCİL GAZETESİ İLE İLGİLİ OLARAK… ‘’ …şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini….’’ Yayımlanacağına ilişkin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge kabul edilemez.

84 VAKIF VE DERNEKLER İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun 1 nci maddesi ile; “Yapı Müteahhidi”, yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.” Yapı Denetim Kanunu uyarınca yapılan yapıların yapı müteahhidi tarafından inşa edilmesinin esas olduğu, bu sıfatı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret ve sanayi odasına kayıt olmaları gerekmektedir. İktisadi işletmeleri olan vakıf ve dernekler yapı müteahhitliğini üstlenebilirler.

85 VAKIF VE DERNEKLER İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI
TTK- II - Tüzel kişiler MADDE 16- (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılırlar. (2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki MADDE 44- (1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır.

86 3-DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

87 2014 DÖNER SERMAYE İŞLEM ÜCRETLERİ ADI ALTINDA ALINAN HİZMET BEDELLERİ
DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ 2014 DÖNER SERMAYE İŞLEM ÜCRETLERİ ADI ALTINDA ALINAN HİZMET BEDELLERİ Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için, Halkbank 118 Gelir Kodlu Hesabına GEÇİCİ, KOOPERATİF : TL Gerçek/Tüzel Kişi : 1000 TL Ustalık Belgesi İçin : TL DÖNER SERMAYE İŞLEM ÜCRETİ ADI ALTINDA ALINAN ÜCRETLERİN İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE MAKBUZ KESİLEREK ALINMAMASI, BAŞVURAN KİŞİLERİN HALKBANKASI’NA YÖNLENDİRİLMELERİ GEREKMEKTEDİR.

88 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ (TASLAK)

89 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
/4526 SAYILI YAZIMIZA GÖRE;

90 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
1-YAMBİS’TE KAYDI OLMAYANLAR, YETKİ BELGESİ NUMARASI TANIMLANMAMIŞ KİŞİLER İÇİN İSTENEN BELGELER: -KİŞİNİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ -İADE TALEP DİLEKÇESİ (IBAN NO, ADRES, TELEFON) -HALKBANKASI’NA İLGİLİ HESABA YATIRILMIŞ DEKONT 2-YANLIŞ YATIRILMA NEDENİ İLE İADE TALEPLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR -İADE YAPILACAK KİŞİNİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ -HALKBANKASI’NA İLGİLİ HESABA YANLIŞLIKLA YATIRILMIŞ VE İADESİ İSTENEN DEKONT -YAMBİS’TE SİSTEMDE KAYDI YAPILAN KİŞİ/ŞİRKET ADINA YATIRILAN DEKONT (HER İKİ DEKONT MUTLAKA İSTENECEKTİR) 3- SİSTEMDE TANIMLI NUMARASI OLAN KİŞİLERİN PARA İADESİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR. İstenen evraklar ile ilgili son bilginin Döner Sermaye Biriminden teyit edilmesi gereklidir.

91 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

92 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
BAKANLIĞIMIZ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN /7324 SAYILI GÖRÜŞÜ

93 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
ÖRNEK: TEK PARSELDE İKİ YAPI İÇİN AYRI AYRI YBN TALEBİ, ÜCRET İADESİ TALEBİ… ………………

94 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
Geçici Müteahhitlik numarası tanımlanmış ancak daha sonra gerçek kişi bir müteahhit yetki belgesi başvurusunda bulunan müteahhit, geçici müteahhitlik yetki belgesi numarası için yatırmış olduğu ücretin iadesi için hangi evrakları İl Müdürlüğüne sunması gerekmektedir ???

95 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
ÖRNEK: RE’SEN YETKİ BELGESİ NUMARASI TANIMLANAN YAPI MÜTEAHHİTLERİ İÇİN GÜNCELLEME İŞLEMLERİNDE ÜCRET ALINIP ALINMAYACAĞI

96 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
ÖRNEK: RE’SEN YETKİ BELGESİ NUMARASI TANIMLANAN YAPI MÜTEAHHİTLERİ İÇİN GÜNCELLEME İŞLEMLERİNDE ÜCRET ALINIP ALINMAYACAĞI…. Bakanlığımızın /204 sayılı yazısına göre ; -Geçici Yetki Belgesi İşlemleri dahil olmak üzere devam eden ve tarihinden sonra başvuracak olanlar ile Bakanlığımızca Re’sen işlem yapılarak, Yetki Belgesi Numarası aktif hale getirilen yapı müteahhitlerinden güncelleme başvurularında Müdürlükçe, 118 Gelir Kodlu Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti olarak 100,00 TL….(Gerçek/Tüzel Kişi için yatırılacak ücret başvurduğu yıl için geçerli olan ücret olacak. ÖNEMLİ HUSUS: Zorunlu evraklar sistemde yok ise mutlaka eklenecek) -120 Gelir Kod No’lu Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti olarak, konu ile ilgili mevzuat çalışması devam etmekte olduğundan, ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir tahsilat yapılmayacaktır.

97 DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
VERGİ NUMARASI DEĞİŞEN YAPI MÜTEAHHİTLERİNDEN İŞLEM ÜCRETİ ALINACAK MI?

98 4-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYON

99 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYONA İLİŞKİN MESAJLAR BELGE TİPLERİ YAPI RUHSATI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEÇİCİ YANAN YIKILAN…GEÇİCİ SİLİNİP GERÇEK KİŞİ KAYITLARI

100 2-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYONA İLİŞKİN MESAJLAR 1-YAPI RUHSATI 2-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ YETKİ BELGESİ DURUMLARI 1-BAŞVURU 2-AKTİF 3-GEÇİCİ İPTAL (YASAKLAMA) GEÇİCİ YANAN YIKILAN…GEÇİCİ SİLİNİP GERÇEK KİŞİ KAYITLARI 4-SERVİS İPTAL (GEÇİCİ MÜTEAHHİTLERİN GEÇİCİ İPTALE UĞRAMASI) 5-A) PASİF (TERK) 5-B) PASİF (VEFAT) 5-C) PASİF (BAKANLIK TARAFINDAN YETKİ BELGESİ NUMARASI PASİFE ALINMA DURUMU)

101 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYONA İLİŞKİN MESAJLAR
Tüm Durum ve Belge Tiplerine Göre Mesaj Metinleri.xlsx Bakanlık tarafından pasife alınma durumu ile ilgili mesajlar.xlsx

102 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ENTEGRASYONA İLİŞKİN MESAJLAR
KAMU YAPILARI İÇİN RUHSAT PROGRAMINDA OLUŞTURULAN MESAJ METNİ

103 5-YAZILIMLA İLGİLİ İLERİYE YÖNELİK HEDEFLERİMİZ

104 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 5 İçişleri Bakanlığı’nın ??/06/2014 tarih ve ? sayılı yazısı ve 12/05/2014 tarihinde yapılan toplantı tutanaklarında da görüldüğü üzere; MAKS’da çalışan yetkili idarelerde geçici müteahhitlerin geçici iptale uğraması gerektiği halde karşılıklı entegrasyonun olmamasından dolayı geçici iptale uğramayan müteahhitlerin yazılım ile birlikte ruhsat aldıkları tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçici iptale uğratılması MAKS:22 Eylül 2014 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de faaliyete geçti.

105 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 6 İçişleri Bakanlığı AKS programı ile Bakanlığımız YAMBİS programı arasında her belge tipi, şirket tipi ve durumlar için (aktif, pasif, başvuru vb. ) İçişleri Bakanlığı’na yazı ile göndermiş olduğumuz ve ruhsat programında kullanıcıları yönlendirecek mesajların sağlanacak entegrasyon ile sistemde işlerlik kazandırılması

106 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 7 Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası alan kişilerin, ruhsat başvurusu onaylandığı anda, kişilere ait Yetki Belgesi Numarası YAMBİS’te geçici iptale uğraması gerektiği halde, son dönemde üzerinde ruhsat başvurusu olmayan veya onaylanmayan kişilerin entegrasyon kaynaklanan olduğu düşünülen bir sorun nedeniyle geçici iptale uğraması, bu nedenle Bakanlığımıza konu ile ilgili olarak başvuruların artması ve İdarelerden ruhsat iptal formu vb. yazılar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından manuel olarak yapılan iş sayısının artması

107 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 8 Mahkeme kararıyla belli süreler dahilinde yasaklanması gereken müteahhitlere ilişkin tüm veriler giriş işlemi tamamlanmasına rağmen kayıt işlemi yapılamadığından sadece pasife alınabilmektedir. Bu nedenle yasaklanması gerektiği halde sistemin çalışmaması nedeniyle sadece pasife alınabilen müteahhitlerin geriye dönük olarak yasaklama işleminin başlatılabilmesi, ve yasaklama tanımlama formunda yer alan seçeneklere “….Mahkemesinin….sayılı kararı gereğince…..” şeklinde 6 ıncı bir madde eklenmesinin ve bununla ilgili olarak doldurulması gereken mevcut alanın, bilgiler girilmesi esnasında tamamının görülmesinin sağlanması

108 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 10 Müteahhit silme işleminin yanlış yapılması durumunda silme işleminin geri alınması gerekebilmekte ancak yazılım gereği yapılamamaktadır. “Silme işlemini Geri Al Butonu” işleme bağlı olarak yanlışlıkla silinen müteahhidin TC/Vergi No ile sorgulaması sonucunda yapılabilmeli, gerekçenin yazılabileceği bir kutu yer almalıdır (Pasif yap/Aktif yap/Geçici İptali Kaldır ve Geçici İptale Uğrat işlemlerinde yer aldığı şekilde). Yanlışlıkla silinen müteahhitlerin geçmişine ilişkin tüm bilgiler silme işlemi geri alındıktan sonra sistemde yeniden yer alabilmelidir.   “Silme işlemini Geri Al Butonu” öncelikli olarak Bakanlık konu ile ilgili Şube Müdürü yetkisindeki hesapta çalışacak olup, müdürün uygun gördüğü Bakanlık kullanıcıları veya vekaletini bırakacağı kişilerde de bu yetki sağlanabilecektir.   İl Müdürlüklerindeki kullanıcılar “Silme işlemini Geri Al Butonu” nu aktif olarak göremeyeceklerdir.

109 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 24 YAMBİS ana ekranında yer alan duyuruların ve yönetmelik, genelge vb. belgelerin sisteme Bakanlık kullanıcıları tarafından eklenebilmesi için gerekli çalışmanın yapılması Bu isteğe ilişkin işlem sadece Bakanlık kullanıcıları için geçerli olacaktır. Duyuru ekleme işlemi için Bakanlık kullanıcılarından seçilen kişilere yetki verilecek olup, sadece o kişilerin ekranında görülecektir. İl Müdürlüklerinin böyle bir yetkisi söz konusu olmayacaktır.   Ayrıca yeni duyuru eklendiği zaman, İl Müdürlüğü kullanıcıları sisteme giriş yaptıklarında ekranın uygun bir yerinde …. (1)….Adet duyuru mevcut…şeklinde uyarı yazısı ekrana çıkarılacak, okunmamış mevcut uyarıların adedi fazla ise parantez içindeki rakam artacak, okuduğu duyurular kadar rakam azaltılacak, kişi okumak istemez ise - yeniden gösterme- şeklinde bir kutucuk işaretlemesi sağlanacak ve o kişiye özel olarak o duyuru ekrandan kalkacak. Ancak henüz okumayan kullanıcıların ekranında bu uyarı kalacak. Böylelikle İllerall adresine gönderilen önemli duyurulara ilişkin e-postalar okunmamış olsa dahi, kullanıcıların okumama riski ortadan kaldırılmış olacak.   Bu sistem devreye alındığında tanımlanan yeni kullanıcılar da bu işleme dahil edilecektir.

110 YAZILIMCI FİRMADAN İSTEKLERİMİZ
İSTEK TARİHİ VE NUMARASI: / 26 Yapı Müteahhitliği Bilişim Sisteminde Müteahhitlere ait adresin değişmesi halinde adresin güncel olduğu İlin kullanıcıları tarafından güncelleme yapılamamaktadır. Bu işlemi ya ilk kayıt olduğu İl Kullanıcıları ya da Bakanlık kullanıcıları gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle gerçek/tüzel kişinin yeni adresinin olduğu ilin kullanıcıları tarafından yapılabilmesinin sağlanması için, düşünülen yöntem yeni adresin olduğu ilin kullanıcıları ile müteahhidin yeni kullanıcıları arasında kurulacak bir ilişki sonucunda gerçekleştirilmesi yönündedir. Vergi numarası değişikliği gerektirmeyen isim değişiklikleri için de geçerli olacak bir yöntem olacaktır …….. TC Kimlik Numaralı Erdal A……… Re’sen atanmış bir müteahhittir. Yapılan incelemede adresi Adana iken Muğla olarak değiştirildiği görülmüştür. Kayıt yeri Adana’dır. Adres değişikliğini ancak Adana İl Müdürlüğü ve Bakanlık yapabilmektedir. Bu nedenle bu seçenekle birlikte vatandaşın güncelleme işlemini yapabilmesi için Muğla İline gitmesi yeterli olacaktır. Ancak zorunlu evrakların mutlaka ekli olması gerekmektedir. Bu istekle ilgili olarak GÜNCELLEME BUTONU oluşturulacaktır. Bunun için bu butona basıldığında kullanıcıya aşağıdaki gibi bir uyarı metni hazırlanacaktır. Ayrıca güncelleme butonu kullanıldıkça yapılan işlemlere ilişkin bir liste oluşturulup YAMBİS sistemi içinde raporlar bölümünde yer alacaktır. Kullanıcı log kayıtları daha önceden yapılan işlemlerde olduğu gibi düzenli olarak tutulacaktır.Ayrıca vergi numarası değişmeden şirket ismi değişiyorsa da uygulanabilecektir.   “Güncelleme butonu adres değişikliği ve vergi numarası değişikliği gerektirmeyen isim değişikliği olan müteahhitler için kullanılabilir. Adresi başka İl sınırları içinde olup, adres değişikliği nedeniyle şu anda kullanıcısı olduğunuz İl Sınırları içinde yer alan müteahhitlerin adres güncellemesinin yapılabilmesi için düşünülmüş bir seçenektir. Bu nedenle güncelleme işlemi yapılabilmesi için müteahhide ait zorunlu evrakların olup olmadığını kontrol ediniz. Yoksa ekleyiniz. Re’sen atanmış bir müteahhit ise şu anda geçerli döner sermaye ücretinin yatırılmasını sağlayınız. Aksi halde güncelleme işlemi yapmayınız.”

111 İL MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YAMBİS KULLANICI SAYILARI


"YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİ MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları