Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNET İ M İ N İ N TEMEL KAVRAMLARI 1. Bir ö ğ retmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? Aynı sınıfa derse.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNET İ M İ N İ N TEMEL KAVRAMLARI 1. Bir ö ğ retmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? Aynı sınıfa derse."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNET İ M İ N İ N TEMEL KAVRAMLARI 1

2 Bir ö ğ retmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? Aynı sınıfa derse giren ö ğ retmenlerden bazıları niçin di ğ er arkadaşlarından daha başarılı olurlar? Bir sınıftaki ö ğ renciler, ö ğ retmen de ğ işti ğ inde niçin öncekinden oldukça farklı davranış gösterirler? Niçin bazı ö ğ retmenler zevkle ve huzurla ders yaparken di ğ erleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar? Hiç düşündünüz mü? 2

3 Bir ö ğ retmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? 1. Ö ğ retmenlik rolünden beklentilerin de ğ işmesi Dün: Ö ğ retmen=Her şeyi bilen kişi Bugün: Ö ğ retmen=Ö ğ renmeyi yönlendiren, ö ğ renmeyi ö ğ reten kişi 2. Ö ğ retmenler ö ğ retime ilk başladıklarında çaba ve enerjilerinin ço ğ unu sınıfı kontrol etmeye harcamaktadırlar. 3. Deneyimsiz ö ğ retmenlerin meslekle ilişkili olarak algıladıkları en ciddi problem Sınıf Disiplinidir. 4. Deneyimsiz ö ğ retmenler ö ğ retimin kalitesi ve çocukların gereksinimlerindeki farklılıkları dikkate alma yerine kendilerini güvenceye almaya çalışmaktadırlar. 3

4 Sınıf Yönetiminin Gelişimi Sınıf yönetimi 1980’li yıllara kadar, ö ğ renci davranışlarını yönlendirmede özellikle davranış kuralları oluşturmanın ve ö ğ rencinin bulundu ğ u çevreyi düzenlemenin etkili oldu ğ u düşüncesine dayandırıldı. 1980’lerden sonra, sınıf yönetimi anlayışı, başarılı olmanın temel koşulunu örgütsel amaçlardan çok, ö ğ renen kişinin istek ve gereksinimlerine duyarlı olmaya çevrilmiştir. Günümüzün sınıf yönetimi ve disiplini anlayışına göre; ö ğ rencilerin yönetimi, onların davranışlarını kontrol altına almaktan çok, onları anlamak ve onlarda davranışların nasıl olması gerekti ğ i konusunda birlikte anlayış geliştirmektir. Ülkemizde 1997-1998 ö ğ retim yılından itibaren ö ğ retmen yetiştiren yüksekö ğ retim kurumlarının e ğ itim programlarına sınıf yönetimi zorunlu bir ders olarak konmuştur. 4

5 Sınıf Yönetimi ile İ lgili Temel Kavramlar Yönetim: Ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için eldeki insan ve madde kayna ğ ının etkili bir biçimde kullanılmasıdır. Sınıf açısından düşünüldü ğ ünde yönetim, sınıfta bulunan insan kayna ğ ı olan ö ğ renciler ile madde kayna ğ ı olan tüm araç ve gereçlerin, sınıfın amaçlarını gerçekleştirmek do ğ rultusunda harekete geçirmek olarak anlam bulur. E ğ itim Yönetimi: Yönetim ilke ve kurallarının e ğ itime uygulanmasıdır. Toplumun e ğ itim gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan e ğ itim örgütünü, önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için, etkili işletmek, geliştirmek ve yaşatmak sürecidir. 5

6 Okul Yönetimi: Okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için eldeki tüm madde ve insan kayna ğ ının katkılarını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak olarak ifade edilebilir. Sınıf Yönetimi ile İ lgili Temel Kavramlar Sınıf: E ğ itim-ö ğ retim etkinliklerinin gerçekleşti ğ i bir yaşama alanıdır. Sınıf, ö ğ rencinin yaşamında ailesinden sonra gelen ikinci derecede önemli ilişkiler sistemidir Sınıf Yönetimi: Sınıfta var olan maddi ve manevi ö ğ elerin örgütün amaçları do ğ rultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Etkili bir ö ğ retim için ön koşul, etkili bir sınıf yönetiminin sa ğ lanmasıdır. 6

7 SINIFIN YAPISAL ÖZELL İ KLER İ 1. Çok boyutluluk: Sınıfta aynı anda bir çok etkinlik bir arada yapılabilmektedir. Kimi ö ğ renciler okurken kimileri yazmakta, kimileri tartışmakta olabilirler. Bu sınıfın çok boyutluluk özelli ğ idir ve ö ğ retmen bu etkinlikleri sınıfın amaçları do ğ rultusunda bütünleştirebilmelidir. 2. Yakınlık-anındalık: Sınıfta olaylar anında oluşur ve bunları ileri bir zamanda düşünmek, ertelemek olanaklı de ğ ildir. Ö ğ retmenin her olaya yetişmesi, her soruya yanıt olması gerekir. 7

8 3. Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın sınıfta olabilecek her şeyi önceden tahmin etmek olanaklı de ğ ildir. Her şey yolunda giderken bir ö ğ rencinin burnunun kanaması ya da bayılması vb. bir olayı önceden tahmin etmek olanaklı de ğ ildir. SINIFIN YAPISAL ÖZELL İ KLER İ 4. Açıklık: Sınıfta olup bitenlerde gizlilik yoktur. Olaylar herkesin gözü önünde yaşanır. 5. Ortak tarih: Sınıf bir aile gibidir. Sınıfta yıl boyunca yaşanan olumlu ve olumsuz olayları bütün sınıf birlikte yaşar ve yaşananlar ortak bir tarih oluşturur. Bu ortak tarihin bilinmesi sınıfın gelece ğ ine ilişkin kestirimlerde bulunmaya yardımcı olabilir. 8

9 Sınıf yönetimi, kaynakları örgütleme, çevreyi etkili bir biçimde düzenleme, ö ğ renci gelişimini gözleme, ortaya çıkabilecek ö ğ renci sorunlarını önceden tahmin edebilme gibi unsurları içeren sınıftaki yaşamın bir orkestra gibi yönetilmesidir, içinde ö ğ renmenin gerçekleşti ğ i bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, ö ğ renme düzeninin, ortamının kurallarının sa ğ lanması ve sürdürülmesidir. SINIF YÖNET İ M İ Başlangıçta ö ğ renci disiplini kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılan sınıf yönetimi, sınıfta etkili bir ö ğ retme-ö ğ renme sürecinin gerçekleşebilmesi ve sonuçta beklenen e ğ itsel başarıya ulaşılabilmesi için ö ğ retmen tarafından gerekli ortam ve koşulların hazırlanması ve sürdürülmesini ifade eder. 9

10 SINIF YÖNET İ M İ NED İ R? Sınıf yönetimi; ö ğ retmenin ö ğ rencilerde istenen davranış de ğ işikli ğ ini oluşturma, uygun olmayan davranışları düzeltme, iyi bir iletişim a ğ ı kurma ve geliştirme, sınıfta olumlu bir psikososyal iletişim yaratma, etkili ve verimli bir organizasyon oluşturma ve zamanı etkili kullanma etkinliklerinin toplamı, sınıfta iletişimin ve ilişkilerin düzenlenmesi, ö ğ rencilerin motive edilmesi olarak da tanımlanabilir. Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının belirlenmesi, uygun bir sınıf düzeninin sa ğ lanması, ö ğ retimin ve zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi ve ö ğ renci davranışlarının denetlenerek olumlu bir ö ğ renme ikliminin geliştirilmesi sürecidir. 10

11 Etkili bir sınıf yönetiminin en kritik ö ğ elerinden birisi ö ğ retmen’dir. Çünkü o, di ğ er ö ğ elerin bütünleştiricisi ve bir dereceye kadar da belirleyicisidir. Sınıfta her ö ğ renci sayısı kadar farklı ilgi, yetenek ve en önemlisi Dünya vardır. ETK İ L İ SINIF YÖNET İ M İ Etkili sınıf yönetiminin birçok de ğ işkeni vardır. Bunlardan bazıları; okul, ö ğ retmen, ö ğ renci, aile ve kaynaklar/araç- gereçler olarak sıralanabilir. Bir orkestra şefi konumunda olması gereken ö ğ retmen bu farklılıkların farkına varabilerek her ilgi yetenek ve dünyaların de ğ erlendirilebilmesi ve hepsinden gücü ve oranında yararlanarak sanat eserleri çıkarabilmektir. Amaç sınıftan sadece saz toplulu ğ u veya sadece ses toplulu ğ u çıkarmak de ğ ildir. 11

12 Etkili bir sınıf yönetimi, sadece davranış bozuklu ğ u olan ö ğ rencilerle u ğ raşmak, engelleyici davranışlara müdahale etmek de ğ ildir. Sınıf yönetimi bir bütün olarak ö ğ rencilerin tamamını sınıf içi aktivitelere katma sürecidir. ETK İ L İ SINIF YÖNET İ M İ  Sınıf yönetimi kararları, ö ğ rencileri kontrolden çok, e ğ itimin kalite ve süreklili ğ ini sa ğ lamaya yönelik olmalıdır.  Sınıf yönetimi ö ğ renci başarısını etkileyen de ğ işkenlerden biridir.  Ö ğ rencilerin gelişim evrelerine göre sınıf yönetimi uygulamaları da de ğ işebilir.  Sınıf ve ö ğ rencilerin özellikleri de ğ iştikçe, yönetsel uygulamalar da farklılaşmalıdır.  Etkili yönetilen sınıfta, ö ğ rencilerin görevle ilgili olma düzeyi yüksek, bozucu davranışların düzeyi düşük, ö ğ retim zamanının amaçlar yönünde kullanılış düzeyi yüksektir. 12

13 Ö ğ retmenlerin iyi bir sınıf yönetimi sa ğ layabilmeleri için, analitik ve çoklu bir yaklaşım sürecini işe koşmaları gerekmektedir. Bu süreçler şunlardır: 1. İ stenilen sınıf koşullarının tanımlanması, 2.Var olan sınıf koşullarının analiz edilmesi, 3.Yönetimsel yaklaşımlardan yararlanmak ve uygulayacaklarını seçmek, 4.Sınıf yönetimi etkilili ğ ini de ğ erlendirmek. ETK İ L İ SINIF YÖNET İ M İ 13

14 YAPILANDIRMACI Ö Ğ RENME ORTAMLARINDA SINIF YÖNET İ M İ Dünyadaki de ğ işim ve dönüşümlere ba ğ lı olarak e ğ itimin yeni amacı da; bilgiyi edinmeyi ve kullanmayı bilen, kendi ö ğ renme yöntemlerini tanıyıp etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden yararlanan, problem çözme ve eleştirel düşüme becerisine sahip, de ğ işen koşullara uyum sa ğ layabilen bir insan modeli yaratma do ğ rultusunda de ğ işmiştir. E ğ itim bu amacına ulaşmasında yapılandırmacı yaklaşım önemli bir rol oynamaktadır. Yapılandırmacılık, bilgi ve bilginin oluşumu üzerinde açılımlara gitme amacı güden bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacı ö ğ renme yaklaşımı, ö ğ renenin mevcut ya da geçmişten gelen bilgilerine dayanarak, yeni düşünce ya da görüşler oluşturmasıdır. 14

15 YAPILANDIRMACI Ö Ğ RENME ORTAMLARINDA SINIF YÖNET İ M İ Yapılandırmacılık yaklaşımı, ilerlemeci e ğ itim felsefesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımın savunucuları, ö ğ retmeni; ö ğ renmeyi kolaylaştıran, ilerlemeci e ğ itim felsefesinin “yaparak-yaşayarak ö ğ renme” ilkesini hatırlatan, ö ğ rencilerin ö ğ renmeleri hakkında dönüt veren, ö ğ renmenin etkin bir süreç içinde olmasını sa ğ layan kişi olarak tanımlarlar. Yapılandırmacı ö ğ renme ortamlarında, bilgilerin deneyimler ve yaşantılar sonucunda ö ğ renen tarafından yeniden oluşturulması amaçlanır. Yapılandırmacı yaklaşımda ö ğ retmenler; anlatan ve açıklayan rolünden, ö ğ rencinin araştırmacı, kendisinin rehber oldu ğ u role yavaşça geçmelidir. 15

16 Davranışçı yaklaşıma göre düzenlenen müfredat programlarına yapılan eleştiriler sonucunda yapılandırmacı e ğ itim anlayışını temel alan müfredat programları geliştirildi ve ülkemizde ilk kez 2004-2005 ö ğ retim yılından itibaren ilkö ğ retimin birinci kademesinde uygulanmaya başlandı. YAPILANDIRMACI Ö Ğ RENME ORTAMLARINDA SINIF YÖNET İ M İ Yapılandırılmış bir sınıf ortamı, ö ğ renciyi ö ğ renmeye yönlendirecek zengin deneyimler oluşturmalıdır. Yapılandırmacılı ğ ı benimsemiş ö ğ retmenler, ödül-ceza merkezli sınıf yönetiminden uzak dururlar. 16

17 Geleneksel SınıflarYapılandırmacı Sınıflar 1.Program parçalardan bütüne doğru bazı temel becerileri vurgulayacak şekilde kurgulanmıştır. 2.Belirlenmiş bir programa katı bir şekilde uyulur. 3.Program çalışmaları ağırlıklı olarak ders kitaplarına ve alıştırma kitaplarına dayanır. 4.Öğrencilerin zihni, öğretmen tarafından doldurulması gereken boş bir levha olarak görülür. 5.Öğretmenler genel olarak öğretici bir tavırla davranırlar ve bilgiyi yayma kaynağı olarak değerlendirilirler. 6.Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmeleri gerektiğine inandıkları tek doğru cevabın arayışındadırlar. 7.Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenmenden ayrı bir süreç olarak görülür. Genel olarak testler yoluyla değerlendirme yapılır. 8.Öğrenciler öncelikle yalnız çalışırlar. 1.Program bütünden parçaya doğru genel kavramları vurgulayacak şekilde yapılandırılmıştır. 2.Öğrencilerden gelen sorular programı şekillendirir. 3.Program çalışmaları ağırlıklı olarak birincil kaynaklara ve beceri geliştirmeye dayalı materyallere dayanır. 4.Öğrenciler dünya hakkında yaratıcı fikirlere sahip düşünürler olarak algılanır. 5.Öğretmenler genel olarak etkileşimci bir tavır sergilerler. Öğrenci ile çevre arasında bir aracı rolündedirler. 6.Öğretmenler sonraki derslere veri oluşturmak amacıyla sahip oldukları kavramları anlayabilmek için öğrencilerin görüşlerini öğrenmeye çaba gösterirler. 7.Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme süreci ile iç içedir. Değerlendirme, öğretmen tarafından öğrencilerin dersteki etkinliklerinin gözlenmesi, ortaya koydukları sergi veya ürünlerin değerlendirilmesi yoluyla yapılır. 8.Öğrencilerin grupla birlikte çalışması esastır. Tablo. Geleneksel sınıf yapısı ile yapısalcı sınıf özelliklerinin karşılaştırılması Kaynak: Brooks & Brooks, 1999’dan aktaran: Sabancı, A. (2008). Sınıf Yönetiminin Temelleri, (Ed. Çelikten, M. Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi). Ankara: Anı Yayıncılık. 17

18 SINIF YÖNET İ M İ N İ N BOYUTLARI Sınıf yönetimi çok boyutlu ilişkilerin yönetimini gerektirir. Ö ğ retmen-ö ğ renci ilişkileri, ö ğ renci davranışları ve ö ğ renci velileriyle ilişkiler, ö ğ retmenin çok yönlü bir ilişki sistemi kurmasını gerektirir. Sınıf yönetimi beş temel boyuttan oluşmaktadır:  Sınıfın fiziksel ortamının yönetimi  Ö ğ retimin yönetimi  Zaman yönetimi  Sınıfta ilişki yönetimi  Ö ğ renci davranışının yönetimi 18

19 SINIF YÖNET İ M İ N İ N KEND İ NE ÖZGÜ ÖZELL İ KLER İ Yönetim, bir kurumun mevcut madde ve insan gücü kaynaklarının akılcı olarak kullanılmasıdır. Sınıf yönetimi,toplumsal yaşamdaki di ğ er yönetsel kurumların yönetiminden ayıran temel özellikler şunlardır: 1. Sınıf yönetimi okul yönetiminden daha dar bir uygulama alanıdır. Sınıf yönetimi okul yönetiminden ayrı düşünülemez.. Okul yönetimi baskıcı bir yönetim biçimi uyguluyorsa sınıf yönetimi bu uygulamadan mutlaka etkilenecektir. Okul yöneticisinin benimsedi ğ i politika, okul disiplin politikasını, okul disiplin politikası da sınıf kurallarını yönlendirmektedir. 2. Okul kültürü ve iklimi, sınıf yönetimini etkileyen bir faktördür. Okulun de ğ erleri, gelenekleri,okulda yaşanan olaylar ve okulun tarihi okulun kültürünü oluşturur. Okulun psikolojik özellikleri ise okulun iç özelliklerini oluşturmaktadır. Okulun kültür ve iklimi, ö ğ retmenin sınıf yönetimini etkiler. 19

20 SINIF YÖNET İ M İ N İ N KEND İ NE ÖZGÜ ÖZELL İ KLER İ 3. Sınıf yönetimi iki temel boyut üzerinde odaklanmıştır:bu iki boyut sınıf düzeni ve ö ğ retimdir. Ö ğ retmen hem sınıfın düzenini korumaya çalışırken, hem de etkili ö ğ retimi gerçekleştirmeye çalışır. 4. Toplumsal kültür, sınıf yönetimini etkiler. Toplumun de ğ erleri, gelenekleri, çocuk yetiştirme biçimi, aile yapısı ve ahlak anlayışı, sınıf yönetimi üzerinde etkide bulunur. Katı kuralların, otokratik yönetimin uygulandı ğ ı bir toplumda demokratik bir sınıf yönetimi zordur. 5. Sınıf yönetimi bir ülkenin e ğ itim politikasına göre farklılıklar göstermektedir. Ülke e ğ itim yönetiminin merkeziyetçi ve yerinden yönetim biçimine sahip olması, ülkede uygulanan ö ğ retim yöntemleri, e ğ itim programlarının içeri ğ ini ve e ğ itime ilişkin yasal düzenlemeler, sınıf yönetimi uygulamalarını yakından etkilemektedir. 20

21 SINIF YÖNET İ M İ N İ N KEND İ NE ÖZGÜ ÖZELL İ KLER İ 6. Sınıf yönetimini etkileyen çok fazla iç ve dış faktör vardır. Aile, toplumsal kültür, ülkenin e ğ itim politikası ve kitle iletişim araçları gibi dış faktörler; fiziki düzen, ö ğ rencilerin istek ve beklentileri, sınıf kuralları ve ö ğ retmenin yönetim biçimi gibi iç faktörler sınıf yönetimini etkilemektedir. 7. Sınıf yönetimi biçimi ö ğ rencilerin ihtiyaçlarına, gelişim özelliklerine ve sınıf düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. 8. Ö ğ retmenin yönetim yaklaşımı, sınıf iklimi ve disiplin anlayışı de ğ işiklik göstermektedir. Bir ö ğ retmen demokratik bir sınıf yönetimi biçimi uygularken, di ğ er bir ö ğ retmen otokratik sınıf yönetim biçimi uygulamaktadır. 21

22 SINIF YÖNET İ M İ N İ N KEND İ NE ÖZGÜ ÖZELL İ KLER İ 9. Sınıf yönetimi ö ğ rencilerin olumlu davranışlarının sürdürülmesini ve olumsuz davranışlarının de ğ iştirilmesini amaçlar. Ö ğ retmen ö ğ rencilerin davranışlarını yönetmeye çalışır. 10. Sınıf yönetiminde başarı, büyük ölçüde ö ğ retimin yönetimine ba ğ lıdır. Kurallarla düzeni korumaya çalışan ö ğ retmen ders konusunda yeterli olması ve iyi bir alan hakimiyetine olması gerekir. 11. Her ortamda geçerli olabilecek en etkili ve tek bir sınıf yönetimi yaklaşımı yoktur. Ortam, ulusal ve yerel kültüre ö ğ renci düzeyine ve sınıfın grup yapısına göre sınıf yönetimi yaklaşımları farklılıklar gösterebilir. 12. Sınıf yönetimi ö ğ retmenin etkili bir sınıf liderli ğ i ile başarılı olur. Geleneksel bir sınıf yönetiminde ö ğ retmen yönetsel gücü kullanırken, etkili sınıf yönetiminde liderlik gücünü kullanmaktadır. 22

23 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 23

24 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Ö ğ retmenler sınıftaki e ğ itim ö ğ retim etkinliklerini yönetirken ö ğ rencilerin istenmeyen davranışlarını, ö ğ retime ya da sınıf içi kurallara ilişkin olumsuz tutumlarını ve iletişim engellerini bir sorun olarak tanımlar ve bu olumsuzlukların giderilmesine ilişkin sınıf içi çözüm uygulamaları geliştirirler. Sınıf yönetiminde ö ğ rencilerin hedef davranışlara ulaşmasında ortaya çıkan sorunların tanımlanması öncelikle sınıfın yönetiminde soruna neden olan etmenlerin tanımlanmasına ba ğ lıdır. Bu ba ğ lamda sınıf yönetimini etkileyen sosyal, psikolojik ve e ğ itim ö ğ retimle ilgili üç ana etmen sıralanabilir. 24

25 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sınıf Yönetimini Etkileyen EtkenlerEtmenler Sosyal Etmenler Aile Toplumsal Normlar De ğ erler İ naçlar Çevre Kitle İ letişim Araçları E ğ itim Ö ğ retime İ lişkin Etmenler Okulun Yapısı Psikolojik Etmenler Ö ğ retmenlerin Özellikleri ve Deneyimleri Ö ğ rencilerin Özellikleri ve Gereksinmeleri Ekonomik Etmenler 25

26 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sosyal Etmenler: Bireylerin davranışları do ğ dukları andan itibaren çevresinden aldıkları uyaranlarla şekillenir. Birey bu uyaranları anlamlandırma ve tepki verme süreciyle birlikte giderek genişleyen sosyal bir etkileşim sürecinin içinde yer almaya başlar. Önce ailesiyle başlayan bu sosyal etkileşim süreci topluma ait de ğ erlerin, normların ve inançların yer aldı ğ ı toplumsallaşma süreciyle derinleşir, çevresiyle girdi ğ i etkileşimle öznel anlamlar kazanır. Başta televizyon ve internet olmak üzere kitle iletişim araçları ise çok çeşitli, yo ğ un ve dikkat çekici uyaran zenginli ğ i ile bireyin sosyal yapısını şekillendiren en etkili etmenlerin başında yer alır. 26

27 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler 1. Aile: Bireylerin davranışlarının şekillenmeye başladı ğ ı ilk kurum ailedir. Bireyler do ğ umlarıyla birlikte aile üyelerinin oluşturdu ğ u ilişkiler yuma ğ ı içerisinde toplumsal, bireysel ve kişilik özelliklerini kazanırlar. Ailenin sosyo-ekonomik yapısı, sosyo-kültürel özellikleri, genişli ğ i, kardeş sayısı, ebeveynlerin e ğ itimi, gelirleri ve tüketim alışkanlıkları çocu ğ un temel yaşam alışkanlıklarının belirlenmesinde etkili olan etmenlerdendir. Ö ğ rencilerin kişilerarası ilişkilere ilişkin ilk algılama şemaları aile içerisinde gelişir. Ailede temel gereksinmeleri yeterince karşılanmamış, kişilerarası ilişkilere ilişkin algılama şeması baskıcı ya da kuralsız bir ortamda oluşmuş çocu ğ un daha sonra ö ğ renci olarak sınıfta akran ve ö ğ retmenine dönük tutum ve davranışları olumsuz olarak etkilenebilir. Sosyal Etmenler: 27

28 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sosyal Etmenler: 2. Toplumsal De ğ erler Normlar İ nançlar: 21. yüzyıl toplumlarında e ğ itim sistemlerinin sınıflarda başarılmasını öngördü ğ ü önemli becerilerinden biriside yaşam etkinliklerini bir arada uyum içinde sürdürebilme becerisidir. Ö ğ renciler; ö ğ retim sürecindeki toplumsal norm, de ğ er ve inançlara ilişkin kazanımlarıyla, başkalarının haklarına saygılı kendi hak ve sorumluklarını bilen, karar alma süreçlerine bu ilkeleri bilerek katılan toplumsal rollerini sınıflarda edinirler. Bir toplumun benimsedi ğ i felsefi görüş o toplumun e ğ itim anlayışını, dolayısıyla sınıf yönetimini etkiler. 28

29 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sosyal Etmenler: 3. Çevre: Sınıf yönetimini etkileyen etmenlerden biri de ö ğ rencilerin içinde yaşadı ğ ı fiziksel çevre ve özellikleridir. Çevre ö ğ renci merkezli yapılandırmacı ö ğ retimin desenlenmesinde ortam oluşturması ve ö ğ rencilerin algılama şemalarının oluşumuna etkisi açısından iki biçimde sınıf yönetimini etkiler. Ö ğ rencilerin yaşama ilişkin davranışlara dönük kazanımları sınıfın dışında da planlı ve plansız olarak devam eder. Ö ğ retim sürecinin yaparak yaşarak desenlendi ğ i ça ğ daş ö ğ retim programlarında ö ğ renciler yaşamın farklı alanlarına ilişkin problem durumlarını yakın ve uzak çevrelerinde araştırarak ö ğ renirler. Öte yandan çevre ö ğ rencilerin kendilerine, çevresindeki insanlara olay ve algılara ilişkin algılama şemalarını da etkiler. 29

30 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sosyal Etmenler: 4. Kitle İ letişim Araçları: Özellikle televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarının ö ğ rencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimindeki etkisi sınıf yönetiminde dikkate alınması geren önemli de ğ işkenlerdendir. Kitle iletişim araçları ö ğ retim etkinleri içerisinde belli bir plan çerçevesinde bir kaynak olarak kullanılabilece ğ i gibi iyi planlanmadı ğ ı ve kontrol edilmedi ğ i takdirde çeşitli, yo ğ un, zengin ve çekici uyaranları ile ö ğ rencilerin tutum ve davranışları üzerinde olumsuz de ğ işiklikler de meydana getirebilir. 30

31 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Sosyal Etmenler: 5. Toplumsal Etkileşim: Sınıftaki etkileşimde hem ö ğ renci hem de ö ğ retmen kendi benli ğ ini di ğ erlerinin önünde sergilemektedir. Bireyin toplumdaki etkileşimlerde aktif olarak yer alması kendini gerçekleştiren “özne” olma yolunda oldu ğ una işarettir. Gereksiz kısıtlamaların az oldu ğ u sınıf ortamlarında başarılı ö ğ renme görevlerinin gerçekleşme olasılı ğ ı oldukça fazladır. 31

32 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Psikolojik Etmenler: 1. Ö ğ retmenlerin Özellikleri ve Deneyimleri: Ö ğ retmenlerin kişilik özellikleri, ö ğ rencilerle yaşadıkları önceki deneyimleri, e ğ itim durumları ve sınıf içi karar alma süreçlerinde benimsedikleri demokratik ya da baskıcı tutumlar sınıfın olumlu bir ö ğ renme çevresi olarak yapılandırılması üzerinde temel belirleyicilerdir. Ö ğ retmenlerin; sınıfın, sosyal bir grup oldu ğ unu dikkate alan bir ö ğ retim liderinin özelliklerini taşıması gerekmektedir. Ö ğ retmenler sınıf grubunun lideri olarak tüm ö ğ rencilere eşit mesafede duran, empatik olabilen bu özelli ğ i ile her bir ö ğ rencisiyle etkili iletişim kuran, ö ğ rencilerini bireysel farklılıkları, beklenti ve gereksinmeleriyle tanıyan ve ö ğ retim hedefine ulaşmada bu özellikleri dikkate alan özellikler sergilemelidirler. Ö ğ retim liderleri tüm özellikleriyle otoritelerini öncelikle ö ğ rencilerin sosyal kabulünden alırlar. 32

33 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Psikolojik Etmenler: 2. Ö ğ rencilerin Özellikleri ve Gereksinmeleri: Ö ğ renciler temel bireysel ve psikolojik gereksinmelerinin karşılandı ğ ı, kendilerini güvende ve rahat hissettikleri ö ğ retim ortamlarında etkili ö ğ renirler. Ça ğ daş e ğ itim anlayışını geleneksel e ğ itim anlayışından ayıran en önemli özelliklerden birisi, bireysel farklılıkların çok daha fazla önemsenmesidir. Ö ğ rencilerin bireysel ve psikolojik gereksinmelerinin karşılanmaması sınıflarda istenmeyen davranışlar, ö ğ renme ve sınıf içi kurallara ilişkin olumsuz tutumlar ya da akran ve ö ğ retmenle iletişim sorunları biçiminde kendini gösterebilir. Bu nedenle sınıf yönetimini etkileyen etmenlerden biri de ö ğ rencilerin bireysel ve psikolojik gereksinmelerinin ne ölçüde karşılandı ğ ıdır. 33

34 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Ekonomik Etmenler : E ğ itim örgütünde iş görenlerin maaşlarının düşük ya da yüksek olması, e ğ itim-ö ğ retim için gerekli fiziki ortamın yeterince oluşturulup oluşturulmadı ğ ı, araç gereç ve işlemler için gerekli finansmanın yeterince ayrılıp ayrılmaması gibi e ğ itim örgütünü etkileyecek ekonomik faaliyetlerin niteli ğ i sınıf yönetimini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Ailelerin çocuklarının e ğ itimi için yeterli kaynak ayırıp ayıramaması da sınıf yönetimini yakından ilgilendirir. Çocu ğ un evde derslerini yapabilece ğ i ayrı bir odasının olup olmaması, yeterince beslenip beslenememesi, ö ğ renimini sürdürebilmesi için gerekli kaynak kitap ve araç gerece sahip olup olmadı ğ ı, kendisine yeterli haçlı ğ ın verilip verilememesi gibi de ğ işkenler do ğ al olarak çocu ğ un sınıf içi performansını do ğ rudan etkileyen faktörlerdir. 34


"SINIF YÖNET İ M İ N İ N TEMEL KAVRAMLARI 1. Bir ö ğ retmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? Aynı sınıfa derse." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları