Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REFRAKS İ YON KUSURLARI Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REFRAKS İ YON KUSURLARI Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu."— Sunum transkripti:

1 REFRAKS İ YON KUSURLARI Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu

2 İ nsan gözünün işlevi bir foto ğ raf makinesine veya video kameraya benzetilebilir Kornea ve iris arkasında yer alan lens, foto ğ raf makinesinin mercekleri gibi işlev görerek, göze gelen ışık ışınlarını retinaya odaklarlar

3 İ ris bir foto ğ raf makinesinin diyaframı gibi gözümüze giren ışık şiddetini karanlıkta genişleyerek, aydınlıkta küçülerek ayarlar Retina ise, foto ğ raf makinesinin içindeki foto ğ raf filmine benzetilebilir Retinada oluşan hayal optik sinir ile beyine iletilir ve görme merkezi olan oksipital lobda net görüntü halini alır

4 REFRAKS İ YON BOZUKLUKLARI Refraksiyon ışı ğ ın farklı optik dansite gösteren bir ortamdan di ğ erine geçerken kırılmasıdır Birimi dioptri (Dpt)

5 Emetropi: E ğ er 6 metreden uzaktaki bir objeden gelen paralel ışık ışınları göz istirahat durumdayken retina düzlemi üzerine odaklanıyorsa göz EMETROP Optik oluşumlarda herhangi bir ayarlama yapmaksızın uzaktaki objenin net görüntüsü oluşur

6 Ametropi: Göze paralel gelen ışık ışınlarının retinanın üzerinde odaklanmaması Ametropi 3’e ayrılır: -Hipermetropi -Miyopi -Astigmatizma

7 AMETROP İ NEDENLER İ : 1-AKS İ YEL UZUNLUK =Ortalama 24.2 ± 0,85 mm Aksiyel ametropi glob uzunlu ğ undaki anormallikten kaynaklanır Myopide glob normalden daha uzun, hipermetropide ise daha kısa’dır

8 2-KORNEA KIRMA GÜCÜ (KURVATUR)= Korneanın kırma gücü ortalama 43,1 ± 1,62 Dpt Kurvatür ametropisi kornea yüzeyinin daha dik, yada daha düz olmasına ba ğ lıdır Myopide daha dik( Örn: Keratokonüs), hipermetropide ise daha düz

9 3-LENS İ N KIRMA GÜCÜ ( İ NDEKS)= Ortalama 19,7 ± 1,62 Dpt İ ndeks ametropisi sıklıkla kristallin lens’deki nükleer katarakta ba ğ lı olarak kırma gücünün artışı ile karşımıza çıkar

10 Tüm bu faktörler içinde globun aksiyel uzunlu ğ u belki de en önemlisidir Emetropi için yukarıda bahsedilen faktörler arasında bütünleşme gereklidir Bir faktördeki de ğ işme, di ğ er faktörlerdeki de ğ işiklikler ile kompanse edilebilir ise kişi emetrop olur (Örn: Aksiyel uzunluk fazla iken korneal kırma gücü de düşük ise kişi emetrop olur)

11 H İ PERMETROP İ Göze paralel gelen ışık ışınlarının retinanın arkasında odaklanmasıdır. Aynı zamanda ‘uzak-görüşlülük’ de denir

12 H İ PERMETROP İ Hastalar akamodasyon yaparak uza ğ ı net görürler ancak akamodasyon rezervlerini uzakta kullandıkları için yakındaki cisimler bulanık görülür Yaşlı hipermetroplarda akamodasyon kapasitesi azaldı ğ ı için hem uzaktaki hem de yakındaki cisimler bulanıklaşacaktır

13 Hipermetropinin 2 tipi vardır: 1-Latent hipermetropi: Hasta kırma kusurunu akomodasyonunu kullanarak tamamen düzeltir 2-Manifest hipermetropi: Hastanın akomodasyon ile üstesinden gelemedi ğ i kısımdır

14 Hipermetrop hastaların refraksiyon kusurları, siklopleji yapılarak ölçülür(sikloplejik refraksiyon) Siklopleji atropine veya siklopentolat gibi damlalar ile korpus siliyaredeki kasların geçici olarak felç edilmesi ve akomodasyon gücünün ortadan kaldırılmasıdır Sikloplejik refraksiyon latent ve manifest hipermetropinin toplamını verir

15 Hipermetrop hastalarda, yakına bakışla artan frontal başa ğ rıları mevcuttur Günün ilerleyen saatlerinde şikayetler daha da artar, sabit bir noktaya uzun süreli odaklanıldı ğ ında görüntü bulanıklaşır, göz çevresinde a ğ rı olur astenopi

16 Aksiyel hipermetropide gözün ön-arka çapı normalden daha kısadır Ön kamaranın normale göre daha dar olması nedeniyle açı kapanması glokomu yönünden risk taşırlar Fizyolojik çukurlaşma nadirdir ve optik sinirde psödo papil ödem görünümü izlenebilir

17 Tedavi Tedavi Hipermetropi ince kenarlı mercekler(konveks, yakınsak, artı) ile düzeltilir Kontakt lensler(yumuşak, gaz geçirgen) gözlük kullanmak istemeyen hastalarda uygulanan bir başka tedavi seçene ğ idir Excimer laser tedavisi: LASIK, LASEK ve iLAS İ K yöntemleri ile hipermetropların refraksiyon kusurları tedavi edilebilmektedir

18 M İ YOP İ Görüntünün retina düzleminin önünde oluşmasıdır Bu durum aynı zamanda ‘yakın-görüşlülük’ olarak da ifade edilir

19 Miyop gözler yakındaki objeleri odaklayabilir ancak uza ğ ı net görebilmek için pinhol etkisi oluşturacak şekilde gözlerini kısarlar, uza ğ ı görmekte zorluk çekerler Ö ğ rencilikte tahtayı görememe, araba kullanırken levhaları görememe, gece görme bulanıklı ğ ı çok tipik şikayetlerdir Miyop kişiler yakını görmede hiç zorlanmazlar

20 Miyopi 2 tiptir: Basit miyopi: Do ğ umda nadiren görülür ve sıklıkla çocuk büyüdükçe ortaya çıkmaya başlar Genellikle 9-10 yaşlarında okul taramalarında tesbit edilir Büyüme yıllarında artış gösterir Adolesan dönemde genellikle stabilleşir

21 Dejeneratif miyopi: Nadir görülen bir miyopi formudur Yılda yaklaşık 2-4 dioptri kadar ilerleme gösterir Bu hastaların fundusunda patalojik bulgular vardır posterior stafilom retinal dejenerasyon

22 Kırma kusuru 25 yaş ve sonrasına kadar artabilir,15-30 dioptri gibi çok yüksek de ğ erlere ulaşabilir Çocuklarda tam düzeltme yapılması 8 yaşın altındaki çocuklara göz kısma alışkanlı ğ ının gelişmemesi ve normal bir akamodasyon- konverjans refleksinin gelişmesi için gözlüklerini devamlı takmaları söylenmelidir Çocuklarda eksik düzeltmeler, ileri yaşlarda yakın için normal akamodasyon miktarı elde edilememesine neden olabilir.

23 Tedavi: Miyopi kalın kenarlı (Konkav,ıraksak, eksi) camlar ile düzeltilir Kontakt lensler (yumuşak, gaz geçirgen) gözlük kullanmak istemeyen hastalarda bir başka tedavi seçene ğ idir Excimer laser tedavisi: LASIK, LASEK ve iLASIK yöntemleri ile miyopların refraksiyon kusurları tedavi edilebilmektedir

24 Çok yüksek diyoptrilere ulaşmış olan dejeneratif miyopide Fakik göz içi lensleri Saydam lens ekstraksiyonu gibi ameliyatlar uygulanmaktadır

25 AST İ GMAT İ ZMA Gözün bir düzleminde (asimetrik) kırıcılık kusuru vardır Ametropinin her meridyende aynı olmamasıdır

26 AST İ GMAT İ ZMA Miyopide veya hipermetropide gözün tüm düzlemlerinde kırma kusuru simetrik olarak vardır Miyopi ve hipermetropide simetrik bir bulanık görme söz konusu iken, astigmatizmada asimetrik bulanıklık vardır

27 AST İ GMAT İ ZMA Örne ğ in kişi basketbol topunu amerikan futbol topu gibi e ğ ri görmektedir Ayrıca astigmatizm çift görme, baş a ğ rısı, çabuk yorulma, konsantrasyon kaybı gibi sikayetlere de neden olur

28 AST İ GMAT İ ZMA Astigmatizma 2’ye ayrılır: 1-Regüler astigmatizma: Bu tür astigmatlar gözlük camları ile düzeltilebilir a-Basit Astigmatizma (-1 aks 180) b-Kompoze Astigmatizma (-1, -1 aks 90) c-Mikst Astigmatizma (+1, -2 aks 180)

29 AST İ GMAT İ ZMA 2- İ rregüler Astigmatizma: Bütün eksenlerde farklı kırılma gözlenir ve gözlük camlarından fayda görmez Genellikle keratokonus veya korneal perforasyon gibi ciddi patolojiler etyolojide rol oynar

30 Tedavi: Astigmatizm silindirik ( tek düzlemde kırıcı) camlar ile düzeltilir Kontakt lensler (Torik veya gaz geçirgen) gözlük kullanmak istemeyen hastalarda uygulanan bir başka tedavi seçene ğ idir Excimer laser tedavisi: LASIK, LASEK ve iLASIK yöntemleri ile astigmatizma tedavi edilebilmektedir

31 PRESB İ YOP İ Yaşa ba ğ lı olarak göz merce ğ inin esnekli ğ inin azalması ile yakındaki cisimlerin görüntülerinin retina üzerine odaklanamamasıdır Presbiyopi genellikle 40’ lı yaşlarda başlar

32 PRESB İ YOP İ Presbiyopik hastalar için daha uzun bir okuma mesafesi gerekir Yakın işe odaklama yapılamaz ve aşırı aydınlatma gerekir Günün ilerleyen saatlerinde yakın iş yaparken zorluk artar

33 Tedavi Presbiyopi tedavisi, gözün odaklamasının bir kısmını oluşturan artı lenslerle akomodasyon desteklenerek yapılır Akomodasyon amplitüdünün bir kısmı rezervde kalacak şekilde gözlük verilmelidir

34 REFRAKS İ YON KUSURLARININ DO Ğ AL SEYR İ Bebeklerin ço ğ unlu ğ u do ğ umda hipermetropturlar Fakat hipermetropi azalarak 10 yaşlarında küçük bir kısmı dışında emetropiye ulaşır Do ğ umda korneal kurvatur daha diktir;1 yaş civarında düzleşerek erişkin formuna ulaşır

35 REFRAKS İ YON KUSURLARININ DO Ğ AL SEYR İ Do ğ umda lens daha sferiktir, erişkin formuna 6. yaşta ulaşır Aksiyel uzunluk do ğ umda 17.3mm İ lk 3 yıl daha hızlı olmak üzere artarak 10- 15 yaşları arasında stabilize olur

36 REFRAKS İ YON KUSURLARININ DO Ğ AL SEYR İ Refraktif kusurlar kalıtsal geçişlidir Kalıtsal geçiş paterni çok komplekstir ve birçok de ğ işkeni içerir ve do ğ umda görülmeyebilir Miyopik hastalar 10 yaşına kadar emetrop olabilir ve daha sonra miyopi gelişebilir Miyopi derecesi bu yaşlarda hipermetropinin tersine genellikle artacaktır Yaşla beraber miyopide azalma görülmez


"REFRAKS İ YON KUSURLARI Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları