Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ"— Sunum transkripti:

1 KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ
Öncüleri temel varsayımları Klasik Büyüme Teorileri 1

2 Klasik Büyüme Teorileri
Öncüler Adam Smith ( ) Thomas Malthus ( ) David Ricardo ( ) Alexandrovich Feldman Joseph Schumpeter Klasik Büyüme Teorileri 2

3 Klasik Büyüme Teorileri
1. Adam Smith ( ) İktisadi büyüme olgusunu inceleyen ilk iktisatçı, o dönemde milli gelir ölçümlerinin başlatılmasının payı var. Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme İşbölümünün iktisadi büyümedeki rolünü vurgulamış Adam Smith’in büyüme modeli işbölümü kavramı üzerine inşa edilmiş Klasik Büyüme Teorileri 3

4 Klasik Büyüme Teorileri
Adam Smith ( ) Smith’e göre, emeğin üretkenliğini (Y/L) arttıran süreç işbölümüdür. İşbölümü arttıkça emeğin verimliliği-işçi başına üretim artar. Smith, işbölümünü hem farklı firmaların farklı mallar üretmeleri, hem aynı firmada çalışan işçilerin bir malın farklı kısımlarını üretmeleri biçiminde tanımlamıştır. Toplu iğne örneği (1 kişi 20 iğne, 10 kişi iğne) Smith işbölümünün gelişme düzeyi ile ülkelerin gelişme düzeyi arasındaki ilişkiyi vurgular. “Toplumun ilkel olduğu bir durumda, bir kişinin, işi olan şey geliştirilmiş bir toplumda, genellikle bir çok kişinin işidir” der. Klasik Büyüme Teorileri 4

5 Klasik Büyüme Teorileri
İşbölümü İşbölümünün emeğin verimliliğini arttırmasının nedenleri: İşçinin bireysel becerisini artırması (uzmanlaşma) Bir işte emek zaman tasarrufu sağlaması İşbölümü emeğin sorun çözme yeteneğini geliştirir: makine ve araç-gereç-alet tasarımı (teknolojik ilerleme) İşbölümü sanayiye kıyasla tarımda çok daha sınırlıdır Klasik Büyüme Teorileri 5

6 Klasik Büyüme Teorileri
İşbölümü Toplumların zenginleşmesine yol açan işbölümünü harekete geçiren güç, mübadele etme gücüdür. Mübadele etme eğilimine yol açan şey kişisel çıkardır. Bu gücün etkinliğini sınırlayan da piyasa ölçeğidir. Piyasa-pazar büyüdükçe işbölümü artar. Küçüldükçe işbölümü azalır. Smith’e göre piyasa ölçeğinin gelişmesine ve böylece işbölümüne katkıda bulunan faktörler; Ulaşım: Limanlar, su kanalları, yollar ve köprüler Para: Paranın mübadele aracı olarak kullanılması (Mal-Para-Mal) Trampa ekonomisi (Mal-Mal) piyasayı-pazarı küçültür. Klasik Büyüme Teorileri 6

7 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi
Smith, sermayeyi hem bir insanın kendi adına başkalarını çalıştırmasına imkan veren bir stok ve satın alma gücü olarak içeriklendirmekte, hem de bir ücret fonu öğesi, bir malzeme yani ara malları stoğu öğesi ve araç-gereç makine ve benzeri şeyler stoğu öğesini kapsayan bir biçimde ifade etmektedir. Aile, tarımsal üretim, dönemsel (1 yıl), artık-fazla, varsa başkalarının istihdamı, örgütleme, birikim şart Smith’e göre işbölümünün ortaya çıkması ve gelişmesi, bir sermaye stokunun ortaya çıkması ve büyümesine bağlıdır. Buğday Klasik Büyüme Teorileri 7

8 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi
Smith, kitabında çoğunlukla İngiltere’de tarımda yaşanmış olan kapitalist gelişimi aktarmaktadır. Tarımda üretimin büyük bir bölümü, bir yanda işletmeci olmayan büyük arazi sahiplerinden arazi kiralayan, öte yandan kiraladıkları bu arazileri, işçi ailelere işlettiren işletmeci girişimcilerce organize edilmiştir. Smith’e göre, emek sonucu üretilen değer ücret, kar ve rant halinde paylaşılmaktadır. Bunun nedeni, kıt ve sınırlı olan tarıma elverişli arazilerin sahiplenilmiş, bu arazilerin üstündeki nüfusun artmış ve işletmeci-girişimcilerin sermaye (stok) biriktirmiş olmalarıdır. Klasik Büyüme Teorileri 8

9 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi
Smith’in analizinde toplam hasıla (Y); toplam ücretler (W), toplam karlar (P) toplam rantların (R) toplamıyla özdeştir. Yani, Y  W + P + R’ dir. Smith’e göre bir ülkenin belirli bir andaki toplam iktisadi varlıklarının stoğu, i) tüketim malları, ii) sabit sermaye malları ve iii) dolaşan sermaye mallarından oluşur. Tüketim malları stoğu, tüketicilerin elinde bulunan, işçilere ücret olarak ödenmiş gıda malları stoğu dışında kalan, belirli bir süre içinde tüketilecek ve böylece yok olacak malların stoğudur. Sabit sermaye varlıkları gelir ya da kar getirmeleri için el değiştirilmeye gerek olmayan varlıklardır. (Üretimde kullanılan makine ve binalar gibi) Dolaşan sermaye varlıkları ise gelir ya da kar getirmek için el değiştirmeleri, satılmaları gereken varlıklardır. Klasik Büyüme Teorileri 9

10 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi
Smith’e göre tasarruflar otomatik olarak yatırıma dönüşecektir. Yani tasarrufların artması sermaye stokunun artması anlamına gelmektedir. Smith’e göre bir milletin üretim hacmi, Sermaye stoğunun ve böylece üretken faaliyetlerde çalışan insan sayısının büyütülmesinden İktisadi faaliyetlerin etkinliğinin ve çalışan insanların üretkenliğinin artmasından büyüyecektir. Klasik Büyüme Teorileri 10

11 Klasik Büyüme Teorileri
İşbölümü ve Büyüme İşbölümü Sermaye Birikimi (teknolojik ilerleme) Verimlilik Artışı Hasıla Artışı Ücret Haddi Artışı Pazarın Büyümesi *Etkin Ücret Teorisi Klasik Büyüme Teorileri 11

12 Klasik Büyüme Teorileri
Büyüme ve Durgunluk Smith’e göre iktisadi büyüme sürekli-sınırsız bir olgu değildir. İktisadi büyümenin tam zenginlik aşaması denilen bir üst sınırı vardır. Bu sınıra ulaşılınca büyüme durur ve hasılanın-zenginliğin değişmediği durağan durum başlar Y Durağan Durum Y1 Büyüme t Klasik Büyüme Teorileri 12

13 Kurumsal Unsurlar ve Büyüme
Her kişinin kendi çıkarını gözeten bir biçimde davranması sonucu, toplumsal çıkar da gözetilmiş olur. Görünmez el toplumsal çıkarı maksimize eder Kişisel çıkarların ön planda olduğu bir ortamda toplumsal çıkarların da maksimize olması için hükümetlerin piyasaya müdahale etmemesi gerekir. Büyümenin kurumsal unsurları; İktisadi liberalizm (Savunma, adalet, eğitim, yollar, köprüler) Dış ticaret (Pazarın büyümesine ve işbölümünün artmasını sağlayarak iktisadi büyümeye olumlu biçimde etkiler.) Serbest dış ticaret politikası Klasik Büyüme Teorileri 13

14 Kurumsal Unsurlar ve Büyüme
(I) (II) Y Y F Y2 Y1 A t t Kurumsal yapının sürekli geliştiği bir ülkede durağan durumun önemi yoktur. Çünkü ülke durağan durumuna asla ulaşamaz. II nolu şekil kurumsal yapının sürekli geliştiğini göstermektedir. Klasik Büyüme Teorileri 14

15 Klasik Büyüme Teorileri
Radikal nüfus artışı 50 yıllık değişmeler İlk kez İngiltere de büyüme süreci Klasik Büyüme Teorileri 15

16 Klasik Büyüme Teorileri
2. Thomas Malthus ( ) Thomas Malthus İngiltere 1798 Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme Malthus, büyüme modelini nüfus ve hasıla-çıktı büyüme hızları arasındaki uyumsuzluk üzerine inşa etmiştir. Malthus’a göre insanın biyolojik üreme kapasitesi, geometrik bir artışa (1,2,4,8,16,32,64,…. gibi) insan nüfusunu besleyen gıda maddelerinin üretimi ise, aritmetik bir artışa imkan vermektedir. (1,2,3,4,5,6,…. gibi) Bu nedenle insanın biyolojik üreme hızının, gıda üretiminin hızını aşma eğilimi nüfus artışını sınırlayan eğilimleri doğurmaktadır. Klasik Büyüme Teorileri 16

17 Nüfus ve Çıktı Büyüme Hızlarının Uyumsuzluğu
Malthus üretime daha çok arazinin üretime sokulabilmesinin ancak giderek artan maliyetlerle gerçekleştirilebileceğini, bu nedenle iktisadi hayatın doğasında azalan getiriler kanunun yürürlükte olduğunu öne sürmüştür. Klasik Büyüme Teorileri 17

18 Toplam Üretim Fonksiyonu
Malthus’a göre, Bir ekonomide reel hasıla-çıktı (Y), toprak ve işgücü kullanılarak üretilir. Toprağın miktarı sabit olduğundan reel hasıla-çıktı miktarı işgücüne dolayısıyla da nüfusa bağlı olarak değişir. Y = f(N) Malthus’a göre üretim, emeğin girdisine göre azalan ortalama verimlere tabidir. Y Y=f(N) 2Y1 Y2 Y1 N1 N2 N Klasik Büyüme Teorileri 18

19 Nüfus Büyüme Fonksiyonu
Nüfus büyüme hızı (p), doğum haddi (b) ile ölüm haddi (d) arasındaki farka eşittir. (p=b-d) Doğum haddi (b) kişi başına çıktı miktarından (ortalama yaşam standardından) bağımsızdır. Ölüm haddi (d) kişi başına çıktının negatif bir fonksiyonudur. Sonuç olarak Malthus’a göre nüfus artış hızı kişi başına hasılaya bağlıdır. b, d E b d y1 yS y2 y Klasik Büyüme Teorileri 19

20 Malthus’un Büyüme Modelinin İşleyişi
Y=f(N) Y* N0 N1 N* N2 N Klasik Büyüme Teorileri 20

21 Modelin Politika Önermeleri
S b, d S1 Y Y*2 Y=f(N) E2 Y*1 E1 E b d1 d2 yS2 yS1 y N*1 N*2 N Sağlık alanındaki ve gelir dağılımındaki gelişmelerin etkileri Klasik Büyüme Teorileri 21

22 Modelin Politika Önermeleri
S Teknolojik İlerlemenin Etkileri Y B Y=f2(N) Y*2 Y=f1(N) A Y*1 N*1 N*2 N Klasik Büyüme Teorileri 22

23 Klasik Büyüme Teorileri
3. David Ricardo ( ) Adama Smith’ten etkilenmiş, borsacı, Malthus’un arkadaşı Siyasi İktisat ve Vergilemenin İlkeleri Ricardo, analizinde iktisadi faaliyetlerin hacminin büyümesi sorunsalını dolaylı olarak ele almıştır. Kapitalist piyasa ekonomisinin uzun dönemli büyüme sınırları? Böyle bir ekonomi uzun dönemde büyümesini sürdürür mü? Sürdüremez mi? Sürdürürse nasıl sürdürür? Ekonomide yaratılan toplam gelir; Arazi sahibi-arazi işletecek sermayedar-emek sınıfı arasında nasıl paylaşılacak? Corn Laws, vergi-ing. Durağanlığa sürükleniyor. Dinamik bölüşüm modeli Klasik Büyüme Teorileri 23

24 Ricardo’nun modelinin varsayımları
Malların nispi “mübadele edilebilir değerleri” (doğal fiyatları) Her birinin üretiminde kullanılan karşılaştırmalı emek miktarına, emek/sabit sermaye oranına, sabit sermaye araçlarının dayanma sürelerine ve emeğin kullanımını finanse eden dolaşan sermayenin dolaşım süresi ya da malı üretip pazara getirmek için gerekli olan süreye bağlıdır. Üretimin hacmi büyürken, bir birimin üretiminde işgücü kullanımı değişmeyen malların birim fiyatları değişmez. İşgücü kullanımı artan ya da azalan malların fiyatları, işgücü kullanımındaki oransal değişmeye eşit oranlarla artar ya da azalır: emek-değer Klasik Büyüme Teorileri

25 Ricardo’nun modelinin varsayımları
Para arzı 2 nolu varsayımın yerine gelmesiyle uyumlu bir şekilde artar. Ricardo, sermayeyi sadece yıllık ücret fonu biçiminde ifade eder. İşçiye ödenen ücret Tarımsal üretimde sermaye (K) ve işgücü (L), sabit bir katsayı ile kullanılır (K/L=v/u). K ve L birbirinin yerine ikame edilemez. İşgücünün fiyatı (ücret oranı=w) sermayenin fiyatına (faiz oranı=r) göre artarsa, girişimci, üretimi daha az işgücü ve daha çok sermaye kullanarak yeniden organize edemez. Klasik Büyüme Teorileri

26 Ricardo’nun modelinin varsayımları
Bir ülkede ekime elverişli arazi varlığı sınırlıdır. Arazi parçaları verimlilik bakımından farklıdır. İlk önce en verimli araziler ekime sokulur. Nüfus artışıyla birlikte, giderek daha az kaliteli arazilerde ekilmeye başlanır. Belirli bir arazi ölçeği üstünde daha çok sermaye-işgücü (K-L) dozu kullanılarak üretimin arttırılması durumunda, ilave getiri artan getiriye göre azalır. Bu bildiğimiz azalan getiriler koşuludur. Nüfus, işgücü ve sermaye büyüdükçe, tarımsal üretim, Hem daha verimli araziler üstünde daha çok sermaye-işgücü (K-L) dozları kullanılarak, Hem de daha düşük verimliliğe sahip, yani belirli bir miktarda ürünü üretmek için daha çok emek gerektiren araziler ekilmeye başlanarak (toplam arazi alanı genişletilerek) artırılır. Klasik Büyüme Teorileri

27 Klasik Büyüme Teorileri
Arazi alanı A1 de sabit tutulduğunda, (K-L) dozları arttırıldıkça (K-L) dozlarının marjinal hasılası azalır. Klasik Büyüme Teorileri 27

28 Klasik Büyüme Teorileri
Üretimin daha kaliteli araziden (A’dan) tedricen daha az kalitelilere (B, C, D, E’ye) yayılmasının etkisiyle üretim etkinliğinin ölçeğinde meydana gelen artış sırasında ölçeğe göre getiri azalır. Üretim ölçeği ilave K-L dozlarının, intensive marjinal ürünlerini extensive marjinal ürünlerine eşitleyen biçimde, hem araziler üstünde K-L yoğunluğu artırılarak, hem de giderek daha az verimli araziler ekime sokularak büyütülür. Klasik Büyüme Teorileri 28

29 Klasik Büyüme Teorileri
Tarımda ölçeğe göre azalan getiri varken, sanayide ölçeğe göre artan getiri vardır. Tarımsal üretim, arazi sahiplerinden kiraladığı araziyi ücretli işçilerle işleten, sermaye sahibi girişimci işletmeciler eliyle sürdürülmektedir. Kendi tasarrufları altındaki araziyi işleyen küçük üreticiler, ya da sahip oldukları arazileri kendileri işçi çalıştırarak işleten büyük arazililerden oluşan bir toplumsal üretim ortamı söz konusu değildir. Klasik Büyüme Teorileri 29

30 Klasik Büyüme Teorileri
Tarımdaki girişimci işletmeciler extensive marjdaki araziyi kullanma hakkını bedava elde ederler. Extensive marjdaki arazi için rant ödemezler (140). Extensive marjın dışında kalan arazileri kullanmak için ise birbirleriyle rekabet içinde olduklarından, bu arazilerin sahiplerine rant öderler. Klasik Büyüme Teorileri 30

31 Klasik Büyüme Teorileri
a) İşçilerin uzun dönem reel ücret hadleri, asgari geçimlik ücret haddi düzeyindedir. Bu ücret oranı altında işçiler çocuk sahip olmak istemezler ve nüfus azalır. Reel ücretlerin kısa dönemde asgari geçimlik düzeyin üstüne çıkması ise nüfus artışını hızlandırır. Nüfusun değişme haddi reel ücret haddinin bir fonksiyonudur. b) Kar bir kalıntıdır. Marjinal K-L dozunun hasılasını, nüfusun (işgücünün) büyüklüğü ve veri K/L katsayısına göre donatılmış işgücünün tamamının oluşturduğu üretim ölçeği için kullanılması gerekli olan marjinal arazinin verimi belirler. Marjinal hasıladan asgari geçimlik ücret oranının işçiye ödenmesinden sonra arta kalan kardır. Klasik Büyüme Teorileri 31

32 Klasik Büyüme Teorileri
a) Gıda mallarına olan talep nüfusun bir fonksiyonudur. İşçiler bütün gelirlerini gıda malları olarak harcarlar. Rantiyerler de bütün gelirlerini tüketirler. Kapitalistlerde toplam gelirlerini ya tüketirler ya da yatırıma dönüştürürler. Bu Y=C+I varsayımı, Ricardo’nun analizi içinde talep yetersizliğini imkansızlaştırır. b) Toplam talebin, farklı mallar açısından bileşiminin yapısı zaman içinde sabit kalır. Klasik Büyüme Teorileri 32

33 Ricardo’nun Bölüşüm Modelinin Verdiği Büyüme Modeli
Şekil; arazi sahiplerinin, sermaye-emek dozunun arazide hem entansif hem de extansif uygulanmasının ortalama ürün ile marjinal ürün arasındaki farkın belirlediği bir artık alacağını gösterir. Klasik Büyüme Teorileri 33

34 Klasik Büyüme Teorileri
Şekilde Ricardo’nun analizinde, ücretlerin, durgunluk haline varılmadan önce, zaman zaman asgari geçimlik ücret haddinin üstünde seyredebileceği gösterilmektedir. Klasik Büyüme Teorileri 34

35 4. Alexandrovich Feldman
Alexandrovich Feldman Marksist büyüme modeli Karl Marx’tan etkilenmiş Sovyetler Birliği’nde uygulanan Genel Plan’ın teorik temellerini oluşturmak amacıyla geliştirdiği büyüme modelidir. Planlı kalkınma Yatırım 2 sektör arasında dağılır Sermaye malları sektörü Tüketim malları sektörü Klasik Büyüme Teorileri

36 4. Alexandrovich Feldman
Sermaye stoku sektörler arasında kaymaz. Kapalı ekonomi İhracat-ithalat yok Model, sermaye malları sektörüne öncelik verirken, tüketim malları sektörünü ihmal eder. Çünkü; Sermaye malları sektörüne öncelik veren bir yatırım politikası, kısa bir süre sonra ulusal hasıla büyüme hızının daha yüksek olmasını sağlar. Tüketim malları sektörüne öncelik veren bir yatırım politikası kısa bir süre sonra ulusal hasıla büyüme hızının daha düşük olmasına yol açar. Eski Sovyetler Birliği, Eski Doğu Avrupa ülkeleri, Çin (1980’lerde) Klasik Büyüme Teorileri

37 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter İnovasyon (Yenilik) Schumpeter İktisadi Büyüme Girişimci Schumpeter, yenilikleri üretim faktörlerinin miktarları ile üretim miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren üretim fonksiyonunun değiştirilmesi biçiminde tanımlar. Yenilikler icatların ticari alandaki uygulamalarıdır. Schumpeter, yenilikleri uygulayan ve dolayısıyla da kapitalist sistemin sürekli değişmesini-mutasyonunu sağlayan, kapitalizmi dinamikleştiren kişileri girişimciler diye nitelendirir. Klasik Büyüme Teorileri

38 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Schumpeter, girişimci ve inovasyon (yenilik) arasındaki mükemmel (benzersiz) ilişkiyi vurgulayarak daha önceki bir çok teorinin aksine ekonomik gelişme sürecinde girişimciye önemli bir rol yüklemiştir. Schumpeter girişimciyi ekonomik gelişmenin güç kaynağı olarak düşünür ve onun fonksiyonu yenilik yapmak veya yeni kombinasyonlar gerçekleştirmektir Klasik Büyüme Teorileri

39 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Schumpeter, inovasyonu büyümenin bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynağı olarak görür. Rekabete dayalı kapitalizm, bütün sosyal sınıflardan bireyleri girişimciliğe doğru teşvik ettiği için yeniliğin gücü bozulmadan olduğu gibi kalır. Schumpeter’e, göre yenilikler aşağıdaki beş durumu kapsar: Yeni bir mal oluşturma veya bir malın kalitesini artırma, Yeni bir üretim metodu oluşturma, Yeni bir pazara açılma, Yeni bir hammade veya yarı mamul kaynağının bulunması, Bazı yeni organizasyonel endüstriler başarma,. Klasik Büyüme Teorileri

40 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Yeniliklerin kümelenmesi; Bir girişimcinin bir endüstride bir yeniliği başarı ile uygulaması, diğer girişimcilerin yeniliği taklit ederek kendisini izlemelerine, o endüstriye yatırım yapmalarına yol açar. Bir yenilik taklitte olsa başka yeniliklere yol açar Schumpeter piyasayı dengeli bir sistem olarak kabul eder ve girişimciliği denge durumunu bozan bir süreç olarak ele alır. Schumpeter için piyasadaki yeni fırsatları değerlendirme kabiliyeti ekonomide dengesizlik yaratan merkezi bir girişimsel aktivitedir. Girişimciler sayesinde, kapitalizm durağan olmayan evrimsel bir süreçtir. Yenilikler sayesinde kapitalizm sürekli hareket/değişim halindedir. Klasik Büyüme Teorileri

41 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Yaratıcı yıkım, bir yenilik ikame etkisi nedeniyle bir çok piyasanın daralmasına veya yok olmasına neden olmakta ve bu arada yeni piyasalar gelişip farklı firmaları bünyesine çekmekte, bir sektör yok olurken diğeri doğup gelişmektedir. Örneğin elektrik ampulünün icat edilmesi evlerde ve sokak lambalarında gaz kullanımını ortadan kaldırmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, gaz lambaları ortadan kalkmasına rağmen, dünyada gaz kullanımına devam edilmesidir. Yani gaz piyasadan tasfiye olmamış, aksine kendini farklı alanlara yöneltmiştir. Yapılan başka yenilikler gazın farklı alanlarda kullanılması sürecini ortaya çıkarmıştır. Örneğin gazla çalışan ısıtma sistemleri ortaya çıkmıştır ya da uçak yakıtı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klasik Büyüme Teorileri

42 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Schumpeter’e göre iktisadi büyümeyi etkileyen unsurlar; Üretim faktörlerinin miktarındaki değişimler, Yenilikler İktisadi büyüme; Bir girişimcinin iktisadi ve psikolojik güdülerle bir yeniliği iktisadi hayata sokmasıyla ve böylece belirli bir alanda monopolcü konuma gelmesiyle ve kar geliri elde etmesiyle başlar. Bir girişimcinin bir endüstride bir yeniliği başarı ile uygulayarak kar geliri elde etmesi, bir yandan diğer girişimcilerin yeniliği taklit ederek kendisini izlemelerine, öte yandan yeniliğin diğer endüstrilerde de yeniliklerin ortaya çıkmasına yol açmasına , kısaca yeniliklerin kümelenmesine yol açar. Buna bağlı olarak ekonomideki otonom yatırım hacmi ciddi biçimde artar. Üretim faktörlerinin farklı biçimde kullanılmasını içeren ve kredilerle finanse edilen bu yatırımlar, ekonominin ekonomik yapıyı değiştiren yaratıcı yıkım sürecinde büyümesine yol açar. Klasik Büyüme Teorileri

43 Klasik Büyüme Teorileri
5. Joseph Schumpeter Schumpeter’in büyüme konusundaki analizinin 3 önemli sonucu vardır: Schumpeter’in büyüme analizi, iktisadi büyümenin yenilikleri-teknolojik rekabeti-teknolojik ilerlemeyi hesaba katmadan incelenemeyeceğini, yeniliklerin-teknolojik ilerlemenin iktisadi büyümenin motoru olduğunu içerir. Schumpeter’in büyüme analizinde büyüme, yaratıcı yıkım ile gerçekleştiğinden ve yaratıcı yıkım da yeniliği ilk uygulayan girişimcinin geçici bir süre monopolcü konumda olmasını gerektirdiğinden, Schumpeter’in büyüme analizi monopolün, yeniliklerin-teknolojik gelişmenin ve dolayısıyla da büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu içerir. Schumpeter’in büyüme analizi, girişimci ile teknolojik gelişmenin ayrı unsurlar olmadığını, bu iki unsurun bir ve aynı şey olduğunu, birincisinin ikincisini ortaya çıkaran unsur olduğunu içerir. Bu ise yeniliklerin, teknolojik gelişmenin, kapitalist bir ekonomideki iktisadi büyümenin dışsal değil içsel bir değişkeni olduğu anlamına gelir. Klasik Büyüme Teorileri

44 Klasik Büyüme Teorileri
KAYNAKLAR Mükerrem Hiç, Büyüme ve Gelişme Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınevi, 2007. Charles I. Jones, (Çev: Sanlı Ateş ve İsmail Tuncer), İktisadi Büyümeye Giriş, Literatür Yayınları, İstanbul, 2001. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Ankyra Yayıncılık, 1997. İlker Parasız, Ekonomik Büyüme Teorileri, Ezgi Kitabevi, Bursa, Jaime Ros, Development Theory and The Economics of Growth (Development and Inequality in The Market Economy), University of Michigan Press, 2001. David Z. Rich, The Economic Theory of Growth and Development, Praeger Publishers, 1994. Klasik Büyüme Teorileri 44


"KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları