Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Klasik Büyüme Teorileri1 KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ Öncüleri temel varsayımları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Klasik Büyüme Teorileri1 KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ Öncüleri temel varsayımları."— Sunum transkripti:

1 1Klasik Büyüme Teorileri1 KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ Öncüleri temel varsayımları

2 2Klasik Büyüme Teorileri2 Öncüler Adam Smith (1723-1790) Thomas Malthus (1776-1834) David Ricardo (1772-1823) Alexandrovich Feldman Joseph Schumpeter

3 3Klasik Büyüme Teorileri3 1. Adam Smith (1723-1790) İktisadi büyüme olgusunu inceleyen ilk iktisatçı, o dönemde milli gelir ölçümlerinin başlatılmasının payı var. 1776 Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme İşbölümünün iktisadi büyümedeki rolünü vurgulamış Adam Smith’in büyüme modeli işbölümü kavramı üzerine inşa edilmiş

4 4Klasik Büyüme Teorileri4 Adam Smith (1723-1790) Smith’e göre, emeğin üretkenliğini (Y/L) arttıran süreç işbölümüdür. İşbölümü arttıkça emeğin verimliliği-işçi başına üretim artar. Smith, işbölümünü hem farklı firmaların farklı mallar üretmeleri, hem aynı firmada çalışan işçilerin bir malın farklı kısımlarını üretmeleri biçiminde tanımlamıştır. Toplu iğne örneği (1 kişi 20 iğne, 10 kişi 48000 iğne) Smith işbölümünün gelişme düzeyi ile ülkelerin gelişme düzeyi arasındaki ilişkiyi vurgular. “Toplumun ilkel olduğu bir durumda, bir kişinin, işi olan şey geliştirilmiş bir toplumda, genellikle bir çok kişinin işidir” der.

5 5Klasik Büyüme Teorileri5 İşbölümü İşbölümünün emeğin verimliliğini arttırmasının nedenleri: İşçinin bireysel becerisini artırması (uzmanlaşma) Bir işte emek zaman tasarrufu sağlaması İşbölümü emeğin sorun çözme yeteneğini geliştirir: makine ve araç-gereç-alet tasarımı (teknolojik ilerleme) İşbölümü sanayiye kıyasla tarımda çok daha sınırlıdır

6 6Klasik Büyüme Teorileri6 İşbölümü Toplumların zenginleşmesine yol açan işbölümünü harekete geçiren güç, mübadele etme gücüdür. Mübadele etme eğilimine yol açan şey kişisel çıkardır. Bu gücün etkinliğini sınırlayan da piyasa ölçeğidir. Piyasa-pazar büyüdükçe işbölümü artar. Küçüldükçe işbölümü azalır. Smith’e göre piyasa ölçeğinin gelişmesine ve böylece işbölümüne katkıda bulunan faktörler; Ulaşım: Limanlar, su kanalları, yollar ve köprüler Para: Paranın mübadele aracı olarak kullanılması (Mal-Para-Mal) Trampa ekonomisi (Mal-Mal) piyasayı-pazarı küçültür.

7 7Klasik Büyüme Teorileri7 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi Smith, sermayeyi hem bir insanın kendi adına başkalarını çalıştırmasına imkan veren bir stok ve satın alma gücü olarak içeriklendirmekte, hem de bir ücret fonu öğesi, bir malzeme yani ara malları stoğu öğesi ve araç-gereç makine ve benzeri şeyler stoğu öğesini kapsayan bir biçimde ifade etmektedir. Aile, tarımsal üretim, dönemsel (1 yıl), artık-fazla, varsa başkalarının istihdamı, örgütleme, birikim şart Smith’e göre işbölümünün ortaya çıkması ve gelişmesi, bir sermaye stokunun ortaya çıkması ve büyümesine bağlıdır. Buğday

8 8Klasik Büyüme Teorileri8 Smith, kitabında çoğunlukla İngiltere’de tarımda yaşanmış olan kapitalist gelişimi aktarmaktadır. Tarımda üretimin büyük bir bölümü, bir yanda işletmeci olmayan büyük arazi sahiplerinden arazi kiralayan, öte yandan kiraladıkları bu arazileri, işçi ailelere işlettiren işletmeci girişimcilerce organize edilmiştir. Smith’e göre, emek sonucu üretilen değer ücret, kar ve rant halinde paylaşılmaktadır. Bunun nedeni, kıt ve sınırlı olan tarıma elverişli arazilerin sahiplenilmiş, bu arazilerin üstündeki nüfusun artmış ve işletmeci-girişimcilerin sermaye (stok) biriktirmiş olmalarıdır. Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi

9 9Klasik Büyüme Teorileri9 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi Smith’in analizinde toplam hasıla (Y); toplam ücretler (W), toplam karlar (P) toplam rantların (R) toplamıyla özdeştir. Yani, Y  W + P + R’ dir. Smith’e göre bir ülkenin belirli bir andaki toplam iktisadi varlıklarının stoğu, i) tüketim malları, ii) sabit sermaye malları ve iii) dolaşan sermaye mallarından oluşur. Tüketim malları stoğu, tüketicilerin elinde bulunan, işçilere ücret olarak ödenmiş gıda malları stoğu dışında kalan, belirli bir süre içinde tüketilecek ve böylece yok olacak malların stoğudur. Sabit sermaye varlıkları gelir ya da kar getirmeleri için el değiştirilmeye gerek olmayan varlıklardır. (Üretimde kullanılan makine ve binalar gibi) Dolaşan sermaye varlıkları ise gelir ya da kar getirmek için el değiştirmeleri, satılmaları gereken varlıklardır.

10 10 Toplam Hasıla Artışı ve Sermaye Stoğunun Büyümesi Smith’e göre tasarruflar otomatik olarak yatırıma dönüşecektir. Yani tasarrufların artması sermaye stokunun artması anlamına gelmektedir. Smith’e göre bir milletin üretim hacmi, Sermaye stoğunun ve böylece üretken faaliyetlerde çalışan insan sayısının büyütülmesinden İktisadi faaliyetlerin etkinliğinin ve çalışan insanların üretkenliğinin artmasından büyüyecektir. Klasik Büyüme Teorileri10

11 11Klasik Büyüme Teorileri11 İşbölümü ve Büyüme İşbölümüSermaye Birikimi (teknolojik ilerleme) Verimlilik Artışı Hasıla Artışı Ücret Haddi Artışı Pazarın Büyümesi *Etkin Ücret Teorisi

12 12Klasik Büyüme Teorileri12 Büyüme ve Durgunluk Smith’e göre iktisadi büyüme sürekli-sınırsız bir olgu değildir. İktisadi büyümenin tam zenginlik aşaması denilen bir üst sınırı vardır. Bu sınıra ulaşılınca büyüme durur ve hasılanın-zenginliğin değişmediği durağan durum başlar Y t Y1Y1 Durağan Durum Büyüme

13 13Klasik Büyüme Teorileri13 Kurumsal Unsurlar ve Büyüme Her kişinin kendi çıkarını gözeten bir biçimde davranması sonucu, toplumsal çıkar da gözetilmiş olur. Görünmez el toplumsal çıkarı maksimize eder Kişisel çıkarların ön planda olduğu bir ortamda toplumsal çıkarların da maksimize olması için hükümetlerin piyasaya müdahale etmemesi gerekir. Büyümenin kurumsal unsurları; İktisadi liberalizm (Savunma, adalet, eğitim, yollar, köprüler) Dış ticaret (Pazarın büyümesine ve işbölümünün artmasını sağlayarak iktisadi büyümeye olumlu biçimde etkiler.) Serbest dış ticaret politikası

14 14Klasik Büyüme Teorileri14 Kurumsal Unsurlar ve Büyüme Kurumsal yapının sürekli geliştiği bir ülkede durağan durumun önemi yoktur. Çünkü ülke durağan durumuna asla ulaşamaz. II nolu şekil kurumsal yapının sürekli geliştiğini göstermektedir. Y Y2Y2 Y1Y1 t Y F A t (I) (II)

15 15Klasik Büyüme Teorileri15 Radikal nüfus artışı 1750-1800 50 yıllık değişmeler İlk kez İngiltere de büyüme süreci

16 16Klasik Büyüme Teorileri16 2. Thomas Malthus ( 1766-1834) Thomas Malthus İngiltere 1798 Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme Malthus, büyüme modelini nüfus ve hasıla-çıktı büyüme hızları arasındaki uyumsuzluk üzerine inşa etmiştir. Malthus’a göre insanın biyolojik üreme kapasitesi, geometrik bir artışa (1,2,4,8,16,32,64,…. gibi) insan nüfusunu besleyen gıda maddelerinin üretimi ise, aritmetik bir artışa imkan vermektedir. (1,2,3,4,5,6,…. gibi) Bu nedenle insanın biyolojik üreme hızının, gıda üretiminin hızını aşma eğilimi nüfus artışını sınırlayan eğilimleri doğurmaktadır.

17 17Klasik Büyüme Teorileri17 Nüfus ve Çıktı Büyüme Hızlarının Uyumsuzluğu Malthus üretime daha çok arazinin üretime sokulabilmesinin ancak giderek artan maliyetlerle gerçekleştirilebileceğini, bu nedenle iktisadi hayatın doğasında azalan getiriler kanunun yürürlükte olduğunu öne sürmüştür.

18 18Klasik Büyüme Teorileri18 Toplam Üretim Fonksiyonu Malthus’a göre, Bir ekonomide reel hasıla-çıktı (Y), toprak ve işgücü kullanılarak üretilir. Toprağın miktarı sabit olduğundan reel hasıla-çıktı miktarı işgücüne dolayısıyla da nüfusa bağlı olarak değişir. Y = f(N) Malthus’a göre üretim, emeğin girdisine göre azalan ortalama verimlere tabidir. Y 0 Y=f(N) Y2Y2 Y1Y1 2Y 1 N1N1 N2N2 N

19 19Klasik Büyüme Teorileri19 Nüfus Büyüme Fonksiyonu Nüfus büyüme hızı (p), doğum haddi (b) ile ölüm haddi (d) arasındaki farka eşittir. (p=b-d) Doğum haddi (b) kişi başına çıktı miktarından (ortalama yaşam standardından) bağımsızdır. Ölüm haddi (d) kişi başına çıktının negatif bir fonksiyonudur. Sonuç olarak Malthus’a göre nüfus artış hızı kişi başına hasılaya bağlıdır. b, d y1y1 ySyS y2y2 E b d y

20 20Klasik Büyüme Teorileri20 Malthus’un Büyüme Modelinin İşleyişi N Y N0N0 N1N1 N2N2 N* S Y=f(N) Y*

21 21Klasik Büyüme Teorileri21 Modelin Politika Önermeleri Sağlık alanındaki ve gelir dağılımındaki gelişmelerin etkileri b, d y S2 y S1 E b d1d1 y d2d2 Y 0 Y=f(N) Y* 1 Y* 2 N* 1 N* 2 N E1E1 E2E2 S S1S1

22 22Klasik Büyüme Teorileri22 Modelin Politika Önermeleri Teknolojik İlerlemenin Etkileri N Y N* 1 N* 2 S Y=f 2 (N) Y* 2 Y=f 1 (N) Y* 1 B A

23 23Klasik Büyüme Teorileri23 3. David Ricardo (1772-1823) Adama Smith’ten etkilenmiş, borsacı, Malthus’un arkadaşı 1817 Siyasi İktisat ve Vergilemenin İlkeleri Ricardo, analizinde iktisadi faaliyetlerin hacminin büyümesi sorunsalını dolaylı olarak ele almıştır. Kapitalist piyasa ekonomisinin uzun dönemli büyüme sınırları? Böyle bir ekonomi uzun dönemde büyümesini sürdürür mü? Sürdüremez mi? Sürdürürse nasıl sürdürür? Ekonomide yaratılan toplam gelir; Arazi sahibi-arazi işletecek sermayedar-emek sınıfı arasında nasıl paylaşılacak? Corn Laws, vergi-ing. Durağanlığa sürükleniyor. Dinamik bölüşüm modeli

24 24 Ricardo’nun modelinin varsayımları 1) Malların nispi “mübadele edilebilir değerleri” (doğal fiyatları)  Her birinin üretiminde kullanılan karşılaştırmalı emek miktarına,  emek/sabit sermaye oranına,  sabit sermaye araçlarının dayanma sürelerine ve  emeğin kullanımını finanse eden dolaşan sermayenin dolaşım süresi ya da malı üretip pazara getirmek için gerekli olan süreye bağlıdır. 2) Üretimin hacmi büyürken, bir birimin üretiminde işgücü kullanımı değişmeyen malların birim fiyatları değişmez.  İşgücü kullanımı artan ya da azalan malların fiyatları, işgücü kullanımındaki oransal değişmeye eşit oranlarla artar ya da azalır: emek-değer Klasik Büyüme Teorileri

25 25 Ricardo’nun modelinin varsayımları 3) Para arzı 2 nolu varsayımın yerine gelmesiyle uyumlu bir şekilde artar. 4) Ricardo, sermayeyi sadece yıllık ücret fonu biçiminde ifade eder.  İşçiye ödenen ücret 5) Tarımsal üretimde sermaye (K) ve işgücü (L), sabit bir katsayı ile kullanılır (K/L=v/u).  K ve L birbirinin yerine ikame edilemez.  İşgücünün fiyatı (ücret oranı=w) sermayenin fiyatına (faiz oranı=r) göre artarsa, girişimci, üretimi daha az işgücü ve daha çok sermaye kullanarak yeniden organize edemez. Klasik Büyüme Teorileri

26 Ricardo’nun modelinin varsayımları 6) Bir ülkede ekime elverişli arazi varlığı sınırlıdır. Arazi parçaları verimlilik bakımından farklıdır.  İlk önce en verimli araziler ekime sokulur.  Nüfus artışıyla birlikte, giderek daha az kaliteli arazilerde ekilmeye başlanır.  Belirli bir arazi ölçeği üstünde daha çok sermaye-işgücü (K-L) dozu kullanılarak üretimin arttırılması durumunda, ilave getiri artan getiriye göre azalır. Bu bildiğimiz azalan getiriler koşuludur. Nüfus, işgücü ve sermaye büyüdükçe, tarımsal üretim, Hem daha verimli araziler üstünde daha çok sermaye-işgücü (K- L) dozları kullanılarak, Hem de daha düşük verimliliğe sahip, yani belirli bir miktarda ürünü üretmek için daha çok emek gerektiren araziler ekilmeye başlanarak (toplam arazi alanı genişletilerek) artırılır. Klasik Büyüme Teorileri26

27 27Klasik Büyüme Teorileri27 Arazi alanı A 1 de sabit tutulduğunda, (K-L) dozları arttırıldıkça (K-L) dozlarının marjinal hasılası azalır.

28 28Klasik Büyüme Teorileri28 Üretimin daha kaliteli araziden (A’dan) tedricen daha az kalitelilere (B, C, D, E’ye) yayılmasının etkisiyle üretim etkinliğinin ölçeğinde meydana gelen artış sırasında ölçeğe göre getiri azalır. Üretim ölçeği ilave K-L dozlarının, intensive marjinal ürünlerini extensive marjinal ürünlerine eşitleyen biçimde, hem araziler üstünde K-L yoğunluğu artırılarak, hem de giderek daha az verimli araziler ekime sokularak büyütülür.

29 29Klasik Büyüme Teorileri29 7) Tarımda ölçeğe göre azalan getiri varken, sanayide ölçeğe göre artan getiri vardır. 8) Tarımsal üretim, arazi sahiplerinden kiraladığı araziyi ücretli işçilerle işleten, sermaye sahibi girişimci işletmeciler eliyle sürdürülmektedir.  Kendi tasarrufları altındaki araziyi işleyen küçük üreticiler, ya da  sahip oldukları arazileri kendileri işçi çalıştırarak işleten büyük arazililerden oluşan bir toplumsal üretim ortamı söz konusu değildir.

30 30Klasik Büyüme Teorileri30 Tarımdaki girişimci işletmeciler extensive marjdaki araziyi kullanma hakkını bedava elde ederler. Extensive marjdaki arazi için rant ödemezler (140). Extensive marjın dışında kalan arazileri kullanmak için ise birbirleriyle rekabet içinde olduklarından, bu arazilerin sahiplerine rant öderler.

31 31Klasik Büyüme Teorileri31 9) a) İşçilerin uzun dönem reel ücret hadleri, asgari geçimlik ücret haddi düzeyindedir. Bu ücret oranı altında işçiler çocuk sahip olmak istemezler ve nüfus azalır. Reel ücretlerin kısa dönemde asgari geçimlik düzeyin üstüne çıkması ise nüfus artışını hızlandırır. Nüfusun değişme haddi reel ücret haddinin bir fonksiyonudur. b) Kar bir kalıntıdır. Marjinal K-L dozunun hasılasını,  nüfusun (işgücünün) büyüklüğü ve  veri K/L katsayısına göre donatılmış işgücünün tamamının oluşturduğu üretim ölçeği için kullanılması gerekli olan marjinal arazinin verimi belirler. Marjinal hasıladan asgari geçimlik ücret oranının işçiye ödenmesinden sonra arta kalan kardır.

32 32Klasik Büyüme Teorileri32 10) a) Gıda mallarına olan talep nüfusun bir fonksiyonudur.  İşçiler bütün gelirlerini gıda malları olarak harcarlar.  Rantiyerler de bütün gelirlerini tüketirler.  Kapitalistlerde toplam gelirlerini ya tüketirler ya da yatırıma dönüştürürler. Bu Y=C+I varsayımı, Ricardo’nun analizi içinde talep yetersizliğini imkansızlaştırır. b) Toplam talebin, farklı mallar açısından bileşiminin yapısı zaman içinde sabit kalır.

33 33Klasik Büyüme Teorileri33 Ricardo’nun Bölüşüm Modelinin Verdiği Büyüme Modeli Şekil; arazi sahiplerinin, sermaye-emek dozunun arazide hem entansif hem de extansif uygulanmasının ortalama ürün ile marjinal ürün arasındaki farkın belirlediği bir artık alacağını gösterir.

34 34Klasik Büyüme Teorileri34 Şekilde Ricardo’nun analizinde, ücretlerin, durgunluk haline varılmadan önce, zaman zaman asgari geçimlik ücret haddinin üstünde seyredebileceği gösterilmektedir.

35 35 4. Alexandrovich Feldman Alexandrovich Feldman Marksist büyüme modeli Karl Marx’tan etkilenmiş Sovyetler Birliği’nde uygulanan Genel Plan’ın teorik temellerini oluşturmak amacıyla geliştirdiği büyüme modelidir. Planlı kalkınma Yatırım 2 sektör arasında dağılır Sermaye malları sektörü Tüketim malları sektörü Klasik Büyüme Teorileri

36 36 4. Alexandrovich Feldman Sermaye stoku sektörler arasında kaymaz. Kapalı ekonomi İhracat-ithalat yok Model, sermaye malları sektörüne öncelik verirken, tüketim malları sektörünü ihmal eder. Çünkü; Sermaye malları sektörüne öncelik veren bir yatırım politikası, kısa bir süre sonra ulusal hasıla büyüme hızının daha yüksek olmasını sağlar. Tüketim malları sektörüne öncelik veren bir yatırım politikası kısa bir süre sonra ulusal hasıla büyüme hızının daha düşük olmasına yol açar. Eski Sovyetler Birliği, Eski Doğu Avrupa ülkeleri, Çin (1980’lerde) Klasik Büyüme Teorileri

37 37 5. Joseph Schumpeter İnovasyon (Yenilik) Schumpeter İktisadi Büyüme Girişimci Schumpeter, yenilikleri üretim faktörlerinin miktarları ile üretim miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren üretim fonksiyonunun değiştirilmesi biçiminde tanımlar. Yenilikler icatların ticari alandaki uygulamalarıdır. Schumpeter, yenilikleri uygulayan ve dolayısıyla da kapitalist sistemin sürekli değişmesini-mutasyonunu sağlayan, kapitalizmi dinamikleştiren kişileri girişimciler diye nitelendirir. Klasik Büyüme Teorileri

38 5. Joseph Schumpeter Schumpeter, girişimci ve inovasyon (yenilik) arasındaki mükemmel (benzersiz) ilişkiyi vurgulayarak daha önceki bir çok teorinin aksine ekonomik gelişme sürecinde girişimciye önemli bir rol yüklemiştir. Schumpeter girişimciyi ekonomik gelişmenin güç kaynağı olarak düşünür ve onun fonksiyonu yenilik yapmak veya yeni kombinasyonlar gerçekleştirmektir Klasik Büyüme Teorileri38

39 5. Joseph Schumpeter Schumpeter, inovasyonu büyümenin bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynağı olarak görür. Rekabete dayalı kapitalizm, bütün sosyal sınıflardan bireyleri girişimciliğe doğru teşvik ettiği için yeniliğin gücü bozulmadan olduğu gibi kalır. Schumpeter’e, göre yenilikler aşağıdaki beş durumu kapsar: Yeni bir mal oluşturma veya bir malın kalitesini artırma, Yeni bir üretim metodu oluşturma, Yeni bir pazara açılma, Yeni bir hammade veya yarı mamul kaynağının bulunması, Bazı yeni organizasyonel endüstriler başarma,. Klasik Büyüme Teorileri39

40 5. Joseph Schumpeter Yeniliklerin kümelenmesi; Bir girişimcinin bir endüstride bir yeniliği başarı ile uygulaması, diğer girişimcilerin yeniliği taklit ederek kendisini izlemelerine, o endüstriye yatırım yapmalarına yol açar. Bir yenilik taklitte olsa başka yeniliklere yol açar Schumpeter piyasayı dengeli bir sistem olarak kabul eder ve girişimciliği denge durumunu bozan bir süreç olarak ele alır. Schumpeter için piyasadaki yeni fırsatları değerlendirme kabiliyeti ekonomide dengesizlik yaratan merkezi bir girişimsel aktivitedir. Girişimciler sayesinde, kapitalizm durağan olmayan evrimsel bir süreçtir. Yenilikler sayesinde kapitalizm sürekli hareket/değişim halindedir. Klasik Büyüme Teorileri40

41 5. Joseph Schumpeter Yaratıcı yıkım, bir yenilik ikame etkisi nedeniyle bir çok piyasanın daralmasına veya yok olmasına neden olmakta ve bu arada yeni piyasalar gelişip farklı firmaları bünyesine çekmekte, bir sektör yok olurken diğeri doğup gelişmektedir. Örneğin elektrik ampulünün icat edilmesi evlerde ve sokak lambalarında gaz kullanımını ortadan kaldırmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, gaz lambaları ortadan kalkmasına rağmen, dünyada gaz kullanımına devam edilmesidir. Yani gaz piyasadan tasfiye olmamış, aksine kendini farklı alanlara yöneltmiştir. Yapılan başka yenilikler gazın farklı alanlarda kullanılması sürecini ortaya çıkarmıştır. Örneğin gazla çalışan ısıtma sistemleri ortaya çıkmıştır ya da uçak yakıtı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klasik Büyüme Teorileri41

42 5. Joseph Schumpeter Schumpeter’e göre iktisadi büyümeyi etkileyen unsurlar; Üretim faktörlerinin miktarındaki değişimler, Yenilikler İktisadi büyüme; Bir girişimcinin iktisadi ve psikolojik güdülerle bir yeniliği iktisadi hayata sokmasıyla ve böylece belirli bir alanda monopolcü konuma gelmesiyle ve kar geliri elde etmesiyle başlar. Bir girişimcinin bir endüstride bir yeniliği başarı ile uygulayarak kar geliri elde etmesi, bir yandan diğer girişimcilerin yeniliği taklit ederek kendisini izlemelerine, öte yandan yeniliğin diğer endüstrilerde de yeniliklerin ortaya çıkmasına yol açmasına, kısaca yeniliklerin kümelenmesine yol açar. Buna bağlı olarak ekonomideki otonom yatırım hacmi ciddi biçimde artar. Üretim faktörlerinin farklı biçimde kullanılmasını içeren ve kredilerle finanse edilen bu yatırımlar, ekonominin ekonomik yapıyı değiştiren yaratıcı yıkım sürecinde büyümesine yol açar. Klasik Büyüme Teorileri42

43 5. Joseph Schumpeter Schumpeter’in büyüme konusundaki analizinin 3 önemli sonucu vardır: Schumpeter’in büyüme analizi, iktisadi büyümenin yenilikleri-teknolojik rekabeti-teknolojik ilerlemeyi hesaba katmadan incelenemeyeceğini, yeniliklerin-teknolojik ilerlemenin iktisadi büyümenin motoru olduğunu içerir. Schumpeter’in büyüme analizinde büyüme, yaratıcı yıkım ile gerçekleştiğinden ve yaratıcı yıkım da yeniliği ilk uygulayan girişimcinin geçici bir süre monopolcü konumda olmasını gerektirdiğinden, Schumpeter’in büyüme analizi monopolün, yeniliklerin-teknolojik gelişmenin ve dolayısıyla da büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu içerir. Schumpeter’in büyüme analizi, girişimci ile teknolojik gelişmenin ayrı unsurlar olmadığını, bu iki unsurun bir ve aynı şey olduğunu, birincisinin ikincisini ortaya çıkaran unsur olduğunu içerir. Bu ise yeniliklerin, teknolojik gelişmenin, kapitalist bir ekonomideki iktisadi büyümenin dışsal değil içsel bir değişkeni olduğu anlamına gelir. Klasik Büyüme Teorileri43

44 44Klasik Büyüme Teorileri44 KAYNAKLAR Mükerrem Hiç, Büyüme ve Gelişme Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınevi, 2007. Charles I. Jones, (Çev: Sanlı Ateş ve İsmail Tuncer), İktisadi Büyümeye Giriş, Literatür Yayınları, İstanbul, 2001. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Ankyra Yayıncılık, 1997. İlker Parasız, Ekonomik Büyüme Teorileri, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2003. Jaime Ros, Development Theory and The Economics of Growth (Development and Inequality in The Market Economy), University of Michigan Press, 2001. David Z. Rich, The Economic Theory of Growth and Development, Praeger Publishers, 1994.


"1Klasik Büyüme Teorileri1 KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ Öncüleri temel varsayımları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları