Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2 Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Sosyal Sorumluluk; kendi çıkarlarının oldugu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 2001 yılında Avrupa Birli ğ i KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.”

4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımında dikkat çeken 2 nokta; 1) Sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre”dir. 2) KSS gönüllülük esasına göre işler.

5 Bir Kurum İ çin KSS’nin Boyutları İ çsel Boyutu; Kurumun İ nsan Kaynakları Yönetimi İ ş Yerinde Saglık ve Güvenlik Kurumun Degişime Uyum Saglaması Çevresel Etkilerin ve Dogal K aynakların Y önetimi

6 Bir Kurum İ çin KSS’nin Boyutları Dışsal Boyutu; Kurumun İ çerisinde Yer Aldıgı Yerel Toplum Kurumun Çalıştıgı İ ş Ortakları, Tedarikçileri ve Tüketicileri İ nsan Hakları Küresel Düzeyde Çevresel Etkiler

7 Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğ un Kazanımları Öncelikle bilinmedir ki KSS Projelerine kurumların ayırdıgı bütçeler belirli kanunlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından düşürülebilir.

8 Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğ un Kazanımları Şirket bilinirligi artar Bilinirligin artması marka de ğ erini artırır Müşteri sadakati saglamada kolaylaştırıcı rol oynar …

9 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Türkiye’de uzun yıllar KSS demek “hayır işleri yapmak” olarak algılanmaktaydı. Gerçek anlamda 2000’li yıllardan sonra ise; çevreden iş etigine, insan haklarından çalışana verilen degere kadar çok daha geniş bir kavram olarak algılanmaktadır.

10 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Türkiye’den örneklere bakacak olursak; Bazı şirketler kendi sosyal sorumluluk projelerini kendilerini belirleyip hayata geçirirken; Bazı şirketler ise belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine maddi destek saglarlar.

11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Kendi Sosyal Sorumluluk Projelerini üreten şirketlerden Turkcell; “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Turkcell’de işimizden ayrı olarak düşündügümüz faaliyetler degil, işimizin kendisidir. “ ifadesini kullanıyor.

12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine maddi destek saglayan kuruluşlardan biri ise İ kea’dır.

13 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye İ kea Türkiye 1 Kasım-31 Aralık 2012 tarihleri arasında, Türkiye’deki 5 İ kea magazasında kurulan Unicef stantlarında İ kea’nın ürün gamı dışındaki Unicef ürünlerinin satışını gerçekleştirmiş ve bu satışlardan elde edilen geliri de Türkiye’deki çocukların anaokulu egitimine bagışlamıştır.

14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye İ kea’nın destekte bulundu ğ u Unicef’i kısaca tanımak gerekirse; Unicef, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış olan bir Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme dogrultusunda yürütülmektedir.

15 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Unicef tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Kurumun finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, kalanıysa Unicef Milli Komiteleri tarafından özel gruplardan ve bireylerden toplanmaktadır. Kuruluş proje tanıtımlarını “iyi niyet elçileri” aracılıgı ile yapmaktadır. UNICEF Türkiye.flv

16 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Bu yöntemi kullanan şirketler içerisinde bulundukları sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için sivil toplum örgütüne ait reklam kanallarını kullanabilmektir. İ kea’nın söz konusu bu projesi Unicef tarafından medyaya duyurulmuştur ve şu anda Unicef Türkiye Resmi Facebook Sayfası’nın üye sayısı 2.320.003 kişidir.

17 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Daha çok ulusal ölçekte inceledigimiz kurumsal sosyal sorumlulugu küresel ölçekte inceleyecek olursak karşımıza neler çıkar?

18 Başarılı Örnekler Eczacıbaşı – İ pek Kâ ğ ıt Sa ğ lık Bakanlı ğ ı verilerine göre son on yılda Türkiye’de 589,000 kişi dışkı yoluyla bulaşan ve tuvalet kâ ğ ıdı kullanımı ve basit kişisel hijyen önlemleriyle kolaylıkla önlenebilecek olan hastalıklara maruz kalmıştır. Di ğ er taraftan Türkiye’deki hane başına düşen yıllık tuvalet kâ ğ ıdı tüketimi 580 gram ile Avrupa’da 6.9 kg olan tüketimin %8’i kadardır. Bu ba ğ lamda İ pek Kâ ğ ıt, son altı yıldır özellikle 7–11 yaş arası çocuklarını hedef alan kişisel hijyen kursları düzenlemiş ve yaklaşık 4.3 milyon ö ğ renciye ulaşmıştır. İ lkö ğ retim Kişisel Hijyen E ğ itimi Projesi ile ülke çapında ilkokul ö ğ rencilerine kişisel hijyenin temelleri ö ğ retilerek, daha iyi sa ğ lık ve yaşam standartlarının sa ğ lanabilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’de sa ğ lık şartlarını iyileştirmeyi, hijyen kuralları ile ilgili bilgi ve bilinci arttırmayı amaçlarken, tuvalet kâ ğ ıdı tüketimini artırarak sektör liderlerinden biri olan İ pek Kâ ğ ıt’ın uzun vadede kazanımlarına de hizmet etmektedir. Bu yöntemle proje her iki taraf içinde fayda yaratmakta ve sosyal kalkınma için olumlu bir adım olarak de ğ erlendirilmektedir.

19 Başarılı Örnekler Sunjut Teknik tekstil üretimi yapan bir şirkettir. Şirket yönetimi, ulusal ve uluslararası pazarda konumunu güçlendirmek için kullanılan elektrik enerjisinin bir bölümünü rüzgârdan sa ğ lama kararı almıştır. Şirket bu proje ile ‘yenilenebilir kaynak kullanımı kurulumu sahipli ğ i’ kategorisinde, endüstriyel üretim yapan bir şirkette ilk özel rüzgâr gücü tesisatı sıfatı ile Eurosolar tarafından ödüle layık görülmüştür. Toplam 12 Mw rüzgâr gücü santrali, üretimin enerji ihtiyacının büyük bir ço ğ unlu ğ unu karşılamaktadır. Bu proje bir fabrika bahçesine kurulan ilk rüzgâr tarlası oldu ğ undan Sunjut bundan sonra do ğ abilecek bürokratik engellerin aşılmasında da önemli bir rol oynamıştır. Böylece, Sunjut’tan sonra aynı uygulamayı yapmak isteyecek olan di ğ er şirketler için de yol açılmıştır.

20 Başarılı Örnekler Aygaz Gelecegin müşterileri olarak tanımladı ğ ı çocukları da ihmal etmeyerek bilgilendirilmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. 2002 yılında ilkokul ögrencilerini yangın, deprem, ilkyardım, trafik ve ev-okul kazalarına ilişkin konularda e ğ itmeyi amaçlayan ‘Dikkatli Çocuk’ kampanyasını bu amaçla gerçekleştirmiştir. Ateşböce ğ i e ğ itim birimleri projesi ve “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kampanyası da şirketin farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdi ğ i KSS çalışmaları arasındadır. Raporları halka açıktır ve seçkin üniversitelerce degerlendirilerek geribildirim raporu elde edilir.


"Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları