Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitimin Temelleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitimin Temelleri"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Temel Kavramlar Dr. Serçin KARATAŞ Dr. Serçin Karataş

2 Eğitim Sorunları Tüm bireylere temel eğitim Yaşam boyu eğitim
Tüm eğitim basamaklarında ulusların coğrafi, ekonomik ve toplumsal gerçeklerini göz önünde bulundurarak öğrencilerin koşul ve gereksinimlerine uyarlanmış eğitim Tüm eğitsel amaçların ekonomik olarak gerçekleşmesini hedef alan eğitim Tüm ülkelerin ortak görüşleri Dr. Serçin Karataş

3 Az Gelişmiş Ülkeler Çocuk sayısı fazla
Çocukların okula gitme süresi az Kapalı alanlardaki çocuk sayısı fazla Mezun öğrenci sayısının düşüklüğü Öğretmen sayısı az Öğretmenlerin niteliği düşük Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı çok Öğretim basamaklarına göre okullaşma oranının dengesizliği Okulların dengesiz dağılımı Anne babaların eğitimin önemini konusundaki bilinçsizliği Dr. Serçin Karataş

4 ÇÖZÜM (Geleneksel) Daha Çok... Öğretmen yetiştirme Yeni okul inşa etme
Öğrenim süresi İkili öğretim Gece öğretimi Dr. Serçin Karataş

5 Yeni Arayışların Sebepleri
Aynı anda büyük kitlelere eğitim Bireylerin ilgi ve yeteneklerini yeterince dikkate almaması Bireyler için gerekli olan bilgi miktarının ve bilginin belirlenememesi Uygun yöntem ve teknik kullanılmaması Bilginin etkili ve kısa sürede kazandırılamaması Dr. Serçin Karataş

6 Sınıfta Eğitimin Sıkıntıları
Eğitimin yaygınlaştırılamaması Fırsat ve olanak eşitsizliği Kaynakların verimli kullanılamaması İstem sunu dengesizliği Eğitimin yeterince işlevsel olmaması Eğitimde nitelik düşüklüğü Eğitimde standardın sağlanamayışı Dr. Serçin Karataş

7 Uzaktan Eğitimin Temelleri Temel Kavramlar
? Uzaktan Dr. Serçin Karataş

8 Uzaktan Eğitimin Temelleri Temel Kavramlar
? öğretim (training) öğretme ve öğrenme eğitim uzaktan öğrenme (distance learning) uzaktan öğretim (teaching) Dr. Serçin Karataş

9 Uzaktan Eğitimin Temelleri Temel Kavramlar
karma öğrenme (blended learning) e-öğrenme (e-learning): açık öğretim (open education) sanal (virtual) ? Dr. Serçin Karataş

10 Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimin Düzeyleri
tek amaçlı kurumlar çift amaçlı kurum dersler (course) program ? Dr. Serçin Karataş

11 Uzaktan Eğitimin Temelleri Teknoloji ve Ortam Ayrımı
teknoloji (technology) ? ortam (medium) Dr. Serçin Karataş

12 Uzaktan Eğitimin Temelleri Teknoloji ve Ortam Ayrımı
metin, durağan ve hareketli resimler, sesler insan yapımı nesneler Dr. Serçin Karataş

13 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma, Öğrenme ve öğretme olanaklarını erişimi artırma, Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırma ya da en aza indirme, Kitle eğitimini kolaylaştırma, Dr. Serçin Karataş

14 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
Öğretmenlerin değişik kaynaklardan yetişmiş olması, araç-gereç yetersizliği vb. nedenlerle, eğitim programlarının uygulanmasında karşı karşıya kalınan standart düşüklüğünü yükseltme ve standart bütünlüğü sağlama, Güncelleştirme için olanak sağlar, Dr. Serçin Karataş

15 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
Eğitimde maliyeti düşürme, kaliteyi yükseltme, Öğrenciye serbesti sağlama, sınırlamaları kaldırma, Daha zengin bir eğitim ortamı sunma, Kendi kendine öğrenmeye katkı sağlama, Dr. Serçin Karataş

16 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma, İlk kaynaktan bilgi sağlama, Uzmanlardan çok sayıda bireylerin yararlanmasını sağlama, Başarının aynı koşullarda belirlenmesini sağlama, Dr. Serçin Karataş

17 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
Eğitimi bir taraftan kitleselleştirebilirken, diğer taraftan bireyselleştirebilme, Belli bir zamanda ve belli bir kapalı alanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırma, Mevcut eğitim sistemlerinin kalitesini destekler, Dr. Serçin Karataş

18 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim?
Eğitim sisteminin kapasitesini artırır, Belli hedef kitleye eğitim kampanyalarını ulaştırır, Yeni konu alanlarının eğitimini sağlar, İş ve aile hayatı için eğitim seçenekleri sunar, Eğitim deneyimine ulusal boyut kazandırır. Dr. Serçin Karataş

19 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim Değil?
Yüz yüze eğitim ilişkilerinin kolay sağlanması, Okul ortamındakine benzer sosyal etkileşime yer vermemesi, Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan öğrencilere yeterince yardım sağlayamaması, Dr. Serçin Karataş

20 Uzaktan Eğitimin Temelleri Neden Uzaktan Eğitim Değil?
Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını alması, Uygulama ve tutuma yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde etkili olamaması, İletişim teknolojilerine bağımlı olması. Dr. Serçin Karataş

21 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Dohmen (1967) : Uzaktan eğitim, içinde öğrencinin öneride bulunduğu, öğrenme materyallerinin sunulduğu, her birinin ayrı bir sorumluluğu bulunan bir öğretim elemanı grubunun öğrenci başarısını gözetleyerek ve koruyarak sağladığı, sistematik olarak düzenlenmiş bir tür kendi kendine çalışmadır (Akt. Keegan, 1996). Dr. Serçin Karataş

22 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Peters (1973) : “Uzaktan öğretim/eğitim, özellikle çok sayıdaki öğrencinin aynı zamanda kendi yaşadıkları yerde öğretilmesini mümkün kılan yüksek kaliteli öğretme materyallerinin üretilmesi amacıyla, en az teknik ortamların kapsamlı kullanımı kadar iyi olan iş bölümü ve düzenleme ilkelerin uygulanması ile rasyonelleştirilen bilgi, beceri ve tutumları içeren bir yöntemdir (Akt. Keegan, 1996).” Dr. Serçin Karataş

23 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Çok sayıda öğrencinin yaşadıkları yerde bile bilgilendirilmesini olanaklı kılan yüksek standartlardaki öğretme gereçlerinin üretilmesi amacıyla, teknik ortamın kullanımı için düzenlenmiş ilkeler ve iş bölümü uygulamalarında akla uygun davranış, yetenek ve bilginin verilmesi yöntemidir (Peters, 1973). Dr. Serçin Karataş

24 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Moore (1973): “Uzaktan öğretim, öğrencinin varlığı ile sürekli yerine getirilmesi gereken öğrenme davranışlarını içeren, öğrenme davranışlarından ayrı bir biçimde gerçekleştirilen öğretme davranışlarındaki öğretim yöntemleri ailesi olarak tanımlanabilir; yani öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim, basılı; elektronik; mekanik ya da başka aygıtlarla kolaylaştırılmalıdır (Akt. Keegan, 1996).” Dr. Serçin Karataş

25 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Holmberg (1977): Uzaktan eğitimin, sınıflarda ya da aynı bina içinde öğreticilerin, anında ve sürekli bir biçimde, öğrencileri gözetim altında bulundurmadığı, öğretimi gerçekleştiren kurumun planlama, rehberlik ve öğretim olanaklarından yararlanmaya dayalı, tüm öğretim kademelerinde çok çeşitli çalışma biçimlerini içerdiğini ifade etmiştir. Dr. Serçin Karataş

26 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinlikleri yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda eğitim etkinliklerini planlayıcılar ile öğrenciler arası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme yöntemidir (Alkan, 1981). Dr. Serçin Karataş

27 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Garrison ve Shale (1987): “Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrenci(ler) arasında sürekli olmayan eğitim amaçlı iletişlimin çokluğunu ifade etmektedir. Eğitim sürecini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla öğretmen ve öğrenci(ler) arasında iki-yönlü iletişim içermelidir (Akt. Keegan, 1996).” Dr. Serçin Karataş

28 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Moore (1990): “Uzaktan eğitim, öğretim elemanı ya da öğretim elemanlarının mekan ve zamanlarından farklı olarak planlanmış öğrenmeye katılan kişilere, basılı ya da elektronik iletişim ortamları ile öğretim sağlayan tüm düzenlemelerdir (Akt. Keegan, 1996).” Dr. Serçin Karataş

29 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
P. Portway ve C. Lane (1994): “Uzaktan eğitim terimi, coğrafik olarak ayrı öğretim elemanı ve öğrenci ya da öğrencilerin öğretme ve öğrenme durumlarından bahsetmektedir, böylece öğretim dağıtımı elektronik aygıtlara ve basılı materyallere bağlıdır (Akt. Keegan, 1996).” Dr. Serçin Karataş

30 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Birçok öğretim işlevinin, eğitici ve öğrencinin birbirinden uzakta oldukları bir ortamda yapıldığı, resmi eğitim biçimidir (Verduin ve Clark, 1994). Dr. Serçin Karataş

31 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanım
Kaya (2002): Uzaktan eğitim, öğrenci danışmanlığı, öğrenci başarısının gözetilmesi ve korunması ve öğrenilen materyalin gösterilmesinde, her biri sorumluluk alan öğretmenlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülen kendi kendine çalışma şeklinin sistematik olarak düzenlenmesidir. Dr. Serçin Karataş

32 Uzaktan Eğitimin Temelleri Tanımların Sentezi
Öğretmen ve öğrencinin ayrılığı Kuruma dayalı Eğitim içeriğini taşımak üzere teknik ortamların kullanımı İki yönlü iletişim şartı Ara sıra gerçekleşen oturum imkanı Endüstrileşmiş eğitim biçimine katılım Dr. Serçin Karataş

33 Uzaktan Eğitimin Kavramsal Modeli
Kaynak: Moore ve Kearsley, 2005, s. 10. Dr. Serçin Karataş

34 Uzaktan Eğitim Sistemi için Bir Sistem Modeli
Kaynak: Moore ve Kearsley, 2005, s. 14. Dr. Serçin Karataş

35 Uzaktan Eğitim Sisteminin Giriş ve Çıkış Elemanları
Kaynak: Moore ve Kearsley’den (2005) uyarlanmıştır. Dr. Serçin Karataş

36 Kaynaklar Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. Routledge. Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. PegemA Yayıncılık. Ankara. Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. Routledge. Moore, M.G. ve Kearsley, G. (2005). Distance Education A Systems View. Thomson Wadsworth. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. ve Zvacek, S. (2000). Teaching and Learning at a Distance Foundations of Distance Education. Merill. Dr. Serçin Karataş


"Uzaktan Eğitimin Temelleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları