Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR Temel Kavramlar Eğitim ve Öğretim Öğrenme ve Öğretme Öğrenme ve Öğretme ilkeleri Öğrenim Öğeleri Genel Öğretim Yöntemleri Hareket Eğitimi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR Temel Kavramlar Eğitim ve Öğretim Öğrenme ve Öğretme Öğrenme ve Öğretme ilkeleri Öğrenim Öğeleri Genel Öğretim Yöntemleri Hareket Eğitimi ve."— Sunum transkripti:

1

2

3 KONULAR Temel Kavramlar Eğitim ve Öğretim Öğrenme ve Öğretme Öğrenme ve Öğretme ilkeleri Öğrenim Öğeleri Genel Öğretim Yöntemleri Hareket Eğitimi ve Spor öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri

4 GİRİŞ Eğitim, bireylerde önceden saptanmış hedefler doğrultusunda; bireyde, istenilen davranışları geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

5 * Bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine İnformal Eğitim denir.!! * Planlı yapılan eğitim etkinliklerine Formal Eğitim denir.!!

6 Beden Eğitimi ve Sporun genel hedefleri 1739 sayılı fiili Temel Eğitim kanununda; "Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde en önemli faktör olan insanın, gücü mükemmel, fizik kapasitesi yüksek, ruh sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren sistemli olarak Beden eğitimi ve sporun ömür boyu uygulanmasına inanmış bunu alışkanlık haline getirmiş olarak yetiştirmek genel amaçtır." şekliyle açıklamaktadır.

7 Beden eğitimi kavramı çeşitli yazarlar ve liderler tarafından yüksek ideallerle süslenmiş basmakalıp sözlerle ifade edilen toz bulutu içinde bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekte basit ve kısaca tanımlanmak istenirse, hareket öğrenme veya hareket yoluyla öğrenme anlamına gelmektedir.

8 Eğitim uygulamalarıyla öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar şimdiye kadar kazanmamış oldukları beklenen davranışlardır ve bunlar 3 gurupta toplanabilir.

9 1.Organları tek tek ve toplu hareketiyle ilgili becerilerden oluşan devimsel (Psycho-motor) alan.

10 Bilgiyi tanıma, hatırlama, onun üzerinde akıl yürütme, kavramlar, genellemeler, kuramlar oluşturma ve bunları denetleme gibi süreçlerde kendini gösteren yeterlilikten oluşan bilişsel (Cognitive) alan.

11 İlgi, tutum ve öz kavramı (öz güven) gibi adlarla anılan duygu ve eğilimlerden oluşan duyuşsal (Affective) alan.

12 Beden eğitimi ders kapsamında temel alınan ve gerçekte tüm derslerin kapsamında bulunan devimsel becerilerin öğretilmesi ve değerlendirilmesi konusu ele alındığında, fazla bir ilerleme kaydedilmediği görülmektedir.

13 Bazı kaynaklar bu eksikliğin, bu tür becerilerin incelenmesinin zor olmasına bağlamaktadır. Ancak bu becerilerin öğretilmesi diğer becerilerin öğretilmesi kadar zor değil, aksine daha kolaydır.

14 Bu konuda ilerlemenin azlığı devimsel becerilerin öğretilmesinin ve değerlendirilmesinin zorluğundan değil, okul öğrenmelerine uzunca bir süredir gereken önemin verilmemesinden kaynaklanmakta da olabilir.

15 Beden ve hareket eğitiminin çocukların fiziksel ve davranış gelişimleri üzerindeki etkilerinin önemi göz önüne alınarak, beden eğitimi derslerinin, ilk öğretim okullarının ilk sınıflarından itibaren başlayarak, sistematik bir şekilde uygulamaya koymak ve programların gelişimini gerçekleştirmek, günümüzde eğitimin sürekliliğini ve bütünlüğünü sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

16 Sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan çağımızda ve bireylerin buna bağlı olarak artan ve değişen ihtiyaçlarının karşılanmasında, eğitim programların da bireylerin bu ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve hızda geliştirilmesi gerekir.

17 EĞİTİM: Bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla istendik değişmeler meydana getirme sürecidir. ÖĞRENİM : Bireyin yaşantısının sonucunda davranışlarında değişme olmasıdır. ÖĞRETİM : Belli bir süre içindeki öğretmeler dizisi ve öğretmeyi sağlayan etkinliklerdir. Eğitim ve öğrenim tanımları arasında süreç bakımından özdeşlik olaya bakış yönünden ayrılık vardır. Süreç olarak eğitimde de, öğrenmede de bireyin davranışları yaşantı yoluyla değişmektedir.

18 Eğitimin 4 temel amacı vardır. 1.Eğitim bireyi kültürlemeye çalışır. Kuşaktan kuşağa gelişerek birikip gelen kültürel değerlerin bireyce benimsenmesini, beğenilmesini ve bunların geliştirilmesi için bireyin katkılarda bulunabilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır.

19 2. Eğitim bireyi toplumsallaştırmaya çalışır. Ulusça konulan yazılı ve yazılı olmayan kuralların bireyce benimsenmesini, uygulamasının ve bunların geliştirilmesi için bireyin katkılarda bulunabilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır

20 3. Eğitim bireyin üretken olmasına çalışır. Bireyin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabilecek, kendi yeteneklerine uygun bir iş yada meslek sahibi olması gereksinimlerini en verimli sırayla karşılaması, Ulusun zenginliklerini koruyucu geliştirici ve kalkınmayı hızlandırıcı bir tutum içinde olması için bireyi yeterli kılmaktır.

21 4. Eğitim bireyin bireyselleşmesini sağlar Bireyin kalıtımla gelen gizli yeteneklerinin yönlendirip geliştirilerek, bunları kendisinin, ailesinin ve Ulusunun yararı için kullanabilme yeterliliğine ulaştırmak ve bireyin kişiliğini geliştirmektir.

22 –Öğrenme sürecinde aşamalar:

23 1.Bir konunun öğrenilebilmesi için, bireyin konuyu öğrenmesine yetecek kişilik özelliklerine sahip olması gerekir. Bu duruma bireyin öğrenmeye hazır bulunuşluğunu gösterir.

24 2. Öğrenmeye hazır olan bireyin öğrenmeyle ulaşacağı amacı benimseyerek öğrenmeye istekli olması gereklidir. Öğrenmeye istekli ve ilgili olması bireyin güdülendiğini gösterir

25 3.Bireyin benimsediği amaca ulaşması için, gereken bilgi beceri ve tutumu kazanması gerekir. Böylece birey öğreneceği konuyu irdeleyerek amaca ulaşacak eylemlere girişir.

26 4.Eylemlerin sunucunda elde edilen başarının ne oranda amacı gerçekleştirdiğinin bilinmesine gereklilik vardır. Böylece birey kendi değer duygularına göre sonucu değerlendirir.

27 5.Bireyin eylemleri sonucunda kazandığı bilgi, beceri ve tutumlarını gerektiğinde kullanmak üzere belleğinde saklaması beklenir. Öğrencilerin unutmasını engellemek ve unutmayı en aza indirgemek için izlenecek yöntemlerin bilinmesi gerekir.

28 6.Bir konuda, öğrencilerin bir başka konunun öğrenilmesine yardım etmesi umulur. Bireyin öğrendiklerini başka alanlara nasıl geçiş yapacağının ortaya çıkarılması gerekir.

29 Milli Eğitimin Genel Amaçları : "Atatürk ilke ve inkılâpları, Anayasa. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde bulundurularak onların; kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı,mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları, yapıcı ve üretken, milli kültür ve değerlerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır." 1.Her Türk çocuğuna iyi insan. İyi vatandaş olmak için gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırabilme. 1.Her Türk çocuğuna iyi insan. İyi vatandaş olmak için gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırabilme. 2.Her Türk çocuğunu ilgi ve yeteneği doğrultusunda yetiştirerek hayata ve daha üst düzeye hazırlamaktır.

30 Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amaçları: 1739 sayılı fiili Temel Eğitim kanunu ; " Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde en önemli faktör olan insanın, gücü mükemmel, fizik kapasitesi yüksek, ruh sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren sistemli olarak Beden eğitimi ve sporun ömür boyu uygulanmasına inanmış bunu alışkanlık haline getirmiş olarak yetiştirmek genel amaçtır." Şekliyle açıklamaktadır. Eğitim ve öğretim yüksek kurulunu 9.12.1987 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen "Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programında" ise Genel Amaçlar şu şekilde açıklanmıştır.(21.09.1957 tarih 215sayılı ile 01.07.1968 171 sayılı karar yerine )

31 BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULANAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

32 1. KLASİK ( KOMUT ) YÖNTEMİ : Öğrencileri, kontrollü ve düzgün bir şekilde harekete geçirebilmek, zamanı iyi kullanabilmek ve etkinliklerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla; öğrencilerin öğretmenin vereceği komut ve uyarılara uyarak öğrenim etkinliğine katılmasıdır. Bu yöntemde öğretmen konuları amacına uygun olarak, öğrencinin anlayabileceği düzeye indirerek öğrenciye tam ve eksiksiz olarak yapmak zorundadır. Öğretmenin ders uygulamasındaki yaklaşımı, canlılığı ve öğrencilerle olan iletişimi bu yöntemin etkinliğini ve başarısını direkt olarak etkiler.

33 Olumlu Yönleri Dersin belirli bir düzen ve disiplin içinde yapılmasını sağlar. Öğrencilerin yerleşim organizasyonu kolay olur. Kalabalık guruplar için uygundur. Öğrenciler kurallara uymayı öğrenir. Konuların tekrarına ve pekiştirilmesine imkan tanır. Zamanın en verimli şekilde kullanılmasına imkan tanır. Güvenlik koşullarına uygun ders yapılır

34 Sınırlılıkları Tüm öğrenciler aktive edilemediğinde amaca ulaşılamayabilir. Sadece verilen emir ve komutların yapılması,öğrencinin kişilik gelişimini etkileyebilir. Öğrencinin düşünme yeteneğini sınırlar, zihinsel gelişimlerini en alt düzeye indirir, karar verme ve tartışma olgusunu ortadan kaldırır. İşbirliği ve yaratıcılık duygusunu köreltir. Yarışmacılığı ortadan kaldırır. Komutların tek düzeliği ve aynı hareketlerin tekrarı sıkıcı olur. Hareketleri düzeltmek amacıyla yapılan uyarılar dersin akıcılığını etkiler.

35 2. ALIŞTIRMA YÖNTEMİ Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, kendi başlarına uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir. Öğrenim uygulamasında; Öğrencinin duruşu ve yer seçimi, Alıştırmalara başlama zamanları, hızı ve ritmi, Alıştırmanın bitiş zamanı ve ara verme gibi konularda karar verme işi öğretmenden öğrenciye aktarılmıştır. Öğrenciler, öğretmenden gerekli bilgileri aldıktan sonra kendi yetenek ve düşüncelerinide kullanarak, hareketleri yapmaya çalışır. Bu yöntemde öğrenciler kendi sorumlulukları konusunda daha kesin bir düşünceye sahip olacaklarından, derse olan ilgileri artacaktır. Ancak alıştırmalarda öğrencilerin tümü aynı standartta hareketi gerçekleştiremeyebilir. Öğretmen bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla öğrenciler arasında dolaşarak, öğrencinin ritmini, hızını ve yanlışlarını düzeltmeye ve onlara durumları ile ilgili bilgiler vererek, tümünün aynı düzeye ulaşmasına yardımcı olur. Eğer öğrencilerin çoğunluğu, uygulamalarda bazı yanlışlar yapıyorsa, öğretmen öğrencilerin tümünü toplayarak gerekli bilgileri tekrar aktarır.

36 Olumlu Yönleri Öğrenciler, öğretmenin komut vermesini beklemeden, kendi hızlarında alıştırma yapabilirler. Bu alıştırma aralarındaki zaman kaybını önler. Öğrenciler, arkadaşlarına etkinlikler sırasında ne kadar yakın olabileceklerine, kendileri karar verdikleri için sosyal ilişkilerinde belirgin bir gelişme olur. Alıştırmalar için gerekli bilgileri hatırlayabilmeleri ve bazı konularda kendi başlarına karar verebilmeleri öğrencilerin zihinsel gelişimlerini artırır.

37 Sınırlılıkları Öğretmenin, öğrenciler üzerindeki hakimiyeti kaybolduğundan, çalışmalar dağınık ve gürültülü olabilir. Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçabilir. Hareket standardı öğrencilerin seviyesi altına düştüğünde ders amacından uzaklaşmış olur ve sadece zaman kaybına neden olur.

38 3. EŞLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ Öğrenciler, Öğretmenden aldıkları bilgileri, kendi arkadaşlarının kontrolünde, uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir. Öğrenciler bu yöntemde uygulama yaparken, eşlerden biri uygulayıcı, diğeri ise gözlemci olmaktadır. Bu görevleri öğretmenin uyarısı ile rolleri değişir. Bu yöntemin uygulamasında performans gözlem kartı kullanılması yöntemin daha etkin hale getirir.

39 Olumlu Yönleri Kalabalık guruplar için uygundur. Öğrenciler rollerini değiştiklerinde dinlenme fırsatı bulurlar. Öğrencilerin hareketleri uygularken, hatalarının kendilerine anında söylenmesi onları hareketi daha kolay öğrenmelerini sağlar. Liderlik özellikleri gelişir. Sorumluluk alma ve sorumluluğunu yerine getirmek duyguları gelişme gösterir. Kendi arkadaşları tarafından değerlendirilmek ve eleştirilmek duygusal gelişimlerini sağlayarak, sosyal ilişkilerini geliştirecekleri ortamı hazırlar. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerini sağlar.

40 Sınırlılıkları Öğretmen ve öğrenciler doğrudan iletişim kuramazlar ve düzeltmeler öğretmen tarafından yapılmadığında bazı aksamalar ortaya çıkabilir. Öğretmen, gözlem yapan öğrencilere güvenmek zorundadır. Öğrencilere her uygulama başında yeni görevlerini öğretmek zaman kaybına neden olur.

41 KENDİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Öğrencilerin öğretmenin belirlediği ölçütlere göre, edindikleri bilgileri, kendi başlarına uygulama ve değerlendirme yaparak kendi performanslarını geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir. Öğrenciler, bu yöntemde kendi başlarına çalışırlar. Öğretmen alıştırma yönteminde olduğu gibi görevlerinden bazılarını öğrenciye aktarır. Öğrencinin kendi başına yapmış olduğu gözlem,(gözlem kartlarıyla) uygulama bitiminde değerlendirmek için kullanaılır. Hareketi bağımsız olarak uygulayan, öğrenci hem zihinsel, hemde fiziksel performans açısından, kendisini daha fazla geliştirir. Bu yöntem aynı zamanda öğrenciye sorumluluk bilincide aşılar.

42 Olumlu Yönleri Öğrenciler, öğretmenin komut vermesini beklemeden hareketi yapmaları alıştırma aralarındaki zaman kaybını önler. Kendi başlarına karar verebilmeleri öğrencilerin zihinsel gelişimlerini artırır. Öğrenciye sorumluluk bilinci kazandırır, aynı zamanda yarışmacı kişiliğinide geliştirir. Öğretmene hataları düzeltmek için daha çok zaman kazandırır. Öğrenme ilkeleri açısından bakıldığında, iş ve ekonomi ilkelerinin tam uygulandığı bir yötemdir.

43 Sınırlılıkları Her zaman konuya uygun yeterli araç sağlanamayabilir. Öğretmenin, öğrenciler üzerindeki hakimiyeti kaybolduğundan, çalışmalar dağınık ve gürültülü olabilir. Hatalı uygulama yapan ve kaytaran öğrenciler arasında zaman zaman değerlendirme aşamasında güçlüklerle karşılaşılabilir.

44 5. KATILIM YÖNTEMİ Öğrencilere etkinliklerde daha çok özgürlük tanımak ve onların derse ilgisini çekmek amacıyla uygulana bir yöntemdir. Bu yöntemde öğretmen, öğrencilere bağımlı olacakları bir ölçütte öne sürmez. Performans farklılıklarını dikkate almaz. Her öğrenci kendi yetenek düzeyine göre hareketlere katılır. Bu yolla öğrenciler, gerçek kapasitelerini öğrenerek kendilerine gerçekçi hedefler belirleyebilirler.

45 Olumlu Yönleri İsteğe bağlı ve sınırları olmayan bir katılım zorunluluğu öğrencilerin motivasyonunu artırır ve daha fazla çaba göstermelerine neden olur. Bu da onların fiziksel gelişimlerini en üst düzeye çıkarır. Kendilerini değerlendirerek kendilerine yeni hedefler belirlemeleri zihinsel gelişmelerine katkıda bulunur. Kendine güven duygusunu artırır ve başarıyı tatmasını sağlayarak, duygusal gelişimine katkıda bulunur.

46 Sınırlılıkları Her düzeydeki öğrenciler için yeteneklerine göre ilgilenmek ve denetlemek zordur. Tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve yeterli araç gereç sağlamak zordur. Ders öncesi ve ders içi organizasyon fazla zaman alır. Ulaşılmak istenen hedeflerin gerisinde kalınabilir.

47 6. YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ YÖNTEMİ Öğretmen, öğrencilere çevrelerini keşfedebilme, esnek olabilme, onlara uyum gösterebilme ve değerlerle ilgili kararlar verebilme gibi olanakları verir. Ancak öğretmen tüm bunlarda etkili olabilmek için öğrencinin keşfetme sınırını geçmesine yardımcı olmalıdır. Bu sınır öğrencinin konu ile ilgili kavramlara, konunun boyutlarına, sınırlılıklarına yanıt aradığı ve ilerlemesine yardımcı olacağı yeri belirtir. Bu yöntemde öğretmen ve öğrenci arasında zihinsel bir iletişim kurulur. Öğrenciler, öğretmenin zihinlerinde yarattığı problemlerin etkisi baskı duyabilirler. Ancak öğretmenin yanıtları ip uçlarıyla buldurması onlarda başarma ve birlikte hareket etme gibi güdülerini canlandırarak, onları motive eder. Bu yöntem derse ilgiyi artırdığı gibi zihinsel gelişimlerini sağlar. Öğretmen, komut verme yerine soru sorarak öğrencileri düşünmeye sevk ederek öğrencilerin doğru yanıtı yada gösterecekleri tepkiyi beklemesidir. Yönlendirilmiş buluş yöntemi, temel tekniklerin öğretim aşamasında konunun tam olarak kavranması amacıyla uygulanan ve daha çok zihinsel etkinliğe dayanan bir yöntemdir. Yaratılan öğrenme ortamı öğrenciler için anlamlı güdüleyici ve heyecan verici bir nitelik taşır.

48 Olumlu Yönleri Zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler, öğrenilen bilgilerin tam olarak kavranmasını sağlar. Hataların oluşum aşamasında düzeltilmesine imkan verir. Öğretmenin, öğrencileri daha iyi tanıması ve sağlıklı değerlendirme yapabilmesini sağlar. Hareket yollarını kendisi bulduğu için daha istekli çalışmalar yapar.

49 Sınırlılıkları Kalabalık sınıflarda her zaman istenilen sonuca ulaşılamaya bilir. Her soruya yanıt almak için beklemek zaman kaybını neden olur. Her konu ve her düzeydeki öğrenciler için uygun çözüm yolları üretilemeye bilir.

50 7. GÖSTERİ YÖNTEMİ Öğrenim aşamasında daha fazla başarı sağlamak için, öğrencinin işitme duyusu yanında, görme duyusuna da hitap eden bir yöntemdir. Öğrenmede görme duyusunun % 83' lük payı olduğu düşünülürse, öğretmenin görsel yolla bilgi aktarması kaçınılmazdır. Genel olarak öğretmen hareketi açıklarken aynı zamanda uygulamasını göstererek öğrencilere aktarır ve çoğu zaman komut yöntemi ile alıştırmaların yapılmasını sağlar. Ancak öğretmen gösterim yöntemini sadece kendi uygulaması veya model üzerinde uygulamalarıyla gerçekleştirmek zorunda değildir. Film, slayt, resim, şekil, diyagram, grafik, video gibi çeşitli görsel araçlarla da gerçekleştirebilir.

51 Olumlu Yönleri Sözlü anlatımda meydana gelebilecek yanlış anlama hatalarını ortadan kaldırır. Hareketin standardının ritmini ve süratini belirler. Öğrenme işini kolaylaştırır başarı yüzdesini artırır. Öğrencilerin dikkatini çeker. Sınırlılıkları Öğrencileri konuyu kavramadan taklit etmeye çalışabilir. Araçların kullanılması için hazırlık gerektirir. Her zaman hareketin gösterilmesi yeterli olmayabilir.

52 Öğretimin planlaması: Belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için, öğretim konusu olan etkinliklerin seçiminin yapılması niçin ve nasıl uygulanacağı, Hangi kaynakların kullanacağının belirlenmesi ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının önceden tasarlanarak kağıt üzerinde tanımlanmasıdır. Eğitim amaçlarına en kısa yoldan ve en verimli şekilde ulaşmanın yolu olan öğretimin planlanması, eğitimdeki değeri açısından gereklidir. Bu gereklilik 2089 sayılı tebliğler dergisinde zorunlu hale getirilmiştir.

53 Planlı çalışmanın faydaları: Öğretimin planlanması, öğretmene, öğretimde neyi -niçin- nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin karar vermesini sağlayarak veriminin artmasına yardımcı olur. Zamanı en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur. Amaçlarını gerçekleştirebileceği, en uygun yöntemi, teknik araç ve gereçlerin seçilmesini sağlar. Öğretmenin ve öğrencilerin derse hazırlıklı olmalarını sağlayarak onlara güven kazandırır. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. Eğitim ve öğretimim değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.

54 Planlama uygulamalarda dikkat edilecek noktalar : Planlanan konular öğretim dalına, öğrencinin seviyesine ve eğitim amaçlarına uygun olmalıdır. Konuları sınırlamalı ve belirli süreleri kapsamalıdır. Çok geniş konular plana alınmamalıdır. Konu ile ilgili araç ve gereçler dikkate alınmalı, okulun fiziki şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Planlar elastiki olmalı kalıplaşmış planlar öğretmenin ve öğrencinin yaratıcılığını sınırlar, İşlenecek zaman bakımından henüz oluşmamış şartları da dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yenilikler içermelidir. Uygulama yöntemleri belirlenmelidir. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını içermeli, konunun işlenmesinde öğrencilere sorumluluk verilmelidir.

55 Teşekkürler

56 KAYNAKLAR M.E.B. Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı İlk-Orta Öğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehberi M.E.B. Yayınları, Ankara, 2000..M.E.B. İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programları M.E.B. Yayınları, Ankara, 1997. M.E.B. İlköğretim Genel Müdürlüğü Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuzu M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1998. Yavaş, M., İlhan, A. Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri Melisa Matbaacılık, Bursa 1997. Özçelik. D. A. Eğitim Programları ve Öğretimi ÖSYM Yayınları, Ankara, 1992. Varış F. Eğitimde Program Geliştirme Alkım Yayınevi,Ankara, 1997. Tekin,H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yargı Yayınları,Ankara 1991. Başar,.H. Sınıf Yönetimi M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1998. Başaran, İ. E. Eğitime Giriş Yargıcı Matbaası, Ankara,1998. Demirel, Ö. Eğitimde Program Geliştirme Usem Yayınları, Ankara,1997. Kasap, H. Karagözoğlu,C. Kemertaş, İ. Eğitim ve Spor Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Beyaz Yayınları, İstanbul,1999. Muratlı.S. Çocuk ve Spor Kültür Matbaası, Ankara,1997. İşler, M. Okullarda Atletizm M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1985. Yalçın.,H.F. Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı Gazi Üniversitesi Yayınları. Ankara,1995.


"KONULAR Temel Kavramlar Eğitim ve Öğretim Öğrenme ve Öğretme Öğrenme ve Öğretme ilkeleri Öğrenim Öğeleri Genel Öğretim Yöntemleri Hareket Eğitimi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları