Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite-2. KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ. DÜNYADAKİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite-2. KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ. DÜNYADAKİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 Ünite-2. KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ. DÜNYADAKİ UYGULAMALARI. 2. 1-
Ünite KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ DÜNYADAKİ UYGULAMALARI   Kooperatiflerin Sosyal yararları Kooperatiflerin ekonomik yararları Kooperatiflerin sınıflandırması Kooperatiflerin Dünyada uygulama örnekleri    

2 2.2-KOOPERATİFLERİN SOSYAL YARARLARI ( 22 adet )
Kooperatifler, ortaklarının gelir düzeyini yükselterek daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlarlar. Bu sayede toplumsal dengeyi de sağlamış olurlar. Kooperatifler, ortaklarını  birlikte çalışmaya yöneltirler. Teknik bilgi ve görgülerini artırırlar. İşbirliği ve ihtisaslaşmaya olanak tanırlar. Kooperatiflerde her ortak, sermaye payı ne olursa olsun esit haklarla ve kendi ihtiyaçları oranında kooperatiften yararlanabilmektedir. Bu da ortaklar arasındaki ilişkilerde güven hislerini, dayanışmayı ve işbirligini kendiliğinden geliştirmektedir. Birlikte çalısma, dayanısma, yardımlasma duygularının gelismesi ile daha açık görüslü, daha az ferdiyetçi bireyler yaygınlasır ve bu durumda daha insancıl, yüksek karakter anlayıslı gruplar olusturulabilmektedir.

3 Kooperatifler ekonomik amaçlarını gerçekleştirirken toplum için yepyeni bir sosyal sınıf oluşturabilmektedirler. Kooperatiflerin ekonomik hizmetleri yanında belirli bir grubun korunması, toplum refah ve huzurunu oluşturan fikri ve ahlaki kalkınmanın desteği olgusu,ortaklarının bilgi, görgü ve disiplinlerinin artması konusundaki çabaları uygulama alanını çok geliştirmiştir. Ayrıca müşterek his, toplumsal ve ahlaki hayat anlayışı konularına da katılmış bulunmaktadırlar. Kooperatifleşme ile insanların uyum ve dayanışma duyguları gelişmekte, örgütlenme ve demokratikleşme yetenekleri gelişmekte, dolayısıyla da bu mekanizma refah yolunun öncüsü olabilmektedir.

4 Kooperatifler kitle eğitimine olumlu katkılar yaparak, demokratik olarak yönetişim
eğitimlerine katkı saglamaktadırlar. Böylece yöneticilik, pazarlama ve pazarlık gücünü kullanabilme özellikleri kazandırırlar. 2. Bir ekonomide en kıt olan “girisimci” faktörü, özellikle toplumun ekonomik anlamda geri kalmış kesimleri bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü kooperatifler ortaklarına öncülük yapacak olan girişimcilere uygun ortam ve fırsatı sağlayacagı gibi, yeni girişimciler için de birer okul vazifesi görmektedir. 3. Yine, kooperatifleşme ile kooperatifçilik akımı baslatıldıgında; sorunları zorunlu olarak sınırlı bir nitelik gösteren küçük yerel birimler düzeyinde, bireyler arasından en yeteneklilerinin daha büyük örgütler çerçevesinde bölgesel ve ulusal düzeyde sorumluluklara getirilebilmelerine olanak sağlanmaktadır. 4. Bu faaliyetler sonucunda bireyler arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal bağlar da güçlenir, iyi ve kötü günlerde dayanışma içinde olabilen toplumlar ortaya çıkar. 5. Kooperatiflerin en önemli katkılarından biri de, ülkedeki milli gelirin ve kaynakların mümkün olduğunca adil bir şekilde dağılımı için, toplumun ekonomik olarak geri kalmıs kesimlerine ciddi bir fırsat sağlarken, devlete de bu kesimleri sistemli ve katma deger yaratacak geri dönüsümü sağlayacak sekilde destekleme imkanı vermesidir.

5 Kooperatifler, kalkınma için ihtiyaç duyulan sermayeyi kendine çekemeyen “zor bölgeler”de insanların yaşamasına ortam hazırlarlar. Kooperatifler, doğal olarak kendini ve ortaklarını korurken yerel bazda herkesi koruyarak çok geniş piyasalarda küçük işletmelerin varlığını sürdürmelerine ortam yaratırlar. Kooperatifler, yerel ve bölgesel kalkınmanın önemli aktörleridirler. Kooperatifler demokratik katılımın ve yurttaş olmanın okullarıdır Kooperatifler bireylere kendi geleceğini bizzat eline alma ve ortak amaçlarına ulaşmak için örgütlenme olanağı sağlar. Kooperatifler aracılığı ile insanlar, istihdam yaratırlar, özerk tarzda sosyal hizmetler ve yardımlaşma sağlarlar. Kooperatiflere katılım, demokratik toplum değerlerinin hayati çekirdeğidir.

6 Ekonomik Faydaları İlk olarak kooperatifler, güncel karma ekonomi piyasası içinde önemli bir rol oynayan özerk, ekonomik olarak üretken ve yenilikçi girişimlerdir.  2. Kooperatifler özerktir, çünkü onlar ortakları tarafından kurulan ve yönetilen ve Devlete bağımlı olmayan kuruluşlardır; 3. Kooperatifler ekonomik olarak üretkendirler, çünkü Pazar koşullarında faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundadırlar. 4. Kooperatifler, yenilikçi hizmetler yaratırlar, çünkü karar süreçlerinin önemli kısımlarına doğrudan ortak olurlar.   Kooperatifler, her şeyden önce  ve bilhassa rekabet  koşullarında çalışmak durumunda olan işletmelerdir. 6. Kooperatifler, piyasa koşullarında faaliyetlerini gerçekleştirdiklerinden ekonomik olarak verimlidirler;  Kooperatifler, üretici/tüketici ortaklarının karar süreçlerinde bizzat yer almalarından dolayı daha yenilikçi hizmetler üretirler; Pazardaki durumu zayıf olanların satın alma veya satma güçlerini birleştirmelerini sağlayarak pazardaki başarısızlıkları önlemek ve pazarların etkili bir şekilde organize olmalarını sağlamak;

7 Kooperatiflerin fiyatların oluşumuna katkısı
Fiyatların genellikle serbest piyasada oluştuğu kabul edilir. Örneğin tarımsal ürünlerin çoğu zorunlu ihtiyaçları gideren mallar olup talep fiyatları esnek değildir. Bu tip mallarda üretim (arz), normal talebin altında veya üstünde olması fiyatlarda büyük dalgalanmalar yaratır. Bu dalgalanmalar üretici gelirlerinde ve/veya  tüketici harcamalarında büyük artışlara veya azalışlara sebep olur. Öte yandan gelişen teknoloji ve sermaye birikimi , girdi ve çıktı piyasalarındaki bazı sermaye firmalarının tekelleşme eğilimini artırmıştır. Bu durum iç ticaret hadlerinin sürekli  küçük üreticilerin aleyhine  oluşmasına neden olmaktadır. Yani piyasalardaki tekelleşme eğilimi, serbest piyasa sistemini bozmakta ve tarımsal girdi/çıktı piyasaları  küçük üreticilerin aleyhine çalışır bir konuma gelmektedir. Girdi/çıktı fiyatlarının  küçük üretici lehine oluşturulabilmesi için bu piyasalara küçük üreticilerin , mümkün olduğunca “toplu arz ve toplu talep” yaratabilecek bir  yapılanma ile  girmeleri  gerekir. Gelişmiş ülkelerden yapılan gözlemlerin, böyle piyasalarda  küçük üretici lehine fiyat oluşturabilen en önemli kuruluşların kooperatifler olduğunu göstermektedir (Tarım örneği).

8 Kooperatiflerin ürün farklılaşmasına katkısı
Günümüz dünyasında tüketimin temel merkezi kentlerdir. Kentlerdeki insanların büyük çoğunluğu çalışmaktadır. Bu nedenle bu insanların talebi ham ve işlenmemiş ürünlerden çok, yarı veya tam işlenmiş ürünlere doğru kaymıştır. Piyasa ekonomilerinde  üretim, talebin koşullarına göre yapıldığından, tüketici talebindeki bu değişimleri üreticiler algılamak durumundadır. Yani ham ürünün farklı işlenmiş ürünler haline getirilmesi, yeni katma değerler kazandırılması  konusunda küçük üreticiler, düşünceler üretmeli ve uygulamalar geliştirmelidirler. Üretici ham ürünü kendisinin işleyeceği  tesisler oluşturursa bu işleme (sanayi) sektöründe  yaratılmış yeni katma değerlerin  önemli bölümü yine küçük üreticilerde (örneğin çiftçide) kalacaktır.  Böylece ürün çeşitliliği artırılırken  “tarım ile sanayinin bütünleşik çalıştırılması gerçekleşecektir. Tarımla sanayinin entegre çalışmasında kullanılan en önemli kuruluşların başında kooperatifler gelmektedir. Örneğin kütlü pamuk, tarladan sırtımızdaki gömleğe,  soframızdaki yağa, ahırımızdaki hayvanlara yem olarak gelene kadar çok çeşitli ürünlere dönüşmektedir ;  pamuğun tarım ürünü olarak sağladığı getirisinin, sanayi ve ticari kesimde yeni ürünlerle yaratabildiği değerle  12 kat arttığı ifade edilmektedir .

9 Kooperatiflerin ölçek ekonomisine ulaşmaya Katkısı Ölçek ekonomileri, işletmelerin üretim kapasitelerinde meydana gelen artışlar sebebiyle birim üretim maliyetinde meydana gelen azalmalar olarak ortaya çıkan faydalar veya tasarruflar olarak ifade edilebilir. Bir işletmenin “firma ölçeğini”nin değişmesi oldukça uzun bir zaman ister. İşletme ölçeğinin artması, maliyet azaltıcı tasarrufların ortaya çıkmasına sebep olur. Örneğin ürünlerin toplanması, depolanması, kısmi veya tam olarak işlenmesi, alım- satım işlerinin organizasyonu, vb.. yüzlerce ortak adına yapılacağından, işgücü, sermaye ve nakliye gibi gider kalemlerinde birim maliyetleri önemli ölçüde düşürecektir. Bir kooperatifte ölçek büyüklüğü ile ortakların arz ve talep kapasitesi yakından ilişkilidir. Kooperatifler, piyasa koşullarına göre birim maliyetleri asgariye indirebilecek bir üretim hacmini, ortak arz ve talebine göre ayarlamak durumundadır.

10 KOOPERATİFLERİN PAZARLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKISI
Pazarlama sisteminin temel amacı, istenilen bir malı istenildiği yerde, istenildiği zamanda, uygun fiyattan ihtiyaç sahibine  ulaşmasını sağlayacak  bir ortam yaratmaktır. Bu da etkin çalışan bir pazarlama sistemi ile sağlanabilir. Böyle bir pazar kanalının ilk halkasında üretim yapan üretici , son halkasında da tüketim yapan tüketici bulunmaktadır. Bu üretici-tüketici arasındaki tarım-gıda zincirinin her halkasında  kendine pay çıkartan  daha bir sürü kişi ve/veya kuruluşlar (sanayiciler, toplayıcılar, nakliyeciler, dağıtımcılar, perakendeciler, finans kuruluşları, idari kurumlar,vb…) bulunmaktadır. Bu aracı kuruluşlar, piyasada kendilerine uygun bir fark (marj)  bırakan fiyatları, üreticilere ve tüketicilere kabul ettirmektedirler. Bu nedenle sağlıklı bir pazar yapısının oluşmasında  küçük üreticilerin ve hatta tüketicilerin birbirlerinin partneri olabilecek kooperatiflerle  bir piyasanın yapısal öğelerini  oluşturmalıdırlar.

11 KOOPERATİFLERİN  İSTİHDAMA  KATKISI
Ekonominin önemli sorunlarından biri kaynakların tam ve etkili kullanımı sorunudur. İnsan, ekonomide hem bir kaynak, hem de  nihai mal ve hizmetlerin  kullanıcısıdır. O nedenle  insan, ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetlerin finansman kaynağını karşılayabilmesi için başta kendi işgücü olmak üzere, sahip olduğu üretim faktörlerini işlendirmek durumundadır. İstihdam kavramından daha çok işgücünün  ekonomik birimlerde çalışması anlaşılır. İşsizlik günümüz dünyasında çok önemli bir sorun olarak toplum içinde yer almaktadır. Bir taraftan teknolojinin gelişmesi, emek yerine ikame edilebilecek yeni alet ve ekipmanın çoğalması, ekonomide “birikmiş finans kapital”in fazlalığı, işsizliğin boyutunu sürekli artırmaktadır.  Dünya nüfusunun yarısının geçiminde kooperatiflerin payı vardır[5].  Dünya düzeyinde kooperatiflerin doğrudan istihdam ettiği insan sayısı 100 milyonu aşmaktadır. Kooperatifler, ekonominin her alanında istihdam yaratmaktadırlar. Son onlu yıllarda, salt kendi işgücünü değerlendiren insanların kurdukları kooperatifler ilgi çekmektedir. Örneğin Fransa’da “İstihdam Yaratma Kooperatifleri” olan SCOP[6]’lar, İspanya’da Mondragon Kooperatifleri bunun tipik örnekleridir.

12 Kooperatif girişim kazanç maksimizasyonu yönünde değil ortakların gereksinim ve yararları doğrultusundadır. Kooperatif faaliyetlerinde sadece ticari kazanç düşünmez. Kooperatifler başarısının 2 kutbu olan verimlilik ( pazardaki başarı ) ile etkinlik( işbirliğine dayanan kavranabilir sosyal ve duygusal destek sağlayacak yönde çaba gösterme ) öğelerini dikkate alan tek işletme türüdür.

13 ÖRNEK VAKA İspanyanın kuzeydeki Bask bölgesindeki dünyanın en büyük işçi kooperatifi olumlu bir örnek sunuyor. Burası Bask'ın Arrasate kentindeki Mondragon adlı kooperatif. İspanya genelinde işsizlik oranı yüzde 25'lerde seyrederken Bask ülkesinde oran yüzde 15; kooperatifin bulunduğu Guipuzcoa bölgesinde ise daha da düşük. Mondragon kooperatifi 250 şirket ve örgütten oluşan bir kolektif. 85 kişinin çalıştığı Guipuzcoa'daki Mondragon montaj fabrikası da bu kolektifin bir parçası. Burada sanayi ürünleri üreten makinalar yapılıyor. Güneş enerjisi panelleri bunlardan biri. Şirketin ticari müdürü İnaki Legarde, krizin etkisindeki Avrupa'nın çoğu bölgesinde yenilenebilir enerji için hükümet sübvansiyonlarının tükendiğini ve bunun kendi şirketlerini de etkilediğini belirtiyor. İspanya ve Avrupa'daki satışlarının azaldığını belirten Legarde, artık Güney Afrika, Brezilya, Çin ve Kuzey Afrika gibi bölgeleri hedeflediklerini ifade ediyor. Bugünkü en büyük iki projeleri ise Kazakistan ve Litvanya'ya yönelik. Ülke içi satışların azalması nedeniyle Mondragon ( İspanya ) montaj fabrikası 2008 ve 2009'da bazı işçilerini işten çıkarmak zorunda kalmış. Ama işini kaybeden işçiler, kooperatife bağlı diğer şirketlerde işe başlamış. 2010'da işlerini yeniden yoluna koyan fabrika, işten çıkardığı işçileri yeniden işe almış. Legarde, "neyse ki bugün herkes için iş var ve diğer şirketler sıkıntıda olduğu için biz onlardan işçi alıyoruz" diyor. Fagor Arrasate, Mondragon'da 600 kişiyi istihdam eden başka bir şirket. Otomobil parçaları üreten makinalar yapılıyor bu şirkette. Şirket çalışanlarının çoğu aynı zamanda şirkette hisse sahibi. Bunlar şirketi etkileyen önemli kararlar alan genel kurulda oy kullanabiliyor. Diğer kararların ise genel kurulun seçtiği idari konsey tarafından onaylanması gerekiyor. Fagor Arrasate'de çalışan 34 yaşındaki teknisyen Anoitz, "aynı sorun üzerinde çok sayıda kişi kafa yorduğunda daha iyi çözüm üretiliyor" diyor. Anoitz, işlerin yolunda gitmemesi durumunda çalışanların kendi ücretlerini düşürme kararı alabileceklerini belirtiyor. Şirkette en üst düzey yöneticilerin maaşları ise ortalama işçi ücretinin altı katı ile sınırlanmış durumda ( Kooperatifçilik bağlamında ne anlıyorsun 1 paragraf ile anlatınız. Ünite sonu ödevi)

14 2.1- KOOPERATİFLERİN DÜNYADA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Son küresel krizle birlikte; dünya üzerinde büyük halk kesimlerine hitap eden, gösterdikleri faaliyetlerle ulusal ekonomilere önemli katkılar sağlayan ve sürdürülebilir ekonomik yapılarıyla istihdam yaratan kooperatifçilik sektörünün önemi, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomik krizin sermaye şirketleri üzerindeki olumsuz etkileri büyük düzeylere ulaşırken, kooperatifler krizden çok daha az etkilenmişlerdir. (ödev neden ) Rabobank Hollanda’da şu an için en az etkilenen banka görünümünde. Bunun temel nedenlerinden birincisi borsada hissesinin olmaması, diğeri yapısal olarak ortaklık (kooperatif) sistemine dayanması.

15 Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik ve ekonomik yapıları serbestleştirmekte, farklı ekonomik sektörlerin gelişimini dengelemeye doğru yönelmektedirler. Gelişmiş ülkelerde kamu otoritesinin boşalttığı bu alanlarda, yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kooperatifler önemli görevler üstlenmişlerdir.

16 Dünya genelinde, Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmaya göre 750
Dünya genelinde, Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmaya göre ’den fazla kooperatif ve bir milyardan fazla kooperatif ortağı bulunmaktadır. Avrupa kooperatif Birliği içerisinde ise yaklaşık 163 milyon ortağı ile civarında kooperatif bulunmakta ve bu kooperatifler aracılığıyla 5,4 milyon kişiye iş imkânı sağlanmaktadır. Kooperatifçiliğin dünya uygulamalarına baktığımızda ilk sıraları ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin aldığını görüyoruz.

17 4. Kooperatiflerin Sınıflandırılması
Kooperatiflerin kuruluş amaçları birbirinden farklı olduğundan çeşitleri de bir hayli fazladır. Kooperatifleri tabi olduğu mevzuata göre sınıflandırmak mümkün olmakla birlikte en uygun sınıflandırma, faaliyet alanıyla irtibatlı sektör bazında yapılacak sınıflandırmadır. Bu çerçevede kooperatifler: 1- Üretim ve pazarlama, 2- Tüketim 3- Kredi sektörü olarak temel üç gruba ayrılmaktadır.

18 1-Üretim Ve Pazarlama Kooperatifleri :
Aynı ürünleri üretmek ya da ortakların ürettikleri hammaddeleri kullanmak, ürünlerini gerçek değerleri ile satmak amacı ile kurulurlar. Üç grupta toplanırlar. a. Tarım ürünleri kooperatifleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Amacı:   Ortaklarının her türlü bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işleme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak, Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek, Ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabi kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatları ile tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır. Örnek Sulama Kooperatifleri Su ürünleri Kooperatifi- Her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiştiriciliği, avcılığı, işleme, depolama, pazarlama konularında  ortaklarına hizmet vermek ve gerektiğinde bu konularla ilgili tesisleri kurmak ve işletmektir.

19 b. Sanayi ürünleri kooperatifleri
c. Satın alma kooperatifleri

20 Kooperatif sigortacılığında, sigorta yaptıran kişiler, kooperatifin sahibi konumunda olurlar ve sistem karşılıklı ortaklık esasına dayanmaktadır. Bu şekilde insanlar sigorta işlerini, sahibi oldukları sigorta kooperatiflerine yaptırmış olmaktadır. Sigorta süresi boyunca bu insanlar kooperatif ortağı olurlar ve ortaklık payı alırlar.

21 Tüketim Kooperatifleri
Ortaklarının gereksinim duyduğu tüketim mallarını en iyi kalitede ve ucuz fiyata sağlamak amacıyla kurulurlar. Bu kooperatifler gereksinimleri olan malları doğrudan üreticiden almak, aracıyı ortadan kaldırmak isterler.  Örnek-Tofaş indirim koop

22 3. Kredi Kooperatifleri :
Ortaklarına kredi vermek ya da kredi bulmak amacı ile kurulurlar. Üç grupta toplanır : a. Tarım Kredi Kooperatifleri amaçları Faiz haddini düşürmek Küçük çiftçilerin kolay kredi almalarını sağlamak Üyelerine kredi konusunda tavsiyelerde bulunmak Mevduat Toplamak

23 b. Şehir Kredi Kooperatifleri

24 c. Kefalet Kooperatifleri
Küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârın finansman kuruluşundan kredi kullanabilmeleri için kredilere karşılık Bankaya kefalet vermekte ve kredi kuruluşuna garanti sağlanmaktadır. Kredinin vadesinde ödenmemesi halinde kredi taksit tutarı faiziyle birlikte Bankaca doğrudan kefil olan kooperatifin Bankadaki blokeli hesaplarından kesilmektedir. Böylece, küçük işletme doğrudan kredi kullanmak yerine kooperatifi kefil yaparak olumsuz sicil almaktan korunmakta ve krediye yeniden erişimde en önemli engel olan kredi olumsuz sicil listesine diğer bir deyişle kara listeye girmemektedir. Kredi kefalet kooperatifleri küçük işletmenin krediye erişimindeki engelleri kaldırmakta, faiz indirimli kredilere ulaşmasını sağlamaktadır.

25 Üretim ve Pazarlama Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler
Tarım Satış Kooperatifleri Çiftçilerin, özellikle de küçük çiftçilerin en büyük sorunlarından biri ürettikleri ürünleri pazarlama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin pazarlanması sırasında çiftçi çoğu kez tüccar ve komisyoncu ile karşılaşmakta ve ürününü pazar değerinin çok altına bu tür aracılara satmaktadır. Böylelikle birden fazla el değiştiren ürünün fiyatı artmakta, fiyatı artan mala olan talep ise düşmektedir. Ayrıca ürününü pazar fiyatının çok altında satan çiftçi de elde ettiği gelir ile çoğu kez üretim giderlerini ancak karşılar. Tarım satış kooperatiflerinin en önemli amacı, ortakları olan çiftçilerin ürünlerini en iyi biçimde değerlendirmek, iç ve dış pazarlarda piyasa fiyatından satışını gerçekleştirmektir. Tarım satış kooperatifleri sadece çitçilerin ürünlerini satmakla kalmaz aynı zamanda ürünlerin iyileştirilmesi ve standardizasyonu için onlara teknik yardımda da bulunur. Öte yandan ortaklarının tarımsal girdi ihtiyacını karşılar.

26 Dünya’da ve Türkiye’de kooperatifçiliğin uygulama bulduğu alanların başında tarım sektörü gelmektedir. Günümüzde en başarılı kooperatifler arasında da tarımsal amaçlı kooperatifler ile kırsal alanda finansal hizmetler yürüten kooperatif bankaları ilk sırada yer almaktadır. Yapısal özellikleri gereği tarım sektöründe dayanışma ilişkilerine sıkça rastlanır. Tarımda dayanışma ilişkilerini ve kooperatifçiliği önemli kılan birçok neden bulunmaktadır.

27 Günümüzde tarımsal amaçlı kooperatifler hizmet ettikleri alanlara göre pancar ekicileri kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, sulama kooperatifleri, su ürünleri kooperatifleri ve yaş sebze meyve kooperatifleri gibi isimlerle gruplandırılmaktadır.

28 Tarımsal kalkınma kooperatifleri çok amaçlı kooperatifler olmaları nedeniyle bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve seracılık alanlarında ürün alım, satış, işleme, depolama, sigorta aracılığı ve nakliye gibi hizmetler sunmaktadır. Tarımsal kalkınma kooperatiflerini diğer kooperatiflerden ayıran temel özellik köy sanayinin kurulmasına yönelik hizmetlerde bulunmasıdır.

29 TARIM KOOPERATİFLERİNİN YARARLARI Ekonomik yararları:
üretim ve gelirde artış arz kontrolü ürün ve girdi piyasalarının düzenlenmesi Sosyal yararları: Kırsal kesimde gelir farklılıklarını azaltmak, Üreticiler arası dayanışma sağlamak İşgücü verimliliğini yükseltmek Devletten hibe, kredi, teknik yardım elde etmek Kamuoyu oluşturmak Ortaklarına sağladığı faydalar: 1- Tarımsal üretim girdilerini ucuz alma ve yetiştirdikleri ürünleri yüksek fiyatla satma Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin rasyonel kullanımı. Tarımsal pazarlamanın ürün alımı, işleme, dereceleme, standardizasyon, depolama, kalite kontrolü gibi hizmetlerinden daha iyi yararlanma. Tarımsal üretimin finansmanını kolaylaştırma. Pazarlama kooperatiflerinin başarılı olabilmesi için yüksek kaliteli ürünleri işleyip pazarlamaları gerekir. Tek ürün veya ürün grubu bazında organize edilmeleri daha iyidir. Aynı kaynak, metod ve dağıtım kanalları kullanıldığı için kolaylık sağlamaktadır.

30 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri
Bu kooperatiflerin ortaklarının tamamı veya büyük çoğunluğu kadındır. Konusu ile ilgili olarak belediyeler gibi tüzel kişiler de bu kooperatiflere ortak olabilmektedir. Ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, böylece ortaklarının ekonomik menfaatlerini koruyarak sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kurulurlar.

31 Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri
Ortağı olan kişilerin mal ve hizmet üretimine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaklarının ürettiği mal ve hizmetleri pazarlamak amacıyla kurulurlar. ÖRNEK Turizm Geliştirme Kooperatifleri Doğal, tarihi arkeolojik ve kültürel turizm değerleri ile diğer turizm potansiyelinin gelişmesine yardımcı olmak ve ortaklarının turizm ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar. Genellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin bir araya gelerek kurdukları bu kooperatifler, turistlik yerlerde faaliyet gösteren ortaklarının kendilerini iç ve dış pazarda en iyi şekilde tanıtmaları ve pazarlamalarına yardımcı olur.

32 Tüketim Kooperatifleri
Ortaklarının tüketim ihtiyaçlarını, aracıları ortadan kaldırarak veya onların kâr düzeylerini en düşük seviyeye indirerek daha ucuza karşılamak amacıyla kurulurlar. Örneğin ortaklarının ihtiyacı olan şekeri çuval olarak toptancıdan satın alarak, ortaklarının şeker ihtiyaçlarını market fiyatının altında bir fiyatla karşılar. Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri - Turizm Geliştirme Kooperatifleri - Küçük Sanat Kooperatifleri

33 Tüketim Kooperatifleri
Tüketim kooperatifleri ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketicilerin gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturdukları ortaklıklar olup; tüketicilerin, özellikle de dar gelirli tüketicilerin tüketim maddeleri ihtiyaçlarını en iyi biçimde ve olabildiğince ucuza sağlamalarında önemli görevler üstlenmektedirler

34 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üreticinin tüketiciye doğrudan ulaşamaması ve ürünlerin toptancı, perakendeci, komisyoncu gibi çeşitli kanallardan geçerek tüketiciye ulaşması, maliyeti yükseltmekte bu da tüketicinin alım gücünü düşürmektedir. Aracı sayısı artıkça malın fiyatı daha da yükselmekte buna bağlı olarak da fiyatlar genel seviyesini arttırmaktadır (Döner, B.2013). Bu durum, tüketicilerin mağdur olmasına neden olmaktadır. Tüketiciler bu mağduriyetlerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, seslerini duyurabilmek, temsil edilebilmek ve işbirliği yaparak güçlü üreticiler ve pazarlamacılar karşısında haklarını koruyabilmek amacıyla tüketim kooperatifleri şeklinde örgütlenmeleri gerekmektedir

35 Kredi Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bu kooperatiflerin amacı, kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri Bu kooperatiflerin amacı, tarımsal üretimde kullanılmak üzere ortaklarına olabildiğince ucuz ve yeterli kredi sağlamaktır

36 2.1.3.Yapı Kooperatifleri Gelişmekte olan ülkelerde konut sorununun temel nedenleri arasında altyapılı arsa eksikliği/yetersizliği, mevzuat eksikliği/yetersizliği ve finansman temini güçlüğü ilk sıralarda sayılmaktadır.

37 Dünya genelinde finansal kooperatiflerin 857 milyon kişiye (Dünya nüfusunun %13’üne) hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca finansal kooperatifler, günlük 2 Dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşayan 78 milyon insana ulaşan en geniş mikro finansal destek sağlayıcılarıdır.

38 Kooperatifler; geleneksel olarak
tarım alanında (alış ve satış), toptan ve perakende ticaret alanında, konut yapım, su, elektrik ve sağlık sektörlerinde, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yer almaktadırlar. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi sektörlerde, bakım hizmeti, el sanatları, turizm ve kültürel alanda da giderek artan biçimde yeni kooperatif kurulumları gerçekleşmektedir.

39 Ülkelerden Örnekler Yukarıda kooperatifçiliğe ilişkin verilen bilgilere ek olarak, kooperatifçiliğin geliştiği ülkelerdeki sektörün durumunun detaylı olarak değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Böylece kooperatiflerin ekonomik etkinlik, istihdam, faaliyet gösterdiği sektörler daha ayrıntılı olarak görülebilecek ve anlaşılabilecektir. Her ülkede kooperatifçiliginin kendine has bir kimliği vardır.

40 Almanya Her ülkede kooperatifler içinde yer aldıkları sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Alman kooperatifçiliğinin öncülerinden Herman Schulze, sanayi devriminin etkisiyle büyük sanayi kuruluşları karsısında varlığını sürdürmekte güçlük çeken esnaf ve sanatkarın kredi ve kefalet ihtiyacını karşılamak amacıyla kooperatifçiliği yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

41 Bu amaçla önce bir esnaf tedarik kooperatifi, daha sonra ise esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kurmuş, kooperatif ve işadamlarının işbirligi ile “Esnaf Kredi Bankası” ve ayrıca bir tüketim kooperatifi kurulmuştur. Almanya’da pratik olarak her çiftçi bir veya bir kaç kooperatifin ortağıdır. Bütün zanaatkârların % 60’ı, bütün perakendeci tacirlerin % 75’i ile bütün fırıncı ve kasapların % 90’ı kooperatif ortağıdır. Ancak, yalnızca bu geleneksel alanlarda değil, aksine hizmet sektöründe, bilgi işlem alanında, yeni medyalar ya da sağlık ve eğitim işleri alanlarında da kooperatifler faaliyet göstermektedirler.

42 Edeka Zentrale AG Almanya’nın % 20 pazar
Edeka Zentrale AG Almanya’nın % 20 pazar payına sahip en büyük perakende gıda kooperatifi olup, 50 büyük mağazası, 148 ev ve bahçe gereçleri mağazası ve 181 self-servis mağazası bulunmaktadır. Almanya esnaf ve tarım kredi kooperatifçiliklerinde dünyaya örnek olan bir ülkedir. Genel anlamda bu kesimlerin finansal ihtiyacı üzerinde yoğunlaşan bir sistem kurulmuştur. Bu nedenle, ingiliz tüketim kooperatifleri ve Fransız tarım kooperatiflerinden daha fazla dikkat çekmiştir.

43 ÖRNEK Tek kişinin yalnız başına başaramadığını çok kişi birlikte başarır.“: Bu anlayışla Almanya'da 20 milyondan fazla kişi bir kooperatifte üye. Böylece tek başına finanse edemeyecekleri bir işletme kurabiliyor Kooperatif şeklindeki birlikler çok doğal olarak günlük hayata damgalarını vuruyorlar. Bir kişi kooperatiflerin yaptığı bütün sunulardan yararlansa, Almanya'da bir gün şu şekilde olabilirdi: Bay Müller sabahları saat 7'de kalkıyor. Kahvesine koyduğu süt, 250 süt kooperatifinin birinden geliyor, sabah kahvaltıda yediği broçin, fırıncı ve pastacılar kooperatifinde örgütlenmiş fırıncının birinden geliyor. Tereyağını ve reçeli Bay Müller,  Rewe ve Edeka gibi kooperatif üyesi bir süper marketten satın alıyor. Bay Müller, 2000 Alman yapı kooperatifinin birinden kiraladığı konutundan ayrılıyor. İş yolunda bir taksi kooperatifinin taksisinde taz adlı günlük gazeteyi okuyor. Bu gazete bir yayın kooperatifi tarafından çıkarılıyor. İşten sonra Bay Müller müşterisi olduğu kooperatif bankası Volksbank veya  Raiffeisenbank'tan para çekiyor. Bu bankalarda ilk planda kazanç artırımı gelmiyor; her ortak kazancın bir bölümünü kar payı olarak alıyor.

44 Özet olarak Almanya’da, her beş Alman vatandaşından birisi kooperatif ortağıdır. Yaklaşık 18 milyon ortak, Alman kooperatif sektörünün ulusal üst örgütü olan DGRV (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V - Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) çatısı altında birleşmektedir. 2015 yılı verilerine göre yaklaşık birim kooperatif, DGRV’nin dört sektördeki (tarım, bankacılık, küçük ölçekli sanayi ürün ve hizmetleri, tüketim) kooperatif sistemini oluşturmaktadır. Bu kooperatifler bünyesinde yaklaşık kişiye istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca, DGRV çatısı altında yer almamakla birlikte yaklaşık 2,8 milyon ortağı bulunan civarında yapı kooperatifi konut sektöründe (inşaat, alım, satım, kiralama) faaliyet göstermektedir.

45 Almanya’da kooperatif sektörüne rakamlar şöyledir:
Kooperatif bankaları: • kooperatif bankası ve şubesi, • 2 kooperatif merkez bankası, • 30 milyon mudi, • 16,7 milyon ortak, • milyar € bilanço toplamı.

46 Japonya’da eğitim kooperatifleri birçok okulun yönetiminde yer almakta ve ortaklarının (ebeveynler veya öğretmenler veya her ikisi birden) doğrudan yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca büyük otomobil üreticilerine mal temin eden kooperatifler, küçük taşeronlara daha fazla pazarlık gücü sağlamakta ve girdi kesintilerini önlemektedir.

47 Bir tür tüketici kooperatifi olan kampüs kooperatifleri, 1947 yılından bu yana faaliyet gösteren “Japon Üniversite Kooperatifleri Ulusal Federasyonu” çatısı altında toplanmışlardır. Günümüzde Japonya’da faaliyet gösteren 212 birim üniversite kooperatifi bulunmakta olup bunlara ortak olan öğrenci sayısı 1,5 milyona yaklaşmaktadır. Bahse konu kampüs kooperatiflerinin kuruldukları üniversitelerde öğrencilerin % 95’inin kooperatife ortak olduğu görülmüştür. ( Araştırma )) kampüs kooperatiflerinin amacı ne )

48 İsveç’teki çocuk bakım kooperatifleri çalışan ebeveynlerin karşılıklı olarak kendi kontrolleri altında çocuk bakım hizmetleri düzenlemelerini sağlamaktadır. Çocuk bakım kooperatifleri ve yaşlılar için bakım hizmeti veren kooperatifler kadınların iş pazarlarına girmelerine ve gelir getirici iş edinmelerine imkan sağlamaktadırlar.

49 Fransa Fransa'da 1831'de ilk kooperatif marangozlarca kurulmuş, bunu 1835 yılında Lyon'da tüketim kooperatifinin kurulması izlemiştir. “Crédit Agricole Grup” ise Fransa’nın en büyük bankası olup, toplam ortak/müşteri sayısı 21 milyon, şube sayısı da 9.100’dür. Bireysel bankacılık pazarının % 24’ünü kontrol eden bu kooperatif, aynı zaman­da ülkenin en büyük konut kredisi (mortgage) kurumu niteliğindedir. Fransız kooperatif bankasının ortalama cirosu 30,722 milyar Dolar, varlıklar toplamı da 1 Trilyon 385 milyar 635 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

50 Özet olarak Fransa’da 23 milyon insan bir ya da daha fazla kooperatifin ortağıdır. Bu sayı nüfusun %38’ine tekabül etmektedir. Tarımsal üreticilerin %75’i en azından bir kooperatife ortağıdır ve 3 kişiden biri bir kooperatif bankasına ortaktır. Fransa’da kooperatiflerin cirosu yaklaşık 181 milyon Avro’dur. Bireysel bankacılığın %60’ı kooperatifler aracılığıyla yürütülmektedir. Ayrıca tarımsal ve gıda üretiminin %40’ı ve perakende satışların %25’i de kooperatifler tarafından idare edilmektedir. Fransa’da kooperatif 1 milyon kişi istihdam etmektedir. Bu sayı aktif işgücü piyasasının %3,5’ini temsil etmektedir.

51 İngiltere’de Kooperatifçilik
Günümüzdeki kooperatiflerin öncüsü olarak kabul edilen Rochdale Tüketim Kooperatif İngiltere’de kurulmustur. Yine kooperatifçilik hareketine görüsleri ve denemeleri ile önemli bir katkı saglayan Robert OWEN İngiliz’dir. Robert OWEN, bu gün ki anlamda ilk kooperatifçilik denemelerini yapan kisilerden biri olması yanında ilk “kooperatif” terimini kullanan insan olması bakımından da kooperatifçilik fikrinin babası sayılmaktadır. OWEN, iyi ve insani kosullarda çalısması halinde daha verimli çalısacaklarını düsünerek onların isyerlerinde satın alacakları ihtiyaç malzemelerinin ucuz ve saglıklı olması İçin bir tüketim magazası-tasarruf sandıgı meydana getirmistir. OWEN, idealindeki kooperatifçiligin gelisebilmesi için o dönemdeki tabanı olusturan isçi sınıfının sosyal sorunlarına çözüm getirebilecek kuruluslar olarak toplum tarafından benimsenmesini zorunlu görmüstür .

52 Yine aynı dönemde yasayan William KNG, sanayi devriminin etkisiyle isçi sınıfının
sefaleti karsısında 1828 yılında isçilerden toplanan haftalık taksitlerle önce tüketim kooperatifleri (union shop), sonra üretim kooperatifleri, daha sonra da elde edilen karlarla arazi satın alma, büyük sanayi organizasyonları kurma düsünceleri üzerinde durmustur. Bu kooperatifçilik denemeleri o dönemdeki beklentileri yeteri kadar karsılamasa da,kooperatifçiligin ilk kıvılcımlarını olusturmustur. ( ilk Koop neydi )

53 Bugün dünyanın en güçlü tüketim kooperatifçiligi örgütüne sahip İngiltere’de, tüketim kooperatiflerinde 10 milyonu askın bir ortak sayısı bulunmaktadır, İngiliz kooperatif hareketi çok genis oranda sehirli isçiler hareketi olarak tanınırsa da, daha sonraki yıllarda çiftçilerin üretim ihtiyaçlarını saglamakla alım ve tedarik kooperatiflerive pazarlama kooperatifleri seklinde de gelismeler sürmüstür. İngiltere’de ilk tarımsal kooperatifler ise 1867’de kurulmustur. Baslangıçta ve özellikle takip eden yüzyılın önemli bir bölümünde tedarik sektöründe ilerlemis ve tarımsal ürün pazarlama sektöründe gelismesi yavas olmustur. İngiltere’de son olarak 1978 yılında, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırmak maksadıyla tarım, tüketim, konut, sanayi üretimi gibi çok çesitli kooperatif1eri bir araya getirmek için Kooperatifçilik Geliştirme Ajansı kurulmustur.

54 Genel olarak Avrupa Birliğinde ekonomik ve sosyal alanda kooperatifler önemli bir yere sahip olup, ekonomik işletmelerin bir türü olarak değerlendirilmektedirler. Avrupa Birliğinde yaklaşık kooperatif bulunmaktadır. Ayrıca, 5.4 milyon kişiye iş sunan kooperatifler, istihdam bakımından da son derece önemlidirler. Bu işletmeler, Avrupa Birliğinde 163 milyondan fazla kooperatif ortağının hayatını etkilemektedir.

55 İpanya'da zeytinyağının yüzde 70'i kooperatifler tarafından üretilmekte ve pazarlamaktadır. Hollanda'da üretilen sütün yüzde 97'si, çiçek üretimi ve pazarlamasının yüzde 95'ini kooperatifler gerçekleştiriyor. Almanya'da süt üretimi ve pazarlamasının yüzde 76’sı, hububatın yüzde 70'ini, yaş meyve ve sebzenin yüzde 60'ını ve tüm tarım ürünlerinin yüzde 55'ini kooperatifler üretip pazarlamaktadır.

56 Amerika Birleşik Devletleri
Kooperatifçiliğin yıllar içinde gelişerek birçok sektörde faaliyet gösterdiği diğer bir ülke ise ABD’dir. Bu ülkede kooperatifler: • Personel yönetimi ve toplu satın alma gibi işletmecilik hizmetleri, • Çocuk bakımı, • Kredi ve bireysel finansal hizmetleri, • Ekipman, donanım ve tarım girdileri, • Elektrik, telefon, internet, uydu ve kablo tv. hizmetleri, • Gıda ve market hizmetleri, • Defin ve anma töreni hizmetleri, • Sağlık, • Konut, • Sigorta, • Hukuki ve profesyonel hizmetler, • Tarımsal ve diğer ürünlerin pazarlanması gibi bir çok değişik alanda faaliyet göstermektedirler. Kooperatiflerin etkin olarak faaliyet gösterdikleri başlıca sektörler ise; tarım, kredi, sigorta, tarım kredisi, hizmet, elektrik üretimi, tüketim, konut ve iletişim sektörleridir. Söz konusu 9 sektöre ilişkin 2005 yılı verilerine göre toplam kooperatif bulunduğu, yaklaşık 155 milyon ortak olduğu, kooperatiflerde 600 binden fazla kişiye istihdam sağlandığı ve 273 milyar Dolar ciro elde edildiği görülmektedir.

57 Ayrıca ABD’de perakendecilerin sahip olduğu gıda ve hırdavat kooperatifleri yüzlerce bağımsız dükkan sahibinin büyük zincir mağazalarla başarılı bir şekilde rekabet edebilmelerine hizmet etmektedir. Satın alma grupları bireylerin veya şirketlerin (Örneğin ABD’de ACE Hırdavat ve Dunkin Donuts) satın alma gücünü bir havuzda toplamakta ve daha ucuz fiyatlarla küçük ticari operasyonlar gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

58 ABD’de “Kampüs kooperatifleri” öğrencilere düşük fiyatlı alışveriş ve ikamet ile danışmanlık imkânı sağlamaktadır (En tanınmışlarından biri 100 yıllık geçmişi olan Harvard Üniversitesi öğrenci kooperatifidir Amerika’da ayrıca imtiyaz-bayilik hakkı (franchise) ve Finlandiya’da fast-food imtiyaz hakkı alanında faaliyet gösteren kooperatif örneklerine de rastlanılmaktadır.

59 ÖDEV HERKES BİR DÜNYA ÜLKESİNDEKİ KOOPERATİFÇİLİK UYGULAMALARINI SUNUM YAPACAK. ÖDEV 2 ŞER KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE YAPILABİLİR. ( ……. PUAN ) EN AZ 4 SAYFA

60 özetle Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.   Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır. Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul insanların, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Kooperatifler ayrıca küresel ekonomik fabrikada önemli bir dişlidir. Ticaret hacimleri, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin garisafi yurtiçi milli hasıla rakamlarının % 3-10’u oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifine ait bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan ICA Kürsel-300 projesine göre 2008 yılında kooperatiflerin toplam ciroları 1,6 trilyon Dolar’a ulaşmaktadır. Sadece bu 300 kooperatifin ciro toplamı, dünyanın 9. büyük ekonomisinin garisafi yurtiçi milli hasıla rakamıyla başa baştır. FİNANSAL KOOPERATİFLER YAKLAŞIK 857 MİLYON İNSANA YA DA DÜNYA NÜFUSUNUN % 13’ÜNE HİZMET ETMEKTEDİR. BU KOOPERATİFLER, DAR GELİRLİLER İÇİN -KÜRESEL OLARAK GÜNLÜK 2 DOLARLIK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN 80 MİLYON MÜŞTERİYE HİZMET ETMEKTEDİRLER.- EN BÜYÜK MİKRO FİNANS HİZMETİ SAĞLAYICILARIDIR. KOOPERATİFLER KIRSAL KALKINMADA BÜYÜK BİR ROL OYNARLAR TAHMİNLERE GÖRE KÜRESEL TARIM ÜRÜNLERİNİN %50’SİNİN KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA PAZARLANMAKTADIR.

61 Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) yayımladığı verilere göre; Almanya’da,kooperatif üyesi olan yaklaşık 21 milyon insan vardır ve bu sayı toplam nüfusun 1/4’ünü oluşturmaktadır. ABD’de 4 kişiden 1’i, Kanada’da 3 kişiden 1’i, Norveç’te 3 kişiden 1’i,Japonya’da her 3 aileden 1’i kooperatiflere ortaktır. Yeni Zelanda’da yetişkin nüfusun % 40’ı,Malezya’da toplam nüfusun % 24’ü (5,9 milyon kişi) kooperatif ortağıdır.


"Ünite-2. KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ. DÜNYADAKİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları