Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EROL DEMİREL 17.03.2016 MESLEK MENSUPLARININ DENETİM HİZMETLERİNDEKİ HAKLARI, YETKİLERİ VE VİZYONLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EROL DEMİREL 17.03.2016 MESLEK MENSUPLARININ DENETİM HİZMETLERİNDEKİ HAKLARI, YETKİLERİ VE VİZYONLARI."— Sunum transkripti:

1 EROL DEMİREL 17.03.2016 MESLEK MENSUPLARININ DENETİM HİZMETLERİNDEKİ HAKLARI, YETKİLERİ VE VİZYONLARI

2 İÇERİK Haklar ve Yetkiler Meslek Mensuplarının Vizyonunu Belirleyecek Gelişmeler Kurumsallaşma Hizmet Kalitesi Meslek Kararı 4 3 2 1

3 TEMEL YASAL DÜZENLEMELER 3568 SAYILI SMMM VE YMMM KANUNU(Md.2) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU(Md.400) BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNİN 29.MADDESİ HAKLAR VE YETKİLER

4 Bağımsız denetimin asıl varlık sebebi olan şey, finansal tablo kullanıcılarının karar alırken dayandıkları bilgilerin güvenilirliğini arttırmasıdır. BAĞIMSIZ DENETİM VE GÜVENİLİRLİK Güvenilirlik

5 Yaşanılan ekonomik krizler ve şirket skandallarının en önemli sebepleri olarak; Yöneticilerin, Muhasebecilerin, İç ve Dış Denetçilerin, Denetim Komitesi Üyelerinin kusuru gösterilmiştir. ENRON VE BENZERİ SKANDALLAR VE GÜVEN ARAYIŞLARI Güvenilirlik

6  Kaybedilen güveni tekrar kazanma çabaları pek çok yeni yaklaşım ve düzenlemeyi beraberinde getirmiştir. ENRON VE BENZERİ SKANDALLAR VE GÜVEN ARAYIŞLARI Güvenilirlik

7  Skandalların ardından 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Yasası ile;  Şirket Yöneticileri ve Denetçiler üzerinde Kamu otoritesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçla üst düzey yöneticilere ve denetçilere ağır sorumluluklar ve cezalar getirilmiştir. GÜVEN ARAYIŞLARI Güvenilirlik

8 6102 sayılı TTK’nu da, dünyadaki gelişme ve uygulamalara paralel olarak şirketlerin üst yöneticilerine ve denetçilere önemli yükler, sorumluluklar ve müeyyideler getirmiştir. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Sorumluluk Güvenilirlik Sorumluluk ve Risk

9  6102 sayılı Kanunun temel felsefesini şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetimi oluşturmaktadır.  Bu felsefe, TTK kapsamındaki denetim faaliyetlerinin de özünü oluşturmuştur. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Kurumsal Yönetim Güvenilirlik Sorumluluk ve Risk

10 “…denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur.”(TTK.Md.554) 6102SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Sorumluluk Güvenilirlik Sorumluluk ve Risk

11  Bağımsız denetim faaliyetinin amacına ulaşmasındaki en temel unsur GÜVEN,  Güven oluşmasında en önemli unsurlardan ikisinin de KALİTE ve ETİK unsuru olduğunun biliyoruz. KALİTE VE GÜVENCE

12 Bütün bu gelişmelerin sonucunda da, - Bağımsız Denetim kalitesinin ölçülmesi için kalite standartlarının ve - Etik standartların belirlenmesi ve titizlikle uygulanması çabaları, denetimin sorgulanan değerinin geri kazanılması için temel bir gereklilik olmuştur. KALİTE VE GÜVENCESİ VE ETİK

13  Bu anlayış doğrultusunda İFAC bünyesinde faaliyet gösteren, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından Şubat 2014’te Denetim Kalitesi Çerçevesi’ni yayınlamıştır.  Ayrıca yine İFAC bünyesinde faaliyet gösteren, Etik Standartları Kurulu(IESBA) Muhasebeciler için Etik standartları yayınlamıştır. KALİTE VE GÜVENCESİ VE ETİK

14  Bağımsız denetimde kalite, Bağımsız denetim hizmetinin,beklenen amaca uygunluk derecesidir.  Kalitesine güven duyulmayan bir denetim hizmetinin herhangi bir değerinin olamayacağı bilinmektedir. KALİTE VE GÜVENCE

15 Bununla birlikte yüksek kalitenin bir maliyet unsuru olduğu söylenebilir ancak, düşük kalitenin de bir maliyeti olduğu olduğu genel olarak kabul edilmektedir. KALİTE VE GÜVENCE

16  Bağımsız denetimde sorumluluklara bağlı olarak artan risk algısı,  İş yüküne oranla fiyatların yetersizliği ve haksız rekabete varan ölçüde büyüyen rekabet,  Bağımsız denetime olan talebin düşüklüğü,  Zorunlu denetimin yetersizliği gibi faktörler, bağımsız denetim yerine sınırlı güvence arayışlarını gündeme getirmiştir. YENİ RAPORLAMA ARAYIŞLARI Sınırlı Güvence Arayışı

17  Şirketlerin geleceğe yönelik planlarını da kapsayan faaliyet raporları,  Bu faaliyet raporlarındaki iddiaları da araştırıp görüş oluşturan bağımsız denetim raporları. YENİ RAPORLAMA YAKLAŞIMLARI Geleceğe Dönük Raporlama Güvenilirlik

18 “Entegre rapor, bir kuruluşun stratejisi, kurumsal yönetimi, performansı ve beklentileri ile dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yaratacağının kısa ve özlü bir şekilde bildirilmesidir.” (IIRC’ın tanımı) YENİ RAPORLAMA YAKLAŞIMLARI Entegre Raporlama Güvenilirlik

19 Hem Dünyada ve hemde ülkemizdeki bütün bu gelişme ve düzenlemeler, denetim firmalarının sorumluluğunu ve iş yükünü büyük ölçüde arttırmıştır.  Geleceğe dönük raporlama,  Artan Riskler,  Artan Sorumluluklar ve Belirsizlikler,  Artan Maliyetler/Rekabet özellikle KOBİ ölçeğindeki meslek mensuplarının oluşturacağı yeni stratejinin kaynağını oluşturacaktır. STRATEJİYİ BELİRLEMEK

20 İSMMMO Kurumsallaşma Projesi

21  Rekabetle Başedebilme,  Yeni sürecin gerektirdiği sermayeye ve uzman insan kaynağına ulaşma ihtiyacı,  Artan Hizmet Çeşitliliği,  T.T.Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulamaları,  Denetim Standartlarının Uygulaması  Kurumsal yönetim anlayışı,  Kurumsal risk yönetimi,  Kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi süreçler, küçük ölçekli bireysel çabaları aşan bir güç gerektirmektedir.

22  Artan Riskler,  Artan İş Yükü ve Rekabet  Artan Sorumluluklar,  Belirsizlikler,  Sınırlı Güvence Arayışları  Kalite Güvencesini Sağlama Zorunluluğu gibi hususlar, özellikle KOBİ ölçeğindeki meslek mensuplarının kurumsal yapılarda hizmet sunmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumsallaşma

23 Biliyoruz ki artık günümüzde, hizmetlerin nasıl ve hangi standartlarla üretildikleri, bunların üretimi ve sonrasında uyulması gereken ilkelerin neler olması gerektiği konusu, hizmetlerin üretimi kadar önemli olmaktadır. Kurumsallaşma Sürdürülebilirlik SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

24 Günümüzde artık Hizmetlerin üretim sürecine, hem küresel hem de yerel düzeyde Kamu otoriteleri, Mesleki kuruluşları İhtiyaç sahipleri ve giderek tüm toplumsal aktörler dahil olmaktadırlar. Kurumsallaşma Sürdürülebilirlik SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

25 Bir başka ifadeyle artık ihtiyaç sahipleri, hizmet sunucusu olarak kişileri değil, sürekliliği olan bir kurumu muhatap olarak görmek istemektedirler. Kurumsallaşma Sürdürülebilirlik SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

26  İster bireysel, isterse ortaklık şeklinde olsun, sürdürülebilirlik için kurumsallaşma kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  Kurumsal yapı ve mekanizmalara sahip olmayan bir firmanın varlığını sürdürmesi yeni süreçte mümkün görünmemektedir. Kurumsallaşma SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

27 Denetim firmalarının da diğer işletmeler gibi faaliyet gösterdiği çevre, özde iki ana grubun belirlediği koşullardan oluşur. TEKNİK ÇEVRE/ Denetim Çevresi-Müşterilerin güç ve pozisyonları, -Tedarikçilerin güç ve pozisyonları, -Rekabet ilişkileri KURUMSAL ÇEVRE/ Denetim Çevresininin standartları, Meslekte kabul edilmiş değerler vb. Kurumsallaşma Sürdürülebilirlik SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

28 Hizmet üretim ve yönetiminde; - Uygulanan politika ve prosedürler, - İnsan kaynakları yönetim sistemi, -Faaliyetlerin kalite standartları ve buna bağlı olarak kalite güvence sistemi, - Kurumsal risk yönetim sistemi vb tüm faaliyetler, o alanda kabul edilmiş olan usul,biçim ve yöntemlere uygun olması gerekir. Kurumsal çevrenin bu beklentisine cevap verme süreci geniş anlamda kurumsallaşma olarak kabul edilmektedir. Kurumsallaşma SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

29 İSMMMO Kurumsallaşma Projesi bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Ve elbette gelişmeye açık bir çalışmadır. Kurumsallaşma SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Dolaysıyla Hizmet Üretim ve Yönetim Süreçlerinin Temel Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanması Gerekmektedir.

30 I. KURUMSALLAŞMA SÜRECiNDE YÖNETiM YAKLAŞIMI 1.Vizyon, Misyon ve Hedefler 2.Firma Stratejisi 3.Yönetim Politikaları 4.Bütçeler 5.Prosedürler 6.Kurum Kültürü İSMMMO Kurumsallaşma Projesi

31 I.KURUMSALLAŞMA SÜRECiNDE YÖNETiM YAKLAŞIMI 7. Kurumsallaşma Standartları 7.1. Etik Kurallar 7.2. Genel Olarak Kurumsallaşma Standartları ve Seçenekleri 7.3. Esnek Örgütsel Mimari 7.4. Katı Örgütsel Mimari İSMMMO Kurumsallaşma Projesi

32 II: KURUMSALLAŞA SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ III: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ IV: KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE ŞİRKET YÖNETİMİ VE PROSEDÜRLERİ 1. Planlama ve Denetim Prosedürleri 2. Kalite Yönetimi 3. Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Prosedürler İSMMMO Kurumsallaşma Projesi

33 IV: KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE ŞİRKET YÖNETİMİ VE PROSEDÜRLERİ 4. Mali ve İdari İşler Yönetimi 5. Ekipman Tedarik ve Yönetimi 6. Belge ve Arşiv Yönetimi 7. Örnek Ofis Yönetim Formları 8. Bilgi Teknolojileri Yönetimi 9. Veri Yedekleme Sistemi ve Prosedürleri İSMMMO Kurumsallaşma Projesi

34 34 MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI 13 Aralık 2013 Tarih ve 28850 Sayılı Resmi Gazete TÜRMOB

35 MESLEK KARARI İçerik İşyeri Yönetimi İle Hizmet İlke ve Esasları İşyeri İlke ve Esasları Amaç Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Es. 1 2 3 4 5 Kapsam 6 35 Çeşitli Hükümler

36 Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda Kurumsal bir anlayışla sunulmasını temin etmek 36 1.AMAÇ

37 Ortakları meslek mensupları olan ve odalara kayıtlı bulunan şirketler, adi ortaklıklar ve gerçek kişi işletmeler 37 2.KAPSAM

38 Verimlilik Etkili İletişim ve Koordinasyon Hizmet üretim, yönetim, eğitim, ortak kullanım ve destek hizmetleri MEKAN 38 3/1İŞYERİ İLKE VE ESASLARI

39 Müşteri Bilgileri Hizmet ve Çalışan Güvenliği Varlıkların Korunması GÜVENLİK 39 3/1İŞYERİ İLKE VE ESASLARI

40 Mobilya, Mefruşat Teknik Ekipman Yazılım YAZILIM DONANIM 40 3/1İŞYERİ İLKE VE ESASLARI

41 Kurumsal Yönetim İşyeri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 3/2.İŞYERİ YÖNETİMİ İLKE VE ESASLARI 41

42 4.HİZMET YÖNETİMİ VE UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Hizmet Uygulama Müşteri İlişkileri Hizmet Tanıtım ve Pazarlama Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı 42

43 Kalite Güvence Programı Gözetim Meslek Örgütünün Yetkileri 5.HİZMET KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI 43

44 GEÇİŞ VEYÜRÜRLÜK 44

45 Bağımsız Denetim Hizmetlerinde Kalite İçin; Sürekli Zorunlu Eğitim Güç Birliği ve Kurumsallaşma Sonuç

46 Değişim Ne Zaman Gerekli? Sorusuna Verilecek En İyi Cevap… Gerekli Olmadan Önce… Claus Moller


"EROL DEMİREL 17.03.2016 MESLEK MENSUPLARININ DENETİM HİZMETLERİNDEKİ HAKLARI, YETKİLERİ VE VİZYONLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları