Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun."— Sunum transkripti:

1 7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Burhan ERAY İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkanı

2 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligata başlıyor. Madde 5- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır."

3 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Yoklama Memurları tabletlerle gelecek. Madde 6- Elektronik yoklama MADDE 132/A - Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fişi" ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.

4 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- "ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

5 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

6 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 NAKİT Sermaye Artışlarına Teşvik /Yürürlük 01.07.2015 Madde 8- Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

7 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Madde 14 Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı Türk vatandaşlarına, TL cinsinden çeyiz hesabı açmaları, Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

8 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Madde 15 Konut hesabı ve Devlet katkısı Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, Yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde TL cinsinden konut hesabı açmaları, Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır.

9 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 Madde 16- Doğum yardımı / Yürürlük 15.05.2015 Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır.

10 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Asgari Geçim İndirimi hesaplaması değişti. MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için % 10,” ibaresi eklenmiştir.

11 1 MAYIS 2015 ÖNCESİAGİ Bekâr90,11 Evli, Eşin Geliri Olan90,11 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk103,63 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk117,15 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk126,16 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk135,17 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk144,18 Evli, Eşin Geliri Olan, Altı Çocuk153,19 Evli, Eşin Geliri Olmayan108,14 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk121,65 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk135,17 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk144,18 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk153,19

12 1 MAYIS 2015 SONRASIAGİ Bekâr90,11 Evli, Eşin Geliri Olan90,11 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk103,63 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk117,15 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk135,17 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk144,18 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk153,19 Evli, Eşin Geliri Olmayan108,14 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk121,65 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk135,17 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk153,19

13 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 İşkur’ dan Eğitim alanlara vergi teşviki MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”

14 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Çok Tehlikeli sınıfta bulunanlara teşvik MADDE 25 – 20/6/2012 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp, 10 kişiden fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde Çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır.

15 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Çok Tehlikeli sınıfta bulunanlara teşvik MADDE 25 – Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.

16 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Ortalama İşçi sayısından dolayı yersiz teşvikten yararlananlara af MADDE 27 – Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmez.

17 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 6111 SGK Prim teşviki yeniden… MADDE 28 – “GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

18 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 6111 SGK Prim teşviki yeniden… MADDE 28 – “GEÇİCİ MADDE 15 – İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

19 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Mazeret izinlerine Babalık İzni de eklendi. MADDE 35 – Mazeret izni İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

20 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Süreğen Hastalıklar Süreğen hastalıklar doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan, bireyin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren ve hastalığı nedeniyle eğitim, mesleki ve sosyal uyumun olumsuz etkilendiği durumlardır.

21 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Süreğen Hastalıklar Metabolik Hastalıklar Kas İskelet Hastalıkları Nörolojik Hastalıklar Onkolojik Hastalıklar Kan Hastalıkları Solunum Hastalıkları Kalp Hastalıkları Dil ve Konuşma Özürlü Birey ve Ailelerine Yönelik Eğitim Seti Zihinsel Engelli Çocuklar için Aile Eğitim Seti Ruhsal ve Duygusal Özürlüler Çocuklar için Aile Eğitim Seti Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik) Bozukluğu (DEHB) Otizm Madde Bağımlılığı Kaygı Bozukluğu Duygu Durum Bozuklukları Şizofreni

22 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 SGDP Prim oranı % 10 a düşürüldü. MADDE 45 – 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%15’ i” ibaresi “%10 ’u” şeklinde değiştirilmiştir.

23 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Bağkur primi sigortalı çalışanların priminden az olabilecek. MADDE 46 – (1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

24 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 12 aydan fazla Bağkur borçları siliniyor. MADDE 56 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

25 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 12 aydan fazla Bağkur borçları siliniyor. MADDE 56 – Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla (1 Mayıs 2015) yeniden başlatılır.

26 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Talep halinde yeniden borçlanma yapılabiliyor. MADDE 56 – Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci md 2. fıkrasına göre belirlenecek pek tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

27 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 04/04/2015 Bağkur ödenmeyen süreler için GSS primi istenmeyecek. MADDE 56 – Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.


"7 Nisan 2015 Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/03/2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 Kanun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları