Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2016 ay’ından itibaren Asgari Geçim indiriminde; Üçüncü çocuk için AGİ. oranı %5’ den %10’ a, Sonraki çocuklar için %5 oranı uygulanması amaçlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2016 ay’ından itibaren Asgari Geçim indiriminde; Üçüncü çocuk için AGİ. oranı %5’ den %10’ a, Sonraki çocuklar için %5 oranı uygulanması amaçlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Mayıs 2016 ay’ından itibaren Asgari Geçim indiriminde; Üçüncü çocuk için AGİ. oranı %5’ den %10’ a, Sonraki çocuklar için %5 oranı uygulanması amaçlanmıştır. Üç veya daha fazla sayıda çocuğu olan bir çalışanın ücretinde 9.01 TL. artış sağlamış olacak.

3 MEDENİ DURUMU AYLIK AGİ. TUTARI MEDENİ DURUMU AYLIK AGİ.TUTARI BEKAR 90,11 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 90,11 EVLİ EŞİ ÇALIŞMIYOR 108,14 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 1 ÇO. 103,63 EVLİ EŞİ ÇALIŞMIYOR 1 ÇO. 121,65 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 2 ÇO. 117,15 EVLİ EŞİ ÇALIŞMIYOR 2 ÇO. 135,17 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 3 ÇO. 135,17 EVLİ EŞİ ÇALIŞMIYOR 3 ÇO. 153,19 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 4 ÇO. 144,18 EVLİ EŞİ ÇALIŞIYOR 5 ÇO. 153,19

4

5 İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması, Türkiye genelinde çok tehlikeli işyerlerindeki çalıştırılan işçi sayısının 10’ dan fazla olaması, 3 yıl içinde, Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi, gerekmektedir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin %2 olan işsizlik sigortası işveren payı takip eden yıldan itibaren üç yıl süreyle % 1 olarak uygulanacaktır. Asgari destek tutarı : 1.201.50 x %1 = 12.02 TL/Kişi, Azami destek tutarı : 7.809.90 x %1 = 78.09 TL/Kişi,

6 Bu teşvikden en erken Ocak 2016 ayından itibaren yararlanılabilecektir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenlerin toplam çalışan sayısı esas alınacak. Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada belirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar.

7 Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

8 5510 sayılı kanunun 34. maddesinde belirtilen oranlara göre, Mayıs 2015 tarihinden itibaren 6 ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında İşsizlik Sigortası Fonundan aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. İşçinin varsa SGK’ya olan tüm borçları siliniyor. Gerekli şartlar sağlanmasa dahi eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor. Aylık bağlanması için gerekli olan 900 günlük prim yatırmış olma şartı aranmıyor, 1 gün çalışmış olsa dahi ölüm aylığı bağlanıyor.

9 Ölen işçinin eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine kamuda personel olma imkanı veriyor. Ermenek’te hayatını kaybeden işçi yakınları için çıkartılan yeni torba yasada eş ve çocuklara ölüm aylığı bağlanması ile ölen işçinin eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine kamuda personel olma imkanı verilmesi hususlarında bir tarih aralığı belirlendi. Yani 13 Mayıs 2014 ile 28 Ekim 2014 arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen kazalarda da bu imkanlar sağlanacak. Ayrıca çıkartılan kanuna göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve hak sahiplerine aylık bağlanacak.

10 6111 sayılı kanunla (4447 Geçici 10. madde) sigorta primi desteğinden 2015/Nisan ve öncesinde ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlanma halinde, işverenlerden sadece yersiz yararlanılan prim aslı tahsil edilecek olup ayrıca 5510/89. maddeye göre gecikme cezası/gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. Bu düzenleme, 2015/Mayıs ve sonraki aylarda yersiz yararlanılacak olan 6111 sayılı kanunla tanınan sigorta primi teşvikini kapsamamaktadır. Ancak geçmişte işverenden tahsil olan tutarın gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmeyecektir.

11 İş-Kur tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan İEP proğramlarını tamamlamış olması(BKK. 31.12.2018 tarihine karar uzatılabilecek.) 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, İş Başı Eğitim Programın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,

12  İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,  5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,  Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi,  Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

13 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (işveren hissesinin 5 puanlık kısmına) uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan Sigorta Primi işveren hissesi İşsizlik Fonu tarafından karşılanacak. (Teşvik tutarı=SPEK Alt Sınırı x (SP. İşveren Hissesi (%20,5-5 puan)= 186.23 TL. İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süreyle, 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

14 Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş, Kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

15 Kamu idaresine ait işyerleri, 5335 sayılı (Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili ve Terkinine İlişkin) Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım/yapım işlerine ilişkin işyerleri, Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz, Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz,

16 İşçinin; Evlenmesi, Evlat edinmesi, Ana veya Babasının, Eşinin, kardeşinin, Çocuğunun ölümü, hallerinde üç gün, Eşinin doğum yapması hâlinde beş gün ücretli izin verilecek.

17 En az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilecek. Bu süreler hafta tatili ve yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış sürelerden sayılacak. Bu surette 4857 sayılı İş Kanununun 55. maddesi ile yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller arasında sayılan mazaret izinlerinin ücretli olarak verilmesi gerektiği düzenlenmiş ve evlenme, ölüm, doğum izinleri mazaret izinlerine eklenmiştir.

18 Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. İş Kanununda gece çalışmalarının 7,5 saati aşamayacağı düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde 7,5 saati aşan gece çalışması işçinin yazılı onayının alınması şartıyla gece fazla çalışma yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

19

20 Bedensel Gelişimlerine, Zihinsel Gelişimlerine, Sosyal ve Ahlaki Gelişimlerine, Eğitimine devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak, Sanat, Kültür ve Reklam faaliyetlerinde, Her bir faaliyet için ayrı, ayrı izin almak şartıyla, yazılı sözleşme yapmak suretiyle çalıştırılabilecekler.

21 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir.

22 Mevcut uygulamada, 4/b (Bağ - Kur) kapsamındaki kişiler primlerini alt ile üst sınır arasında kendi seçtikleri matrah üzerinden SGK’ ya ödemekte ve işverenin gerçek kişi olması durumunda da bu kişiler yanlarında çalıştırdıkları kişilerden daha az bir beyanda bulunamamaktaydı. 6645 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme uyarınca, 4/b (Bağ - Kur) sigortalısı olan işverenlerin seçtikleri SPE kazanç tutarı, yanlarındaki çalıştırdıkları 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalının SPEK tutarı ile kıyaslanmayacak dolayısıyla 4/a (SSK) kapsamındakilerden daha az veya çok olabilecektir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01.10.2008 olarak belirlendiğinden, kıyaslama nedeniyle geçmiş dönem için prim borcu çıkarılan gerçek kişi (Bağ - Kur)luların bu suretle borçları silinmiş olacaktır.

23 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmakta iken yapılan düzenleme ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı %13,5’den %5,5’e düşürülmüştür. (Bu oranın %1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 4,5’i genel sağlık sigortası primidir.)

24 5510 sayılı kanundaki mevcut düzenlemeye göre emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarından %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesilmektedir. 6645 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile %15 olan SGDP prim oranı %10’ a indirilmiştir. Bu düzenleme Temmuz 2015 ayından itibaren uygulanacaktır.

25 Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai şart için üst sınır getirildi. Buna göre uygulanacak cezai şart her fatura dönemi için brüt asgari ücretin beş katı tutarını geçemeyecek.

26 5510 sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamına tabi çalışanlardan, SGK’ na kayıt ve tescili yapıldığı halde, 2005/Nisan ayının sonu itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri halinde sigortalılığı durdurulacaktır. Durdurulan süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ait prim borçları için icra takibi yapılmayacaktır.

27 Sonraki bir tarihte, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, SGK.’ ca tebliğ edilecek prim borcu 3 ay içinde ödenmek kaydıyla hizmetten saydıra bilinecek. Sigortalılıkları durdurulanlar, 4/b maddesi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2015 tarihi itibariyla yeniden başlatılacaktır. Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 01.01.2012/23.04.2015 tarihleri arasında durdurulan süreler için Genel Sağlık Sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Bu konuda SGK. 30.04.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgede üç aylık ödeme süresini beklenmeksizin talebe istinaden sigortalılığın durdurulması, Genelgeninn (EK-1) bulunan Formu doldurularak bağlı bulunduğu SGK. verilmesi halinde borç silinecektir.

28 İşverenlerin, üçüncü şahısların, 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük ve ölüm halleri ile sigortalıya, Genel Sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller bedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bukundukları her türlü borçları, tahakkuk etmiş kanuni faizleri silinip, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden yapılandırılabilecektir.  Son Başvuru Süresi : 31.07.2015  İlk taksit/Peşin Ödeme Süresi : 31.08.2015  Azami Taksit Sayısı : 18 eşit taksit (2’şer aylık dönemde)  Yapılandırmanın Bozulması :Bir takvim yılında 2’ den fazla, ödememe/eksik ödeme halinde yapılandırma bozulacak.

29 Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde” SGK tarafından karşılanacak. Eklenen yeni fıkra ile artık, SGK. bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirleyecek, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit edebilecek. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dâhil edilmeyecek.

30 1416 sayılı kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4. madde kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlamasından sonraki döneme ait olan kısmın tamamını veya bir bölümünü 2012 yılında çıkarılan kanunla üç ay içinde başvuru yapmak kaydıyla borçlanabiliyorlardı. 6645 sayılı kanunla yapılan değişiklik süre sınırını kaldırdığından bu kapsamdakiler diledikleri tarihte başvuru yaparak borçlanma hakkından faydalanabilecekler.

31 Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan Sağlık Kurulu Raporunda en za %40 oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile diğer ağır engelli raporlu eşi ve bakmakla yükümlü olduüğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır. İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

32 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar için uygulanan prim oranı yüzde 13,5 'tan yüzde 5,5'a düşürülüyor. Bu %12,5' u GSS primiyken bu oran %4,5'a düşürülüyor.

33

34 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Mayıs 2016 ay’ından itibaren Asgari Geçim indiriminde; Üçüncü çocuk için AGİ. oranı %5’ den %10’ a, Sonraki çocuklar için %5 oranı uygulanması amaçlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları