Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
BEP BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

2 Özel Eğitim Gerektiren Birey:
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan çocuklar “özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır.

3 Özel Eğitim Nedir? Özel eğitimin tanımlanabilmesi için ‘Kime? Neyi? Nerede? Ve Nasıl? Sorularının karşılıklarını bulmak gerekir. Kime?: Sorusuna cevap verebilmek için bir bireyin özel eğitim hizmetlerine duyduğu gereksinimi belirlemek gerekir. Buna göre özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyan birey; 1.      Engelli olarak tanılanmış olmalıdır. 2.      Yetersizlik bireyin eğitsel potansiyeli üzerinde olumsuz etkiye yol açmalıdır. 3.      Bu gereksinimlerini karşılamak için özel olarak düzenlenmiş programlara, hizmetlere ihtiyaç duymalıdır.

4 Özel Eğitim Neyi?: Sorusunun karşılığı bireyin gereksinimlerinin neler olduğudur.Bireyin hangi alanlarda, nelere gereksinim duyduğu, yapılacak ön çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu belirlenir. Yapılan belirleme sonucunda engelli bireyin bağımsız yaşamasını sağlama veya kolaylaştırmanın yanı sıra yetersizliğini engelleyici ve azaltıcı becerilere yönelik gereksinimlerine öncelik verilmelidir.

5 Özel Eğitim Nedir? Nerede? :Sorusunun karşılığı ise, bireyin belirlenen gereksinimlerinin ne tür eğitim ortamlarında karşılanacağıdır. Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin çoğu eğitimlerinin büyük bir bölümünü normal sınıflarda sürdürmekle birlikte,eğitimlerini Özel Sınıf, Gündüzlü yada Yatılı okullarda sürdürenler de vardır. Özel Eğitim Gerektiren Bireyler için özel eğitim,gereksinimlerini en üst seviyede karşılayabilecekleri,gerekli destek eğitim hizmetlerinin sağlanabildiği,sosyal yaşamla iç içe olabileceği eğitim ortamlarında sağlanan eğitim olmalıdır.

6 Özel Eğitimin Tanımı: Özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bireysel olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde değerlendirilen öğretim hizmetlerinin bütünüdür.

7 Tanılama 1.Eğitsel tanılama 2.Tıbbi tanılama

8 Özürün Değerlendirilmesi:
Yetersizliğin Değerlendirilmesi:Bireyin zedelenmesine bağlı olarak, sahip olduğu zeka bölümü, görme, işitme veya devinsel özelliklerinin türü ve derecesi, kişilik ve uyum davranışlarında akranlarından farklılığının belirlemesi amacıyla yapılan değerlendirmeye yetersizliğin değerlendirmesi denilir. Yetersizliğin değerlendirilmesinde, bağıl (norm bağımlı) değerlendirme kullanılır. Yetersizliği tanılama aşamasında kullanılan standartlaştırılmış testler, bireylerin diğer bireylerden farklılıklarının hangi alanlarda olduğunun ve eğitsel değerlendirmeye gereksinim olduğunun belirlenmesini sağlayabilir. Fakat, bu tür değerlendirmeler sonucunda, yetersizliği olan bireyin neler yapabildiği hakkında bir veri elde edilemez. Özürün Değerlendirilmesi: Yetersizlikten etkilendiği belirlenen bireylerin, gelişim ya da disiplin alanlarında yapabildiklerinin belirlenmesi, gereksinimlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, yapılan değerlendirmeye özürün değerlendirilmesi denilir. Özürün değerlendirilmesinde, eğitsel değerlendirmeden yararlanılır.

9 1.TIBBİ TANILAMA Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas alındığı tanılama modelidir. Bu tanılama modelinde, yetersizliğin varolup-olmadığı belirlenmekte, varolan zedelenmenin yeri, derecesi, zedelenmeye yol açan etmenler, süreğen olup olmadığı ya da ilerleyip ilerlemediği gibi özellikler tespit edilmektedir.

10 Tıbbi tanılamada bireyde meydana gelen zedelenmenin nasıl bir gelişim göstereceği, nasıl giderilebileceği üzerinde yoğunlaşılmakta ve genellikle bu verilere dayalı olarak yetersizliğin etkilenme derecesini en aza indiren tıbbi önlemler üzerinde durulmaktadır. Psikolojik testlerle de bireyin dil, bilişsel, duygusal, sosyal ve motor becerileri standart koşullar altında değerlendirilmektedir.

11 2.Eğitsel Tanılama Eğitsel tanılama , öğrencilerle eğitim ve öğretime nereden başlanacağına yönelik bireylerin disiplin alanlarındaki varolan performanslarının belirlenmesine hizmet etmektedir. Eğitsel tanılama modelinde çocuğun davranışları, performans düzeyine ilişkin elde edilen verilere göre değerlendirilmekte ve bu veriler Özel eğitim gerektiren birey için nasıl ve nerede eğitim ortamı oluşturulacağına, hangi araçların kullanılabileceğine ve ne tür bir eğitim programına alınması gerektiğine hizmet edebilmektedir.( Varol, 1992)

12 573 sayılı K.H.K’nin 5 nci maddesinde tanılama, değerlendirme, yerleştirme; “Her aşamadaki tanılamada bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.” şeklinde ifade edilmiştir (23937 S.R.G) 1.Erkenlik ilkesi; tanılama mümkün olduğunca erken yaşta yapılmalıdır. 2.Bütünlük ilkesi; tanılama çok yönlü, bireyin tüm gelişim öyküsü değerlendirilerek yapılmalıdır. 3.Çeşitlilik ilkesi, tanılama sürecinde uygulanan tekniklerde, yöntemlerde, disiplinlerde çeşitlilik esastır. 4.Süreklilik ilkesi:Tanılama süreci, farklı disiplin uzmanlarca sürekli değerlendirilir. 5.Yeterlilik ilkesi:Tanılamada, bireyin yeterli-yetersiz olduğu yönler birlikte değerlendirilir. 7.İşbirliği ilkesi:Tanılama sürecinde aile, okul ve uzmanlar işbirliği içinde çalışır. 8.İsteklilik ilkesi:Tanılama sürecinin her aşamasında ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü alınarak yapılmalıdır. 9.Gizlilik ilkesi:Tanılama sürecinde bireyin ve ailenin görüşü alınmadan hiç bir açıklama yapılmaz.

13 Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi
Madde 17 - Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi; özel eğitim hizmetleri kurulundan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün iş birliği ile 19 uncu maddede belirtilen personelin görevlendirilmesi yoluyla oluşturulur.

14 Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi başkanı ve görevleri
a)Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, b)İl genelindeki özel eğitim öğretmenlerinden 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, c)İl genelindeki gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenlerden 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, d)İl genelindeki psikologlardan 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, e)İl genelindeki eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenlerden 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, f)İl genelindeki rehber öğretmen-psikolojik danışmanlardan 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, g) İl genelindeki sosyal çalışmacılardan 17 nci maddeye göre seçilecek bir üye, h)Aile veya gönderen kaynak temsilcisi, ı)Gereksinim duyulduğunda özel eğitim kurumunun veya kaynaştırma uygulaması yapılan okulun müdürü, sınıf öğretmeni veya rehber öğretmeni-psikolojik danışmanı ile il genelindeki 17 inci maddeye göre seçilecek odyolog, fizyoterapist, hekim, özel eğitim gerektiren bireylerin çalıştığı kurumlardaki iş yeri temsilcisi çağrılabilir.

15 Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi başkanı ve görevleri
Madde 18 - Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi başkanı, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi başkanının görevleri şunlardır: a)Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini oluşturur. Gereksinim duyulan destek eğitim personelinin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, görevlendirilmesinin sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne teklifte bulunur. b)Özel eğitim gerektiren bireylerin; tüm gelişim alanlarındaki yeterlilik ve gereksinimlerinin eğitsel amaçla değerlendirilmesi doğrultusunda eğitim amaçları ve hizmetlerinin bir bütünlük içinde, disiplinler arası bir yaklaşımla plânlanması ve yürütülmesinde eşgüdümü sağlar

16 Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibin görevleri
a)Özel eğitim gerektiren bireyin eğitsel tanılamasından önce; psiko-sosyal ve tıbbî değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak için aileyi yönlendirir ve ilgili kurumlarla iş birliği yapar. b)Birden fazla yöntem ve teknik kullanarak, başvurusu yapılan özel eğitim gerektirdiği düşünülen bireyleri eğitsel tanılama sürecine alır. c)Bireyin gereksinimlerini belirler ve öncelik sırasına koyar. d)Doğrudan okula kayıt veya özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı sonucunu izler, ilgili okul ile iş birliği yapar, bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda tanılama sürecini yineler. e)Hazırladığı yöneltme raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı kuruma, özel eğitim gerektiren bireye, destek eğitim plânının uygulanmasında görev alanlara ve aileye danışmanlık yapar. f)Ailelerin gereksinimleri doğrultusunda aile eğitimi programları düzenler. Üniversite veya diğer kurumlarda düzenlenen aile eğitimi programları hakkında aileyi bilgilendirir.

17 Tanılama 1.Okula Gitmeyen Bireyin Tanılanması ve Belirlenmesi
2. Okula iden Bireyin Tanılanması ve Belirlenmesi: A-Gönderme Öncesi Süreç: a-Öğrencinin güçlü zayıf yönlerinin belirlenmesi c-Öğrencinin ailesi hakkında bilgi d-Öğrencinin sağlık problemleri B-Gönderme Süreci: a-Müdahale Programın Değerlendirilmesi b-Raporun RAM tarafından Değerlendirilmesi 3.Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreci:Aile ve Öğretmen Görüşmesi, Öğrencinin Gelişim ve disiplin Alanlarında Ayrıntılı değerlendirilmesi ve En uygun eğitim Ortama yerleştirilmesi

18 Ülkemizde 573 Sayılı K.H.K’ye Dayalı Tanılama Süreci ÜlkemizdeTanılama Süreci
Farkına Varma Hekime Başvurma Tıbbi Rehabilitasyon R.A.M. Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi (ETİDE) En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamına Yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) Eğitsel Tanılama Yapma Destek Eğitim Planı Hazırlama Yöneltme Raporu Hazırlama Destek Eğitim Planı uygulamasındaki görevlilere danışmanlık yapma, Yerleştirme kararı sonuçlarını izleme, Yerleştirme yapılan kuruma, bireye, destek eğitim planının uygulanmasında görev alan personele ve aileye danışmanlık yapma, Aile Eğitimi Programları hazırlama, Personel gereksinimini belirleme ETİD ekibinden gelen yöneltme raporunu değerlendirerek gerekli ÖE önlemlerini alma, Ö.E. uygulamaları yapılan okulların gereksinimlerini belirleme ve karşılama En az sınırlandırılmış eğitim ortamına yerleştirme kararını alma, Hizmet içi eğitim prog. açılmasını sağlama, Kaynak dağıtımı …… Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi (BEPGB)

19 EĞİTİM ORTAMLARI A)BİRLİKTE EĞTİM ORTAMLARI B)AYRI EĞİTİM MODELLERİ

20 A) BİRLİKTE EĞİTİM ORTAMLARI
1. Normal Sınıf Düzenlemesi Engelli öğrencinin,ek eğitim hizmetleri,araçlar ve özel eğitim hizmetleri sağlanmadan eğitimin normal sınıfta gerçekleştiği düzenlemedir.

21 2. Normal Sınıf Düzenlemesi (Kaynaştırma)
Sınıf öğretmenine gerektiğinde danışmanlık yapılarak,özel Araç-gereçleri sağlayarak, Z.engelli öğrenciye dolaylı olarak yardımcı hizmetlerin ve özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı eğitim ortamıdır.

22 3. Normal Sınıf Düzenlemesi (Kaynak Oda)
Ek öğretim,terapi ve sağaltım hizmetlerinin sağlanmasında kaynak oda düzenlemesine imkan veren eğitim ortamıdır.Öğrenci öğretim sırasında yetersizliklerinden dolayı karşılaşmış olduğu sorunların giderilmesi için okulda bulunan uzmanın odasına giderek ek çalışmalar yapıldığı bir ortamdır

23 4. Normal Sınıf Düzenlemesi (Gezici Öğretmenlik)
Gezici öğretmen yada uzmanlarla,engelli öğrencinin bulunduğu sınıfta ek öğretim ve yardımcı hizmetlerin sağlandığı eğitim ortamıdır.Öğretmen sınıflara girerek öğrencinin ihtiyaç duyduğu ek eğitimi,araç-gereçleri ve materyalleri sağlar.Ayrıca o çocukla izlenecek öğretim süreci konusunda öğretmene örnek olur.

24 B-AYRI EĞİTİM MODELLERİ
1. Özel Sınıf Düzenlemesi :  Engelli öğrenci,akademik öğreniminin büyük bölümünü ve yardımcı hizmetleri özel sınıfta izlerken bazı dersleri normal sınıfta izlediği eğitim düzenlemesidir.Öğrenci özel sınıfta kayıtlıdır.Öğretmeni özel yetişmiş öğretmendir ve özel öğretim süreçleri ve programa yer verilir.

25 2. Özel Sınıf Düzenlemesi (Özel Eğitim Sınıfı) :
Engelli öğrenci,akademik öğreniminin tamamını ve yardımcı hizmetleri normal okul içindeki özel sınıfta izlediği eğitim ortamıdır.

26 3. Gündüzlü Özel Okul :  Okula gidebilmesi için gerekli ulaşım ve fiziki önlemlerin alındığı ve tüm özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı eğitim ortamıdır.Bu eğitim ortamları,yetersizlikten etkilenme dereceleri yüksek olan öğrenciler içindir.

27 4. Yatılı özel okul : Engelli öğrenciler için mimari düzenlemeler,araç-gereçler ve tüm özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı ve bakımları için gerekli önlemlerin alındığı eğitim ortamıdır.

28 BEP NEDİR? Bir özel eğitim programıdır.
Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

29 ... Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir. Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.

30 ... Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır. Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır. Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

31 KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VARDIR?
Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

32 BEP’İN YARARLARI Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur. Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir. Çocuğun kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur. Çocuğun öğrenmesi izlenir. Çocuğun ilerlemeleri kayda alınır. Çocuğun ailesi ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur.

33 ... Çocuğun bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderilebileceğine yol gösterir. Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar. Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar. Programın, materyalin ve başlangıç noktalarının etkililiğinin değerlendirmesine yardımcı olur.

34 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ  BEP’i , BEP Geliştirme Birimi hazırlar.

35 ... Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.

36 BEP Geliştirme birimi;
Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik danışman, eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

37 ... Başkan, Aile, Özel eğitim gerektiren bireyin kendisi,
Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, Rehber öğretmen-psikolojik danışman BEP geliştirme biriminin çekirdek üyeleridir.

38 ... Ayrıca, gerek duyulduğunda tıbbi personel, fizyoterapist, konuşma terapisti, odyolog vb. farklı disiplinlerden uzmanlar da BEP toplantılarına davet edilebilirler.

39 Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

40 Başkan: Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar.

41 ... Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.

42 Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen:
Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

43 Öğretmen: Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

44 Aile: Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

45 Özel Eğitim Gerektiren Birey:
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. Çalışmalara etkin biçimde katılır. Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

46 Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman:
Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. Bireyin gelişimini izler.

47 Eğitsel Tanılama, İzleme Ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi:
Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler.

48 Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen:
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar.

49 BEP Nasıl Hazırlanır? Bireyin o anki performansı
Kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçlar Belirlenen amaçlara ulaşmak için hazırlanan uygun öğretim planları Bireye sağlanacak özel eğitim hizmetleri Her amacı kapsayacak özel ve eğitsel destek hizmetler Normal eğitim programlarının hangi alanlarında bireye yönelik uyarlama yapılacağı

50 ... Değerlendirme süreci Bu tür hizmetlerin uygulanması için öngörülen süre Programın devam edeceği zaman çizelgesi Birey için hangi koşullarda ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiği yazılarak BEP hazırlanır.

51 BEP TOPLANTISI HAZIRLANIRKEN NELER YAPILMALIDIR?

52 TOPLANTIDAN ÖNCESİ İÇİN BİRİM BAŞKANINA ÖNERİLER
Tüm üyeleri toplantı yer ve zamanı hakkında bilgilendirin. Bu bilgilendirmeyi yazılı olarak yapın, bilgilendirme notunun bir örneğini çocuğun BEP dosyasında bulundurun. Toplantıdan önce tüm izin ve onayları alın, ya da alınıp alınmadığını kontrol edin. Tüm birim üyelerine toplantı gündemini destekleyecek yazılı dokümanlarını yanlarında getirmek zorunda olduklarını bildirin.

53 ... Tüm birim üyelerine toplantıda çocuğun güçlü yanlarının, gereksinimlerinin ve hedeflerinin tartışılacağını anımsatın. Toplantıda gerekli olacak belge ve yazışmalar hazırlayın ya da hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edin. Toplantı öncesinde varolan raporlar ile ilgili hedefler gözden geçirin. Yöneltme raporundan çıkarılan güçlü yanlar ve gereksinimlerle ilgili açık ve anlaşılır bir liste hazırlayın.

54 TOPLANTI GÜNDEMİNİ NELER OLUŞTURUR?
Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa; - Değişimin sonuçları, - Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği - Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin, katılımı ve gelişimi nasıl etkilediği

55 ... Bireyin performansının değerlendirilmesi
- Genel müfredata göre nerede olduğu, - Çocuğun güçlü yanları, - Gereksinim öncelikleri, - Eğitimsel gereksinimleri, - Öğrenme özellikleri, Yıllık amaçların ve her bir yıllık amaç için kısa dönemli hedeflerin geliştirilmesi Destek hizmetlerin belirlenmesi

56 ... BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi

57 Unutulmamalıdır ki; BEP geliştirme birimi toplantısı,
Çocuk odaklıdır. Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır. Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir. Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır. Personel odaklı değildir. Karşıtlıklar veya tartışma ortamı değildir. Araştırma yapmak amacıyla bir araya geliş değildir. Çocuk, personel ve aile açısından göz korkutucu bir ortam değildir. Problemin herkes adına uzmanlar tarafından çözüldüğü bir ortam değildir. Olumsuzluğa odaklanan bir yaklaşım değildir.

58 BEP HAZIRLANIRKEN... BEP geliştirme birimi üyeleri BEP’in amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için;  Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanmalıdır.  Sürekli iletişim içinde olmalı, işbirliği içinde çalışmaya önem vermelidir. Ders planları, bireyin BEP’ inde yer alan amaç ve hedefleri yansıtmalıdır. Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır.

59 İzleme ve değerlendirme çalışmaları planlı olarak yapılmalıdır.
Destek hizmetler yöneltme raporunda belirtildiği şekilde verilmelidir. Bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır. Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleriyle gerekli görüldüğünde işbirliği içinde çalışılmalıdır.

60 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ BEP HAZIRLAMA SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?
BEP çalışmasının sonucunda öğrencinin neyi bilmesini veya neyi yapabiliyor olmasını istiyoruz? Gereksinim ve gereksinim önceliklerini nasıl sıraladık? Öğrencinin yetersizliği öğrenmesini nasıl etkiliyor? Bu beceri ya da bilgi ile ilgili olarak nereden başlayacağız? Hedefe ulaşıldığında öğrencide ne göreceğiz? Öğrenmeyi neyle ve nasıl ölçeceğiz?

61 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ BEP TOPLANTISINDAN SONRA NELERE DİKKAT ETMELİ?
Bu BEP’le ilgili görev limitlerimizi belirledik mi? Anne ve babanın yorum ve önerilerini aldık mı? Bu BEP’in tamamlanması için tarih belirledik mi? Bu BEP süreci tamamlanmışsa, sürecin sonlandırıldığını belirttik mi? Tüm bunları açık ve anlaşılır bir dille yazdık mı?

62 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ KARAR ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Tüm üyelerin kararlara katılmasına özen gösterin. “Bu karara katılmayan var mı?” sorusunu sorun. Katılmayan varsa, kararda ısrarcı olmak yerine, bir kez daha değerlendirin. Tüm bunlara karşın kararlara katılmayan üyenin katılmadığı kararla ilgili olarak fikrini yazılı olarak beyan etmesini sağlayın.

63 HER ÜYENİN TOPLANTI SONRASI İÇİN KONTROL LİSTESİ
Toplantı hedefleri ile toplantıda ulaşılan sonuçlar uyumlu mu? Bana uygun olmayanları dile getirdim mi? Bu BEP’in hedeflerini gerçekleştirmek için, gerek duyduğum materyali, geliştirmem gereken etkinlikleri ve başvurabileceğim kişileri belirledim mi? Diğer birim üyeleri ile iletişim kurabiliyor muyum?

64 Etkili bir bep için öneriler
BEP’İN ETKİLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN; Bireyi ve aileyi sürece katın! Bireyi mümkün olduğunca kendi amaçları, hedefleri konusunda karar verme sürecine katın. Ailenin sürece katılması ise sürecin evde devamlılığına katkıda bulunur. 2. Kullanımı kolay bir format geliştirin! Geliştirdiğiniz formatın gereken tüm öğeleri yeterince içermesine özen gösterin. Bu tamamlanması kolay bir format olmalıdır. BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin! Uygulamada görev alacak olanlar, geliştirilen bu çalışmanın kendi ortamlarında işe yarayıp yaramayacağını değerlendirmek şansına ve hakkına sahip olmalıdırlar. 4. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın! Burada kullanılacak dil olumsuz ve belirsiz ifadeler içermemeli, bireyin gereksinimlerini ve eylem planını betimlemeye yönelik olmalıdır. 5. BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın! Bireyle ilgili her detayın bulunması gerekli değildir ancak, destek hizmetlerin ve uyarlanmış program hedeflerinin betimlenmesi gerekir. 6. Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun! Tamamlanması yıllar alacak bir BEP yazmak yerine, en çok bir yılı yansıtacak amaçlar esas alınmalıdır. Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın! İçindeki cepte formların, bilgilerin ve tutanakların korunabildiği bir dosya olmalıdır. Etkili bir bep için öneriler

65 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ
GÖREVİ / KONUMU ADI SOYADI Birim Başkanı Özel Eğitim Gerektiren Birey Aile Öğretmen Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen Arka kapak YÖNERGE Bu dosyanın kapağındaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun. Dosyasındaki bilgileri güncelleyin. BEP toplantısı tutanaklarını tarih sırasına göre dosyalayın. Dosyayı, öğrencinin kayıtlı olduğu okulda koruyun. Öğrencinin yer değiştirmelerinde dosyayı da öğrenci ile gönderin Kurumda dosyanın bir özetini bulundurun. Diğer kurumlardan istenilen bilgileri özet olarak gönderin, dosyanın bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterin.

66 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI
ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı Yaşı FOTOĞRAF Cinsiyeti Numarası Ev Adresi Ev Telefonu Ön kapak Adı Soyadı Adresi İş Telefonu Cep Telefonu Anne Baba Diğer Kişi Birim Başkanı BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER Tarih Nereden Geldiği Açıklama Gönderme Raporu Yöneltme Raporu Yerleştirme Raporu İzleme / Yeniden Değerlendirme

67 Öğrencinin; Tarih: Adı: Soyadı: Bir sonraki BEP toplantı tarihi: Yaşı: Cinsiyeti: Bu BEP’ İn tamamlanacağı tarih: Sınıfı/numarası: Bu BEP’in geliştirildiği BEP toplantısına katılanlar   Adı/soyadı imza ____________________________________ Öğrenci Anne-Baba  ____________________________________ Sınıf öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Rehber öğretmen/psikolojik danışman BEP Geliştirme Birimi Başkanı Diğer katılımcılar _____________________________________ Konumu/Görevi  

68 1. Öğrenci görme engelli mi? hayır evet
Eğer evet ise, braille ile okuma, yazma, kendini ifade etme ihtiyaçlarını giderecek aşamaya gelinceye kadar braille desteği verilmesi, sınıfta braille ile yazılmış destek materyallerin bulunması ve çocukla ilgilenen ekip üyelerinin bu materyalleri kullanma yeterliliğine sahip olması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 2. Öğrenci işitme engelli mi? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dil ve iletişim ihtiyaçları doğrultusunda, diğer bireylerle doğrudan iletişim kurması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. Öğrenci işitme cihazı kullanıyor mu? hayır evet Eğer evet ise, cihazın sürekli kullanımı BEP geliştirme birimi tarafından dikkate almalıdır. 3. Öğrencinin öğrenmeyi etkileyecek problem davranışı var mı? hayır evet Eğer evet ise, olumlu davranışlar geliştirmesine yönelik yapılacak planlama BEP’ in bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. 4. Öğrencinin Türkçe yeterliliğine ilişkin bir sınırlılığı var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dile yönelik gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate almalıdır. 5. Öğrencinin iletişimle ilgili gereksinimleri var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin iletişim gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 6. Öğrencinin yardımcı teknoloji, cihaz ve/ya hizmet gereksinimi var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin bu gereksinimlerini BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır.

69 Eğitimsel performans Çocuğun eğitimsel performansını betimlenirken; Çocuğun yetersizliğinin ya da üstün yeteneklerinin, müfredat programına katılımını ve bu doğrultuda gelişimini nasıl etkilediğini (eğer çocuk okul öncesi dönemde ise uygun etkinliklere katılımını) betimleyin. Bunu yaparken sağlık, görme, işitme, sosyal-duygusal durum, genel zeka, akademik performans, iletişim durumu ve motor yeteneklerini dikkate alın.

70 Uyarlamalar/yardımlar/destekler/ilgili hizmetler
Kim (Kişi veya Kurum) Miktar/ sıklık Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Çocuğun sınıfında veya diğer eğitimle ilgili ortamlarda sağlanacak destek hizmet ve düzenlemeleri betimleyin. ______________________________ _______ Çocuğun özel eğitim gereksinimini karşılamak üzere sağlanacak özel eğitim hizmetini betimleyin. Özel eğitim gereksinimi olan çocuk için sağlanacak ilgili hizmetleri (fizyoterapi, ulaşım,...) betimleyin. Çocuğun sınıfında ve eğitimle ilgili diğer düzenlemelerde oluşturulacak program uyarlamalarını/uygulamalarını betimleyin. Okul personeline yönelik -eğitim ihtiyacı da dahil- destekleri betimleyin ______________________________-

71 UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KISA DÖNEMLİ HEDEFLER
DİSİPLİN/GELİŞİM ALANI Ölçülebilir yıllık amaç ve kısa dönemli hedefler Yıllık amaç: Amaç doğrultusunda ile ölçülecektir. (birden fazla işaretlenebilir) Müfredatı temel alan testler gözlem kayıtları kontrol listeleri iş örnekleri okuma kayıtları diğer Kısa dönemli hedefler:


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları