Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞ SAVAŞI -Hazırlık Dönemi- Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞ SAVAŞI -Hazırlık Dönemi- Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞ SAVAŞI -Hazırlık Dönemi- Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni

2 1-) Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı IX. Ordu Müfettişi olarak Karadeniz’deki karışıklıkları gidermek için gönderildi. D İ KKAT: M. Kemal Karadeniz’e Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için gönderilmemiştir.

3 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilir

4 2-) Havza Genelgesi Buna Göre: İ şgaller ile ilgili protesto ve mitingler yapılacak Bu mitinglerde azınlıklara kötü davranılmayacak Anadolu’nun her yerinde milli cemiyetler kurulacak

5 Önemi; Havza Genelgesi ile halkın milli bilinci uyandırılmak istenmiştir. İ stanbul Hükümeti bu genelgeden sonra M. Kemal’e bir uyarı telgrafı göndermiştir.

6 3-) Amasya Genelgesi Alınan Kararlar: Milletin ba ğ ımsızlı ğ ı tehlikededir. İ stanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin ba ğ ımsızlı ğ ını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır Her Türlü etkiden uzak bir kurul oluşturulmalıdır(Temsil heyeti) Sivas’ta bir kongre toplanacak.

7 Önemi ve Sonuçları; Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir. İ htilal bildirgesi niteli ğ indedir. Bu genelgeden sonra M. Kemal’e İ stanbul’a dönmesi emredilmiştir. M. Kemal İ stanbul’a dönmemiş, askerlikten istifa etmiştir. Bu genelge birçok komutan tarafından imzalanmıştır. Böylece daha etkili olması sa ğ lanmıştır

8 3-) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Bölgesel Kongrelerdir. Kuva-yı Milliye’yi desteklemişlerdir. Erzurum ve Sivas Kongrelerini tanımışlardır. Padişah yanlısı ve İ ngiliz Mandasını isteyenler olmuştur

9 4-) Erzurum Kongresi Toplanma Amacı: Do ğ u Anadolu’daki Ermeni faaliyetlerini engellemek Alınan Kararlar: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez Temsil Heyeti kurulmalıdır. Kuva-yı Milliye’yi etken, Milli İ radeyi hakim kılmak esastır.

10 Kapitülasyonlar kabul edilemez. Manda ve Himaye kabul edilemez. Meclis-i Mebusan derhal açılmalıdır. Önemi ve Sonuçları: İ lkler kongresidir. Toplanma amacı bakımından bölgesel, aldı ğ ı kararlar bakımından ulusaldır. Kazım Karabekir bu kongre ile Milli Mücadeleye katıldı

11 5-) Sivas Kongresi Kongre’nin yapıldı ğ ı bina

12 Kongre öncesi yaşanan sorunlar; 1. Başkanlık sorunu 2. Manda ve Himaye Sorunu 3. Ali Galip Olayı Alınan Kararlar; Cemiyetler tek çatı altında birleştirildi: Do ğ u Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti

13 Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi. Temsilciler kurulunun yetkileri genişletildi. Batı Cephesi komutanlı ğ ına Ali Fuat Paşa atandı. İ rade-i Milliye gazetesi çıkarıldı.

14 Önemi ve Sonuçları; Her açıdan ulusal bir kongredir Anadolu insanının deste ğ ini sa ğ lamıştır

15 6-) Amasya Görüşmeleri(Protokolü)

16 Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılan görüşmelerdir. Alınan Kararlar; Temsil heyeti İ stanbul hükümetince tanınmalıdır. Mebusan meclisi açılmalıdır. İ şgal bölgeleri terk edilmeyecek. Temsil kurulunun haberi olmadan antlaşma imzalanmayacak

17 Önemi; Bu görüşmeler ile Temsil Heyeti İ stanbul Hükümeti tarafından tanınmıştır.

18 7-) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

19 Neden Ankara? Henüz işgal edilmemiş olması Ulaşımının elverişli olması. Haberleşmenin uygun olması Batı Cephesi’ne ve İ stanbul’a yakın olması

20 8-) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması

21 M. Kemal Erzurum milletvekili olarak seçilmiştir. Milli Mücadele yanlısı kararlar alınmasını sa ğ lamak için Felah-ı Vatan gurubu kuruldu. Misak-Milli (Milli Yemin) kararları alındı. Buna göre; Mondros imzalandı ğ ı esnadaki sınırlarımız milli sınırlarımızdır. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılmalıdır.

22 Yabancı ülkelerde müslümanlara ne kadar hak veriliyorsa ülkedeki gayrimüslimlere de o kadar hak verilecek. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Önemi ve sonuçları: Milli sınırlar belirlendi. Ba ğ ımsızlık bildirgesi niteli ğ indedir.

23 9-) İ stanbul’un işgali

24 Misak-ı Milli Kararları nedeniyle işgal edildi. Sonuçları: Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Birçok vatansever tutuklandı ya da sürgüne gönderildi. Mebusan Meclisi kapatıldı. TBMM’nin açılması için uygun ortam oluştu. İ ngiliz yanlısı Damat Ferit Paşa yeniden Sadrazam oldu. İ stanbul’daki aydınlar Anadolu’ya kaçarak Milli Mücadeleye katıldı.

25 10-) TBMM’nin açılması(23 Nisan 1920) 10-) TBMM’nin açılması(23 Nisan 1920)

26 İ stanbul’un işgal edilmesi ve meclisin da ğ ıtılması nedeniyle TBMM Ankara’da açıldı. 1 No’lu Kararlar; Hükümet kurmak gereklidir. Geçici bir başkan atamak do ğ ru de ğ ildir. Padişah ve Halife meclisin çıkaraca ğ ı kanunla yerini alır. TBMM’nin üstünde güç yoktur. Yasama ve Yürütme yetkileri TBMM’ye aittir. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır.

27 I. TBMM’nin özellikleri Üyelerin hepsi vatanseverdir. İ lk hedefi düşmanı yurttan atmaktır. Ço ğ unlu ğ u komutanlardan oluşur. Padişah ve Halife karşıtı olmamışlardır. Ulusal egemenli ğ i benimsemişlerdir İ htilalci bir meclistir(Kurucu Meclis). Güçler birli ğ ini benimsemiştir.

28 11-) İ stanbul’un TBMM’ye karşı faaliyetleri: M. Kemal ve arkadaşları hakkında idam kararı çıkarıldı. Şeyhülislam’a fetva çıkartılarak M. Kemal hakkında dinsiz propagandası yapıldı. Ayaklanmalar Çıkartıldı. İ tilaf Devletleri ile barış görüşmeleri başlatıldı.

29 12-) TBMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmalar A-) İ stanbul Hükümeti’nin çıkardı ğ ı ayaklanmalar: Anzavur ayaklanması Kuva-yı İ nzibatiye ayaklanması B-) İ stanbul Hükümeti ile İ tilaf Devletleri’nin ortak çıkardı ğ ı ayaklanmalar: Bolu-Düzce-Hendek ayaklanmaları Yozgat İ syanı Kuva-yı Milliye Afyon ayaklanması tarafından bastırılmıştır Konya Ayaklanması Milli Aşireti ayaklanması

30 C-) Azınlık ayaklanmaları Rum isyanları Ermeni İ syanları D-) Kuva-yı Milliyeci olup da sonradan isyan edenler: Düzenli orduya katılmayıp isyan etmişlerdir. Çerkez Ethem İ syanı Demirci Mehmet Efe İ syanı

31 TBMM’nin aldı ğ ı önlemler İ stanbul ile tüm haberleşmeler kesildi. Ankara Müftüsü’ne İ stanbul hükümeti hakkında hainlik fetvası çıkartıldı. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı. İ stiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar burada yargılandı.

32 İ stiklal Mahemeleri’nin hakimleri TBMM üyeleridir. Böylece TBMM yargıyı da kendi bünyesinde toplayarak “Güçler Birli ğ i”ni sa ğ lamıştır

33 13-) Sevr Antlaşması Sevr antlaşması 2 yıl gecikmeli imzalanmıştır. Nedeni: İ tilaf Devletlerinin anlaşmazlı ğ a düşmesidir. İ talya’nın San Remo kentinde imzalandı

34 Önemi ve sonuçları: Osmanlı’nın ölüm fermanı olmuştur. Haberleşme ve ulaşıma el konuldu. Osmanlı savunmasız bırakıldı. Meclis tarafından onaylanamadı ğ ı için geçersizdir. Osmanlı’nın imzaladı ğ ı son anlaşmadır. Halkın Osmanlı’ya güveni son bulmuş Milli mücadele güç kazanmıştır.

35 Sevr Antlaşması TBMM tarafından tanınmamıştır


"KURTULUŞ SAVAŞI -Hazırlık Dönemi- Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları