Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLASI R İ SKLER İ AKRABA EVLİLİKLERİ. Akraba evlili ğ i (tıp dilinde endogami evlili ğ i - İ çten evlenme); genetik hastalıkların epidemolojisini etkileyen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLASI R İ SKLER İ AKRABA EVLİLİKLERİ. Akraba evlili ğ i (tıp dilinde endogami evlili ğ i - İ çten evlenme); genetik hastalıkların epidemolojisini etkileyen."— Sunum transkripti:

1 OLASI R İ SKLER İ AKRABA EVLİLİKLERİ

2 Akraba evlili ğ i (tıp dilinde endogami evlili ğ i - İ çten evlenme); genetik hastalıkların epidemolojisini etkileyen önemli etmenlerden biridir ve dünya toplumunun en az %20'si tarafından ye ğ lenmektedir. Do ğ an çocukların en azından %8,4'ü akraba evliliklerinden do ğ maktadır. Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Hindistan'da çok yaygındır.

3 Akraba evlili ğ i, zararlı baskın gen ve çekinik gen üst üste gelerek çakı ş ması olasılı ğ ını artırdı ğ ından genetik hastalıkların görülmesine yol açabilir. Bunların çocuklukta görülmesi için anne ve babanın her ikisinin de en azından bir zararlı çekinik gene sahip olması gerekir. Dolayısıyla akraba evlilikleri; aynı gen yapısına sahip olan ailede, çekinik genlerin birbirleriyle kar ş ıla ş ma olasılı ğ ını artıracaktır.

4 Genel toplumda do ğ an her 100 çocuktan 2’sinde herhangi bir nedene ba ğ lı olarak do ğ u ş tan bir anomali saptanırken, akraba evlilikleri yapan çiftlerde bu risk yakla ş ık iki kat oranında artmaktadır ki; bu oran genetik hastalıklar için oldukça artmı ş bir risktir.

5 Akraba evlilikleri aralarında kan ba ğ ı olan ki ş iler arasındaki evliliklerdir. Yakınlık derecesine göre en sakıncalısı, 1. derece kuzen evlili ğ i dedi ğ imiz, teyze, dayı, amca ve hala çocukları arasında yapılan evliliklerdir. Karde ş torunları arasındaki evlilikler ise 2. derece kuzen evlilikleri olup kalıtsal hastalık açısından daha az risklidirler.

6 Her insan, hiçbir hastalık belirtisi göstermeksizin bu bozuk resesif genleri ta ş ıyabilir ve nesiller boyu sa ğ lıklı çocuklarına kalıtabilir. Hasta bir çocu ğ u veya yakını olmayan ki ş ilerde ta ş ıyıcılık tayini ço ğ u kez mümkün de ğ ildir. Çocukta resesif kalıtım ş ekli gösteren bir hastalı ğ ın ortaya çıkması için hem annenin, hem babanın kendileri sa ğ lıklı olmalarına kar ş ın, aynı bozuk geni ta ş ımaları gerekir.

7 Akraba evlili ğ i sonucu ortaya çıkan kalıtsal hastalıklar genelde metabolizma hastalıklarıdır ve sayıları oldukça fazladır. Anne karnındaki fetusu bu hastalıkların tümü için incelemek bugün dünyanın hiçbir yerinde olası de ğ ildi

8 Akraba evlili ğ i zararları hakkında almı ş oldu ğ unuz bu bilgilere ra ğ men akraba evlili ğ i yapmayı dü ş ünüyorsanız kesinlikle evlenmeyi dü ş ündü ğ ünüz ki ş i ile hayatınızı birle ş tirmeden evvel gen testi yaptırın.

9 Akraba evlili ğ i nedeniyle Türkiye’de sık görülen, di ğ er hastalıklar: 1)Fenilketonüri 2)Kistik fibroz 3)Orak Hücre Anemis

10 Fenilketonüri Fenilketonüri kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Bu hastalıkla do ğ an çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir amino asiti metabolize edemezler. Sonuçta kanda ve di ğ er vücut sıvılarında artmı ş olan fenilalanin ve onun artıkları çocu ğ un geli ş mekte olan beyninde hasar yapar ve ileri derecede zihinsel özürlü olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden olur.

11 Kistik fibroz Kistik Fibrozis, akci ğ er, pankreas, ba ğ ırsak, ter bezleri dı ş salgı bezlerinde görülen, kalıtsal (genetik) bir hastalıktır. Kistik fibrozis hastalı ğ ı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Do ğ umla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu i ş lev bozukluklarına neden olur. [2]

12 3)Orak Hücre Anemis Orak Hücre Anemisi hastalı ğ ı özellikle ülkemizin Adana, Mersin, Antakya gibi güney illerinde sıkça görülen genetik bir hastalıktır. Hastalı ğ ın terminolojisi genellikle bazen hekimler tarafından bile karı ş tırılmaktadır. Bilindi ğ i üzere insanda kanda üç tür hücre vardır ; Beyaz küreler, kırmızı küreler ve plateletler. Orak Hücre hastalı ğ ında hemoglobinin beta zincirinin 6. Sırasında bir nokta mutasyonu vardır. Bu de ğ i ş iklikle bir aminoasit olan "glutamin" yerine bir ba ş ka aminoasit olan " valin" geçer. Son derece basit gibi görünen bu de ğ i ş iklik anormal bir hemoglobin olan hemoglobin S olu ş umuna neden olur.

13 3)Orak Hücre Anemis

14

15

16

17

18 HAZIRLAYANLAR ;


"OLASI R İ SKLER İ AKRABA EVLİLİKLERİ. Akraba evlili ğ i (tıp dilinde endogami evlili ğ i - İ çten evlenme); genetik hastalıkların epidemolojisini etkileyen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları