Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN ANATOMİSİ IV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN ANATOMİSİ IV."— Sunum transkripti:

1 İNSAN ANATOMİSİ IV

2 SKELETON AXIALE COLUMANA VERTEBRALE(OMURGA)
Culumna vertebralis (omurga)vücudumuzun desteklenmesinde temel bir direktir Üç bölümu var a.Corpus vertebrae bArcus vertebrae c- Processi vertebrales -Processus spınosus -Processus tranversus

3 I-ATLAS(C I birinci boyun omuru)
1.Vertebrae cervıcales: 7 tanedir,servıkal omurlar atipik özelliklere sahiptir I-ATLAS(C I birinci boyun omuru) Atlas cismi ve proc.spinosus,u bulunmayan ,halka şeklinde bir omurdur.Başi üzerinde taşıyan 1. boyun omuru ,Grek mitolojisinde dünyayı omuzlarinda taşıyan tanrı Atlas,a benzetilerek atlas olarak adlandırılmıştır.

4 II-Axis: C II ikinci boyun omuru : Boyun omurlarının en güclüsü olan axis .sahip olduğu diş şeklindeki çıkıntı(DENS AXİS) ıle diğer bütün omurlardan kolayca ayrılabilir.

5 III- Vertebra prominens C VII: yedincı boyun omuru diğer servikal omurların processus spinosus ,larindan daha büyük ve çatallanmış bir spınoz çıkıntıya sahip olduğu için vertebre prominens (çıkıntı yapan) olan adlandırılmıştır.

6 Vertebrae thoracicae Vertebrae thoracıcae kaburgalarla ekelm yapan 12 omurdan ibarettir . Tipik bir torakal omur şu özelliklere sahiptir *Corpus vertebreae,leri boyun omurlarindan daha büyük olup *Foramen vertebrale küçük ve yuvarlağa yakın şekildedir *Lamina arcus vertebrae,ler geniş ve kalındır. *Processus spinosus uzun olup.

7 -Vertebrae lumbales Vertebrae lumbales columna vertebralis,in bel bölümünde bulunan 5 omur olup,büyük cismili ,proc. Transversus ,larında delik bulunmaması yanında ,cisimlerinin yan yüzlerinde fovea costalis içermemeleri ıle diğer omurlardan kolayca ayrılabilirier.

8 Os Sacrum (kuyruksokumu kemiği)
Os sacrum 5 sakral omur ve bu omurlar arasındaki disklerin birleşmesiyle oluşmuş ,büyük trıanguler ,kama şeklinde bir kemık olup

9 Os coccygis(kuyruk kemiği)
Coccyx ,4 rudimenter koksigeal omurun birleşmesile oluşmuş küçük ,trıanguler bir kemik tir.

10 OSSA THORACIS GÖĞÜS KEMİKLERİ
Ossa thoracis başlığı altında GÖĞÜS KAFASİ (compages thoracis )luşumuna katılan kaburgalar (costae) göğüs kemığı (sternum)ıle 12 adet göğüs omuru (vertebrae thoracicae ) ıncelenir. İnsanda normal olarak 12 çıft costa (kaburga) vardır. *Costae verae : Gerçek kaburgalar Kıkırdak bölümleri (Cartilago costales) ıle doğurdan sternuma bağlanan ılk yedi çıft (Costae I-VII)kaburga costae verae (vera: hakiki) olarak adlandırılır *Costae spurıae :Yalancı kaburgalar Costae spurıae son beş çıft kaburga (costaeVIII-XII) lar için kullanılan genel bir terimdir.Buniardan ılk üç çıftin ön uçları VII. Cartilago costalis,e bağlanarak indirekt olarak sternum,atutundukları halde son iki çıiftin on uçları serbesttir. 1 TİPİK COSTA :Costae III-X ATİPİK COSTA Costae I -II –XII

11

12 OS STERNUM Göğüs kemiği
Sternum göğüs kafesinin ön duvarının orta bölümünü oluştıran hancerşeklinde bir spongiöz kemıktir. -Manubrium sterni -Corpus sterni -Processus xıphoideus

13 CRANIUM (KAFATASI) İnsan vücudunun en üst pozisyonundaki BEYİN ve DUYU organları (görme,işitme,denge,koku, ve tad organları) ,nı taşıyan bölümü baş (CAPUT)olarak adlandırılır.İşitme kemikçikleri ve dil kemiği hariç toplam 22 kemıkten oluşan baş iskeletine CRANIUM (KAFATASİ) denir. *OSSA CRANII: Craniumun beyin bölümü nü oluşturan toplam 8 başlık altında ıncelenir.

14

15

16 I –Os occipitale -Pars basilaris -Pars lateralis -Squama occipitalis -Foramen magnum -Protuberentia occipitalis externa et interna

17 OS SPHENOIDALE (TEMEL KEMİK)
Kemiğin ortasindaki içi boş .kübik bir kutuya benzeyen bölüme cisim:corpus denir. -Alae minores -Alae majores -Prosessus pterygoidei -Dorsum sellae Sella turcıca (turk eyeri)

18 Os temporale(şakak kemiği)
Os Temporale ,kitesi içinde işitme ve denge organını taşıması yanında bazı damar ve sinirlarin geçişine ımkan sağlaması nedenıyle ayrı bir oneme sahıptir. - Pars squamosa - Pars tympanıca . Proc. Mastoideus ,un önünde yer almiş os temporalenin en küçük bolumudur. -Pars petromastoidea Os temporale nın temel ve en önemli bölümü olup içinde işitme ve denge ile ilğili yapıları taşir.

19

20 Os Frontale (Alın kemiği)
Os frobtale ,cranium,un ön üst bülümünde yer almiş ,irreguler sığ bir şapkayı andran membranöz bir kemıktir. -Squama frontalis -Pars orbitalis -Pars nasalis

21 Os ethmoıdale Neurocranium oluşumuna katılan TEK kemiklerden biri olan os ethmoidale ,basis cranii,nin ön bölümünde incisura ethmoidalis,e sokulmuş olarak os sphenoidale,nin önünde yer almıştır. -Lamina cribrosa -Lamina perpendicularis -Labyrinthus ethmoidalis

22 Os Parietale (çeper kemik)
-Margo sagittalis -Margo squamosus -Margo frontalis

23 OSSA FACIEI (YÜZ KEMİKLERİ)
Maxilla (ÜSTÇENE KEMİĞİ) Maxılla cavum oris,in tavanının ,orbitanın tabanının ,cavitas nasi,nın diş yan duvarı ve tabanının ,fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatina,fissura orbitalis inferior et fissura pterygomaxilarisin oluşumuna katılan ,sinus maxilaris,i taşiyan,yüz iskeletinin temel kemiklerinden biridir Corpus maxıllae Facies anterior -Facies infratemporalis -Facies orbitalis -Facies nasalis ve: Processus frontalis Processus zygomaticus Processus alveolaris Processus palatinus

24 OS ZYGOMATICUM -Facies lateralis -Facies temporalis -Facies orbitalis

25 *Os Vomer *Os Concha nasalis inferior *Os lacrimale *Oa nasalle *Oa hzoideum *Os palatinum

26 OS MANDIBULA Cranium,un tek hreketli kemiği olan mandibula ossa faciei,nın de en büyüğü ve en sağlamıdır .Mandibula lstince çığneme. Corpus mandibulae Ramus mandibulae Collum mandibulae Proc. Condylaris Proc. Coronoideus Proc. Alveolaris

27 MYOLOGIA KAS BİLİM Musculi,Systema musculare
Kaslar ,kendilerini oluştıran kas hücrelarinin morfolojik ve fonksiyonal özelliklarine göre iskelet kasları(m.sceleti).Düz kaslar(m.visceralis m.nonstriatus ) ve kalp kası(m.cardiacus)olmak üzere üç gruba ayrılırlar.Bunlardan iskelet kaslari somatik sinirlarle innerve edildiklerinden istemli(volunter) çalışırlar.Kalp kası ve düz kaslar ise otonom sinirlarle innerve edildiklarinden istem dışı (involenter)çalışırlar. KASLARIN yardımcı oluşumları -Fascıa -Vagına tendinis -Bursa synovialis - Retinaculum musculorum

28

29

30

31

32

33


"İNSAN ANATOMİSİ IV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları