Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM"— Sunum transkripti:

1 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM
Bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler genel anlamda toplumları, öznel anlamda bireyleri sürekli etkilediği görülmektedir. Bireylerin bu değişmelere uyum sağlayabilmeleri, kendilerini sürekli yenileme ihtiyacını gündeme getirmiştir. Okul denilen sosyal kurumlar, hem toplumsal yapıyı değiştiren hem de geliştiren bir katalizör görevi işlevini yapmaktadır.

2 Eğitim Sisteminin Temel Öğeleri
Öğretmen Öğrenci Eğitim Programları Eğitimde niteliği artırmanın yolu, öğretmenlerin sahip olduğu mesleki yeterliklerini geliştirmelerine dayalıdır.

3 Okul Temelli Mesleki Gelişim
Mesleki gelişim, okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçleri içerir.

4 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM NEDİR
(OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünüdür.

5 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM
Okuldaki insan ve materyal kaynakları etkin biçimde kullanılarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, Öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması, Öğretmenlerin kendi gelişimleri için daha fazla sorumluluk almaları ve öz değerlendirmeleri sonucunda eksik gördükleri yönleri ya da geliştirmek istedikleri yeterlik alanlarına yönelik Mesleki Gelişim Planı hazırlamaları ve uygulamaları,

6 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM
Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları, Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığından yararlanılması, Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması

7 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM
Okul Temelli Mesleki Gelişim bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde; ilköğretimde uygulamaya konulan yapılandırmacı eğitim anlayışı, öğretmenlerin bireysel mesleki gelişimi, öğrencinin eğitim sürecine aktif katılımı, 2590 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Alan Yeterlikleri ve okul-aile çevre ilişkilerini geliştirme öncelikleri programın ana amacını oluşturmaktadır.

8 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM PLANI
OTMG döngüsü, sadece öğretmenin bireysel mesleki gelişimi sağlamaya yönelik bir faaliyet olmayıp, okul sistemini etkileyen diğer süreçlerin de geliştirilmesi ve okulun amaçlarına uygun bir bütün olarak işletilmesini hedefler. OTMG, okulun eğitimsel niteliklerini geliştirme, başarılı uygulamaları okula yayma, mesleki bilgi paylaşma kültürünü oluşturma, öğretmen, veli, yönetici arasında işbirliğini sağlama gibi etkinlikleri de kapsamına almaktadır.

9 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM
OTMG, sorunların çözümünde yakın çevre olanaklarından yararlanılması, Yaşam boyu öğrenme ilkesinin okul kültürüne kazandırılması, İhtiyaç duyulan hizmetçi eğitim faaliyetlerinin okul düzeyinde planlanıp yürütülmesi ve mesleki gelişimi içselleştirme bağlamında önemli rol oynar

10 Bireysel Mesleki Gelişim Planı Hazırlama Süreci
Öz-Değerlendirme Yeterlik Alanı ile İlgili Güçlü ve Zayıf Yönlerini Belirleme(KEFE Analizi) Vizyon Oluşturma Öncelik Oluşturma Hedef Belirleme ve Mesleki Gelişimde Strateji Geliştirme Değerlendirme

11

12

13 Öz-Değerlendirme Mesleki gelişim planı hazırlama sürecinde öğretmen, öğrencinin öğrenme ihtiyacından hareketle bu ihtiyacın hangi yeterlik alanı ile ilişkili olduğu noktasında kendisini öz değerlendirmeye tabi tutar.

14 Öz-Değerlendirme Öğretmenin, öz değerlendirme sürecinde sahip olduğu yeterliklerin hangi düzeyde olduğu, başka bir deyişle mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkı ortaya çıkarmasıdır. Burada yapılacak objektif bir değerlendirme öğretmenin mesleki gelişimini hangi noktalara taşıması gerektiğine ilişkin yol haritasını ortaya koyar.

15 Yeterlik Alanı ile İlgili Güçlü ve Zayıf Yönlerini Belirleme KEFE Analizi (SWOT)
KEFE Analizi, kurumsal veya bireysel düzeyde geliştirilmek istenilen yeterlik alanını ile ilgili sahip olunan güçlü, zayıf yönlerin ortaya konması, Dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde kullanılan bir analiz yöntemidir.

16 KEFE ANALİZİ

17 Vizyon Oluşturma KEFE Analizi sürecinde öğretmenlerin kendi mevcut durumunu belirledikten sonra nereye varmak istedikleri “ nerede olmak istedikleri” ile ilgili gelecekte ulaşmaya çabaladıkları yeri resmetmeleridir. Vizyon, insanların ilerde yapılacak çalışmaların kendilerine ve başkalarına getireceği yararları öngörme sürecidir.

18 Öncelik Oluşturma Öğretmen/öğretmenlerin geliştirmeyi hedeflediği yeterlik alanı ile ilgili önceliklerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda basitten zora doğru önem sırasına göre sıralama aşamasıdır. Öncelikler, hem öğretmenin hem öğrencinin hem de okulun bulunduğu çevrenin özellikleri dikkate alınarak sıralanması büyük önem arz etmektedir.

19 Hedef Belirleme ve Mesleki Gelişimde Strateji Geliştirme
Strateji geliştirme, veri toplama, analiz etme gibi bilimsel süreçlerle geliştirilmek istenen alana ilişkin fikirler üretmeye, seçenekler geliştirmeye yönelik yol haritasının çizilmesidir. Strateji geliştirmenin amacı, mesleki gelişim planı hazırlama sürecinde “Şu an neredeyim? Neleri bilmeliyim? Neler yapabilirim?” sorularına yanıt aranarak araştırmanın amacını belirler

20 Değerlendirme Değerlendirme, mevcut durum ile gelişim planı uygulandıktan sonra ulaşılan durum arasında yapılan karşılaştırma sürecidir. Bireysel mesleki gelişim planı sonunda gelinen noktada, öğretmenin uygulaması ile ilgili olumlu ve olumsuz çıktılar değerlendirilir.

21 BİREYSEL MESLEKİ GELİŞİM PLANI


"OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları