Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN:SALİH GÖÇOĞLU HAZIRLAYAN:EMRE CAN ALBAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN:SALİH GÖÇOĞLU HAZIRLAYAN:EMRE CAN ALBAŞ"— Sunum transkripti:

1 DERS:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN:SALİH GÖÇOĞLU HAZIRLAYAN:EMRE CAN ALBAŞ

2 18.y.y. PADİŞAHLARI VE 18.Y.Y. OLAYLARI
LALE DEVRİ VE ÖZELLİKLERİ,SONRASI GELİŞMELER 18.Y.Y. ISLAHAT HAREKETLERİ VE ISLAHATÇILARI

3 GERİLEME DEVRİ (1699-1792) 18. YÜZYIL PADİŞAHLARI
1-)-II. Mustafa( ) (IV. Mehmet'in oğlu) 2)- III. Ahmet ( ) (IV. Mehmet'in oğlu) 3)- I. Mahmut ( ) (II. Mustafa'nın oğlu) 4)- III. Osman ( ) (II. Mustafa'nın oğlu 5)- III. Mustafa ( ) (III.Ahmet'in oğlu) 6)- I. Abdülhamit ( ) (III.Ahmet'in oğlu) 7)- III. Selim ( ) (III.Mustafa'nın oğlu)

4 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ:
1)- Osmanlı Devleti 18. yüzyıla ilk defa toprak kaybeden bir devlet olarak girdi(KARLOFÇA). Bu yüzden bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabasına girdi. 2)- Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok AVUSTURYA ile savaşmıştı. 18. yüzyılda ise en çok RUSYA ile savaşacak. 3)- Kanuni'den beri dostumuz olan Fransa 18. yüzyılın sonlarında(1798) Mısır'a saldırınca bu ülke ile ilişkilerimiz bozulacak. 4)- Bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı hızlanacak, Avrupa'nın bilim ve tekniği alınmaya çalışılsa da yeterli olmayacak, sonuçta Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacak.

5 III. AHMET DÖNEMİ ( ) KARLOFÇADA KAYBEDİLEN YERLERİ KURTARMA ÇABALARI: 1)- PRUT SAVAŞI (1711) Gelişmeler: Ruslar (Çar Deli Petro) denizlere inme politikasının sonucu olarak Baltık Denizi kıyıları için İSVEÇ ile savaşmış, Ruslara yenilen İsveç kralı "DEMİRBAŞ ŞARL" Osmanlı Devletine sığınmıştı Sebepler: a)- İsveçlileri takip eden Rus kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına girerek tahrip etmeleri, b)- Osmanlı Devletinin 1700 İstanbul Antlaşmasında Ruslara verdiği AZAK Kalesi'ni geri almak istemesi.

6 c)- Rusya'nın Osmanlı Ortodokslarını ayaklanmaya teşvik etmesi
c)- Rusya'nın Osmanlı Ortodokslarını ayaklanmaya teşvik etmesi. Savaş: 1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus ordusunu yendi. Sonuç: Prut Antlaşması İmzalandı.(1711) Maddeleri: 1- Ruslar Azak Kalesini geri verecek ve İstanbul'da elçi bulunduramayacaklardı. 2- İsveç Kralı ülkesine rahatça geri dönebilecekti. 3- Ruslar Kırım ve Lehistan işlerine karışmayacaklardı.

7 2)- OSMANLI-VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI (1715-1718)
Osmanlıların 1711'de Ruslardan Azak Kalesini geri almaları Karlofça'da kaybettiği diğer yerleri de geri almaları umudunu güçlendirdi. 1715'de Osmanlı Devleti Mora'yı Venediklilerden geri almak için savaşı başlattı. Osmanlı Devleti'nin Venediklilere karşı başarılar kazanması üzerine sıranın kendisine geldiğini gören Avusturya'da savaşa girdi.(1716) Ancak Osmanlı Devleti aynı başarıyı Avusturya'ya karşı gösteremedi. SONUÇ: PASAROFÇA ANTLAŞMASI İmzalandı.(1718) Maddeleri: 1- Mora Osmanlılar'da kalacak. 2- Osmanlı Devleti Belgrat'ı ve Eflak'ın bir bölümünü Avusturya'ya verdi.

8 NOT: Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşmasından sonra Avrupadaki olaylardan uzak kalarak bir barış siyaseti izledi yılları arasındaki bu döneme LALE DEVRİ denir.

9 LALE DEVRİ 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki "Patrona Halil İsyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

10 Lale Devrinin Özellikleri:
Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır: a)- Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı'dır.) b)- Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu. c)- Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu. d)- Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi. e)- Çiçek aşısı yaygınlık kazandı. f)- Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı. g)- Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

11 Lale Devrinin Sona Ermesi:
Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir yeniçeri bu durumdan memnun olmayanları yanına alarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.

12 I. MAHMUT DÖNEMİ ( ) SAVAŞLAR: 1) OSMANLI- AVUSTURYA+RUSYA SAVAŞLARI: Sebep: Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı'ya karşı ittifak kurmaları ve Rusların Azak kalesini ele geçirmeleri. Savaş: 1736'da Rusya ile başlayan savaşa Avusturya'da katıldı. Osmanlı Devleti iki devlete karşı da başarılar kazandı. Sonuç: Her iki Devlet ile Osmanlı Devleti arasında BELGRAT ANTLAŞMALARI imzalandı. (1739) Maddeleri: 1- Avusturya'dan Pasarofça antlaşmasıyla verilen yerler geri alındı. 2- Ruslar Azak Kalesini yıkmayı ve Azak Denizinde savaş ve ticaret gemisi bulundurmamayı kabul etti.

13 NOT: Belgrat Antlaşması Osmanlı Devletinin Batıda imzaladığı son KAZANÇLI antlaşmadır. NOT: Belgrat antlaşmaları sırasında Fransa Osmanlıların lehine arabuluculuk yapmıştı. Bunun karşılığı olarak 1740 yılında I. Mahmut tarafından Fransa'ya verilen KAPİTÜLASYONLAR "sürekli" hale getirildi.

14 2)- OSMANLI-İRAN SAVAŞLARI:
1639 yılında imzalanan KASR-I ŞİRİN antlaşmasından sonra durulan Osmanlı-İran ilişkileri İran'daki iç karışıklıklardan yararlanmak isteyen Osmanlıların İran'a saldırmasıyla yeniden bozulmuş, zaman zaman süren savaşlardan kalıcı bir sonuç elde edilememiştir yılında Kasr-ı Şirin Antlaşmasındaki sınırlar kabul edilerek savaşlara son verilmiştir.

15 III. OSMAN DÖNEMİ (1754-1757) III. Osman döneminde önemli bir siyasal
gelişme olmamıştır.

16 III. MUSTAFA DÖNEMİ ( ) OSMANLI-RUS SAVAŞI Sebep: Rusların Lehistan içişlerine karışarak, kral seçimine müdahale etmeleri üzerine Lehistan halkı yeni krala isyan ederek karşı çıkmış, bunun üzerine Ruslar isyancı Lehlileri yenerek, Osmanlı topraklarına kadar kovaladılar. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açtı.(1768

17 NOT: Lehistanın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi
NOT: Lehistanın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Çünkü Lehistan Osmanlı Devleti ile Rusya arasında "tampon devlet" durumundaydı.

18 Savaş: Rus Ordusu Kırım'ı işgal etti, Eflak ve Boğdan'ı ele geçirdi
Savaş: Rus Ordusu Kırım'ı işgal etti, Eflak ve Boğdan'ı ele geçirdi. Baltık Denizinden Akdeniz'e geçen Rus donanması 1770 yılında ÇEŞME limanında Osmanlı Donanmasını yaktı. Sonuç: Ruslarla "Küçük Kaynarca Antlaşması" imzalandı.(1774)

19 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI(1774) (I.Abdülhamit Dönemi)
Maddeleri: 1)- Kırım'a bağımsızlık verilecek, Kırım sadece dini bakımdan halifeye(padişah) bağlı kalacak. 2)- Kılburun, Yenikale, Kerç ve Azak Kalesi Ruslara verilecek. 3)- Eflak-Boğdan, Ege adaları ve Gürcistan Osmanlılarda kalacak. 4)- İngiltere ve Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar Rusya'ya da verilecek. 5)- Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu (hamisi) olacak. 6)- Ruslar İstanbul'da daimi bir elçi bulundurabileceklerdi.

20 Küçük Kaynarca'nın Önemi:
Küçük kaynarca'nın en önemli maddeleri Kırım'a bağımsızlık ve Rusların Ortodoksların hamisi sayılması maddeleridir. * Kırım'a bağımsızlık verilmesiyle, Ruslar Kırım'ı ele geçirme konusunda önemli bir adım atmışlardır. Nitekim çok geçmeden, 1783 tarihinde Kırım'ı işgal ederek Rus topraklarına katmışlardır. Böylelikle Fatih döneminden beri devam eden Karadeniz'deki Türk egemenliği sona erecektir. * Ruslar Osmanlı Ortodoklarının koruyucusu olmaları ile, Osmanlı Devletinin iç işlerine sık sık karışacaklar, böylelikle Balkan milletleri üzerinde etkili olacaklardır.

21 1787-1792 OSMANLI-RUSYA+AVUSTURYA SAVAŞLARI:
Sebepler: 1- Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın Ruslar tarafından işgalini unutamaması. (1783'de II. Katerina Kırım'ı işgal ederek Rusya'ya kattığını ilan etmiş,binlerce Türk'ü kılıçtan geçirmişti.Osmanlı Devleti bu olup bittiye ses çıkaramamıştı.) 2- Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylaşma konusunda anlaştılar. Anlaşmaya göre eğer İstanbul alınırsa "Bizans İmparatorluğu" yeniden kurulacaktı

22 Savaş: Anlaşmayı haber alan Osmanlı Devleti zaten Kırım'ın acısını unutamadığından Rusya'ya savaş ilan etti. Avusturya'da savaşa katılınca Osmanlı Devleti her ikisine karşı savaşmak zorunda kaldı. Sonuç: Avusturya Osmanlı Devletiyle ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI'nı imzalayarak (1791) Rusya'yı yalnız bıraktı. Çünkü: Avusturya, bu sırada çıkan Fransız İhtilalinden olumsuz şekilde etkilenmişti.

23 NOT: Ziştovi Antlaşmasıyla Avusturya savaştan önceki sınırlarına çekildi. Bundan sonra Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir savaş olmamış, hatta I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletiyle birlikte savaşmıştır. NOT: Fransız İhtilalinin yaydığı "Milliyetçilik" akımından en çok etkilenen iki devlet Avusturya ve Osmanlı Devleti'dir. Ziştovi Antlaşmasından sonra tek başına kalan Rusya ile savaş 1792'ye kadar sürdü. Sonuçta YAŞ ANTLAŞMASI imzalandı.(1792) Yaş Antlaşmasıile Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Yaş Antlaşması Osmanlı Devletinin Dağılma Döneminin başlangıcı sayılır.

24 1798-1801 OSMANLI-FRANSA SAVAŞI (Mısır'ın İşgali)
SEBEPLER: 1789 yılında Fransız İhtilali meydana gelmişti. Fransa Arnavutluk'taki bazı kıyıları ele geçirince Osmanlı Devleti ile komşu oldu. Fransızlar hem Osmanlı'nın Balkan Milletlerini bağımsız olmaya teşvik ediyor, hem de sömürgecilik faaliyetine başlıyorlardı yılında NAPOLYON BONAPART Mısır'ı işgal etti. Amacı hem Osmanlı topraklarından pay almak, hem de İngiltere'nin Hindistan'la olan bağlantısını kesmekti. SONUÇ: İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldılar. Yeni kurulan "Nizam-ı Cedit" ordusu AKKA KALESİ önünde Napolyon'u yendi. NOT: Bu Napolyon'un ilk yenilgisiydi. Nizam-ı Cedit'in ise ilk ve son başarısıydı. Fransa 1801'de imzalanan EL-ARİŞ Antlaşmasıyla Mısır'dan geri çekilmek zorunda kaldı.

25 18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİ
AÇIKLAMA: 17. yüzyılda II. Osman( ), IV.Murat( ), Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmiştik. Daha çok iç isyanları bastırmak, asayişi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi düzeltmek, Tımar sistemini düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek şeklinde gelişen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel kaldığından istenen sonuçlara tam olarak ulaşılamamıştı. Daha çok eski devirlerdeki uygulamaların devamı şeklinde olan ve çok sert tedbirlerle kötülükleri önleme düşüncesine dayanan bu ıslahatlar kalıcı sonuçlar getirmedi. Devletin eski gücüne ulaşmasını sağlayamadı. 18. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL KARAKTERİ: 18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelişme sağlanmaya çalışıldı. Bu yüzyıldaki Islahatları şöyle sıralayabiliriz:

26 1)-LALE DEVRİ ISLAHATLARI(1718-1730):
1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki "Patrona Halil İsyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

27 Lale Devrinin Özellikleri:
Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır: a)- Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı'dır.) b)- Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu. c)- Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu. d)- Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi e)- Çiçek aşısı yaygınlık kazandı. f)- Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı. g)- Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

28 2)- I.MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI(1730-1754)
Patrona Halil İsyanı sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi. Önemli Siyasi Olayları: a) Osmanlı-Rus+Avusturya Savaşları sonucunda BELGRAT Antlaşması imzalandı. b) Yılında Fransızlara verilen Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. c) yılında İran'la Kasr-ı Şirin Antlaşmasındaki sınırları kabul eden antlaşma imzalandı. Islahatlar: a)- Humbaracı Ahmet Paşa, Topçu ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yaptı. b)- Üsküdar'da KARA MÜHENDİSHANESİ (Mühendishane-i Berri Hümayun) adlı bir subay okulu açıldı.

29 3)- III.MUSTAFA DEVRİ ISLAHATLARI (1757-1774):
III.Mustafa döneminde Lehistan meselesi yüzünden Osmanlı-Rus Savaşı yapıldı. Savaş Osmanlı Devleti için felaketle sonuçlandı. III. Mustafa kederinden öldü.(1774) Islahatlar: a)- "Baron Dö Tot" Sürat topçuları adlı bir birlik kurdu, topçu ve istihkam sınıflarını yetiştirdi. b)- Hendeshane adlı okulda denizcilik ve topçuluk eğitimi verildi.(Mühendishane-i Bahri Hümayun) c)- Maliyede düzenlemeler yapıldı.

30 4)- I.ABDÜLHAMİT DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):
III. Mustafa'nın ölümüyle yerine I.Abdülhamit geçti. Önemli Siyasi Olayları: a)- Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.(1774) b)- 1783'de Ruslar Kırım'ı işgal etti. c) Osmanlı-Rus+Avusturya savaşı başladı. 1789'da ölümüyle yerine III.Selim geçti. Islahatlar: a)- İstanbul'da bir istihkam okulu açıldı. b)- Maliye'de ve askeri alanda ıslahatlara devam edildi.

31 4)- III.SELİM DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):
Önemli Siyasi Olayları: a)- Başa geçtiğinde Osmanlı Devletiyle Rusya+Avusturya savaşı devam ediyordu.( ) b)- 1789'da Fransız ihtilali çıktı. c)- Bunun üzerine Avustuya 1791'de savaştan çekilerek Ziştovi Antlaşmasını imzaladı. d)- Tek başına kalan Rusya da 1792'de YAŞ antlaşmasını imzaladı. e)- Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal etti. Nizamı Cedit Fransız ordusunu AKKA'da yendi. Fransızlar Mısır'dan çekildi. f)- Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı Devletinde görülmeye başlandı. 1804'de Sırp İsyanı çıktı. g) Osmanlı Rus Savaşı başladı. h)- 1807'de Kabakçı Mustafa Olayı ile tahttan indirildi.

32 Islahatlar: III. Selim Döneminde yapılan Islahatlara genel olarak Nizam-ı Cedit(Yeni Düzen) denilmiştir. a)- Nizam-ı Cedit Ordusunu kurarak, yeniçeri ocağını geri plana düşürdü.(İsveçli subayların eğittiği bu ordu, Akka'da Napolyon'u yenmeyi başardı.) b)- Islahat hareketlerine ve Nizam-ı Cedit ordusuna gelir sağlamak amacıyla İRAD-I CEDİT adıyla yeni bir hazine kurdu. c)- Kara ve deniz mühendishaneleri genişletildi. d)- Yeniçeri ve diğer Kapıkulu Ocakları düzene sokuldu. e)- Tersaneler yenilendi, modern toplar döküldü. f)- Avrupa'daki gelişmeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin'de devamlı elçilikler açıldı. g)- İlmiye sınıfında ve devlet dairelerinde düzenlemeler yapıldı. h)- Bilim ve sanat eserleri batı dillerinden Türkçe'ye çevrildi.

33 OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ ÇIKMIŞ SORULAR
SOSYAL BİLGİLER OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ ÇIKMIŞ SORULAR

34 1998/ÖO İLK MATBAA LALE DEVRİNDE KURULMUŞTUR
SULTAN 3. MUSTAFA ZAMANINDA MÜHENDİSHANE-İ BAHR-İ HUMAYUN(DENİZCİLİK OKULU)AÇILMIŞTIR OKULLARDA İLK KEZ,SULTAN 3.SELİM DÖNEMİ’NDE YABANCI DİL ÖĞRETİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. BU BİLGİLERE DAYANARAK,OSMANLI DEVLETİ’NDE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE BİR ARTMAYA NEDEN OLMAZ? A-)OKUMA YAZMA ORANINDA B-)EĞİTİLMİŞ SUBAY SAYISINDA C-)FARKLI BİLGİLER İÇEREN KİTAP SAYISINDA D-)DEVLETİN GEKİR KAYNAKLARINDA çözüm

35 ÇÖZÜM:SORU KÖKÜNDE VERİLEN YENİLİKLER EĞİTİM AMAÇLIDIR
ÇÖZÜM:SORU KÖKÜNDE VERİLEN YENİLİKLER EĞİTİM AMAÇLIDIR.EKONOMİK AMAÇLI OLMADIĞI İÇİN DEVLETİN GELİR KAYNAKLARINDA ARTMAYA NEDEN OLMAZ CEVAP:D

36 1998/DPY AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ,OSMANLI DEVLETİ’NİN GERİLEME SEBEPLERİ ARASINDA YER ALMAZ? A-)MALİYENİN BOZULMASI B-)YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI C-)BİLİM VE TEKNİK ALANINDA GERİ KALINMASI D-)DEVLET GÖREVLERİNE ATAMADA KAYIRMANIN YAYGINLAŞMASI çözüm

37 ÇÖZÜM:MALİYENİN BOZULMASI,BİLİM VE TEKNİK ALANINDA GERİ KALINMASI,DEVLET GÖREVLERİNE ATAMADA KAYIRMANIN YAYGINLAŞMASI OSM. DEVLETİNİN GERİLEMESİNİN NEDENLERİNDENDİR;ANCAK ,BOZULMUŞ OLAN YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI 1826 YILINDA 2.MAHMUT TARAFINDAN OLMUŞTUR VE OSM. YARARINA OLMUŞTUR.. CEVAP:B

38 1998/ÖO A-)HUKUK B-)EĞİTİM C-)ASKERLİK D-)YÖNETİM çözüm
SULTAN 3.MUSTAFANIN MÜHENDİSHANE-İ BAHRİ-İ HUMAYUNU KURMASI SULTAN 3.SELİMİN NİZAM-I CEDİT ORDUSUNU KURMASI SULTAN 2.MAHMUTUN ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYEYİ KURMASI BU GELİŞMELER,AŞAĞIDAKİ ALANLARIN HANGİSİNDE OSMANLI DEVLETİ’NİN ISLAHAT YAPMA İHTİYACI DUYDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİDİR? A-)HUKUK B-)EĞİTİM C-)ASKERLİK D-)YÖNETİM çözüm

39 ÇÖZÜM:SORUDA VERİLEN GELİŞMELERİN TAMAMI ASKERLİK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERDİR.BU DURUM,OSMANLI’NIN ASKERİ ALANDA ISLAHAT YAPMAYA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR. CEVAP:C

40 1999/ÖO LALE DEVRİNDE, İLK MATBAANIN KURULMASI,
KAĞIT FABRİKALARININ AÇILMASI, YABANCI YAYINLARIN ÇEVRİLMESİ GİBİ YENİLİKLER YAPILMIŞTIR BU YENİLİKLERİN,TOPLUMSAL YAŞAMA DAHA ÇOK HANGİ KATKIYI GETİRMEK İÇİN YAPILDIĞI SÖYLENEBİLİR? A-)TİCARETİ CANLANDIRMAK B-)SİYASİ YAPIYI DEĞİŞTİRMEK C-)DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRMEK D-)TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRMAK çözüm

41 ÇÖZÜM:MATBAANIN KURULMASI,KAĞIT FABRİKASININ AÇILMASI,YABANCI YAYINLARIN ÇEVRİLMESİ GİBİ YENİLİKLER KÜLTÜREL ETKİNLİKLER OLUP,DAHA ÇOK DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA YAPILMIŞTIR. CEVAP:C

42 1999/ML AŞAĞIDAKİ ISLAHATLARIN HANGİSİ 2.SELİM ZAMANINDA YAPILMAMIŞTIR? A-)BAZI AVRUPA BAŞKENTLERİNDE SÜREKLİ ELÇİLİKLER KURULMASI B-)YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI C-)NİZAM-I CEDİT DENİLEN YENİ BİR ORDU KURULMASI D-)IRAD-I CEDİT ADIYLA YENİ BİR HAZİNE OLUŞTURULMASI çözüm

43 ÇÖZÜM:YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI,3
ÇÖZÜM:YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI,3. SELİM DÖNEMİ’NE AİT BİR OLAY DEĞİLDİR.YENİÇERİ OCAĞI,2.MAHMUT DÖNEMİNDE 1826 YILINDA KALDIRILMIŞTIR. CEVAP:B

44 2000/ÖO OSMANLI DEVLETİNDE 18. Y.Y. DAN İTİBAREN ISLAHAT HAREKETLERİNE GİRİŞEN DEVLET ADAMLARI,AVRUPA’NIN ASKERLİK VE TEKNİK ALANDA İLERİ GİTTİĞİNİ GÖREREK ,BU ALANDAKİ GELİŞMELERİNDEN YARRLANMAK İSTEDİLER. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ,OSMANLI DEVLETİ’NDE BU YENİLEŞME ANLAYIŞINA UYGUN ÖRNEKLER OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEZ? A-)İLK TÜRK MATBAASININ KURULMASI B-)İSTİHKAM OKULUNUN AÇILMASI C-)TOPÇU VE HUMBARACI OCAKLARININ DÜZENLENMESİ D-)KAPİTÜLASYONLARIN SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİ çözüm

45 ÇÖZÜM: KAPİTÜLASYON,AYRICALIK ANLAMINA GELİR
ÇÖZÜM: KAPİTÜLASYON,AYRICALIK ANLAMINA GELİR.BU NEDENLE KAPİTÜLASYONLARIN SÜREKLİ HALE GETİRİLMESİ,YENİLİK HAREKETLERİ İÇERİSİNDE YER ALMAZ CEVAP:D

46 2000/LGS 18.Y.Y. ISLAHATÇI PADİŞAHLARI;
DENİZ MÜHENDİSHANESİNİN AÇILMASI, HUMBARACI OCAKLARININ DÜZENLENMESİ, İSTİHKAM OKULUNUN AÇILMASI GİBİ YENİLİKLER YAPILMIŞTIR. BU YENİLİKLER,AŞAĞIDAKİ SORUNLARDAN HANGİSİNİ GİDERMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR? A-)EKONOMİK BUNALIM B-)BİLİMDE VE TEKNOLOJİDEKİ GERİLİĞİ C-)EĞİTİMDEKİ VE ÖĞRETİMDEKİ YETERSİZLİĞİ D-)ORDUDAKİ BOZULMAYI VE GÜÇ KAYBINI çözüm

47 ÇÖZÜM:DENİZ MÜHENDİSHANESİNİN AÇILMASI,HUMBARACI OCAKLARININ DÜZENLENMESİ VE İSTİHKAM OKULUNUN AÇILMASI ASKERLİKLE İLGİLİ YENİLİKLERDİR.BU YENİLİKLERİN YAPILIŞ AMACI ORDUDAKİ BOZULMA VE GÜÇ KAYBINI ÖNLEYEBİLMEKTİR. CEVAP:D

48 2002/LGS 3. SELİMİN TİCARİ VE EKONOMİK ALANDA YAPTIĞI DÜZENLEMELERİN BAZILARI ŞUNLARDIR: YURT DIŞINDAN MAL ALIMINA SINIRLAMA GETİRDİ. ÜLKEDE ÜRETİLEN MALLARIN KULLANILMASINI DESTEKLEDİ BU GİRİŞİMLERİN AMACI,AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ OLABİLİR? A-)İÇ PİYASAYI YABANCILARIN ETKİSİNDEN ARINDIRMAK B-)EKONONOMİDE ARZ-TALEP DENGESİNİ SAĞLAMAK C-)REKABETE DAYALI EKOOMİ YARATMAK D-)GELİR DAĞILIMINDAKİ DENGESİZLİKLERİ GİDERMEK çözüm

49 ÇÖZÜM:3. SELİM DÖNEMİNDE YURT DIŞINDAN MAL ALIMINA SINIRLAMA GETİRİLMESİ VE YERLİ MALI KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ,İÇ PİYASAYI YABANCI MALLARIN İSTİLASINDAN KURTARMAYA YÖNELİKTİR. CEVAP:A

50 2004/LGS 1. MAHMUT ZAMANINDA ASLEN FRANSIZ OLAN HUMBARACI AHMET PAŞA TOPÇU VE HUMBARACI OCAKLARINI DÜZENLEMEKLE GÖREVLENDİRİLDİ.ORDUDA BÖLÜK,TABUR VE ALAY TEŞKİLATI KURDU.3. MUSTAFA ZAMANINDA DA FRANSIZ ORDUSUNDA ÇALIŞMIŞ BARON DÖ TOT SÜRAT TOPÇULARI BÖLÜĞÜNÜ KURDU VE TOPHANEYİ YENİDEN DÜZENLEDİ. PARÇADA VERİLEN BİLGİLER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA OSMANLILARIN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİ HEDEFLEDİĞİ SÖYLENEBİLİR? A-)EKONOMİK ALANDA GÜÇLENMEK B-)YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARI GELİŞTİRMEK C-)ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN ASKER YETİŞTİRMEK D-)YENİÇERİ OCAĞINI KALDIRMAK çözüm

51 ÇÖZÜM:SORU KÖKÜNDE VERİLEN BİLGİLER DİKKATE ALINDIĞINDA,OSMANLI DEVLETİNİN ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE ASKER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİĞİ SÖYLENEBİLİR. CEVAP:C

52 2004/LGS LALE DEVRİNDE YAPILAN YENİLİKLERDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:
İLK TÜRK MATBAASI KURULARAK,DİNİ ESERLER DIŞINDAKİ ESERLER BASILMAYA BAŞLANDI. YENİ KÜTÜPHANELER AÇILARAK,ÇEŞİTLİ ALANDA BİRÇOK ESER TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLDİ. VİYANA,PARİS GİBİ AVRUPA BAŞKENTLERİNE ELÇİLER GÖNDERDİ. BU BİLGİLERE GÖRE,LALE DEVRİYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE ULAŞILAMAZ? A-)DAHA ÇOK ASKERLİK ALANINDA ISLAHATLAR YAPILDIĞI B-)BASILAN KİTAP SAYISINDA ARTIŞ OLDUĞU C-)AVRUPANIN DAHA YAKINDAN TANINMAK İSTENDİĞİ D-)DÜŞÜNCE HAYATININ GELİŞMESİNE ÖNEM VERİLDİĞİ çözüm

53 ÇÖZÜM:LALE DEVRİNDE YAPILAN İLGİLİ YENİLİKLER DİKKATE ALINDIĞINDA,ASKERLİK ALANINDA ISLAHATLARIN(YENİLİKLERİN)YAPILDIĞINA DAİR KANIT YOKTUR. CEVAP:A


"DERS:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN:SALİH GÖÇOĞLU HAZIRLAYAN:EMRE CAN ALBAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları