Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete yürürlüğe girdi KAPSAM Kamu ve özel bütün işyerleri Memur ve işçi bütün çalışanlar Çırak ve stajyerler de dahil

3 İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı

4 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşverenin genel yükümlülüğü Madde 4 Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür İşyeri dışından hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez

5 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Madde 6 ( ) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir

6 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Tehlike sınıfının belirlenmesi Madde 9 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre Eğitime ilişkin kamu hizmetleri Az Tehlikeli Laboratuvarlar Tehlikeli Hastane Çok Tehlikeli

7 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Sağlık gözetimi Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanların eğitimi Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması Çalışan temsilcisi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetleri Tahliye Çalışmaktan kaçınma hakkı Çalışanların yükümlülükleri

8 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Risk değerlendirmesi Madde 10 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6
İşveren veya işveren vekili İş güvenliği uzmanı ( ) İşyeri hekimi ( ) RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Çalışan temsilcileri Destek elemanları Tüm birimleri temsil edecek ve riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar İhtiyaç duyulduğunda ekibe destek için işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alınabilir

10 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi Birim Tehlike Sınıfı Yenileme Eğitime ilişkin kamu hizmetleri Az Tehlikeli 6 yılda bir Laboratuvar Tehlikeli 4 yılda bir Hastane Çok Tehlikeli 2 yılda bir Ayrıca Taşınma, binada değişiklik   Uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik   İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçları  İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlike Ramak kala olay,  işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmamış olan olaydır.

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 15
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi 1- Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren varsa Her alt işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır Alt işverenlerin asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve koordine eder 2- Alt işverenler risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 14 Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları 1- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılır, işverenler çalışmaları koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir 2- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, çalışmaların koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür

12 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Madde11 Acil durum planları Gerekli tedbirler Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve eğitimli (=destek eleman) yeterli sayıda kişiyi görevlendirme Eğitim Tatbikatlar

13 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 11
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi Tehlike sınıfı Arama-kurtarma-tahliye Yangınla mücadele Az Tehlikeli Her 50 çalışana Tehlikeli Her 40 çalışana Çok tehlikeli Her 30 çalışana İlkyardım Yönetmeliği ( ) “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlkyardımcı bulundurulması Tüm kurum ve kuruluşlarda her 20 personel için bir Ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için bir İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 17-18 - Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, acil durum planı ortaklaşa hazırlanır - Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren varsa, acil durum planları konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi alanı ve işleri için alt işveren sorumludur

14 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Madde 14 Birim Tehlike Sınıfı Acil Durum Planı Yenileme Eğitime ilişkin kamu hizmetleri Az Tehlikeli 6 yılda bir Laboratuvarlar Tehlikeli 4 yılda bir Laboratuvar Hastaneler Çok Tehlikeli 2 yılda bir Geçici Madde 1 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır Geçici Madde 2 Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır

15 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Madde 14 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı, incelemesi ve raporu Ramak kala olayların incelenmesi ve raporları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde 6331 MADDE 3 g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay 6331 Madde 14 (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

16 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık gözetimi Madde 15 İşveren çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: İşe girişlerinde İş değişikliğinde İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde (talep etmeleri halinde) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

17 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık gözetimi (devam) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, İSGB’de veya hizmet alınan OSGB’de görevli olan işyeri hekiminden alınır THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı “OSGB veya kamu sağlık hizmeti sunucularından alınabilir” Sağlık gözetiminden doğan maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz

18 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların bilgilendirilmesi Madde 16 İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele Tahliye konusunda görevlendirilen kişiler hakkında

19 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların eğitimi Madde17 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitimi Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışana yansıtılamaz Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır

20 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Eğitimin içeriği 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İşyeri temizliği ve düzeni İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri Elle kaldırma ve taşıma Parlama, patlama, yangından korunma İş ekipmanlarının güvenli kullanımı Ekranlı araçlarla çalışma Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İş kazalarının sebepleri ve korunma Güvenlik ve sağlık işaretleri Kişisel koruyucu donanım kullanımı İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü Tahliye ve kurtarma 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlkyardım

21 Eğitimin süre ve sıklığı
Tehlike Sınıfı Birim Eğitim periyodu Eğitim süresi Az Tehlikeli Eğitime ilişkin kamu hizmetleri üç yılda en az bir defa 8 saat /çalışan Tehlikeli Laboratuvar iki yılda en az bir defa 12 saat /çalışan Çok Tehlikeli Hastane yılda en az bir defa 16 saat /çalışan Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri Üniversiteler Kamu kurumlarının eğitim birimleri Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OSGB’ler

22 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması Madde 18 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışan/ çalışan temsilcisi/ yetkili sendika temsilcisinin Görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması Görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması Destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin Görevlendirilecek kişiler (İYH, İGU, ilk yardım, yangın ve tahliye) Risk değerlendirmesi Risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetler Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması konularında önceden görüşlerinin alınması (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar: a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması. Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz

23 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların yükümlülükleri Madde 19 Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür

24 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların yükümlülükleri İş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri ve tehlikeleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar

25 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışan temsilcisi Madde 20 Çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla çalışan temsilcisi görevlendirilir İşyerinde yetkili sendika varsa, sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar 2-50 çalışan 1 çalışan 2 çalışan 3 çalışan 4 çalışan 5 2001 ve üzeri çalışan 6 Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

26 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Madde 22 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrıkurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır. (3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. (4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

27 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 4 Asıl İşverenin Çalışan Sayısı Alt İşverenin Çalışan Sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşbirliği ve koordinasyon ≥ 50 İki ayrı kurul Asıl işverence sağlanır < 50 Sadece asıl işveren Alt işveren temsilci atar Sadece alt işveren Asıl işveren temsilci atar Toplamı > 50 ise Ortak kurul

28 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Madde 6 İşveren veya işveren vekili (BAŞKAN) *İş güvenliği uzmanı (SEKRETERYA) *İşyeri hekimi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU *İşveren veya işveren vekili tarafından atanır *Bulunması halinde sivil savunma uzmanı Çalışan temsilcisi (birden çok ise baş temsilci) *İnsan kaynakları / personel / sosyal işler / idari -mali işlerde görevli bir kişi (İGU yoksa Sekreterya)

29 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Madde 7 Kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır Madde 8 İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur Madde 9 Kurul, ayda en az bir kez toplanır Kurul kararı ile bu süre tehlikeli işyerlerinde iki ayda bir, az tehlikeli işyerlerinde üç ayda bir olarak belirlenebilir

30 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ( ) 6 ve 7. maddeler Kamu kurumları (4857 sayılı İş Kanununun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç) 50 ↓ çalışanı olan az tehlikeli işyerleri 50 ↓ çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri Diğer işyerleri

31 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları Madde 8 Tehlike sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 6331 Geçici 4. madde Az tehlikeli C sınıfı - Tehlikeli B sınıfı C sınıfı (3 yıl) Çok tehlikeli A sınıfı B sınıfı (4 yıl) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında Yönetmelik İş güvenliği uzmanlığı belgesi MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, 3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, 5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. (2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir. Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren “İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ” (İSGB) kurar

32 Teşekkür ederim


"ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları