Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE İ Ş GÜVENL İĞİ KANUN NO:6331 H İ TAŞ YEM İ NL İ MAL İ MÜŞAV İ RL İ K LTD.ŞT İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE İ Ş GÜVENL İĞİ KANUN NO:6331 H İ TAŞ YEM İ NL İ MAL İ MÜŞAV İ RL İ K LTD.ŞT İ."— Sunum transkripti:

1 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE İ Ş GÜVENL İĞİ KANUN NO:6331 H İ TAŞ YEM İ NL İ MAL İ MÜŞAV İ RL İ K LTD.ŞT İ.

2 giriş  6331Sayılı kanun ile işverenleri yakından ilgilendiren bir çok düzenleme yapılmış bu düzenlemeler ile iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

3 Kapsam kamuözel sektöre bütün i ş lerei ş yerlerine  Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün i ş lere ve i ş yerlerine, bu i ş yerlerinin i ş verenleri ile i ş veren vekillerine, çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalı ş anlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır…  İ stisnaları ise; • TSK, Genel Kolluk ve M İ T Faaliyetleri • Afet ve acil durum birimlerinin faaliyetleri • Ev Hizmetleri • Hükümlü ve Tutuklulara e ğ itim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri • Kendi nam ve hesabına üretim yapanlar

4 Tanımlar  Çalışan : kamu ve özel yerlerde istihdam edilen gerçek kişiyi  Genç Çalışan: 15 yaştan büyük 18 yaşından küçük  İ ş Güvenli ğ i Uzmanı : Bakanlıkça yetkilendirilmiş belgeye sahip, mühendis, mimar ve teknik eleman  İ şyeri Hekimi : Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimli ğ ine belgesine sahip hekimi  Kurul : İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i kurulunu  İ şyeri Hemşiresi : Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireli ğ i belgesine sahip sa ğ lık memuru

5 İ şverenin Yükümlülü ğ ünün çerçevesi  İ şveren sa ğ lık ve güvenli ğ i sa ğ lamakla yükümlüdür.  İ şyeri dışındaki uzman kişilerden hizmet alınması işverenin sorumlulu ğ unu kaldırmaz.  Çalışanların sa ğ lık ve güvenlikle ilgili yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez.  İ şveren işsa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin maliyetlerini çalışanlara yansıtamaz.

6 Risklerden Korunma İ lkeleri  Risklerden kaçınmak  Kaçınılamayan riskleri analiz etmek  Riskler ile kayna ğ ında mücadele  Teknik gelişmelere uyum sa ğ lamak  Daha az tehlikeliyi tercih etmek  Genel bir önleyici politika oluşturmak (kapsamlı)  Toplu koruma tedbirlerine öncelik vermek  Çalışanlara uygun talimat vermek

7 İ ş sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hizmetleri Md.6  İ şveren;  Çalışanları arasında iş güvenli ğ i uzmanı, işyeri hekimi ve di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirir, bu hizmeti ortak sa ğ lık ve güvenlik birimlerinden temin edebilir.  Gereken araç, gereç, mekan ve zaman gibi ihtiyaçları karşılar.  İ şyerinde işbirli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lar.  İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili tedbirleri yerine getirir.

8 İ ş sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hiz. Desteklenmesi Md.7  Bakanlıkça aşa ğ ıdaki şartlarla destek sa ğ lanabilir;  Kamu hariç ondan az çalışanı bulunanlar, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. BK 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin de yararlanmasına karar verebilir.  Uygulamada SGK kayıtları esas alınır.  Bu kanun ve di ğ er mevzuat gere ğ ince yapılan denetimlerde çalıştırdı ğ ı kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadı ğ ı tespit edilen işverenler, tespit tarihine kadar ödemeler yasal faizi ile tahsil edilir. Sa ğ lanan destekten 3 yıl boyunca faydalanamaz.

9 İ şyeri Hekimleri ve iş güvenli ğ i uzmanları Md.8  İ şyeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanlarının hak ve yetkileri görevleri nedeniyle kısıtlanamaz.  İ şyeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanları, alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.  İ ş güvenli ğ i uzmanlarının ; -Çok tehlikeli sınıfta (A) -Tehlikeli sınıfta (B) - Az tehlikeli sınıfta (C) sınıfı iş güvenli ğ i uzmanlı ğ ı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

10 İ ş yeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanı bulundurma yürürlü ğ ü (Md.6,7 ve8)  1- kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayım tarihinden (29.06.2012) itibaren iki yıl sonra,  II – 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayım tarihinden (29.06.2012) itibaren bir yıl sonra,  III – Di ğ er işyerleri için yayımı tarihinden itibaren (29.06.2012) altı ay sonra yürürlü ğ e girer…

11 Risk De ğ erlendirmesi Kontrol Ölçüm Araştırma Md.10  İ şveren iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i yönünden risk de ğ erlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  İ şyerinde alınacak tedbirler, uygulanabilir nitelikte olmalıdır.  Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

12 Acil durum planı yangınla mücadele ve ilk yardım Md.11  Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklü ğ ü ve taşıdı ğ ı özel tehlikeler, yapılan işin niteli ğ i, çalışan işçi sayısı dikkate alınarak, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. Ekipman ve ekiplerin her zaman hazır bulundurulmalarını sa ğ lar….  Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

13 İ ş kazaları ve meslek hastalarının kayıt ve bildirimi Md.14  A) İ ŞVEREN;  Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar gerekli incelemeleri yapar ve rapor düzenler  İ şyerinde meydana gelecek ancak yaralanma veya ölüme neden olmadı ğ ı halde işyeri veya ekipmanın zarara u ğ raması halinde inceleme yapar ve rapor düzenler.  B) İ ŞVEREN SGK’ya belirtilen sürelerde bildirimde bulunur.  İ ş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde,  Meslek hastalıklarını ö ğ rendikten sonra 3 iş günü içinde, C) İ şyeri hekimi ve sa ğ lık hiz. Sunucuları, meslek hastalı ğ ı tanısı koydukları Vakaları SGK’nın yetkilendirdi ğ i sa ğ lık hizmeti sunucusuna sevk ederler Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

14 Sa ğ lık Gözetimi Md.15  İ şveren çalışanların sa ğ lık gözetimine tabi tutulmalarını sa ğ lar. Buradan do ğ an maliyet işverence karşılanır  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacaklar sa ğ lık raporu olmadan işe başlatılamaz.  Sa ğ lık raporları işyeri hekiminden alınır.  Aşa ğ ıdaki hallerde çalışanların sa ğ lık muayenesi zorunludur; - İ şe girişlerde, - İ ş de ğ işikli ğ inde, - İ ş kazası ve meslek hastalı ğ ı sonrası işe dönüşte - İ şin niteli ğ i ve işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıkta - Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

15 Çalışanların Bilgilendirilmesi Md.16  İ şveren çalışan ve çalışan temsilcilerini aşa ğ ıdaki konularda bilgilendirir. - İ şyerindeki riskler ve tedbirler hakkında, - Kendileri ile yasal hak ve sorumluluklar - İ lkyardım, ola ğ an dışı durumlar, tahliye vb konular ile ilgili kişiler hakkında - Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

16 Çalışanların E ğ itimi Md.17  İ şveren çalışanların iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i e ğ itimi almasını sa ğ lar. Bu e ğ itim özellikle, işe başlamadan, iş yeri veya iş de ğ işikli ğ inde ekipmanın, teknolojinin de ğ işmesinde verilir.  Çalışan temsilcileri özel olarak e ğ itilir.  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta mesleki e ğ itim aldı ğ ını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.  Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

17 Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarını sa ğ lanması Md.18 Çalışanların Yükümlülükleri Md.19  Bu hükümler 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

18 Çalışan Temsilcisi Md.20  İ şveren çalışanlar arasında yapacakları seçim veya atama yoluyla aşa ğ ıdaki sayıda çalışan temsilcisi görevlendirir.  2 – 50 çalışan için Bir  51-100 çalışan için İ ki  101 – 500 çalışan içinÜç  501 – 1000 çalışan için Dört  1001 – 2000 çalışan için Beş  2001 ve üzeri için Altı kişi….  Hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için imkanlar sa ğ lanır.  Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

19 İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i Kurulu Md.22  Elli ve daha fazla çalışanın bulundu ğ u ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldı ğ ı işyerlerinde işveren iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda çalışacak bir kurul oluşturur.  Altı aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisi varsa, - İ şbirli ğ i ve koordinasyon asıl işverence sa ğ lanır. - Asıl işveren kurul oluşturmuş ise alt işveren vekaleten yetkili temsilci atar - İ şyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren alt işverenin oluşturdu ğ u kurula vekaleten yetkili temsilci atar Bu hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürülü ğ e girecektir…

20 İ dari Para Cezaları ve uygulaması Md.26  6331 sayılı kanunun 26’ıncı maddesi ile aynı kanunun hükümlerine uyulmaması durumda uygulanacak idari para cezaları her bir fiil için sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Söz konusu idari para cezalarının tutarlarını ö ğ renmek için kanunun 26’ıncı maddesine bakmak yeterli olacaktır……

21 HAZIRLAYAN YMM ALİ HAYDAR YILDIRIM HAZIRLAYAN YMM ALİ HAYDAR YILDIRIM


"İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE İ Ş GÜVENL İĞİ KANUN NO:6331 H İ TAŞ YEM İ NL İ MAL İ MÜŞAV İ RL İ K LTD.ŞT İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları