Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ Türkİye Kamu-Sen Genel Sekreterİ Türk SağlIk-Sen Genel BaşkanI

2 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
20 Haziran 2012’de kabul edildi. 30 Haziran tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Amaç: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

4 Tüm Çalışanlar Kanun Kapsamına Alındı
Sayı sınırı olmaksızın, memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, tarım vb. dahil tüm işkolları. İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri vb, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

5 İşverenin Genel Yükümlülükleri
Denetim Eğitim Risk değerlendirmesi İSG hizmetleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Tahliye Sağlık gözetimi Koordinasyon Görüş alma ve katılım TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

6 Çalışanın Yükümlülükleri
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

7 İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapılacak
Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu iş verence değerlendirilecek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

8 İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapılacak
Bütün işyerlerinde risk değerlendirmesi zorunlu olacak. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikeler belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

9 Tehlike Durumunda İş Duracak
Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde, Metal, maden ve yapı işlerinde, Tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörlerde, Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

10 Bütün İşyerlerinde Profesyoneller Görev Yapacak
İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

11 İş Güvenliği Uzmanı Bakanlıkça yetkilendirilmiş, “İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip, mühendis, mimar veya teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ya da üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olanlar İş Güvenliği Uzmanı olabilecek. Bakanlıkça belirlenecek program dahilinde eğitim kurumları tarafından en az 220 saat eğitim görenler arasından 100 puan üzerinden 70’ten fazla alan adaylara belge verilecek. İşveren ya da kamu kurumları kendi çalışanları arasında sertifika sahibi olanları, ek ücret ödemek koşuluyla İş Güvenliği Uzmanı olarak çalıştırabilecek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

12 İşyerleri Tehlike Sınıflarına Göre Ayrılacak
A Sınıfı Uzman Çok Tehlikeli İşyerlerinde B Sınıfı Uzman Tehlikeli İşyerlerinde C Sınıfı Uzman Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Bütün İşyerlerinde TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sunumu
Çalışanlar arasından uygun nitelikte olanların görevlendirilmesi yoluyla Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden tam zamanlı ya da kısmi zamanlı hizmet alımı yoluyla Uygun niteliklere sahip işveren tarafından TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

14 Her İşyerinde En Az 1 Çalışan Temsilcisi
2 ile 50 çalışan 51 ile 100 çalışan 101 ile 500 çalışan 501 ile 1000 çalışan 1001 ile 2000 çalışan 2001 ve üzeri çalışan TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

15 Her İşyerinde En Az 1 Çalışan Temsilcisi
Temsilciler seçimle ya da işverenin atamasıyla belirlenecek. Birden çok temsilcinin bulunduğu işyerlerinde, temsilciler kendi aralarında bir baş temsilci seçecek. Sendika işyeri temsilcileri, çalışan temsilcisi olabilecek. Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahip olacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

16 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kuruldu. Konseyde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor. Kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden birer temsilci bulunacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

17 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
50’den fazla çalışan bulunan işyerlerinde; İşveren, İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, Varsa sivil savunma uzmanı, İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, Sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, Çalışan temsilcisinin katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

18 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlayacak ve uygulanmasını takip edecek, İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol gösterecek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirecek, tedbirleri belirleyecek, İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapacak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işverene verecek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini, tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlayacak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol edecek, İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izleyecek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

19 Çalışanlara Sağlık Kontrolü
Bütün çalışanlara işverence; İşe giriş, İş değişikliği, İş kazası ve meslek hastalığı durumunda, Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık taraması zorunluluğu, Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

20 İşyerlerinde Acil Durum Planı Hazırlanacak
İşveren; Acil Durum Planları hazırlayacak, Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlayacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

21 Büyük Endüstri Kuruluşları
Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri; Güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak. İşletmeler, güvenlik raporları içerik ve yeterlilik bakımından Bakanlıkça incelendikten sonra açılabilecek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

22 Çalışanlar Bilgilendirilecek
Riskler, Tedbirler, Hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilecek, İSG kayıtlarına erişim, Eğitim, Temsil edilme, Görüşlerin alınması haklarına sahip olacak. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

23 Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

24 İdari Yaptırımlar İşverenin genel yükümlüğü
(mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim) TL İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama  (her biri ve her ay için) TL Diğer sağlık personelini çalıştırmama (her biri ve her ay için) TL Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak 3.000 TL , devam ettiği her ay için TL Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması TL Acil durum planı hazırlamamak TL devam ettiği her ay için aynı miktar İş kazası ve meslek hastalığını SGK’ya bildirim eksikliği TL TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

25 İdari Yaptırımlar Sağlık gözetimine tabi tutulmayan yada sağlık raporu olmayan her çalışan için TL Bilgilendirilmeyen her çalışan için TL İSG eğitimi verilmeyen her işçi için TL Çalışan temsilcisi seçmeme TL İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için TL Durdurulan işi devam ettirme TL Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamama TL Güvenlik raporuna onay almadan çalışan, durdurulan işyerinde faaliyette bulunan işveren TL TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

26 Kanun Kademeli Olarak Uygulanacak
Yayım 30 Haziran 2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli Yürürlük 1 Ocak 2013 Temmuz 2013 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki işyerleri İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli Temmuz 2014 Kamu kurumları, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları