Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 6 a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

3 İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmemesi Veya Hizmet Alınmaması.  Her bir kişi için 5.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar YASAL YAPTIRIMLAR İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

4 İşyeri Hekimi Görevlendirilmemesi veya Hizmet Alınmaması  Her bir kişi için 5.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar YASAL YAPTIRIMLAR İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

5 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 10

6 Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmemesi  2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar YASAL YAPTIRIMLAR İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

7 YASAL YAPTIRIMLAR Risk De ğ erlendirmesi Yapılmaması veya Yaptırılmaması  3.000 TL, Lirası aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

8 YASAL YAPTIRIMLAR Gaz, Toz, Gürültü, Titreşim, Aydınlatma Ölçümü Yapılmaması  Kontrol, ölçüm, inceleme yapılmaması yada yaptırılmaması 1.500 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

9 ACİL DURUM İşveren, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 11

10 YASAL YAPTIRIMLAR Acil Durumları Planlarının Hazırlanmaması, Ekiplerin Oluşturulmaması  Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

11 TAHLİYE Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi Durumunda işveren ; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 12

12 YASAL YAPTIRIMLAR Tahliye ve Acil Müdahale Önlemlerinin Alınmaması  Uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

13 İŞ KAZASI İNCELEME RAPORLARI İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 14

14 YASAL YAPTIRIMLAR İş kazası ve Meslek Hastalıklarının İncelenmemesi ve Raporlamasının Yapılmaması  Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

15 İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 14

16 YASAL YAPTIRIMLAR İş Kazası Bildiriminin Yapılmaması  Bildirimde bulunmayan her olay için 2.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

17 SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 15

18 YASAL YAPTIRIMLAR İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporlarının Olmaması  Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL, İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

19 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir.  İŞYERİNDEKİ RİSKLER  ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  İLK YARDIM, ACİL DURUM  YANGINLA MÜCADELE İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 16

20 YASAL YAPTIRIMLAR Çalışan ve çalışan Temsilcilerinin Bilgilendirilmemesi  Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 17

22 YASAL YAPTIRIMLAR Çalışan ve çalışan Temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Yapılmaması  Her bir çalışan için 1.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

23 ÇALIŞANLARIN KATILIMINI SAĞLAMA İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması imkanı yaratır. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 18

24 YASAL YAPTIRIMLAR Çalışanların Görüşünün Alınmaması, Katılımlarının Sağlanmaması  Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

25 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak çalışanlar arasında yapılacak seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 20

26 YASAL YAPTIRIMLAR Sağlık Güvenlik Çalışan Temsilcisinin görevlendirilmesi  Yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

27 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Elli (50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

28 YASAL YAPTIRIMLAR İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmaması Çalıştırılmaması  Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

29 KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 23

30 YASAL YAPTIRIMLAR İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Koordinasyonun Sağlanmaması  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 TL, İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

31 BAKANLIK KONTROL VE DENETİM Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 24

32 YASAL YAPTIRIMLAR Bakanlığın Kontrol ve Denetimlerine Engel Olunması  Eğitim Kurumları ile Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5.000 TL. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

33 İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 25

34 YASAL YAPTIRIMLAR Durdurma kararına uymayarak durdurulan işi, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirmek.  Fiil başka bir suç oluştursa dahi 10.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

35 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR İşletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 29

36 YASAL YAPTIRIMLAR Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmaması  50.000 TL İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

37 GÜVENLİK RAPORU Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

38 YASAL YAPTIRIMLAR Güvenlik raporu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek  80.000 TL. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

39 YÖNETMELİKLER İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 30

40 YASAL YAPTIRIMLAR Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek  Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu Md : 26

41 KAZASIZ SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ CEBİR GRUP Merkez : Cumhuriyet Mah. Dr. Kamil Sk. No : 2/9-10-15 Adapazarı / SAKARYA Tel : 0264 278 40 40 – 281 71 93 Fax : 0264 278 30 40 – 281 71 96 CEBİR SAĞLIK VE İŞGÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Merkez : Sakarya Mah. Şht. Kom. Onb. Zekeriya Gözyuman Cad. No : 117 / 1 Zemin Kat 54580 Arifiye / SAKARYA Tel : 0264 290 34 00 Fax : 0264 290 34 55


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları