Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ"— Sunum transkripti:

1 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

2 Tanım CD5+ “B” lenfosit özelliklerini taşıyan ,
morfolojik olarak olgun lenfositlere benzer lösemik hücrelerin oluşturduğu lenfositoz , kemik iliği tutulumu ve sıklıkla lenfadenomegali, splenomegali, hepatomegali ile seyreden Kronik, klonal bir lenfoproliferatif hastalık.”

3 JAFFE et al BLOOD, 2008

4 Epidemiyoloji En sık görülen erişkin lösemi tipidir. Medyan yaş: 62-63
Tüm lösemilerin yaklaşık % 30’u > 65 yaş lösemilerinin % 40’ı Medyan yaş: 62-63 CTF olgularının % 23.7 (47/198)’si < 55 yaş Erkek/Kadın oranı = 2/1

5 KLL Etyolojisi Genetik faktörler
Radyasyon Radon?, elektromanyetik alan ?, iyonize edici radyasyon ? Kimyasallar Çiftçiler ? Petrol ve lastik sanayii çalışanları ? Tıbbi durumlar Otoimmün vd hastalıklar ? Yaşam tarzı ile ilgili faktörler Genetik faktörler Aile öyküsü %5-10, aile içi risk 2-7 kat Irk Yaş MBL

6 Monoklonal B Lenfositoz
Yaşla birlikte ortaya çıkış olasılığı artan Düşük yoğunluklu klonal “B” hücre populasyonu KLL fenotipli “B” hücre populasyonu: Erişkinlerin %3’ünde + Kriterler Periferik kanda başka bir sebebe bağlı olmayan monoklonal B hücre populasyonu “B” lenf < 5000/mm3 >3 ay süreli Asemptomatik,

7 MBL LPH KLL/SLL Regresyon Diğer Kalıcı MBL Sekonder zarar ?
Risk Faktörleri Çevresel,genetik LPH KLL/SLL MBL Regresyon Diğer Kalıcı MBL Sekonder zarar ? Mikroçevre etkisi, olası bir antijen veya antijen benzeri

8 KLL- Klinik Semptomlar(1) Asemptomatik : % 10- 40
Lenfadenomegali +/- bası semptomları Splenomegali ve hepatomegali semptomları Halsizlik Ateş,kilo kaybı Lenfomalara göre daha az İnfeksiyonlar

9 KLL - Klinik Semptomlar(2) Diğer Deri belirtileri:
OİHA , organ tutulumu, ikincil malignite belirtileri Deri belirtileri: Böcek sokmalarından sonra abartılı deri reaksiyonları Paraneoplastik pemfigus Trombositopeni ile ilgili kanama belirtileri,

10 KLL- Klinik Bulgular Tanı sırasında; Lenfadenomegali Splenomegali
Hepatomegali İnfeksiyon Sternum hassasiyeti Kanama sıklık

11 Richter sendromu: KLL’den “büyük hücreli lenfoma” ya dönüşüm. %10-15 sıklıkla oluşur. Ateş , genel durum bozukluğu, lenfadenomegali ve organomegalilerde hızlı artış gözlenir .

12 KLL Tanı Kriterleri “B” Lenfosit sayısı >5000/mm3 “B” lenfosit
>3 ay süreli Hallek M et al,IWCLL-NCI, Blood 2008

13 Kİ tutulumuna bağlı sitopeni varsa lenfosit sayısı > 5000/mm3 olması şartı yoktur.
Tanı için Kİ tetkiki şart değildir (NCI KLL 2008)

14 KLL Tanı Kriterleri Tipik KLL Morfolojik Özellikleri (olguların %80’i)
Olgun görünümlü Dar sitoplazmalı Nukleol görülmez Çekirdek yoğundur Gumprecht / smudge / basket h. Görülür Atipik hücre oranı (ör: prolenfosit) < % 55 Hallek M et al,IWCLL-NCI, Blood 2008

15 KLL: Tanı Kriterleri Tipik KLL İmmünfenotipleme bulgusu
CD5 , CD19, CD23 + SIg soluk, CD22, FMC7 ve CD79b düşük+ veya - Kappa veya lambda klonalitesi + CD38, ZAP70 prognoz açısından önemlidir CD 43: KLL’de +,foliküler lenfomada –

16 KLL- LAB Bulguları-1 Lenfositoz : > 5000/mm3 “B” lenfosit
Başlangıçta genellikle / mm3 arasında, bazı olgularda çok yüksek değerlerde . Anemi : Olguların % ’sinde başlangıçta Hb < 11g/dl Normokrom-normositik Trombositopeni : Başlangıçta olguların % 10’ unda < / mm3

17 Anemi Nedenleri: Kemik iliği infiltrasyonu Splenomegali,hipersplenizm
Otoimmün hemolitik anemi Kemik iliği infiltrasyonu Splenomegali,hipersplenizm Myelosupresif tedaviler Saf eritroid dizi aplazisi Diğer nedenler : kanama kr hastalık beslenme bozukluğu vd

18 LAB Bulguları Otoimmün hemolitik anemi ;
Haptoglobin azalır, LDH , indirekt bilirübin, retikülosit , ürobilinojen artışı ve Coombs +’liği Hipogamaglobulinemi veya nadiren monoklonal paraproteinemi

19 LAB Bulguları-3 Kemik iliği: Tüm çekirdekli hücrelerin > % 30’ u olgun görünümlü lenfositlerden oluşur. Tanı için şart değildir!!! Tedavi öncesinde yapılmalıdır (sonraki yanıt kontrolünde karşılaştırma amacıyla) Sitopenilerin nedenini açıklamada faydalıdır. Lenf bezi biyopsisi : Küçük lenfositik lenfomadan ayrılamaz, tanı için gerekli değildir.

20 AYIRICI TANI Monoklonal B Lenfositoz
Lenfositoz nedeni olan infeksiyonlar ( İnf. Mononükleoz , boğmaca, İnf lenfositoz , toksoplazmoz vd : KLL yaş grubu için uygun değil) Prolenfositik lösemi Hairy cell lösemi , Lenfomalar ( özellikle lösemik tipleri ) Mantle cell lenfoma: CD5+ CD23-,t(11:14)+,cyclinD1+ SMZL Sezary sendromu Makroglobulinemi Akut lenfoblastik lösemi

21 Ayırıcı Tanı Selim poliklonal “B” lenfositoz Orta yaşlı kadın Sigara+
Çift çekirdekli lenfositler (%10-30) Poliklonal “B” lenfositoz Poliklonal IgM artışı HLA-DR7 İso3q, multi bcl2/IGH rearanjmanı

22 Lösemik Tablo Yapabilen B Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıklar
Primer Lösemiler KLL KLL/PL Atipik KLL B-PLL HCL HCL-V B hücreli Lenfoma / Lösemi SMZL FL MCL Lenfoplazmositik lenfoma Büyük hücreli lenfoma

23 Lösemik Tablo Yapabilen T Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıklar
Primer lösemi T-PLL LGL-lösemi Lenfoma/Lösemi Sezary sendromu ATLL Büyük hücreli lenfoma Pleomorfik T hücreli lenfoma

24 KLL’de Prognoz 1/3 1/3 1/3 Agresif ve başlangıçta
tedavi gereksinimi olanlar Yavaş seyirli ve hiç tedavi gerekmeyen olgular KLL 1/3 1/3 1/3 Başlangıçta yavaş seyirli, giderek tedavi gereksinimi olan olgular

25 EVRELEME

26

27 Prognoz Parametre İyi Kötü Binet Evresi A B ve C
Rai Evresi O,I II,III,IV Kemik iliği tutulumu Non-diffuz Diffuz Kemik İliği Lenfosit% < > 80 Periferik k. Prolenfosit% < > 10 Lökosit sayısı <50 x109 / L > 50x 109 / L Lenfosit 2x katlanma süresi >12 ay < 12 ay LDH / β2 M / sCD44 Timidin kinaz ve sCD23 Normal Yüksek CD38 Düşük Yüksek IgVH geni Mutant non-mutant ZAP Sitogenetik del del 11,17, Normal,tri 12

28 Komplikasyonlar İnfeksiyonlar Otoimmün sitopeniler
Saf eritroid dizi aplazisi İkincil maligniteler Dönüşümler

29 Dönüşümler : Prolenfositik dönüşüm
Prolenfositik lösemide prolenfosit oranı : > % 55 Akut lenfoblastik lösemi Richter sendromu M. Myeloma Hodgkin hastalığı

30 KLL Endikasyon olmadan başlanılan tedavinin yaşam süresi üzerinde olumlu etkisi olmaz!! Tedavi İleri evre (III,IV) semptomatik, progresif olgular tedavi edilirler.

31 KLL- Tedavi Spesifik tedavi-1: Tek ajanlı (alkilleyici) tedavi :
Chlorambucil (Chl) (Klorambusil) , Cyclophosphamide( C ) (siklofosfamid) Çok ajanlı tedavi : CHOP COP Chl + P C= Cyclophosphamide H = Adriamycine O = Vincristin P = Prednisolone Bu tedavi yöntemleri arasında 1-Yanıt oranları açısından anlamlı fark yoktur 2-Hepsinde tam yanıt elde etme şansı oldukça düşüktür. Chl=Chlorambucil P: Prednisolone C= Cyclophosphamide O = Vincristin P = Prednisolone

32 Spesifik tedavi-2: KLL- Tedavi
Purin analogları : Fludarabine ( % 70 yanıt ,% 30 tam yanıt) Cladribine ( > % 50 yanıt , % tam yanıt ) Monoklonal antikorlar: Anti CD52, Anti CD20 vd

33 Spesifik tedavi-2: Kombinasyonlar KLL- Tedavi Kök hücre nakli :
Purin analoğu + alkilleyiciler (ör:FLD+siklofosfamid) Kemo-immünoterapi: en yüksek yanıt ve yanıt süresi ör: Purin analoğu + alkilleyici+ monoklonal antikor (antiCD20) Kök hücre nakli : genç /yüksek riskli/refrakter/nüks olgularda)

34 Destekleyici ve diğer tedaviler:
KLL- Tedavi Destekleyici ve diğer tedaviler: Otoimmün hemoliz varlığında : Kortikosteroid vd İnfeksiyonlarla mücadele İntravenöz Ig Transfüzyon desteği

35 Saçaklı (tüylü) Hücreli Lösemi
Medyan yaş: 55 Pansitopeni : % 50 Splenomegali > LAP Myelofibroz Fırsatçı infeksiyonlar Otoimmün olaylar CD 25 ,CD11c, CD103+, CD 5 – TRAP + Tedavi Splenektomi IFN Purin analogları (>% 70 TR) 2CDA Pentostatin

36 Prolenfositik Lösemi İleri yaş (% 50 >70 yaş)
Çok yüksek lökosit sayısı (> /mm3 ) Belirgin splenomegali Hızlı seyir / tedaviye yanıt kötü TEDAVİ: Purin analogları ve MoAb (anti-CD52/anti-CD20)


"KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları