Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı Dr.İskender Sayek TTB Merkez Konseyi Üyesi TUEK 2008 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı Dr.İskender Sayek TTB Merkez Konseyi Üyesi TUEK 2008 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı Dr.İskender Sayek TTB Merkez Konseyi Üyesi TUEK 2008 Ankara

2 TTB ve TTB-UDEK t ıpta uzmanlık eğitiminin ortak kural ve koşullarını bütünsellik içinde belirleyen bir düzenlemeye ülkemiz tıp ortamı uzun süredir gereksinim duymaktadır. Toplum sağlığını önemli boyutta etkileyen “tıpta uzmanlık eğitimi” niteliğini ve standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır Yasal boşluk

3 Türk Tabipleri Birliği bu sürecin öznesi olan hekimleri Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca temsil eden meslek örgütüdür. 6023 sayılı yasa ile de tıpta uzmanlık eğitiminde hekimlerin daha iyi mesleki gelişimini sağlamak, bu gelişimin toplum yararına sürdürülmesini sağlama sorumluluğu ile yükümlüdür.

4 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Çalışmaları TTB bu çalışmalarda aktif rol almıştır Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayları 1994 2008 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5 Yönetmelik mi olsun yoksa Yasa veyaTüzük mü? Yasa veya Tüzük olmalıydı.... ??????

6 Yönetmelik mi olsun yoksa Yasa veyaTüzük mü? Yasa veya Tüzük olmalıydı.... ?????? Yönetmelik Esas işlevi kural koymak değil üst normların uygulamasını göstermek Sık sık değiştirilebilmesi hukuki güvenlik ve istikrar sorunu Her konuya yanıt verememesi

7 Yönetmelik mi olsun yoksa Yasa veyaTüzük mü? Yasa veya Tüzük olmalıydı.... ?????? Yönetmelik Esas işlevi kural koymak değil üst normların uygulamasını göstermek Sık sık değiştirilebilmesi hukuki güvenlik ve istikrar sorunu Her konuya yanıt verememesi Tıpta uzmanlık eğitimi alanında temel ilkelerin tümüne yanıt verecek ayrıntılı bir biçimde bir yasa veya tüzük olarak düzenlenmesi Tıpta uzmanlık eğitiminin bir bütün olarak planlanması ve uygulanması

8 Süreç 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa’nın 9. maddesinde 28 Mart 2007 günü kabul edilen 5614 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşumu ve işleyişi

9 Süreç 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa’nın 9. maddesinde 28 Mart 2007 günü kabul edilen 5614 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun oluşumu ve işleyişi Tıpta uzmanlık eğitimin bilimsel ve idari özerklik gerektiren özelliği göz ardı etmiştir.

10 Yönetmelikte tıpta uzmanlık eğitimi kavramının karşılığı olan kimi düzenlemeler yapılmamış ya da eksik bırakılmıştır. T ıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili bütün konuların yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gerekir.

11 Öneriler

12 Bazı önemli konular çalışma sırasında taslaktan çıkarılmıştır. Eğitim Kurumlarını Değerlendirme ile Eğitim ve Müfredat Komisyonlarının kurulmaları ve görevleri. Akademik kurullara ilişkin bölümler Asistan temsiliyeti önerilmiştir.

13 Tıpta uzmanlık eğitimi için önemli, bazı konular Taslakta yer almamaktadır. Eğitim sorumlularında aranacak koşullar ve görevlendirme yöntemleri Eğitim sorumlularının görevleri ve hakları Eğitim kurumları ve birimlerin nitelikleri ve asgari standartlarının oluşturulması Eğitim kurumlarına alınacak asistan sayılarının belirlenmesine ilişkin ölçütler Yan dalların belirlenmesi yöntemine ilişkin düzenleme Eğitilenlerin hak ve sorumlulukları

14 TTB ve TTB-UDEK Neler Önermiştir ? Tıpta Uzmanlık Kurulunun işleyişinin demokratikleştirilmesi, Eğitim kurumlarının değerlendirilme ölçütleri Eğitilenlerin hak ve sorumlulukları Eğitimin ve eğiticilerin eğitilenler tarafından değerlendirilmesi, Uzmanlık jürilerinin oluşturulması yöntemi, liyakata önem verilmesi Yan dal uzmanlık eğitimi gerektirmeyen alanlarda sertifikasyon eğitimlerine TUK’un karar vermesi

15 TTB ve TTB-UDEK Neler Önermiştir? Tıpta Uzmanlık Kurulunun işleyişinin demokratikleştirilmesi, Eğitim kurumlarının değerlendirilme ölçütleri Eğitilenlerin hak ve sorumlulukları Eğitimin ve eğiticilerin eğitilenler tarafından değerlendirilmesi, Uzmanlık jürilerinin oluşturulması yöntemi, liyakata önem verilmesi Yan dal uzmanlık eğitimi gerektirmeyen alanlarda sertifikasyon eğitimlerine TUK’un karar vermesi Kurul ve komisyonların mutlaka yönetmelikte tanımlanmaları Görev ve sorumluluklarının belirlenmesi Tıpta uzmanlık eğitiminin tarafları olan kurumların eşit oranda temsilci ile katılımları düzenlenmeli Eğitilen temsilcisi yer almalı

16 E ğitim kurumlarında bulunması gereken koşullar – Alt yapı Eğitici özellikleri – Şef, Şef yardımcısı olma, Başasistan olma kriterleri ve yabancı dil sınavı, merkezi sınav ve mülakat – Mülakat için jürilerin belirlenme kriterleri Eğitim alacakların sayıları TTB ve TTB-UDEK Neler Önermiştir?

17 Eğitim programı – ÇEP İki yönlü geribildirim sisteminin kullanılması – Eğiten ve eğitilen Merkezi sınav: – Yeterlik Sınavları – ÖSYM TTB ve TTB-UDEK Neler Önermiştir?

18 Yandalların ölçütler belirlenerek ihdas edilmesi YÖK, SB ve TTB temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturması Ü lke gereksinimine katkıları, istihdam alanları, bu alanda özel bilgi, beceri ve eğitime özel bir ihtiyaç olup olmadığı dikkate alınmalı ve verilecek kararlar bu başlıklar yönünden gerekçelendirilmelidir

19 Sonuç TTB ve TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitiminin düzenlenmesi ile ilgili toplumsal sorumluluk adına Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik çalışmalarını önemsemektedir Tıpta Uzmanlık Eğitiminin tüm taraflarının uzlaşısı ile bu yönetmeliğin çıkarılması – Tıpta uzmanlık eğitiminin tüm yönlerini kapsayacak yönetmelik – Eşit katılımlı kurul ve komisyonların kurulması ve bunun yönetmelikte yer alması

20 Türkiye’de uzmanlık eğitimin belgelendirilmesi konusunda meslek örgütü ve kuruluşlarının daha yetkin kılınması Yeterlik kavramının mutlaka yönetmelik çalışmasında yer alması

21 Teşekkür ederim….


"Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı Dr.İskender Sayek TTB Merkez Konseyi Üyesi TUEK 2008 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları