Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAKET YASA TASARISI TARİHLİ İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAKET YASA TASARISI TARİHLİ İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU"— Sunum transkripti:

1 PAKET YASA TASARISI 13.10.2006 TARİHLİ İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU

2 TASARI MADDELERİ 1-ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
2-ŞEF-ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI 3-ÇALIŞMA SAATLERİ 4-TIPTA UZMANLIK KURULU 5- YABANCI HEKİM

3 ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ na ek maddeler eklenmek suretiyle düzenlenmiştir. Ek madde 9- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ek madde 10- Sigorta Primleri, Tarifeler Ek madde 11- Sigorta Yapma Yetkisi Ek madde 12- Para Cezası

4 ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL GEREKÇESİ
Tabiplerin haftalık çalışma süresi 45 saattir ve sıklıkla nöbetlerde hiç dinlenmeden 36 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu çalışma temposu, tabiplerin hata yapma ihtimalini artırmaktadır. Genel olarak bir tabip için kabul edilen günlük hasta sayısı 20’ dir. Ancak ülkemizde hasta yoğunluğu ve tabip yetersizliği sebebiyle bir çok tabip günde 100 ve daha üzeri hastaya bakma mecburiyetindedir. Bu kadar hastaya tıbbi ve etik kuralları dikkate alınarak kamilen bakmak mümkün değildir. Bu durum da malpraktis ihtimalini artırmaktadır.

5 Tıbbi işlemlerde kullanılan malzeme kalitesi ve ilaçlar da tedavinin sonucuna doğrudan tesir etmektedir. Geri ödeme kurumları, bu konuda sınırlamalar getirmekte ve tabipleri belirli malzeme ve ilaçları kullanmak zorunda bırakmaktadır. Uygulamada, hekimler aleyhine hükmolunan tazminatların ödenmesinde güçlükler ortaya çıkmaktadır.

6 Bu sebeple, tazminat ödenmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırarak ilgililerin haklarına daha çabuk ve tam olarak kavuşmalarını sağlamak; İlgililerinin haklarının teminat altına alınmasını sağlamak zorunluluğu vardır. Tabiplerin böyle bir sigorta şemsiyesi altında kendilerini daha güvende hissedecekleri ve hizmet motivasyonlarının yükseleceği açıktır.

7 Ek madde 9- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
“Tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için” a-serbest çalışan hekimler kendileri için, b-kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları hekimler için, c-özel kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları hekimler için, “zorunlu mali sorumluluk sigortası” yaptıracak. ***Döner sermayeli kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları hekimler için yaptırdığı sigorta, hekimin serbest meslek faaliyetini kapsamayacak.

8 ** Part-time çalışan hekimler, serbest çalışması için ayrıca sigorta yaptıracak.
** Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının amiri, çalıştırdıkları tabiplerin “zorunlu mali sorumluluk sigortasının” yaptırılmasından birinci derece sorumludur. ** Bu kanunla getirilen zorunlu sigorta kapsamındaki bilfiil veya hal sebebiyle sigorta yaptıran (kamu veya özel sağlık kuruluşu, serbest çalışan hekim) tazminata mahkum olmuşsa; Sigorta şirketi, sigorta poliçesinde öngörülen sınırlar içindeki tazminatı doğrudan zarar görene ödeyecek.

9 Ek Madde 10- Sigorta Primleri ve Tarifeler
** Döner Sermayeli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin sigorta primlerinin; %50’ si kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirinden, %50’ si tabibe ödenecek döner sermaye ek ödemesinden, kesilecek. ** Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin sigorta primleri işveren tarafından ödenecek. ** Özel sağlık kurum ve kuruluşunun işvereni, çalıştırdığı hekim için ödediği sigorta primlerini, hekimin maaş veya sair mali haklarından kesemeyecek ve bu yönde sözleşme yapamayacak.

10 ** Bir tabibin kusuru nedeniyle, o tabip için emsallerine göre daha fazla prim ödenmek zorunda kalınmışsa, o tabip için fazla ödenen sigorta primi; -Tabip kamuda çalışıyorsa döner sermaye gelirinden, -Özelde çalışıyorsa maaş veya sair mali haklarından kesilecek ** Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlar Hazine Müsteşarlığı’nca, tarife ve talimatlar Devlet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenecek, Resmi Gazete’ de yayınlanacak

11 Ek madde 11- Sigorta Yapma Yetkisi
**Hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigortası, Hazine Müsteşarlığı’nca bu alanda ruhsat verilmiş sigorta şirketleri tarafından yapılacak. **Sağlık Bakanlığı, kamuda görevli hekimlerin en uygun şartlarda sigortalanabilmesi için, sigorta şirketleri arasında ihale yapılacak, sigorta primleri ve teminat kapsamı bakımından en uygun teklifi veren bir veya birden fazla sigorta şirketi ile 1 yıllık süre ile anlaşma yapılacak. **Kamuda çalışan bütün hekimlerin sigortası, ihaleyi kazanan sigorta şirketine yaptırılacak.

12 Ek Madde 12- Para Cezası ** Kanuna göre sigorta yaptırmak veya sigorta yaptırtmak zorunda olup da; -sigorta yaptırmayan serbest hekimlere; -sigorta yaptırtmayan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının amirlerine; ödenmesi gereken sigorta priminin 5 katı oranında para cezası verilir. ** Kamu kurum ve kuruluşunun amiri, sigorta yaptırılmamasından dolayı verilen idari para cezasından şahsen sorumlu olacaktır.

13 ŞEF-ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI
Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır. SB Eğitim ve Araştırma hastanesindeki klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına, ilgili dalda uzman olan profesör ve doçentler ile ilgili dal uzman tabipleri arasından Bakanlık tarafından atama yapılır. Profesör ve doçentler, Bakanlıkça ilan edilen kadrolar için, gerekli belge, bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte bakanlığa başvururlar.

14 Bakanlık, ilgili dalda, üçü eğitim ve araştırma hastanesi klinik şeflerinden ikisi de üniversite öğretim üyelerinden olmak 5 kişilik jüri oluşturur. İlgili dalda yeteri kadar şef veya öğretim üyesi bulunamadığı takdirde, en yakın daldaki şef ve öğretim üyelerinden görevlendirme yapılır. Jüri, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını inceler ve her bir aday için rapor düzenler. Bu raporlar ışığında bakanlıkça belirlenen en uygun adaylar klinik şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Profesör ve doçent unvanına sahip olmayan uzman hekimlerin, klinik şefi ve şef yardımcılığı ve başasistan kadrolarına atanmalarında yapılan sınavlarda başarılı olmaları şartı aranır.

15 Klinik şefi, şef yardımcılığı ve başasistan kadrolarına atananlar beş yıllık sürelerde bilimsel ve performans kriterleri bakımından Bakanlıkça değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda bilimsel ve performans kriterleri bakımından yeterli görülenler bu görevlere yeniden atanırlar, yeterli görülmeyenler uzmanlık kadrolarına nakledilir. Yapılacak sınavlar, değerlendirme kriterleri ve bilimsel ve performans kriterlerine ilişkin usul ve esaslar, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir. Servis ve laboratuar şefleri ve şef yardımcıları ile tıp alanında doçent ve profesör tabipler eğitim ve araştırma hastanelerine; Uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler veya hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilir.

16 YABANCI HEKİM ÇALIŞTIRILMASI
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair kanun 1. maddesi; “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darulfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve TÜRK BULUNMAK şarttır.” Tasarının 5. maddesi ile “Türk bulunmak” ibaresi 1219 sayılı yasanın 1. maddesinden çıkarılmıştır.

17 YABANCI HEKİM ÇALIŞTIRILMASININ GEREKÇESİ
Ülkemizde tabip sayısının ve dağılımının istenilen şekilde sağlık hizmeti verilmesine kafi gelmediği bilinen bir gerçektir. DSÖ verilerine göre ülkemiz halen, tabip sayısı bakımından Avrupa Bölgesindeki 52 ülke arasında sonuncu sırada yer almaktadır. Tıp fakültelerinin bugünkü kapasite ile ülkemizdeki tabip açığının kapatılması ve Avrupa ortalamasına ulaşılması mümkün değildir. Ülkemizdeki hekim sayısının artmasına katkı sağlamak ve başarılı yabancı tabiplerin ülkemizde çalışmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve AB’ ye tam üyelik sürecinde kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırmak için “Türk olmak” şartının kaldırılması gerekmektedir.

18 SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ
2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair Kanun’un 2. maddesi değiştirilmiştir. Kanuni çalışma süresi; Tam gün çalışan kamu personeli için haftalık 45 saat, Part-time çalışan kamu personeli için 40 saat olarak kalmıştır. İyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilir” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

19 TIPTA UZMANLIK KURULU Tasarının 8. maddesi ile 1219 sayılı yasanın 9. maddesi değiştirilmiştir. 1219 sayılı yasanın 9. maddesi; uzmanlık belgelerinin alınması ve geçerliliğinin sağlanması için gerekli işlemlerin bir tüzük (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü) ile düzenlenmesini öngörmektedir. Yapılan değişiklik ile Tıpta Uzmanlık Kurulu’ nun oluşturulması öngörülmektedir.

20 TIPTA UZMANLIK KURULU’ nun GÖREVLERİ
-Eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak -Uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, -Uzmanlık sınavı jürilerini tespit etmek, -Yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri belirlemek, -Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve uzman insan gücü ile görüşler vermek, Uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak,

21 TIPTA UZMANLIK KURULU’ nun OLUŞUMU
Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri, Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği 5, Dört Tıp Fakültesinden, bir Diş Hekimliği fakültesinden YÖK’ ün seçeceği 5, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesi’ nin seçeceği 1, TTB’ nin seçeceği 1, Türk Diş Hekimleri Birliği’ nin seçeceği 1 üyeden oluşmaktadır.

22 Tıpta Uzmanlık Kurulunda yer alacak üyelerin uzman olmaları ve en az üç yıllık klinik veya laboratuar şefi veya profesör ünvanına sahip olması gerekmektedir. Üyelerin görev süresi 3 yıl olup süresi bitenler tekrar seçilebilir. Kurul, bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanacak. TTB temsilcisi, yalnızca tabiplerle ilgili, Diş Hekimleri Birliği temsilcisi yalnızca diş hekimleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve oy kullanabilir.

23 Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
Kurulun çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususlarla ihtisas belgelerinin alınması ve uzmanlık eğitimi ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

24 Anestezi Teknisyenleri
1219 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasından sonra gelmek üzere kanuna eklenen fıkra ile; “Anestezi teknisyenleri, anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi iş ve işlemlerini yapar.” düzenlemesi getirilmiştir.


"PAKET YASA TASARISI TARİHLİ İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları