Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İdareler ve sektörden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve rekabeti artıracak şekilde yapım işleri ihalelerini ilgilendiren önemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İdareler ve sektörden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve rekabeti artıracak şekilde yapım işleri ihalelerini ilgilendiren önemli."— Sunum transkripti:

1

2  İdareler ve sektörden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve rekabeti artıracak şekilde yapım işleri ihalelerini ilgilendiren önemli başlıklarda yeni düzenlemeler yapılmıştır

3 BBBBenzer iş tebliği (Yürürlük tarihi:15/7/2011) İİİİş hacmini gösteren belgeler İİİİş ortaklığına ait iş deneyim belgesinin kullanımı KKKKonsorsiyum ortağına iş durum belgesi düzenlenmesi AAAAnahtar teknik personel AAAAlt yüklenici çalıştırılması

4  2009 yılından itibaren idareler ve meslek örgütlerinden alınan görüşler ve beraber yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 5,5 yıldır yürürlükte bulunan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” değiştirildi

5 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği  Yayım Tarihi : 11/06/2011 Resmi Gazete No: 27961 Resmi Gazete No: 27961  Yürürlük tarihi : 15/07/2011

6  Alt yapı işleri (19 alt grup)  Üst yapı (Bina) işleri (3 alt grup)  Sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri (4 alt grup)  Elektrik işleri (6 alt grup)  Elektronik ve iletişim işleri (9 alt grup)

7 Farklı uzmanlık gerektiren birden fazla iş grubu içeren iş deneyimi aranabilir Bu durumda ihalenin konsorsiyumlara açılması zorunlu kılınmıştır

8 B.II grubu üstyapı işlerinin alt gruplandırması fiziki ölçülere göre yapılmıştır  Yapı kullanma izin belgesindeki yapı inşaat alanı  Yapı ruhsatında belirtilen yapı inşaat alanı

9 EEEEkonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerden İİİİş hacmini gösteren belgelerde değişiklik yapıldı

10  Önceki düzenleme: YM >= ½ ED ise son üç yıla ilişkin belgeler 1/10 ED < YM < ½ ED ise son üç yıla kadarki belgeler  Yeni düzenleme: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler

11  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerden  İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, kullanılabilmesi, değerlendirilmesi ile ilgili olarak,  Anahtar teknik personel ile ilgili olarak değişiklikler yapıldı

12  İş ortaklarının ortakları tarafından ortaklık oranı ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesini sunması durumunda ortakların ayrı ayrı asgari deneyim şartını sağlaması zorunluluğu kaldırılmıştır

13 İİİİş denetleme belgelerinin değerlendirmeye esas olacak tutarlarının belirlenmesi ile ilgili olarak esas alınacak tarih net bir şekilde belirlenmiştir “Hak Kazanma Tarihi”

14  Konsorsiyum ortaklarına iş durum belgesi düzenlenebilme şartları belirlenmiştir

15  Kanun kapsamındaki idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların iş deneyim belgeleri ve mezuniyet belgelerini kullanabilme şartları belirlendi

16  Anahtar teknik personelin meslek alanının belirlenmesi ile ilgili olarak idarelere sınırlama getirildi  Anahtar teknik personel niteliğindeki personel ile ilgili olarak istenilecek belgeler yeniden belirlendi

17  Yönetmelik eki olan tip şartnameler, tip sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili değişiklik yapıldı

18  İhale konusu işin alt yüklenicilere kapatılmaması esası getirildi  İdareler ihale aşamasında isteklilerden sadece alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlerin listesini isteyebilecekler

19  İşin tamamını alt yüklenicilere yaptırmamak şartıyla bütün yapım işlerinde İdarece onaylanan alt yükleniciler çalışabilecek

20 Teşekkürler Düzenleme Dairesi Başkanlığı


" İdareler ve sektörden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve rekabeti artıracak şekilde yapım işleri ihalelerini ilgilendiren önemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları