Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPIM İŞLERİ İHALELERİ"— Sunum transkripti:

1 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ

2 Mevzuat 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formlar Kamu İhale Genel Tebliği (Genel ve Özel Hükümler) Tip İdari şartnameler Kurul ve Mahkeme Kararları İhale dokümanı (İdari-teknik şartname vb.)

3 Temel İlkeler (m.5) «Yapım» tanımı
Gider doğurucu ve gelir getirici işlerin bir arada ihale edilememesi Aralarında kabul edilebilir doğal bağlantı olmadığı sürece yapım işi ile birlikte mal alımı veya hizmet alımı yapılamaması Eşik değerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Yapım Yönetmeliğinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez. (Yön. m. 4)

4 Temel İlkeler (m.62) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaz İstisnalar Baraj Büyük sulama İçmesuyu isale hattı Enerji nakil hattı Trafo Trafo merkezleri Şalt tesisleri Kaptajlar Su depoları Karayolu Liman Havaalanı Demiryolu Petrol boru hatları Doğalgaz boru hatları

5 Temel İlkeler (m.62) Uygulama projesi zorunluluğu (temel kural)
Uygulama projesi nedir? Ön proje Kesin proje Uygulama projesi Neden önemlidir? Yeterli ayrıntı içermeyen uygulama projesinin neden olacağı sorunlar

6 Hangi durumda «ön veya kesin proje» ile ihaleye çıkılabilir?
İstisnalar İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin net olarak belirlenemediği durumlar Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri

7 Hangi durumda «kesin proje» ile ihaleye çıkılabilir?
İstisnalar Her türlü onarım işleri İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi Uygulamada imar ve güzergâh değişiklikl. muhtemel olması Dikkat: Bina işlerinde mutlaka uygulama projesi hazırlanmalıdır (tek istisnası doğal afetler nedeniyle yeterli sürenin olmaması)

8 Temel İlkeler (m.62) Uygulama projesi olan işler Anahtar teslimi götürü bedel teklif alma zorunlu Ön veya kesin proje Birim fiyat teklif alma Anahtar teslimi götürü bedel ≠ Birim fiyat farkı nedir?

9 Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Yön. m 10)
İdarenin daha önce gerçekleştirdiği benzer işlerde ortaya çıkan fiyatlar Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler * İlgili meslek odaları, üniversiteler trf yayımlanmış fiyat ve rayiçler Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösterenlerden alınacak maliyetler * İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitler İdareler, Bu fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını «herhangi bir öncelik sırası olmaksızın» kullanabilirler.

10 Yapım ihalelerinde istenilen belgeler
Zorunlu olarak istenen belgeler Mesleki faaliyet belgesi Teklif vermeye yetki belgeleri İş deneyim belgesi Yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre istenen belgeler Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri

11 Ekonomik mali yeterlik belgeleri
Banka referans mektubu (Yön. 34) Bilanço(Yön. 35) İş hacmini gösteren belgeler (gelir tablosu, faturalar) (Yön. 36)

12 İş deneyim belgeleri Yüklenici iş deneyim belgeleri İş bitirme belgesi
İş durum belgesi Alt yüklenici iş bitirme belgesi İş denetleme belgesi İş yönetme belgesi Mezuniyet belgesi

13 İş deneyim belgeleri İş bitirme belgesi; geçici kabulü yapılan işlerde
İş durum belgesi; işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması (+) gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenir. İş artışı yoksa, iş durum belgesi düzenlenmez

14 İş durum belgesi Senaryo 1: İlk sözleşme bedeli :100 TL İş artışı: %20
Toplam sözleşme bedeli :120 TL Toplam sözleşme bedelinin %80’i: 96 TL ilk sözleşme bedeli olan 100 TL henüz tamamlanmadığı için «iş durum belgesi» düzenlenemez.

15 İş durum belgesi Senaryo 2: İlk sözleşme bedeli :100 TL İş artışı: %30
Toplam sözleşme bedeli :130 TL Toplam sözleşme bedelinin %80’i: 104 TL Bu durumunda «iş durum belgesi» düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan 100 TL tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin %80’i tamamlanmış olmaktadır.

16 İş durum belgesi İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. İş durum belgesi verilen işler için son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.

17 İş denetleme ve iş yönetme belgeleri
Geçici kabulü yapılmış işlerde* Devam eden işlerde

18 İş denetleme belgesi İş denetleme belgesine hak kazanabilmenin şartları 3)Yapım Yön. öngörülen pozisyonda görev yapmış olmak (Kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi, şantiye şefi, fenni mesul veya yapı denetim görevlisi) 2) Sözleşme bedelinin lisans eğitimi alınan alanın %80 inde görev yapmış olmak (istisna ??) 1) Mühendis veya mimar olmak

19 İş denetleme belgesi Senaryo 1-a;
Sözleşme bedeli: TL olan yapım işinde Elektrik mühendisliği ile ilgili işlerin tutarı TL Denetleme görevinde bulunan bir elektrik mühendisi Kendi mesleki alanı ile ilgili TL’lik işin en az % 80’i olan TL.’lik kısmında denetleme görevinde bulunması yeterli olacaktır. Aynı sıfat ve unvanla birden fazla denetleme görevlisi bulunması hali Senaryo 1-b; Yukarıdaki örnekte; «iki» elektrik mühendisinin aynı sıfat ve görev unvanı ile «eşzamanlı» görev yapması halinde; Her iki elektrik mühendisinin de en az TL’lik işte denetleme görevinde bulunması yeterli olacak, Bu durumda ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen iş denetleme belge tutarı 8.000/2 = TL olacaktır.

20 İş denetleme belgesi Kontrol şefi, şantiye, şefi ve işin tümünden sorumlu kontrol mühendisinin «kendi mesleği ile ilgili olmayan» kısımlar için de iş deneyim sahibi olabilmesi Senaryo 2; Sözleşme bedeli: 100 TL (70 inşaat+20 makine+10 elektrik) olan yapım işi İnşaat mühendisi olan kontrol şefi 80 liralık kısımda görev almışsa, iş denetleme belgesi alabilecektir İnşaat kısmının tamamında görev almış olmak, tek başına belge almak için yeterli değildir

21 İş denetleme tutarının değerlendirilmesi
İş denetleme belgesinin ilk 5 yıl «1/5» oranında değerlendirilmesi Belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında Gerçek kişi trf kullanılması Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten «önce» almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı….?? Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı…?? Tüzel kişi trf kullanılması

22 İş yönetme belgesi İş yönetme belgesine hak kazanabilmenin şartları
3)Yapım Yön. öngörülen pozisyonda görev yapmış olmak (Yön. m 47/IV) 2) İlk sözleşme bedelinin %80 inde fiilen görev yapmış olmak 1) Mühendis veya mimar olmak Her zaman «1/5» oranında değerlendirilir

23 Alt yüklenici iş bitirme belgesi
Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

24 Mezuniyet belgesinin iş deneyimi olarak kullanımı
Üst sınır 15 yıl İş deneyimi bulunmayan müh. ve mimarlar Herhangi bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması Süre sınırı yok İş deneyimi bulunan müh. ve mimarlar

25 Mezuniyet belgesi Tüzel kişilerin mezuniyet belg. kullanması
Müh. veya mimarın tüzel kişiliğin en % 51 hissesine en az 5 yıldır sahip olması Her iki ortağın mühendis olması ve hisse oranının %50-%50 olması Gerçek kişilerin mezuniyet belgesi kullanması

26 Aşırı düşük teklifler (4734 m.38)
Aşırı düşük tekliflerin tespiti = Sınır değer hesaplama formülü İDARE yaklaşık maliyet hesabı sırasında; 3- Her bir analiz için sıralı analiz girdileri tablosu 2- İş kalemi analizleri 1- Sıralı iş kalemleri listesi

27 Aşırı düşük teklif açıklama talebi (ekinde neler olacak?)
Aşırı düşük teklifler Aşırı düşük teklif açıklama talebi (ekinde neler olacak?) Teklif hazırlama aşamasında «istekliler»; 1- Teklifini hazırlarken, teklifini oluşturan bütün iş kalemleri/gruplarının analizlerini yapacak 2- Teklifini oluştururken yapacağı fiyat araştırmalarının belgelerini saklayacak 3- Yaptığı fiyat araştırmalarına dayalı olarak teklifini hazırlayacak/ açıklayacak 4- Teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacağı analizlerde; analizin tüm maliyet bileşenleri gösterilecek

28 Açıklamanın sunulması
Aşırı düşük teklif sahibi; 1-İhale komisyonunun açıklanmasını istediği iş kalemlerinin ayrıntılı analizlerini ve alt analizlerini verecek. ATGB ihalelerde hesap cetveli de verilecek 2- Bu analizlerde yer alan ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belgelendirilmesine gerek olmadığı belirtilenler dışındaki bütün girdilere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları, yardımcı analizler vb.) Genel Tebliğde belirtildiği şekilde sunacak

29 Analiz ve kanıtlayıcı belge sunulmasının «istisnaları»
1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kâr ve genel giderler içermeyen cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatların teklif edilmesi (liste) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış rayiçlerin kullanılması (liste) 3- Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumu

30 Değerlendirme ile ilgili önemli hususlar
İnşaat iş kalemleri/iş grupları dışındaki (sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatı vb.) iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması yeterlidir Analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilir Analizlerde yer alan işçilik fiyatları «ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin» altında olamaz

31 Aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde özel durumlar
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklinin metrajlarının idarenin metrajlarından farklılık göstermesi Açıklamada sözleşme ve genel giderlere ilişkin ayrıca bir tutar öngörülmemiş olması İlan tarihi ile ihale tarihi arasında cari yıl birim fiyatlarının yayımlanması durumu

32 Dinlediğiniz için teşekkür ederim


"YAPIM İŞLERİ İHALELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları