Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAL ALIMI İHALELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAL ALIMI İHALELERİ."— Sunum transkripti:

1 MAL ALIMI İHALELERİ

2 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihalesi kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlanabilir ve bu alım bir mal alımıdır. Ancak sonuç karşılığı cihaz temini ihaleleri ise hizmet alımı ihalesidir. (Tebliğ m.60)

3 Teknik Şartname-1 (MAİUY m.14)
Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır. Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir. Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

4 Teknik Şartname-2 (KİK m.12, MAİUY m.14)
Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. (Tebliğ m.55.3) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir. Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Alım konusu malın niteliği ve Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

5 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması-1 (MAİUY m.7-8)
Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, ihale konusu malın KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. İşin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılabilir. Bu durumunda, yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri hesap cetvelinde belirtilir Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz.

6 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması-2 (MAİUY m.7-8)
Alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister. İdare yaklaşık maliyeti; Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek, Piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek, Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak, Daha önceden alınmış olan aynı malın fiyatının TUİK tarafından yayımlanan endekslere göre güncellenerek, Döviz cinsinden alınan malların fiyatının Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenerek, hesaplayabilir Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır.

7 Kalite ve Standart Belgeleri (MAİUY m.42)
Alım konusu malın ulusal ve uluslararası standarda uygunluğunu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ulusal ve uluslararası standarda ilişkin belgeler ihaleye katılım aşamasında istenilebileceği gibi bu belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir. İhale dokümanında bir belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilerek bu belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen kalite veya standarda ilişkin belgenin istenilmemesi gerekmektedir. (Tebliğ m. 56.2) Alım konusu malın ulusal standardının bulunmaması durumunda, sadece ilgili uluslararası standarda uygunluğu gösteren belge veya belgelere yönelik düzenleme yapılabilir.

8 Numune, Katalog ve/veya Fotoğrafların İstenilmesi-1 (MAİUY m
Numune, Katalog ve/veya Fotoğrafların İstenilmesi-1 (MAİUY m.43, Tebliğ m.57) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir. İş ortaklığında ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir. Konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortak tarafından bu belgelerin sunulması zorunludur.

9 Numune, Katalog ve/veya Fotoğrafların İstenilmesi-2 (MAİUY m
Numune, Katalog ve/veya Fotoğrafların İstenilmesi-2 (MAİUY m.43, Tebliğ m.57) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonu tarafından numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

10 İstenecek Belgeler-1 Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, mesleki faaliyetin sürdürüldüğüne ilişkin belgelerin istenilmesi zorunludur. Belli istekliler arasında ihale usulü (B.İ.A.İ.U.) hariç, Kanunun 13/b-(2) üst limit tutarına eşit ve altında olan ihalelerde iş deneyim belgesi istenemez. Yaklaşık maliyeti bu bedelin üzerindeki ihalelerde iş deneyim belgesi istenilmesi idarenin takdirindedir.

11 İstenecek Belgeler-2 B.İ.A.İ.U. hariç, eşik değerin altındaki ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez. Eşik değerin üzerindeki ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi idarenin takdirindedir. Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülebilir.

12 İstenecek Belgeler-3 Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenilirse alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi, imalâta yeterlilik belgesi ile hizmet yeri yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir.

13 İstenecek Belgeler-4 Personel çalıştırıldığına ilişkin belgeler, yeterlik kriteri olarak istenemez. Ancak, sözleşmenin ifası sırasında yüklenici tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir.

14 İstenecek Belgeler-5 Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında deney-analiz-kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılmasına ilişkin sözleşme tasarısına hüküm konulabilir. Ancak, laboratuar veya muayene kuruluşunun, aday veya isteklinin bünyesinde bulunması hususu, yeterlik kriteri olarak öngörülemez.

15 İstenecek Belgeler-6 Alım konusuna göre satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez.

16 İstenecek Belgeler-7 Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgenin ihaleye katılım aşamasında istenilmemesi durumunda teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur.

17 İstenecek Belgeler-8 Kısmi teklifte istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Ancak aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi; başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. B.İ.A.İ.U. İle Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde kısmî teklif verilmesine imkan tanınması durumunda; istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Ancak, parasal tutarlar her bir kısım için ayrı ayrı düzenlenir.

18 Banka Referans Mektubu
İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı; 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin % 10’dan az olamaz. 2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15 aralığında belirlenir. Kriterler bir veya birkaç banka referans mektubu ile karşılanabilecektir. Mali durum bildirimi kaldırılmıştır. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

19 İş Hacmini Gösteren Belgeler
İş hacmine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde; - İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, - Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur Aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir

20 İlanı veya duyurusu 1/5/2011 tarihinden önce yapılan ihalelerde iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 15’i ile %25’i aralığında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 12’si ile % 20’si aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. İlanı veya duyurusu 1/5/2011 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri Açık ihale usulü ile 21/(b), (c) ve (f) ’de toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması Devam eden mal alımı gelirinin teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması, B.İ.A.İ.U. İle 21/(a),(d) ve (e)’de toplam ciro yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, Devam eden mal alımı gelirlerinin parasal tutarı yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek tutarda yeterlik kriteri olarak öngörülür.

21 Bilanço veya Eşdeğer Belge-1
Bilanço veya eşdeğer belgeler: - İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri ile bu belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

22 Bilanço veya Eşdeğer Belge-2
Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

23 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
İlanı veya duyurusu 1/5/2011 tarihinden önce yapılan ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. İlanı veya duyurusu 1/5/2011 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgelerdeki yeterlik kriterleri Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması Gerekir

24 İş Deneyimini Gösteren Belgeler-1
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işler ile özel sektöre gerçekleştirilen işler ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu durumda iş deneyimi, işe ilişkin sözleşme ve fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları birlikte sunularak belgelenir. Fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları yerine bu örnek veya nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri sunulabilir . Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu tür işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

25 İş Deneyimini Gösteren Belgeler-2
Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; O ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler, Sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılabilir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitirilme ve/veya kabul tarihinin gösterilmiş olması zorunludur.

26 İş Deneyim Belgeleri Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, B.İ.A.İ.U. İle Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %10’u ile % 40’ı aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir İş ortaklığında pilot ortağın iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması ve pilot ortağın iş deneyiminin diğer ortakların iş deneyimden fazla olması gerekir Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar iş deneyim belgesi sunmayabilir Konsorsiyum ortağının, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması zorunludur 26

27 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi-1
Bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve kesin kabulü gerçekleştirilen işler için, tamamlanan işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir. Devirlerde, devir öncesinde veya sonrasında sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye, iş bitirme belgesi verilir İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmında bulunan ortak iş deneyim belgesi alabilir Kısmi kabulü yapılan alımlarda, işin tamamı bitirilmeden iş bitirme belgesi düzenlenmez Kısmi teklife açık ihalede, kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine getiriliyor veya her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenmiş o kısmın kesin kabulünün yapılması şartıyla iş bitirme belgesi verilir Mal alımlarında alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemez.

28 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi-2
İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belgede, tüm ortakların hisse oranı ile ortakların iş deneyim tutarı gösterilir. Konsorsiyumlarda her bir ortağa, o ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren, iş bitirme belgesi düzenlenir. Mal alımlarında yüklenicilere iş durum belgesi düzenlenemez. Geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenemez.

29 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi-3
İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna tabi olmadan gerçekleştirilen alımlarda; alımın niteliği sebebiyle birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan ancak süresi belli olan bir sözleşme kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak, sözleşme süresi ve bu dönemdeki alımın toplam tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. İş bitirme belgelerinde türlü fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç, varsa iş artışları sözleşme bedeline eklenmek suretiyle belge tutarı belirlenir

30 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi-4
İş eksilişlerinde ise gerçekleşen sözleşme tutarı esas alınır. İş bitirme belgesinde belge tutarı, alımı gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar, herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan belirlenir. Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde; iş bitirme belgesinin tutarında, sözleşmenin bağıtlandığı para birimi esas alınır. Belgenin düzenlenmesi aşamasında bu para birimi, başka bir para birimi cinsine çevrilmez.

31 Mal alımlarında iş artışı ve iş eksilişi
Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşağıdaki hususların esas alınması gerekmektedir: 1) İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır. 2) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının %20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir.

32 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MAL ALIMI İHALELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları