Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ"— Sunum transkripti:

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ

2 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması
8.md Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. İhale ilanı öncesinde gerekiyorsa yeniden hesaplanır. Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (proje bütünlüğü olan işler) İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, ihale konusu işe ilişkin miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. ) Kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla işin paket halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabilir. Bu durumda ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday ve isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. KDV hariç olarak hesaplanan tutara %25 yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenir.

3 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 8.md
İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. İhale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yaklaşık maliyet yeniden hesaplanır. 3

4 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 10 .md
İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; 1- Daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatları, 2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçleri, 3- İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçleri, İhale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yaklaşık maliyet yeniden hesaplanır.

5 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 10 .md
4- Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetleri, 5- Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alarak biri, birkaçı veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecektir.

6 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Yön. 8.md-Kanun 36 .md
İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar. Zamanlaması nasıl olacak ? “teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan”

7 İstenecek belgeler 30.md İstenecek belgeler yaklaşık maliyetin eşik değere oranına göre belirlenmiştir. Ancak yaklaşık maliyete bakılmaksızın her ihalede aday ve istekliden; mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) ile iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

8 Eko. ve Mali Yet. ile A.Teknik Personele İlişkin belgeler;
İstenecek belgeler 30.md Eko. ve Mali Yet. ile A.Teknik Personele İlişkin belgeler; 1- Yaklaşık maliyeti (YM), eşik değerin onda birine kadar kadar olan ihalelerde istenilemez. ( TL) 2- Yaklaşık maliyeti, eşik değerin Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir. ( TL) 3- YM, eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile B.İ.A.İ.U. yapılan ihalede yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda aday davet edilecek ise istenilmesi zorunludur.

9 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ;
İstenecek Belgeler 30 md. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ; Yaklaşık maliyeti; Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez. ( TL) Eşik değerin yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde işin niteliğine göre istenilmesi idarenin takdirindedir. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

10 İstenecek Belgeler 30 md. TEKLİFİN AYRINTILARI;
Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde teklif ekinde; Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, İş kalemi veya iş gruplarına ait miktarlar ve birim fiyatları ile Analizlerin istenilmesi zorunludur. ( TL) Birim fiyat teklif alınan ihalelerde, analizlerin istenilmesi zorunludur. YM, eşik değerin onda birine kadar olan ihalelerde ise, sadece teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden bu ayrıntılar istenilecektir.

11 Analizler Analizler;aşırı düşük teklif sorgulamasında ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılır. Analiz formatı, ihale dokümanı kapsamında idarece verilir. İstekliler tarafından verilen analizlerin bu formata uygun olması gerekir.

12 Analizler Teklifin aşırı düşük bulunması halinde ise Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılacak açıklamada; Ayrıca, bu analizlere dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler (proforma faturalar, malzemeye ilişkin teklif alma yazıları, yardımcı analizler ve buna benzer) sunulur.

13 İstenecek Diğer Belgeler 30.md
Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri, mesleki faaliyetini sürdürdüğüne ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair belgeler, analizler, iş deneyim belgeleri, kalite ve çevre yönetim sistemi belgesi dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir. İstenecek Belgelere İlişkin Tablo

14 İstenilecek Belgeler

15 Banka Referans Mektubu 34.md
Mali durum bildirimi kaldırılmıştır. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

16 Banka Referans Mektubu
İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı; 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. 2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15’i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz. Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da bir veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla karşılanabilecektir.

17 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri ile, b) Bu belgelere eşdeğer belgelerin (yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgeler) her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

18 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Yeterlik Kriterleri ( tarihinden önce ilan veya duyurusu yapılan ihalelerde) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, gerekir.

19 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Yeterlik Kriterleri ( tarihinden sonraki ihalelerde) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, gerekir.

20 Bilanço veya Eşdeğer Belge
Öngörülen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan belgelerini sunabilirler. (K.İ.G.T. Md: 36.3) Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

21 Bilanço veya Eşdeğer Belge
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve YMM veya SMMM ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. (eşdeğer belgeler)

22 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları, b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır.

23 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
Toplam ciro: Gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

24 İş Hacmini Gösteren Belgeler
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde; son üç yıla ilişkin bu iki belgenin, b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ise; son üç yıla kadarki yıllara ait bu iki belgenin, idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklilerin ise; yeterlik kriterini sağladıklarını göstermek üzere bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir. (Tebliğ Md: 36.1 ve 36.2) Belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; belirlenen yeterlik kriterini sağlaması gerekir.

25 İş Hacmini Gösteren Belgeler Geçici Madde 7
İlan veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde isteklinin iş hacmini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri a) Açık ihale usulü ile 21/(b) ve (c)’de ciro için, teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması, Devam eden yapım işleri geliri ise, teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması, b) B.İ.A.İ.U. ile 21/(a),(d) ve (e)’de ciro için, yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan, Devam eden yapım işleri gelirlerinin parasal tutarı yaklaşık maliyetin % 12’si ile % 20’si aralığında idarece belirlenecek tutardan az olmaması gerekir.

26 İş Hacmini Gösteren Belgeler
Yeterlik Kriterleri (ilan veya duyurusu 01/05/20010 tarihinden sonra yapılan ihalelerde) a) Açık ihale usulü ile 21/(b) ve (c)’de ciro için, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması, Devam eden veya bitirilen yapım işleri geliri ise, teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması, b) B.İ.A.İ.U. ile 21/(a),(d) ve (e)’de ciro için, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, Devam eden veya bitirilen yapım işleri gelirlerinin parasal tutarı yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek tutardan az olmaması gerekir.

27 İş Hacmini Gösteren Belgeler
Kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

28 İş Hacmini Gösteren Belgeler
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

29 İş Hacmini Gösteren Belgeler
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; Bir önceki yıla ait belgeleri sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu belgeler itibarıyla yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

30 İş Hacmine İlişkin Belge Tutarlarının Güncellenmesi
a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait ÜFE Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait ÜFE Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

31 İş Deneyim Belgeleri 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10 uncu maddesinde iş deneyimini gösteren belgeler ile ilgili olarak değişiklik yapılmıştır. Önceki düzenlemede; yapım işlerinde son 15 yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınmakta ve son 15 yılda yapılan işlerin sözleşme bedelinin % 70 i oranına tekabül etmesi (denetim ve yönetim işlerinde ise sözleşme bedelinin % 50 si oranında denetlenmiş olması) aranmaktaydı.

32 İş Deneyim Belgeleri Yapılan değişiklik ile yapım işleri için son 15 yıl içinde gerçekleştirme miktarına bağlı oransal uygulamadan (sözleşme bedelinin % 70 ve % 50 si) vazgeçilerek biten ve devam eden işler için ayrı ayrı düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde elde edilen deneyim tam olarak değerlendirilecektir.

33 İş Deneyim Belgeleri Örnek; Yapımına 1985 tarihinde başlanmış ve geçici kabulü de tarihinde yapılmış bir yapım işinden elde edilmiş olan iş deneyim belgesi herhangi bir gerçekleşme oranı aranmaksızın belgede yer alan tutarın tamamı dikkate alınmak suretiyle tarihine kadar yapım işi ihalelerinde kullanılabilecektir.

34 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlarının iş deneyim belgesi düzenlemesi yetkisi kaldırılmıştır. Bu Kuruluşların daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla geçerli olmaya devam edecektir.

35 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; Kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir. (Örneğin:Türk Telekom)

36 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenir. Yapılan iş karşılığı bedel içermeyen kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işlerinde; iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. (2007/UY.Z-1114; 2007/UY.Z-1972; 2007/UY.Z sayılı Kurul kararları) Yap İşlet Devlet modeline göre gerçekleştirilen işler de aynı kapsamdadır işin sözleşmesinde (Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi) yapılacak inşaat için yükleniciye ödenecek bir bedelin yazılı olmaması sadece üzerine inşaat yapılacak olan gayrimenkulün satış vaadi tutarına yer verilmesi nedeni ile İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar yerine getirmesi zorunludur.

37 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. (iş artışı olmadan iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.)

38 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek 1: İlk sözleşme bedeli 100 TL olan işte, % 20 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 120 liranın % 80 i olan 96 TL ye ulaşılması durumunda dahi, ilk sözleşme bedeli olan 100 lira henüz tamamlanmadığından, iş durum belgesi düzenlenemeyecektir.

39 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek 2: 2286 sayılı Kanuna göre yapılan işlerde ilk sözleşme bedeli 100 TL olan işte % 30 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 130 liranın % 80 i olan TL ye ulaşılması durumunda iş durum belgesi düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan 100 lira tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin % 80’i tamamlanmış olmaktadır.

40 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
İş durum belgeleri; İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. İş durum belgesi verilen işler için son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.

41 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
3- İş denetleme ve iş yönetme belgesi: a) Geçici kabulü yapılmış işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, b) Devam eden işlerde; işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, düzenlenebilecektir.

42 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek: 2886 sayılı Kanuna göre yapılan 100 liralık bir yapım işinde %30 iş artışı olduğunu var kabul edersek, bu işte 130 TL toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 liraya ulaşılması durumunda, ilk sözleşme bedeli olan 100 liralık kısmın 80 lirasında denetleme ve yönetme görevi yapan mühendis ve mimarlar iş denetleme belgesi alabilecektir.

43 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Devredilen İşler Devredilen işlerde belge düzenlenebilmesi için işin geçici kabulünün yapılmış olması şarttır. Dolayısıyla devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenemez. a) Devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için devirden önceki veya sonraki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şarttır.

44 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek : İlk sözleşme bedeli 100 lira olan bir yapım işinde % 30 iş artışı var. (A) 85 liralık kısmı yapıp işi (B) ye devretti ve (B) de geri kalan kısmı yapıp işi bitirdi. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, (A) 85 TL iş yaptığından iş bitirme belgesi alabilecektir. (B) ise, =45 TL iş yaptığından belge alamayacaktır.

45 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
b) Devredilen geçici kabulü yapılan işlerde iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunulması gerekmektedir. c) İş ortaklığında, ortaklardan biri veya birkaçının değişmesi halinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inde bulunan ortaklara geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

46 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek: A, B ve C iş ortaklığında ilk sözleşme bedeli 100 lira, iş artışı yok. Bu işin 85 liralık kısmı yapıldıktan sonra (A) ortaklıktan ayrıldı. (A) yerine (D) geldi. İş bitti ve geçici kabul yapıldı. Kimler iş bitirme alabilecek ? (D) hariç diğerleri belge almaya hak kazanacak.

47 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi; Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.

48 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi; Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

49 İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 47. md
İş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir. Geçici kabulü yapılan işlerde, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranına bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen iş tutarı esas alınarak belge verilir. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir,

50 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md
1- İş bitirme belgesi; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması gerekir. 2- İş durum belgesi; Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şarttır.

51 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md
Örnek: 100 liralık bir yapım işinde % 30 iş artışı var kabul edersek. Toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 liralık kısma son 15 yıl içinde ulaşılmış ise bu iş durum belgesi değerlendirmeye alınabilecektir.

52 İş Den. Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md
3- İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde aranılacak şartlar; a) Biten işlerde; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, b) Devam eden işlerde; Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

53 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi 48.md
Değerlendirme Oranları a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak, b) İş denetleme belgesi tutarları, gerçek kişinin ilgisine göre “ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sânatkar odasına” kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl 1/5 oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) İş yönetme belgesi tutarları her zaman 1/5 oranında

54 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
İş deneyim belgelerindeki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir a) Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde ( TL) teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında idarece belirlenecek orandan az olmaması,

55 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü yapılan ihalelerde iş deneyim belgesindeki yeterlik kriteri; Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ( TL) ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında, Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında, idarece belirlenecek tutardan az olmaması,

56 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
c) İş ortaklığında; Pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, Özel ortakların her birinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar, istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere ve benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir d) Konsorsiyumda; her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.

57 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması 47.md
İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Ancak tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür. Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır.

58 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması 47.md
Teminat süresince (kesin kabule kadar) ortaklık oranının muhafaza edilmesi zorunludur. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

59 Ortaklık Durum Belgesinin Sunulması 39.md
Tüzel kişi tarafından; iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin(Standart Form-KİK031.1/Y) sunulması zorunludur.

60 İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md
Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının; a) İş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, b) İş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında, beşte bir oranında, değerlendirilir.

61 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 48.md
Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ( TL )

62 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 39.md
Mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait herhangi bir yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

63 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 47.md
Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak; Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan ortağın mezuniyet belgesi tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir. Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

64 5/3 2009 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgeleri Geçici Madde 2
Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlaması halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

65 5/3 2009 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgeleri Geçici Madde 2
1/1/2003 tarihinden önce alınmış belgeler Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamakla birlikte; uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyen merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, ihale komisyonlarınca değerlendirilir.

66 5/3 2009 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgeleri Geçici Madde 2
1/1/2003 ile 5/3/2009 tarihleri arasında alınan belgeler Belgeyi düzenleyen merci tarafından yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edilmesi halinde; Belgenin aslı teslim alınır, Belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir, Düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlene belgenin tarih ve sayısı yazılır, Eski belgenin yerine verildiğine dair şerh düşülür.

67 Anahtar Teknik Personel 3.md-40.md
Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları merkezden yöneten kişiyi ifade eder. İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde mühendis veya mimar çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. (Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi- Standar Form-KİK025.3/Y)

68 Anahtar Teknik Personel 40.md
Yaklaşık maliyeti eşik değerin; a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki, c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü B.İ.A.İ.U ile yapılan ihalelerde en fazla üç, kişi olmak üzere anahtar teknik personel istenilir.

69 Anahtar Teknik Personel 40.md
Asgari mesleki deneyim süresi mezuniyet tarihinden itibaren en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle tevsik edilir. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel istenemez.

70 Anahtar Teknik Personel 40.md
Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. (Anahtar teknik personel beyannamesi-Standart Form- KİK025.2/Y) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

71 Anahtar Teknik Personel 40.md
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilemez. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamede (sözleşme tasarısında) belirtilir. (Taahhütname istenilmeyecektir.) Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur.

72 Anahtar Teknik Personel Geçici Madde 3
Yönetmeliğin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesi 5/3/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar, 11/9/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin, birinci fıkrası, yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile son fıkrası hariç, uygulanmasına devam edecektir. (Anahtar Teknik Personel Listesi Formu-Standart Form KİK 025.1/Y) Geçiş dönemindeki uygulamayla ilgili olarak Tebliğde ayrıntılı açıklama mevcut.

73 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda; aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında yapı araçlarına ilişkin taahhütname sunmaları istenmeyecektir.

74 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md
İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

75 Karma Sözleşme ve Tek Tip Sözleşme 4735 Kanun 6.md
5812 sayılı Kanun ile, 4735 sayılı kanunun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde: “d)Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,……. düzenlenir.” şeklinde yapılan değişiklik ile “Karma Sözleşme” kavramı mevzuatımızda yer almıştır. Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Birim Fiyat ve Karma Sözleşmeler için “Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme” başlıklı tek bir tip sözleşme oluşturulmuştur.

76 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre YAPIM İŞİ İHALELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları