Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KAZASI İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KAZASI İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,"— Sunum transkripti:

1 İŞ KAZASI İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır [Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) m. 13].

2 İŞ KAZASI Sosyal Güvenlik Kurumunca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin; Sigortalı olması, Sigortalının kazaya uğraması, Sigortalının uğradığı kaza sonucu bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması, Kaza ile sigortalının uğradığı zarar arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekmektedir. Bu hal ve durumlardan bir tanesinin bulunmaması halinde, ortaya çıkan herhangi bir durumun iş kazası olarak nitelenmesine imkan bulunmamaktadır.

3 İŞ KAZASI Aşağıda yer alan durumlar iş kazasına örnek olarak gösterilebilir: İşçinin işyeri sınırları içinde avluda yürürken düşmesi, Bahçedeki bir köpeğin ısırması, Organize sanayi bölgesinde kurulu bir işyerinde çalışan sigortalının ikamet ettiği semte işverenince sağlanan araçla gidip gelmesi sırasında kaza geçirmesi, Otobüs, kamyon, taksi, at arabası, sandal gibi taşıtlarda çalışan sigortalılar, işleri dolayısıyla bu araçlarla çalışan kimselerin bu araçlarda geçirdikleri kazalar, Taksicinin taksisinde müşterisi tarafından yaralanması (Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar)

4 İŞ KAZASI Aşağıda yer alan durumların Kurumca iş kazası olarak kabul edilmesi gerekmektedir: Bir inşaat işyerinde çalışan sigortalının işyerine ait yemekhane olarak kullanılan barakada öğle yemeği için bulunduğu sırada çıkan fırtına sebebiyle yemekhanenin çatısının çökmesi sonucu, enkaz altında kalması, Bir otel sahibi sigortalının ya da otelin yemekhanesinde çalışan sigortalının serinlemek amacıyla girdiği otelin havuzunda boğulması, Sigortalının, işyeri yatakhanesinde yattığı sırada yatakhanede bulunan sobadan zehirlenmesi

5 İŞ KAZASI İş kazasının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
SSGSSK m. 4(a) kapsamında bulunan sigortalılar bakımından; bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, SSGSSK m. 4(b) kapsamında bulunan sigortalı bakımından; kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

6 İŞ KAZASI İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır (SSGSSK m. 16): Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

7 Son 12 Ay İçerisinde İstihdam Edilenlerden İş Kazası Geçirenler, 2007 - 2013
(Bin kişi, 15+ yaş) Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler Sayı Oran 2007 2013 Toplam 24470 30614 725 706 3,0 2,3 Erkek 17419 20428 632 576 3,6 2,8 Kadın 7051 10187 93 131 1,3

8 İş Kazası geçirenlerin oranı
Sektörel olarak İş Kazası geçirenlerin oranı Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü % 10,40 Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon Sektörü % 5,2 İnşaat Sektörü % 4,3

9 VAZİFE MALÜLLÜĞÜ SSGSSK m. 4-c kapsamındaki sigortalılar (memur ve sözleşmeli personel) için; çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malül sayılır. (SSGSSK m. 25) Söz konusu malüllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malüllüğü denir. (SSGSSK m.47)

10 VAZİFE MALÜLLÜĞÜ Vazife malullükleri;
Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, Yasak fiilleri yapmaktan, İntihara teşebbüsten, Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından, doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.

11 VAZİFE MALÜLLÜĞÜ Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma (SGK) da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife malüllüğü sonucu sağlanan haklar şunlardır: Vazife malullüğü aylığı, Vazife malullüğüne bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine aylık, Cenaze ve evlenme ödeneği.


"İŞ KAZASI İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları