Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 23/07/2009 tarih ve 7402 sayılı 2009/45 nolu Genelgesi

3 Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması
İlimiz Stok Koordinasyon Ekibi Ecz.Selim SEYİS – Amb.Me.Mustafa BAYRAMOĞLU

4 Stok Koordinasyon Ekibinin Görevleri
İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek olan ihtiyaç ve stok fazlası ürünlerin ilgi genelgeler çerçevesinde devredilmesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak, Kurumların Yıllık İhtiyaçlarının yerindeliğini denetleyecek, Satın alma sürecinin iznini verecek, Diğer illerde olan stok fazlası ve ihtiyaç fazlası ürünlerin temininde kurumlara rehberlik yapacak.

5 İhtiyaç Fazlası Ürünler
Kurum ya da kuruluşta tüketimi mümkün olmayan stok şeklinde tanımlanabilir. Bu stokta bulunan her türlü ürün(Taşınır Mal Yönetmeliğinde tanımlı) bedelsiz olarak istek yapan kurum/kuruluşa devredilecektir.

6 Stok Fazlası Ürünler 2009/45 nolu genelgede kurum/kuruluşun 4 aylık tüketim miktarının üzerindeki stok olarak tanımlanmıştır. Bu stokta bulunan her türlü ürün(Taşınır Mal Yönetmeliğinde tanımlı) bedelsiz ya da bedelli olarak istek yapan kurum/kuruluşa devredilecektir. Stok fazlası tanımında kullanılacak süreyi değiştirmekte Sağlık Müdürü yetkilidir.

7 Bedelsiz Devir Devir alan kurum/kuruluş, devir eden kurum/kuruluş hangi bütçeden devir yapmışsa o bütçeye giriş yapacaktır.

8 Bedelli Devir Devir eden kurum/kuruluş, ürün/ürünlere ait Taşınır İşlem Fişi(TİF)’ni kesecek. TİF’teki bedelin üzerine %6 oranında ilave edilerek(vergiler) devir edilecek kurum/kuruluş adına fatura kesilecek. Devir alan kurum/kuruluş bu faturaya istinaden Döner Sermaye kaynaklarına giriş yapacaktır.

9 Dikkat Edilecek Hususlar
Kurum/kuruluşlar, Stok Koordinasyon Ekibi’nin onayı olmadan alım yapamayacaklardır. İl Stok Havuzunda bulunan ürünlere ait alım yapılamayacaktır. İvedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlardan alınması uygun olmayan ürünlerin sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğratılmadan sürdürülebilmesi için kurumsal bazda temini, Genelgenin istisnasıdır.

10 İhtiyaçların Çerçeve Anlaşmalarla Karşılanması
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye kaynaklarından; 2010 yılı ve sonrası yıllar ihtiyaçları için yapacakları Tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi ve benzeri alımlarında; Toplu olarak yapılacak çerçeve anlaşmaların (çerçeve anlaşmalarla satın alınması uygun olanların) uygulanması zorunlu tutulmuştur. Ancak; çerçeve anlaşmalarda teklif çıkmayan ihtiyaçlar diğer ihaleusulleri uygulanarak kurumlar tarafından karşılanabilecektir.

11 Çerçeve Anlaşma Döner Sermaye kaynaklı alımlarda kullanılacaktır.
İdareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. Süre maksimum 48 aydır. Süreyi belirleme yetkisi İl Sağlık Müdürüne aittir. En az 3 istekli ile anlaşma yapılmalıdır.

12 Çerçeve Anlaşma Çerçeve İhaleye çıkıldığında ödenek şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme esnasında ödenek şartı aranmalıdır. Çerçeve anlaşma yapma yetkisi 81 İl Sağlık Müdüründedir. İl Sağlık Müdürleri bu yetkilerini il içerisinde satın alma kapasitesi yeterli bir hastane Baştabibine devredebilir. İl Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımlar çerçevesinde ihtiyaç tespitlerinin sağlıklı yapılması, yaklaşık maliyet çalışmaları, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale süreçlerinin ve sözleşme sürecinin takip edilmesi için öncelikle bünyelerinde veya yetki devri yaptıkları hastanelerde “Merkezi Satın Alma Birimleri” kuracaklar/kurduracaklardır. Söz konusu alımlar çerçevesinde ihtiyaçları karşılanan kurumlar, bu birimlere yeteri kadar idari ve teknik personel desteği sağlayacaklardır.

13 Çerçeve Anlaşma 8. Çerçeve anlaşma bakanlık veya il düzeyinde de yapılabilir. 9. Bu durumda çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan herbir idare tarafından ayrı münferit sözleşmeler yapılabilecektir. 10. İdari şartnamede çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan idareler belirtilecektir. 11. Münferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar münferit alımı gerçekleştirecek idare tarafından belirlenecektir. Muayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulacaktır.

14 Çerçeve Anlaşma 12. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, en ekonomik tekliften başlanmak suretiyle listeye alınacaktır. 13. Listeye alınacak istekli sayısı şartnamede belirtilecektir. 14. Kısmi teklife açık ise her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilecektir. 15. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması şarttır.

15 Çerçeve Anlaşma 16. Bu sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilecektir. 17. Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine teklif veremezler. 18. Çerçeve anlaşma ihaleleri birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 19. Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamaz.

16 Çerçeve Anlaşma 20. İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendireceklerdir. İl düzeyinde yapılacak anlaşmalarda bu yeterlilik tespitini Merkezi Satınalma Komisyonu yapacaktır. 21. Oniki ayda bir istenecek olan belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamede belirtilecektir. 22. Yeterliği devam etmeyenler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilecektir. (yasaklama yok)

17 *** Kurumların 2010 yılı ve sonraki yıllara ait ihtiyaçlarını 14 Ağustos 2009 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyordu. *** İl Sağlık Müdürlükleri veya yetki devri yapılan hastaneler, 14 Eylül tarihine kadar ihale ilanına çıkmak zorundadırlar.

18 2008 Yılı itibarıyla 2.500.000-TL’nin Altında Geliri Olan Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması
*** İl bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezinden temin edeceklerdir. Bu kurumlar; acil durumlarda ivedi olarak temin edilmesi gereken ve İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği kurumun stokunda da bulunmadığı için bu kurumdan da ivedi olarak temin edilmesi mümkün olmayan durumlar hariç olmak üzere anılan mallar için kesinlikle alım yapmayacaklardır.

19 2008 Yılı itibarıyla 2.500.000-TL’nin Altında Geliri Olan Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması
Bu kapsamda alınan malların bedeli en geç 3 ay içerisinde ödenecektir. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ödemelerin yapılmasında öncelik” başlıklı 22 nci maddesinin b bendine göre ödeme yapılacaktır. İl Sağlık Müdürleri, bu düzenlemede belirlenen gelirle ilgili kıstasa bağlı kalmaksızın gerekli görmesi halinde her hangi bir kurumun yukarıda bahsedilen satın alma işlemlerini uygun görülen diğer bir kurumla birleştirmeye yetkilidir.


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları