Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması (Mali Hizmetler Uzmanı)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

2 İhtiyacın Karşılanma Usulleri
**İhale **Doğrudan Temin **İstisna Kapsamında Alım Hangi usulü ne zaman kullanmalıyız Ve Bunu nasıl tespit etmeliyiz? Alattin ÜŞENMEZ

3 İhale Usulleri İle Diğer Alım Şekillerinin Belirlenmesi
İdareler; ***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini, ***Gerçekleştirilme süresini, *** Piyasa sunucularını, değerlendirerek Kanunda belirtilen ihale/alım usullerinden birine karar vermelidir. Alattin ÜŞENMEZ

4 İhale usulleri Açık ihale usulü,
bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ***Belli istekliler arasında ihale usulü, yaptırılacak olan işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi halinde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Alattin ÜŞENMEZ

5 İhale usulleri (Belli istekliler )
***Belli istekliler arasında ihale usulü, ***Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan ( /2= TL) yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

6 İhale usulleri (Pazarlık-1)
a) Yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,            b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.             d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. Alattin ÜŞENMEZ

7 İhale usulleri (Pazarlık İhale Gerekçesi)
“b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”  Burada belirtilen gerekçelere göre alım yapılabilmesi için şartların tam olarak oluşup oluşmadığının tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Özellikle “öngörülemeyen durum” konusu önem arz etmektedir. İhale işlemlerine zamanında başlanılmaması, Planlamanın yapılmaması nedeniyle, Söz konusu işin ihalesi, ‘Pazarlık İhale Usulü’nün yukarıda yer alan (bendine) göre yapılamaz. KİK Karar No: 2006/UH.Z-944 Alattin ÜŞENMEZ

8 İhale usulleri (Pazarlık-2)
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ****özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle ------teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.           f) Yaklaşık maliyeti TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Yapım İşi hariç) Alattin ÜŞENMEZ

9 İhale usulleri (Çerçeve anlaşma İhalesi)
Her yıl alımı yapılan, temini kısa süren ve ihtiyaç gündeme geldikçe uygulanabilen bir ihale usulüdür. Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine bazı örnekler: Mal alımı: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, Hizmet alımları: Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri, Alattin ÜŞENMEZ

10 Doğrudan Temin-1 Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.  c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden alınması. Alattin ÜŞENMEZ

11 Doğrudan Temin-2 Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin TL’yi aşmayan ihtiyaçlar (diğer idarelerin ( ) ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı *** stoklanması ekonomik olmayan, *** veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Alattin ÜŞENMEZ

12 İhale Dokümanının İçeriği
İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz Alattin ÜŞENMEZ

13 İhalede İstenecek Belgeler (Taahhütname İstenilmesi)
Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır Bu kapsamda; - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır.) - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, yürürlükten kaldırılmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

14 İdari Şartname (Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi)
İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, ihaleye katılacak olan isteklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik istenecek zorunlu belgelerin neler olduğudur. Alattin ÜŞENMEZ

15 İdari Şartname (İstenecek belgeler)
Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, yaklaşık maliyet ile EŞİK DEĞERLER esas alınarak belirlenir. (İhale Uygulama Yönetmelikleri MY:27, HY:29) Alattin ÜŞENMEZ

16 Eşik Değerler Diğer İdarelerin 1.447.479- TL,
Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında TL, Diğer İdarelerin TL, ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde TL. (Kamu İhale Kanunu Md: 8) Alattin ÜŞENMEZ

17 EKAP’ta İhale Dokümanlarının Hazırlanması (İstenecek Belgelerin Tespiti)
Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

18 Benzer İşin Tanımlanması
Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749 Alattin ÜŞENMEZ

19 İhalede En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, --sadece fiyat esasına göre veya --- fiyat ile birlikte: *** işletme ve bakım maliyeti, ***maliyet etkinliği, verimlilik, *** kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. (Kamu İhale Kanunu Md: 40) Alattin ÜŞENMEZ 19

20 En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Fiyat Dışı Unsur
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ---ihale dokümanında bu unsurların *parasal değerleri veya *nispi ağırlıkları belirlenir.  (Kamu İhale Kanunu Md: 40) Alattin ÜŞENMEZ 20

21 Avans verilmesi (Oran)
Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. ** Genel olarak Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek idari şartnamede düzenleme yapmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

22 Avans verilmesi (Mahsup Oranı)
Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. Alattin ÜŞENMEZ

23 Tasfiye Halinde Avans İşin tasfiye edilmesi halinde,
yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir. Alattin ÜŞENMEZ

24 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları