Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEGEK Bilgilendirme Toplantısı ve Çalı ş ma Takvimi 04.06.2010 Çukurova Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEGEK Bilgilendirme Toplantısı ve Çalı ş ma Takvimi 04.06.2010 Çukurova Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 BEGEK Bilgilendirme Toplantısı ve Çalı ş ma Takvimi 04.06.2010 Çukurova Üniversitesi

2  Gelinen Son Durum Hakkında Bilgi Verilmesi Yard.Doç.Dr. Sedat Uçar  Yazılımın Tanıtılması Uzm. Mehmet Acı

3 1. Ne yapaca ğ ız? 2. Neden yapaca ğ ız? 3. Neredeyiz? 4. Ne zaman yapaca ğ ız? 5. Nereden başlayaca ğ ız? 6. Nasıl çalışaca ğ ız? 7. Nasıl iletişim kuraca ğ ız? 8. Örnek

4 1. Program çıktılarının hazırlanması. a) Payda ş görü ş leri dikkate alınarak program çıktılarının yazılması 2. Ders ö ğ renim izlencelerinin hazırlanması a) Program çıktıları ba ğ lı kalarak ders ö ğ renim izlencelerinin hazırlanması 3. Web sayfasına verilerin girilmesi.

5 Üniversitemizde e ğ itim - ö ğ retim süreçlerinin Tanımlı, Ş effaf, Sürekli geli ş tirilebilir bir çerçeveye ta ş ınması hedeflenmektedir

6  Bölümler bazında payda ş analizleri yapılmaya ba ş landı  Bazı bölümler program çıktılarını yazmaya ba ş ladılar  Web sayfasının formatı belirlendi ve yazım i ş lemi ba ş ladı

7  30 Haziran 2010 tarihine kadar: Payda ş analizlerinin yapılması ve program çıktılarının yazılması  30 Temmuz 2010 tarihine kadar : Ders ö ğ renim izlencelerinin hazırlanması  30 A ğ ustos 2010 tarihine kadar : Web sayfasına verilerin girilmesi

8  Program çıktıları Sizlere verilecek olan program çıktıları ş ablonunun doldurulması (30 Haziran 2010 tarihine kadar tamamlanacak)  Ders ö ğ renim izlenceleri Program çıktıları tamamlandıktan sonra ders ö ğ renim izlencelerinin olu ş turulması (30 Temmuz 2010 tarihine kadar tamamlanacak)

9  BEGEK program çıktılarını olu ş turacak  Dersi veren ö ğ retim elemanı o dersin ö ğ renim izlencesini hazırlayacak  Yetki verilen ki ş iler (dersin sorumlusu) veri giri ş ini sa ğ layacak ve BEGEK kontrolü sa ğ layacak.

10  Bölümlerde BEGEK üyeleri  Rektörlükte ÇEGEK cegek@cu.edu.tr

11  Sakarya Üniversitesi örne ğ i  www.sakarya.edu.tr www.sakarya.edu.tr

12  Program Çıktıları ve Ders Ö ğ renim İ zlencesi Hazırlama Ş ablonları  http://www.ebs.sakarya.edu.tr Kullanıcı Adı: demo Ş ifre: eobs54  http://cegek.cu.edu.tr/


"BEGEK Bilgilendirme Toplantısı ve Çalı ş ma Takvimi 04.06.2010 Çukurova Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları