Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Program,Bütçe,Personel,Özlük hakları,Araç,Ekipman,İl Müdürlüklerine verilen diğer işler,Mevzuat,Eğitim-Yayım,Fiili hizmet,Döner Sermaye iş programları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Program,Bütçe,Personel,Özlük hakları,Araç,Ekipman,İl Müdürlüklerine verilen diğer işler,Mevzuat,Eğitim-Yayım,Fiili hizmet,Döner Sermaye iş programları,"— Sunum transkripti:

1 “Program,Bütçe,Personel,Özlük hakları,Araç,Ekipman,İl Müdürlüklerine verilen diğer işler,Mevzuat,Eğitim-Yayım,Fiili hizmet,Döner Sermaye iş programları, Zorluklar,Darboğazlar,Öneriler” Cengiz TAŞ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü

2 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 Program Ülkemiz geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim koşullarına sahiptir.Hayvancılık işletmelerinin yapısı ve hayvan hastalıklarının dağılımı da bazen komşu iller arasında bile büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Bu nedenle yıllık Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programları hazırlanırken; bölgelerin özelliklerine göre kampanya ayları ve aşılama hedef rakamlarının belirlenmesi konusunda esneklik sağlanması faydalı olacaktır.

4 Örnek verecek olursak; Doğu Karadeniz Bölgesinde arazinin dağlık ve işletmelerin dağınık olmasına bağlı olarak hayvan hareketleri kısıtlı olmakta ve şap hastalığı daha az görülmektedir.Bu nedenle yetiştiriciler sonbahar aşılarına ilgi göstermemektedir. Bölgemizde, 2009 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyasında büyükbaş hayvanların tamamı yerine %50’sinin programa alınmasının, kaynak ve işgücü kullanımı açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

5 Bütçe Son yıllarda Bakanlık bütçesi içerisinde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Hizmetlerine ayrılan payın tedricen artış göstermeye başlaması; AB ve Dünya Bankası kaynaklı projeler; ayrıca tazminatlı kesimler,serbest veteriner hekimlerce programlı uygulanan aşılar ve ruhsatlı özel mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlere kesim miktarına göre aylık ödeme yapılması ile ilgili desteklemelerin “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamına alınması olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

6 Personel Çoğu ilde sağlık ve teknik personeli sayısında yetersizlik olduğu gözükmektedir. Örneğin, Giresun ilinde mevcut sağlık personeli sayısı (idarecilik yapanlar dahil) ve norm kadro şu şekildedir:

7 Doğu Karadeniz bölgesinde, zorlu arazi koşulları,yağışlı iklim ve yerleşim birimlerinin de bölgeye özgü olarak dağınık olması nedeniyle kısıtlı sayıdaki sağlık personeli aşılama kampanyaları, küpeleme ve kene mücadelesi çalışmaları başta olmak üzere yılın büyük bir kısmını sahada geçirmektedir. Bu şartlar, Araştırma Enstitüleri ve İl Kontrol Laboratuarları gibi maddi cazibesi daha iyi kurumlara tayin yapmaya yöneltmektedir.

8 Karadeniz Bölgesinde Köyler ve Saha Çalışmaları

9 Sağlık ve teknik personeli açığı olan illere yeni personel atanması ayrıca il ve ilçeler arasındaki farklılıkların dikkate alınarak bölge statülerinde ve atama yönetmeliğinde yeniden düzenleme yapılmasının, sorunun köklü çözümü açısından katkısı olacağı düşünülmektedir.

10 TARGEL projesi çerçevesinde çalışan 4/B sözleşmeli personelin belirli oranda, ihtiyaç olan yerlerde İl/İlçe Müdürlüklerine görevlendirilme-lerine imkan sağlanmalıdır. Ayrıca İl/İlçe Müdürlüklerine, bu proje haricinde sözleşmeli statüde personel alımının yapılabilmesi sağlanırsa, ihtiyacın karşılanması açısından faydalı olabilir kanaatindeyiz.

11 Özlük hakları 16 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ek ödeme kararnamesinde veteriner hekimlerin ve mühendislerin maaşlarına zam yapılması memnuniyet vericidir, katkısı geçenlere teşekkür ederiz. Özel hizmet tazminatlarında da iyileştirme yapılması faydalı olacaktır.

12 Bir diğer husus; Genel İdari Hizmetler Sınıfında görev yapan İl Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Enstitü Müdürleri, İl Kontrol Laboratuar Müdürleri ve Müdür yardımcıları için %53 puanlık bir ek ödeme öngörülmüştür.Bunun sonucu olarak, yöneticiler teknik elemanlardan daha düşük ücret almaktadırlar.

13 Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerine diğer yardımcı sağlık sınıfı ile birlikte değerlendirilerek % 58 puanlık bir iyileşme verilmiştir. Buna karşılık teknik sınıfa giren eşdeğer sayılabilecek diğer mesleklerde bu iyileşme %68 puandır ve ücret farkı veteriner sağlık teknisyenleri/teknikerleri aleyhine daha da artmıştır.

14 Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde aşılama,hayvan sevki,hastalık ihbarları, ihracat/ithalat işlemleri vb. konularda görevlendirilen yada nöbet tutan sağlık ve teknik personeli bu hizmetlerinin karşılığında fazla mesai veya ek ücret alamamalarından ötürü mağdur olmaktadırlar. Bu konuda yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılması faydalı olacaktır.

15 Araç,Ekipman İlkbahar ve sonbahar dönemindeki yoğun aşılama kampanyaları ve buna ilave olarak ilimizin de içinde olduğu 36 ilde yaz aylarında yürütülen kene mücadelesi gibi çalışmalar araç ve şoför ihtiyacını ciddi miktarda artırmaktadır.

16 Sağlık ve teknik personelinden gönüllü olanlara Olur almak suretiyle araç kullanmaları sağlanmaktadır.Ancak ihtiyaç duyulan aracın kiralama yöntemiyle hizmet alımı şeklinde karşılanabilmesi için ödeneklerin artırılması gerekmektedir. Kuş Gribi Projesi ve Şap Hastalığı ile Mücadele Projesi kapsamında illere sarf malzeme ve teknik ekipmanların gönderilmesi yerinde olmuştur.

17 İl Müdürlüklerine verilen diğer işler
Bu yıl yeni uygulamaya konulan hayvancılık destekleme sistemin de; 5 baştan az anaç sığır bulunan işletmelerin kapsam dışında bırakılması Karadeniz Bölgesinde hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin küçük olması nedeniyle destekten istifade edememelerine yol açmıştır. Ayrıca suni tohumlama teşvikinin de kalkması sonucu, ilimizde suni tohumlama sayılarının geçtiğimiz yıllara oranla %50 oranında azaldığı saptanmıştır.

18 Mezbaha ve hayvan pazarı kurmak isteyen belediyelerin, belirli kriterler getirilmek suretiyle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (%50 hibe) kapsamına alınması gerektiği görüşündeyiz. Kooperatifler için hayvan seçimlerinde görevlendirilecek personelin,Bakanlığımızca belirlenerek,bir havuzda toplanması ve direkt merkez tarafından görevlendirilmeleri düşünülebilir.

19

20 Mevzuat AB’ye uyum çalışmaları kapsamında gündemde olan Veteriner Hizmetleri,Gıda ve Yem Kanunu Tasarısının yasalaşması ve buna bağlı olarak çıkarılacak yeni yönetmeliklerin bulaşıcı ve zoonoz hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracağı muhakkaktır. Ancak bu yeni mevzuat çıkarılırken; 3285 sayılı yasanın uzun yıllardır uygulanması neticesinde kazanılan tecrübelerde dikkate alınmalı ayrıca kurumsal yapı güçlendirilmelidir.

21 Son yıllarda tarım ve veteriner hekimliği ilgilendiren bazı konularda diğer Bakanlıklarca çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasın da kurumlar arasında yetki karmaşası yaşandığı gözlenmektedir. Örneğin; Hayvanları Koruma Yasasının yürütülmesi Çevre ve Orman Bakanlığı ile Belediyelerin yükümlülüğü altındadır. Ancak ilgili Bakanlığın İl Müdürlüklerinde veteriner hekim olmaması,ilçe teşkilatlarının bulunmaması ve yine bazı Belediyelerde veteriner hekim

22 istihdam edilmemesi nedeniyle, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu,barınak yapımı gibi işler ve dilekçelerin, mülki idare amirleri tarafından İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine yönlendirildiği görülmektedir. Bakanlığımızın bu ve benzeri diğer konularda; her kurumun yetki ve sorumluluklarının net olarak belirlenmesi için ilgili Bakanlıklarla mutabakat sağlayarak bir Genelge yayınlamasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

23 Eğitim / Yayım Çoğu ilin Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde veteriner hekim bulunmamakta yada az sayıdadır.Hayvan Sağlığı Şubesindeki personeller de saha çalışmalarına yoğunlaştığı için bu alanda eğitim/yayım faaliyetleri henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Buna karşın, son dönemde Kuş gribi,Şap ve Kuduz mücadelesi projeleri kapsamında afiş/broşür/cd gibi eğitim materyallerinde ve çiftçi eğitimine yönelik çalışmalarda artış sağlandığı gözlenmektedir.

24 Fiili hizmet Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim de yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı meslek gruplarının yanı sıra veterinerlik ve zirai mücadele hizmetlerinde çalışan personelin fiili hizmet zammı kalkmıştır. Zoonoz hastalıklarla kendi sağlıklarını riske atarak mücadele eden, zirai ilaçlama yaparken zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ilgili personelin motivasyonunu artırmak için fiili hizmet hakkının tekrar verilmesi noktasında yasal düzenlemeler yapılması yönünde girişimlerde bulunulması iyi olacaktır.

25 Döner Sermaye iş programları
Döner Sermaye iş programlarına temsil- ağırlama gideri konulduğu halde, program onaylansa dahi harcama için onay verilmediğinden değerlendirilememektedir. Bu nedenle onay zorunluluğu kaldırılmalıdır. Aşı,küpe vb. malzemelerin Döner Sermaye İşletmesi kanalıyla temininde sorun yaşanmamaktadır.

26 Diğer konular Veteriner sağlık personelinin iş kıyafetlerinde birliktelik sağlanması: Bilindiği üzere Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli veteriner sağlık personeli, yılın büyük bir kısmını saha çalışmalarında köylerde geçirmektedir. Bu ekiplerin bir iş kıyafeti düzenlemesi olmadığından üstlerine giydikleri basit iş tulumları adeta bir tamirciyi andırmakta yada çoğu zaman eski kıyafetlerini giymektedir. Oysa sahada çalışan bu personel, Bakanlığın ve veteriner hizmetlerinin aynasıdır/imajıdır.

27 Bu nedenle Bakanlığımızca; veteriner sağlık personeli için yazlık ve kışlık olarak, ayrıca kabanı/yağmurluğu da bulunan ve arkasında “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Servisi vb.” yazı olan,özgün iş kıyafetleri hazırlanmasını (Örn:Sağlık Bakanlığı Acil Servis personelinin kıyafeti gibi) bir öneri olarak sunuyoruz.

28 Bu sunumuzun hazırlanmasına katkı sağlayan iller : -Bartın -Çankırı -Karaman -Rize -Ordu -Sinop -Tekirdağ -Trabzon -Şanlıurfa -Uşak

29 Giresun Yaylalarından…

30 Kulakkaya Yaylası Dereli - GİRESUN
Arz ederim Kulakkaya Yaylası Dereli - GİRESUN


"“Program,Bütçe,Personel,Özlük hakları,Araç,Ekipman,İl Müdürlüklerine verilen diğer işler,Mevzuat,Eğitim-Yayım,Fiili hizmet,Döner Sermaye iş programları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları