Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB) (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB) (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA)"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB) (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA)
ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2005

2 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme) Madde 41 (Faaliyet Raporları) Faaliyet Raporlarına İlişkin Yönetmelik

3 PEB REHBERİ- Bölümler Rehberin Amacı ve Kapsamı Tanımlar
Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programı Faaliyet Raporları Performans Göstergeleri Performans Bilgi Sistemi Performans Değerlendirmesi Uygulama Örneği Ekler ve Tablolar

4 PEB TEMEL UNSURLAR Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu
Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

5 Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar Orta Vadeli Program
Hükümet Politikaları Ülke Düzeyi Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Orta ve Uzun Dönemli İdare Stratejik Planı İdare Performans Programı Harcama Birimi A Performans Programı Harcama Birimi B Performans Programı Kamu İdaresi Düzeyi İdare Bütçesi 1 Yıllık Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi A Faaliyet Raporu Harcama Birimi B Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Performans Değerlendirmesi (Kurum İçi Değerlendirme Kurum Dışı Değerlendirme) Performans Denetimi (İç Denetim ve Sayıştay)

6 PEB SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
Hükümet politikaları Kalkınma planı ve programlar Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan İdare stratejik planı Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi İdare ve birim performans programları İdare Bütçesi İdare ve birim faaliyet raporları Performans değerlendirmesi ve denetimi Birim ve İdare Performans Programının hazırlanması Faaliyet/Projelerin belirlenmesi Kaynak İhtiyacının belirlenmesi Performans Göstergelerinin belirlenmesi

7 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

8 KAYNAK İHTİYACININ BELİRLENMESİ

9 FAALİYET ESASLI MALİYETLENDİRME
Önce Sonra Maliyet dağıtım anahtarları Değişken maliyetler Sabit Maliyetler Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 4 Faaliyet 1 Faaliyet 3 Şekil 6: Maliyetlerin Dağıtımı

10 BÜTÇE SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI
Teklif Performans Programı Tasarı Performans Programı Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte T.B.M.M.’ne sunulur Nihai Performans Programı Bakan tarafından Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Stratejik Plan, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe görüşmeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı T.B.M.M.’nde kabul edilen bütçe büyüklükleri Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir

11 FAALİYET RAPORLARI İDARE RAPOR TÜRÜ SUNULACAK MERCİ
Merkezi yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu Mahalli İdareler İçişleri Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu Maliye Bakanlığı Genel Faaliyet Raporu Sayıştay Kamuoyu

12 GÖSTERGE TÜRLERİ

13 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

14 Performans Göstergeleri
PİLOT UYGULAMA YAPISI Misyon Vizyon Kurum ve DPT Stratejik Plan Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Performans Programı Kurum ve BÜMKO Performans Göstergeleri Faaliyetler Projeler Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Faaliyet esaslı maliyetlendirme

15 PEB PİLOT ÇALIŞMALAR 2004 ve 2005 yılları Makro Çerçeve Kararlarında 8 kurumda stratejik planlama ve PEB yapılması öngörülmüştür. DPT bu kurumlarda stratejik plan çalışmalarını sürdürmekte olup 2005 yılında tamamlamayı planlamaktadır. 2004 yılında HSSGM’de PEB çalışmalarına başlandı ve kurumun 2005 yılı Performans Programı hazırlandı. 2005 yılında diğer 7 kurumda stratejik planlamanın tamamlanmasını takiben PEB çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Kurumlara eğitim verilecek ve süreçte danışmanlık yapılacaktır.

16 Pilot Kurum Performans Programları
2005 yılında pilot kurumlarda 95 Performans Programı ( 8 İdare PP, 87 Birim PP ) hazırlanması gerekmektedir.

17 PEB SORUNLAR Stratejik planlama-PEB uyumunun sağlanması
Bütçede yer alacak performans göstergelerinin tespitinin eşgüdümü Bütçe sürecindeki yerinin belirginleştirilmesi Performansa dayalı ödül-yaptırım sisteminin oluşturulması Kamu kurumlarında nitelikli mali personel ihtiyacı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği kurumsal yapının oluşturulması PEB eğitiminin verilmesi ve kurumların performans yönetimine geçmesi Geçiş sürecinin planlanması

18 SONSÖZ PEB amaç değil araçtır Mali saydamlığı hedefler
Hesap verebilirlik için temel oluşturur Performans yönetimine geçişi sağlar Çalışanların performansını ölçmeye yarar Kamusal ürünlerin maliyetini ortaya koyar Etkin kaynak dağılımını sağlar Performans denetimine imkan tanır Sınırlı kaynakları artırmaz

19 TEŞEKKÜRLER Daha fazla bilgi için:


"PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB) (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları