Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006
Sunum Başlıkları Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Maliyetlendirme Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programları Performans Programı Hazırlama Süreci Performans Programının Şekil ve Kapsamı Bütçe Sürecinde İdare Performans Programı Yrd.Doç.Dr. Ender GÜRGEN MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

2 DPT – KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KLAVUZU
MALİYETLENDİRME

3 Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

4 Faaliyetlerin/Projelerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular
􀂄 Hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler/projeler ortaya konulmuş mudur? 􀂄 Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyet/proje gerekli mi? 􀂄 Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe ulaşılması için başka faaliyet/projeye ihtiyaç var mı? 􀂄 Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyet/projeler var mıdır? 􀂄 Faaliyet ve projeler zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmış mıdır? 􀂄 Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

5 Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir
Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

6 Maliyet Tablosu MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

7 Bu amaçla kaynak tablosundan yararlanılabilir.
Kuruluş Maliyet Tablosunda belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla kaynak tablosundan yararlanılabilir. İlk üç yıl için bütçeden tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır. Bütçe dışı kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise kuruluş tarafından tahmin edilmelidir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

8 Kaynak Tablosu MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

9 Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir: Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir Hedefler küçültülebilir Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

10 Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluşturur. Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile daha ayrıntılı olarak kurulacaktır. Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler ile bunların bütçelendirilmesi performans programında yer alır. Böylelikle bütçelerin performans uygulamasını destekleyen bir yapıya sahip olması sağlanmış olacaktır. Performans programlarının hazırlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer almaktadır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

11 T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME REHBERİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

12 Performans esaslı bütçeleme,
kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

13 Performans Esaslı Bütçeleme Süreci
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

14 Merkezi Yönetim Bütçe Süreci
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

15 T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME REHBERİ
PERFORMANS PROGRAMI MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

16 Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans programının hazırlanmasında aşağıda yer alan aşamalar takip edilir: 1- Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi 2- Performans hedeflerinin belirlenmesi 3- Faaliyet ve projelerin belirlenmesi 4- Kaynak ihtiyacının belirlenmesi 5- Performans göstergelerinin belirlenmesi 6- Performans programının hazırlanması MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

17 A. Performans Programı Hazırlama Süreci
1. Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi İdarenin stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi öncelikte, hangi düzeyde gerçekleştirileceği ilgili mali yıllardaki ekonomik ve diğer koşullara bağlı olarak değişir. Bu çerçevede, kamu idareleri, hükümet politikalarını, orta vadeli program ve orta vadeli mali planı, bütçe imkânlarını, ödenek teklif tavanlarını, teknolojik gelişmeleri, günün ekonomik koşullarını ve benzeri hususları dikkate almak suretiyle stratejik planlarında yer alan amaç ve MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

18 A. Performans Programı Hazırlama Süreci
2. Performans Hedeflerinin Belirlenmesi Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir. Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklı olmalıdır. Esas olarak öncelikli her stratejik hedefin altında bir tane performans hedefi bulunur. Bu hedefler belirlenirken bütçe imkanları göz önünde bulundurulur. Ayrıca oluşturulan performans hedeflerinin hangi harcama birimleri ile ilgili oldukları belirlenir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

19 A. Performans Programı Hazırlama Süreci
3. Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Faaliyetler idarenin cari ve sürekli nitelikteki hizmetlerin karşılanmasına dönük olarak oluşturulurken, projeler genellikle yatırım hizmetleri ile ilgilidirler ve süreklilik arz etmezler. Harcama birimleri stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatiflerini tespitederek ön değerlendirmeye tabi tutarlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

20 A. Performans Programı Hazırlama Süreci
4. Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi İdarenin kaynak ihtiyacının belirlenmesi faaliyet ve proje maliyetlerinin tespiti ile başlar. Bir performans hedefine ilişkin faaliyet ve proje maliyetlerinin toplamı performans hedefinin maliyetini, bir stratejik amaç ve hedefe ilişkin performans hedeflerinin maliyetlerinin toplamı ise ilgili amaç ve hedefe ulaşmanın maliyetini gösterir. Belirlenen bir faaliyet/projenin maliyeti aşağıdaki aşamalar takip edilerektespit edilir. a) Faaliyet düzeyinin belirlenmesi b) Maliyet unsurlarının belirlenmesi c) Birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi d) Planlanan çıktı düzeyine göre toplam fiziki kaynak ihtiyacının belirlenmesi e) Kaynakların birim fiyat veya maliyetlerinin belirlenmesi f) Toplam faaliyet/proje maliyetinin hesaplanması g) Faaliyet maliyetinin bütçe kodlarıyla gösterimi MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

21 Faaliyet Düzeyinin Belirlenmesi
Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri, faaliyetlerini, belli bir yıldaki performans hedefleri ise faaliyet düzeylerini belirler. Başka bir anlatımla, faaliyetler çıktı/sonuç odaklı olan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesinin aracıdır. Belirlenen performans hedefinin çıktı esaslı olması halinde doğrudan bu hedef faaliyet seviyelerinin hesaplanmasında kullanılırken, sonuç esaslı olması halinde ise kuruluşun bu sonuçlara ulaşmak için hangi faaliyet alanında ne kadar çıktı üreteceğinin belirlenmesi ve kaynak ihtiyacının buna göre tespit edilmesi gerekir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

22 b) Maliyet Unsurlarının Belirlenmesi
Sabit ve Değişken Maliyet: Performans hedefine ya da faaliyet düzeyine bağlı olmayan maliyetler sabit maliyet, performans hedefine ya da faaliyet düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösteren maliyetler ise değişken maliyet olarak dikkate alınacaktır. Dolaysız ve Dolaylı Maliyet: Dolaysız maliyet diğer faaliyetlerle bir bağlantısı olmayan, hangi faaliyete ait olduğu belli olan, bir faaliyetin yerine getirilmesinde doğrudan kullanılan kaynakların maliyetidir. Dolaylı maliyet ise, bir faaliyette ne kadar harcandığı doğrudan doğruya saptanamayan birçok faaliyette ortak olarak kullanılan kaynakların maliyetidir. (Tablo 1) Dolaylı maliyetlerin tespit edilecek dağıtım anahtarlarına göre faaliyetlere paylaştırılması gerekir. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

23 Maliyetlerin Dağıtımı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

24 c) Birim Fiziki Kaynak İhtiyaç Miktarının Belirlenmesi
Çıktı düzeyine duyarlı bir maliyet hesaplama sisteminin oluşturulması için, kamu idareleri, bir faaliyet alanında bir birim ürün/hizmet (çıktı) üretmek için her bir sabit ve değişken maliyet unsurundan hangi miktarda kullanılması gerektiğini hesaplamalıdır. Tablo 2 d) Toplam Fiziki Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Toplam fiziki kaynak ihtiyacı birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının hedeflenen çıktı miktarları ile çarpılması sonucu elde edilir. Tablo 3 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

25 e) Fiziki kaynakların birim fiyat veya maliyetlerinin tespit edilmesi
Kamu idareleri maliyet unsurlarının birim fiyatlarını, ilgili mali yıla ilişkin bütçe hazırlama rehberinde yer alan ilkelere uygun olarak tespit ederler. Bütçe hazırlama rehberinde açıklama olmayan durumlarda piyasa fiyatlarının GSMH deflatörü aracılığıyla bütçe hazırlama yılına uyarlanmış değeri dikkate alınır. Tablo 4 f) Faaliyetin toplam maliyetinin hesaplanması Toplam kaynak ihtiyaç miktarlarının birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda her bir maliyet unsurunun toplam maliyetine, bunların toplanması suretiyle de faaliyetin toplam maliyetine ulaşılır. (Tablo 5) Ayrıca çok yıllı bütçeleme için idareler, her faaliyete ilişkin gelecek üç yıla ait toplam maliyet tablosunu hazırlar. (Ekli 6 no’lu tablo) MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

26 g) Faaliyet maliyetinin bütçe kodlarıyla gösterimi
Toplam maliyet tablosunda belirlenen maliyetler bütçenin hazırlanmasına dayanak oluşturmak üzere analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak “Faaliyet/Proje Bütçesi Tablosu”nda gösterilir. (Tablo 7) MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

27 5-Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
Performans Göstergeleri, Kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. (Diğer sunumda ayrıntılı olarak açıklanacaktır) MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

28 6- Performans Programının Hazırlanması
MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

29 B- PERFORMANS PROGRAMININ ŞEKLİ VE KAPSAMI (T. C
B- PERFORMANS PROGRAMININ ŞEKLİ VE KAPSAMI (T.C. Maliye Bakanlığı’ndan örnek) MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

30 C- BÜTÇE SÜRECİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI
Kamu idareleri, bu rehberde yer alan hususları dikkate alarak hazırlayacakları teklif performans programlarını, bu programa göre hazırlayacakları bütçe teklifleri ile birlikte, Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanlığında yapılan bütçe görüşmeleri ile makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklülerinin belirleneceği en geç Ekim ayının ilk haftası içinde toplanan Yüksek Planlama Kurulu görüşmeleri sonucunda belirlenecek büyüklüklere göre, teklif performans programı idare tarafından düzeltilir ve T.B.M.M’ne sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bütçe büyüklüklerine göre hazırlanacak nihai performans programı ise Bakanlar tarafından her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyuna açıklanır. MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI

31 MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI 05.09.2006

32 TEŞEKKÜR EDERİM


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları