Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Kültür ( ULUSAL AJANS ) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ HOŞ GELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Kültür ( ULUSAL AJANS ) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ HOŞ GELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Kültür ( ULUSAL AJANS ) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ HOŞ GELDİNİZ

2 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS (NATIONAL AGENCY) Avrupa Birliği’ne katılan ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak üzere ülkelerinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine eden uygulama birimi.

3 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS İLGİLİ TARAFLAR AB KOMİSYONU: (Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü) KATILAN ÜLKELER - Ulusal Yetkili: (National Authority)- Karar Alma Organı- Yönlendirme ve İzleme Komitesi - Ulusal Ajans: (National Agency) - Uygulama Birimi- - Yararlanıcılar: Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, meslek ve gençlik kuruluşları

4 Eğitim ve Kültür SOCRATES’İN DAYANDIĞI AB POLİTİKALARI  BİLGİ POLİTİKASI Lizbon Avrupa Konseyi Kararları e-Avrupa / e-öğrenme Kararları Yaşam Boyu Öğrenme Konusunda Resmi Kararlar  GENİŞLEME / KATILIM ÖNCESİ STRATEJİLERİ (Türkiye’nin Programlara Katılımı)

5 Eğitim ve Kültür LİZBON AVRUPA KONSEYİ AB’nin 2010 Yılı Stratejik Hedefi Daha kaliteli istihdam imkanları ve sosyal bütünleşme ile, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi gerçekleştirerek dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayalı ekonomisi haline gelmek

6 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS Yönlendirme ve İzleme Komitesi SOCRATES (Genel Eğitim) SOCRATES (Genel Eğitim) YOUTH (Gençlik) YOUTH (Gençlik) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) AB EGPM (ULUSAL AJANS) DPT’den Sorumlu Bakan

7 Eğitim ve Kültür YASAL DAYANAĞI Ulusal Ajans, 6 Ağustos 2003 Tarih ve 25191 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4968 No’lu Kanun ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde ilgili kuruluş olarak kurulmuştur

8 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS ULUSAL AJANSIN GÖREVLERİ (1) AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke çapında tanıtılması ve bu amaçla gerekli ulusal altyapının oluşturulması Programlara ilişkin belgelerin Türkçeye çevrilmesi Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması

9 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS’IN GÖREVLERİ (2) Tahsis edilen kaynakların muhasebesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi Başvuruların kabul edilmesi ve değerlendirilmesi Finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi; tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim, raporlama ve değerlendirmelerin yapılması.

10 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS’IN GÖREVLERİ (3) Ülke çapında AB Eğitim ve Gençlik Programları ile ilgili proje tekliflerinin hazırlamasının sağlanması ve uygun görülen proje önerilerinin uygulaması konusunda yararlanıcılara teknik destek sunulması Yararlanıcılar ve Avrupa Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması.

11 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR (1) Programlara katılım için müracaatın gerçekleştirilmesi (+) DPT bünyesinde ABEGP Merkezi’nin kurulması (+) Birim için ihtiyaç duyulan personelin görevlendirilmesi (+) AB programlarına katılımla ilgili Çerçeve Anlaşma’nın onaylanması ve yasalaşması(+)

12 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR (2) Her üç programın iş plânları ve bütçeleri Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek, Aralık ayında neticelendirilmiştir. Sözleşmeler 23 Aralık 2002 tarihinde tarafımızdan, 27 Aralık 2002’de ise Komisyon tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

13 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS PROGRAMLARA KATILIM SÜRECİ HAZIRLIK ÖNLEMLERİ (2003) PİLOT UYGULAMALAR(2003-2004) TAM KATILIM (OCAK 2004)

14 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS HEDEFLER Ekim 2004 tarihine kadar hazırlık önlemleri ve pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi Kasım 2003 tarihli AB Komisyonu proje teklif çağrısına üye olarak katılım sağlanması (+) 2004 yılında programlara fiilen tam katılım anlaşmasının imzalanması

15 Eğitim ve Kültür ULUSAL AJANS ULUSAL AJANS HAZIRLIK ÖNLEMLERİ Ulusal Ajansın insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi Programların ülke genelinde tanıtılması Uygulama için gerekli temel bilgi merkezlerinin oluşturulması (Eurydice ve Naric) Eğitim Faaliyetleri Sınırlı Pilot Uygulamalarının gerçekleştirilmesi

16 Eğitim ve Kültür HAZIRLIK DÖNEMİ BÜTÇESİ: AB KATKISI :3.730.872 € (% 78) BÜTÇE KATKISI :1.071.041 € (% 22) Socrates Pilot Uygulamaları AB KATKISI :970.880 € (% 80) BÜTÇE KATKISI :242.720 € (% 20) Ara Toplam: 1.213.600 € TOPLAM : 6.015.513 € ULUSAL AJANS

17 Eğitim ve Kültür PROGRAMLAR SOCRATES (GENEL EĞİTİM) LEONARDO DA VINCI (MESLEKİ EĞİTİM) YOUTH (GENÇLİK)

18 Eğitim ve Kültür PROGRAMLARIN GENEL AMAÇLARI (1) Çok uluslu eğitim, mesleki eğitim ve gençlik ortaklıkları oluşturmak Müfredatların ve yurtdışında eğitim fırsatlarının değişimini sağlamak Yeni yaklaşımları hedefleyen eğitim ve öğretim projeleri üretmek ve uygulamak

19 Eğitim ve Kültür PROGRAMLARIN GENEL AMAÇLARI (2) Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki niteliklerin tanınması gibi ülkeler arası konuları çözmeyi amaçlayan yeni sistemler aramak Akademik ve mesleki uzmanlık ağları kurmak, Uyum, karşılaştırma ve karar alma için ortak bir altyapı oluşturmak Açık ve Uzaktan Eğitim ile Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasına ve eğitimde çoklu ortam desteğinin sağlanmasına katkı sağlamak

20 Eğitim ve Kültür Kimler Katılabilir ? Örgün ve yaygın eğitimdeki tüm öğrenciler Eğitim alanında görev yapan tüm kadrolar (öğretmenler, müdürler, yöneticiler, rehberlik ve danışmanlık birimlerinde görev yapanlar, müfettişler, vb:) Her tür eğitim kurumu Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yetkili kurumlarla birlikte eğitimden sorumlu bakanlıklar

21 Eğitim ve Kültür Başka Kimler Katılabilir? Eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde olan aşağıdaki kuruluşlar: Yerel ve bölgesel kuruluşlar Şirketler Dernekler Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar Sosyal taraflar Araştırma merkezleri

22 Eğitim ve Kültür Socrates’in II. Aşamasındaki Temel Yenilikler Başarılı etkinliklerin sürdürülmesi Yeni etkinlikler (alternatif eğitim uygulamaları, yenileştirme projeleri) Mesleki eğitim ve gençlik programlarıyla ortak etkinlikler Akılcılık: daha az hedef, etkinlik ve işlem Daha fazla bütünleşik yönetim yapıları Program hedeflerine dahil edilmiş eşit fırsatlar

23 Eğitim ve Kültür Programın Dört Hedefi Eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak için:  Eşit fırsatlar ile eğitimde Avrupalılık bilincini geliştirmek ve artırmak  Avrupa dillerinin öğrenilmesini teşvik etmek  İşbirliği ve eğitim amaçlı karşılıklı değişimi desteklemek ve engelleri ortadan kaldırmak  Eğitimde yenilikleri teşvik etmek ve ortak politika alanlarını belirlemek

24 Eğitim ve Kültür Ülkeler Arası Altı Faaliyet Türü Kurumlar arası karşılıklı değişim Pilot projeler Avrupa bilgi, iletişim ve işbirliği ağları Dil becerilerinin geliştirilmesi Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımı Değerlendirme ve araştırma

25 Eğitim ve Kültür  ÜYE ÜLKELER (15 Devlet)  EFTA ÜLKELERİ (3 Devlet)  ADAY ÜLKELER (10+3 Devlet) KATILIMCI ÜLKELER

26 Eğitim ve Kültür SOCRATES – Programlar (1) 1. Comenius (Okul Eğitimi) 2. Erasmus (Yüksek Öğretim) 3. Grundtvig (Yetişkin Eğitimi-Yaygın Eğitim) 4. Lingua (Avrupa Dilleri Eğitimi) 5. Minerva (Eğitimde Bilgi Teknolojileri)

27 Eğitim ve Kültür SOCRATES – Programlar (2) 6. Eğitim sistemleri ve politikalarının izlenmesi ve bu alanda yenilikler 7. Diğer programlarla ortak faaliyetler 8. Destek Faaliyetleri - - Akademik Kabul ve Bilgi Merkezleri (NARIC) Ağı - - Karar alıcılar için araştırma ziyaretleri (ARION) - Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (EURYDICE )

28 Eğitim ve Kültür TEŞEKKÜR EDERİZ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ (ULUSAL AJANS) ANKARA


"Eğitim ve Kültür ( ULUSAL AJANS ) AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ HOŞ GELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları