Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO KANUNU’NUN 22/a MAD. UYGULAMASI Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 HUKUKİ DAYANAK KANUN- 3402/22 (Değ. 5304/6. md.)
YÖNETMELİK - Kadastro Har.Yeniden Düz. ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yap.Uyulacak Usul Ve Es. İlişkin Yönetmelik YÖNERGE - TKGM’nin 2007/10 S.Gen.eki (İhaleli, İhalesiz)

3 22/a UYGULAMASI Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; a) sınırlandırma, b) ölçü, c) çizim, d) hesaplamalardan, kaynaklanan hataları gidermek üzere

4 22/a UYGULAMASI Uygulama niteliğini kaybeden,
Teknik nedenlerle yetersiz kalan, Eksikliği görülen, Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen, Kadastro haritalarının tekrar düzen-lenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla uygulanır.

5

6

7

8 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Uyg. Alanının belirlenmesi ve uygulama raporunun (3 nüsha) hazırlanması. Uyg. Raporunun değerlendirilmesi ve uygulama alanının programa alınması. Uyg. Alanının İlanı ve belirtme yapılması. “3402 S.K’nun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.”

9 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Tapu kayıt örneklerinin çıkarılması (çıkarılan kayıtlar fen klasörü ile paftasıyla karşılaştırılır) Mahkemelerden dava listesinin istenmesi. Yararlanılabilecek teknik belgeler. (varsa; uygulama alanına ait üretilmiş * standart topoğrafik fotogrametrik haritalar, * orman kadastro haritası ve tutanakları, * diğer har., hava fotoğ.vb.) Bilirkişilerin Seçimi (Kad.Bil.Hak.Yön.)

10 TESCİL EDİLMİŞ HARİTALAR
Uygulama alanındaki tescilli; imar, ıslah imar, arazi toplulaştırması, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim, orman ve mera haritaları ile diğer k.k. ve k. tarafından yapılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi, yapım sorumlusu idarece veya ilgili haritayı yapan idare tem. katılımı ile uygulama alanı kapsamında hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve düzeltilir.

11 TESCİL EDİLMİŞ HARİTALAR
Ancak, parselasyon niteliğinde olmayan ayırma, birleştirme, yola terk ve diğer değişiklik işlemleri sonucu oluşan sınırlar ile 2981 sayılı İmar Affı Kanununun 1’inci fıkrasının 10/b maddesinin (imar mev. aykırı…kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma dur.) uygulaması ve tesis kadastrosu sonucu oluşturulan sınırlarda, Yön.likteki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

12 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Ada ve mevki ilanı. Jeodezik Çalışmalar.
Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi. Ada ve Parsel Numaralarının Verilmesi. Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlenmesi.

13 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Zeminde Mevcut Tüm Yapı ve Tesislerin Ölçülmesi. (Fiilen mevcut olup, cins değ.yapılmamış olan yapı ve tes. ölçülerek yalnızca ölçü krokisinde gösterilir, sınırlandırma krokisi ve paftasında gösterilmez) Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesi ve Geçici Çizim.

14 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Değerlendirme: Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar esas alınarak; a) Geçerli sınırlarda; paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre, b) Belirsiz sınırlarda; dengeleme plânına göre,

15 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI c) Çekişmeli sınırlarda; kadastro teknik belgeleri veya dengeleme plânına göre, d) Değişebilir sınırlarda; sabit veya geçerli ya da dengeleme plânı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak, bu taşınmaz, kadastro sırasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne göre; yoksa pafta ile teknik belgelerine göre, Sınır belirlemesi yapılır.

16 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Dengeleme Plânı : Sabit, geçerli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan sınırlarla çevrili bir alan içinde kalan sınırları belirlenememiş parseller topluluğu,bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümleri hesaplanır. Hesaplanan bu yüzölçümleri ile kayıtlı yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark parsellerin yüzölçümleriyle doğru orantılı olarak dağıtılarak “Yüzölçümü Dengeleme Cetveli” düzenlenir.

17 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Plân Aplikasyonu ve Ada Ölçü Krokisi:
Yukarıda sayılan bentlere göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplike edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Yapılan Röleve ölçüleri ile daha önce yapılan ölçüler birleş-tirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi, uygulama ekibi tarafından imzalanır.

18 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Kesin Çizim.
Yüzölçümü Hesabı ve Karşılaştırma. Ada Raporlarının Düzenlenmesi. (Ada ve parsel sınırlarının hangi esaslara göre belirlendiği açıklanarak imzalanıp, aslı adanın bir numaralı parselinin uyg.tutanağına eklenir)

19 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI Uygulama Tutanağının Düzenlenmesi.
Yeni oluşan parsellerin dışında kalan parsel- lerin uygulama tutanaklarının mülkiyet sütun- una “Tapu kütüğünde olduğu gibidir” ibaresi yazılır, yeni mülkiyet tespiti yapılamaz, ancak; yeni oluşan parsellerin uygulama tutanaklarının mülkiyet sütununa ana parselin tapuda kayıtlı malikleri intikal ve ifraz işlemine tabi tutulmaksızın aynen aktarılır.

20

21

22 22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI İtirazların İncelenmesi.
İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi. "Genel Kontrol Çizelgesi" ve “Kontrol Sonuç Raporu”nun Düzenlenmesi. Askı İlanı Kesinleşme (Kesinleştirilen Parsellere Ait Liste, Davalı Parsellere Ait Liste düzenlenir)

23

24 PAFTALARIN GEÇ.KAZANMASI
Eski paftanın uygulamaya alınan bölümü tarandıktan sonra taralı kısmın içine, “Bu bölüm yerine, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci madde-sinin (a) bendi gereği no’lu pafta veya paftalar açılmıştır.", Tamamı uygulama gören paftaya ise, “Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci madde-sinin (a) bendi gereği no’lu paftanın veya paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir.” şeklinde belirtme yapılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır.

25 PAFTALARIN GEÇ.KAZANMASI
Fen klasörü yeniden düzenlenir veya mevcut fen klasörü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır. Geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler ayrıca muhafaza edilir. Uygulama sonucu oluşturulan paftaların altına, “Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesinin (a) bendi gereği no’lu paftanın veya paftaların veya bu paftaların işaretli bölümü- nün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.” şeklinde belirtme yapılır ve bu haritalar, kontrol mühendisince imzalanır, kadastro müdürü tarafından tarih yazılarak onaylanır.  

26 AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
Uygulamaya başladıktan sonra, uygulama alanındaki her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki tespit durumu, kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdür-lükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir.

27 AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdür-lüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir.

28 MUHDESAT Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olma- ması halinde fiili durum göz önüne alına-rak bu durum uygulama tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde belirtme yapılır.  

29 TALEBE BAĞLI HİZMETLERİN KARŞILANMASI
Uygulamaya tâbi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde kadastro teknik mevzuatınca karşılanır ve ilgilisine verile-cek belgelerde “3402 sayılı Kadastro Kanunun 22’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tâbi olduğu” hususu belirtilir.

30 TEŞEKKÜR EDERİM BAŞARILAR…


"Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları