Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK"— Sunum transkripti:

1 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
6111 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER - 2 İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI ÜZERİNE GETİRİLEN TEŞVİKLER Yavuz BAL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
Yasal Düzenleme 6111 Sayılı Kanunun 74. Maddesi ile 4447 sayılı kanuna Geçici Madde 10 eklenmiştir. Madde de belirtilen şartların taşınması halinde ilave istidamın sağlandığı durumlarda 6 ile 48 ay arasında sigorta primlerinin işveren hisselerine isabet eden tutarın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

3 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
Kanunun Yürürlük Tarihi ve Süresi tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. /12/2015 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için, Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir

4 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞVERENLER AÇISINDAN ŞARTLAR 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin tamamı, SGK Prim belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, Sigortalıların tamamından dolayı tahakkuk eden borçların yasal süresi içinde ödenmesi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

5 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞVERENLER AÇISINDAN ŞARTLAR Teşvikten yararlandırılacak kişilerin işe alım tarihinden önceki 6 aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları, Teşvikten yararlandırılacak kişilerin işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, Teşvikten yararlanacakların fiilen çalıştırılması, 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamazlar.

6 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞÇİLER AÇISINDAN ŞARTLAR VE TEŞVİK SÜRELERİ a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,

7 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞÇİLER AÇISINDAN ŞARTLAR VE TEŞVİK SÜRELERİ b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1)* ve (2)** numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle, * (1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ** (2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 7

8 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞÇİLER AÇISINDAN ŞARTLAR VE TEŞVİK SÜRELERİ c) (a)* ve (b)** bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle, * a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; ** b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle

9 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
KAPSAMA GİREN İŞÇİLER AÇISINDAN ŞARTLAR VE TEŞVİK SÜRELERİ ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)* bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle * (a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan

10 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
TEŞVİK SÜRESİNİ ARTIRAN DURUMLAR VE İŞKUR d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a)*, (b)** ve (ç)*** bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, * (a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan ** (b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar *** (ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler

11 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİPLERİ KİMLERDİR? Mesleki Yeterlilik Belgesi verilen meslekler, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunun 1.Maddesinin 2.bendinde* belirtilen ve Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan mesleklerdir. * (2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.

12 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN ORTA VEYA YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINI BİTİRENLER Mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması ile mesleki, teknik eğitim veren  en az 2 yıllık yüksek öğretim kurumundan mezun olanları ve 4904 sayılı yasayla kurulmuş olan Türkiye İş kurumu tarafından düzenlenen kursları bitirme belgesi sahibi olanları kapsamaktadır.

13 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
ÖNEMLİ İşe Giriş Bildirgesi doldurulurken ‘’18. Bölümde Meslek Adı ve Kodu’’ sorulmakta buraya yazacağınız kod ile destek kapsamında kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesini, Diplomasını veya Türkiye İş kurumu tarafından düzenlenen kursların bitirme belgesini girerken seçeceğiniz Meslek Kodunun aynı olması gerekmektedir. Örnek bu destek kapsamında şartlara uyan İşletme Bölümü mezunu kişinin İşe Giriş Bildirgesi düzenlenirken 18.Bölümdeki Meslek Adı ve Kodu ‘’Muhasebeci ’’ olarak girilmiştir. Daha sonra kişiyi destek faydalandırmak için E-Bildirge bölümüne girerek Bu kişinin 4447.sayılı kanunun geçici 10. Maddesine teşvikten yararlandırmak için diploma bilgilerini girerken aynı kodu girmeniz gerekmektedir. Belge bilgilerini girerken meslek kodları uyuşmuyorsa Sigortalı İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi bölümünden ilgili kişinin İşe Giriş Bildirgesinin Meslek Kodu Bölümünü düzeltebilirsiniz. Herhangi bir cezası yoktur. 13

14 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
TEŞVİKTEN YARARLANALARIN İŞTEN AYRILMASI VE TEŞVİK DURUMU Sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

15 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Hiçbir sınırlama olmadan işveren hissesinin tamamı Fon tarafından karşılanacaktır. Destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir. 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamazlar. Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvikten faydalanamazlar,

16 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Sigorta primlerinin işveren hisselerine ilk önce 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden % 5 lik indirim uygulanacak, daha sonra kalan kısmın tamamı 6111 sayılı kanun kapsamında indirilecektir. E-Bildirge Sisteminde Yapılan Düzenlemeyle, 01/03/2011 den sonra işe alınan personelin teşvikten faydalanıp faydalanamayacağını,kaç ay teşvik ten faydalanacağını görecek ve barkodlu form alacaksınız 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu’ nu E-Bildirge bölümünden indirebilirsiniz. 16

17 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
ÖRNEK Bir firmanın muhasebe bölümüne tarihinde İşletme Bölümü Mezunu bir bayan alınmıştır tarihinde işe giriş bildirgesi Verilirken 18.Bölümdeki Meslek Adı ve Kodu ‘’Muhasebeci ’’ olarak girilmiştir. Nisan-11dönemi SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi 6111 sayılı kanunda belirtilen teşvik kapsamında verilecektir. 1- İşe Giriş Bildirgesi verilecek. 2- E-Bildirge Bölümünden ‘’ ’4447 /10 Geç.10.md.Sigortalı Giriş’’ bölümünden teşvikten yararlanacak kişinin bilgileri kaydedilecek. Bu kayıttan sonra sistem kişinin kaç ay teşvikten yararlanacağını barkodlu bir yazı ile bildiriyor. 3- Barkodlu çıktı ile birlikte diploma veya mesleki yeterlilik belgesi 1 ay içerisinde bağlı bulunulan SGK bölge Müdürlüğüne teslim edilecek. 4- Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi gönderilirken Kanun No:6111 seçilerek Bildirge verilecek. 17

18 1. Aşama; E-Bildirge ekranına giriş yapıldıktan sonra ‘’4447 /10 Geç
1.Aşama; E-Bildirge ekranına giriş yapıldıktan sonra ‘’4447 /10 Geç.10.md.Sigortalı giriş’’ butonu seçilecek giriş yapıldıktan sonra, ikinci bir ekran açılacaktır.

19 2.Aşama; Açılan ekranda Mart ayından itibaren sigortalı girişi yaptığınız sigortalıları göreceksiniz. İşçinin teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını görmek için‘’İncele’’ butonunu tıkladığınızda karşınıza üçüncü bir ekran açılacaktır.

20 3.aşama; Bu bölümde incelemenin devam edebilmesi için ‘’Kişi işe yeni başlayan bir sigortalıdır’’ seçeneğini seçmemiz gerekmektedir.

21 4.aşama; Bu bölümde sistem sigortalının teşvikten faydalanıp faydalanmayacağını kontrol edip bildiriyor. Teşvikten faydalanıyorsa aşağıda işaretlenmiş ibareyi faydalanmıyorsa ”Kişi işe girdiği tarih itibariyle son altı ay içerisinde çalışmıştır.” uyarısını veriyor. Bu bölümde sigortalının sahip olduğu vasfa ve sahip olduğu belgeye istinaden girişlerimize devam ediyoruz. Örneğimize göre Yüksek Öğretimi seçiyoruz

22 5.aşama; Bu bölümde teşvikten ne kadar süre faydalanacağımızı gösteriyor, girişimize devam etmek için Üniversite bölümünü seçeceğiz.

23 5. aşama; Bu bölümde diploma bilgilerinizi gireceğiz
5.aşama; Bu bölümde diploma bilgilerinizi gireceğiz. Diploma Meslek Kodu ile İşe Giriş Bildirimindeki meslek kodlarının uyuşması gerekiyor. Örneğimizde İşe Giriş Bildirgesinde Meslek Kodu Muhasebeci olarak seçilmişti ama bu bölümdeki liste de bu kod yok. Mecburen listedeki 4311 numaralı kodlardan birini seçip kaydet butonunu onaylıyoruz.

24 6.aşama; İşe Giriş Bildirgesindeki meslek kodu ile diploma meslek kodu uyuşmadığı için teşvikten faydalanmamıza sistem onay vermiyor. İşe Giriş Bildirgesini düzeltmemiz gerekiyor.

25 7.aşama; SGK internet sitesinden İşveren bölümünden Sigortalı ‘’İşe Giriş-Ayrılış Bildirgeleri’’ bölümünden şifrelerimiz ile girip ‘’İşe Giriş Güncelleme’’ bölümüne girerek ilgili işe girişe bildirgesine ulaşmamız gerekmektedir.

26 8.aşama; Teşvikten yararlandıracağımız çalışanın TC kimlik numarasını girerek işe giriş bildirgesine ulaşacağız.

27 9.aşama; Eğitim Diploması Meslek Kodu alanında muhasebe mesleği ile ilgili 2 adet başlık vardı onlardan biri olan ‘’Muhasebe Meslek Elemanı’’ seçilir ve İşe Giriş Bildirgesi kaydedilir.

28 10. aşama; E-Bildirge bölümünden tekrar ’4447 /10 Geç. 10. md
10.aşama; E-Bildirge bölümünden tekrar ’4447 /10 Geç.10.md.Sigortalı Giriş’’ bölümünden tekrar girişler yapılır. En son bölümde İşe giriş bildirgesinde seçilen ‘’Muhasebe Meslek Elemanı‘’ seçilir ve kaydedilir.

29 11.aşama; Diploma bilgilerini de girip kaydettikten sonra sistem bize teşvikten yararlanan kişinin teşvikten ne kadar süre yararlanacağını gösterir bir çıktı verecek. Bu çıktı ile kişinin diplomasını veya mesleki yeterlilik belgesini 1 ay içerisinde bağlı bulunduğumuz sgk bölge müdürlüğüne teslim etmemiz gerekmektedir.

30 12.aşama; Teşvikten yararlanana çalışanların Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ayrı olarak 6111 sayılı kanun seçilerek verilecektir.

31 12.aşama; Aylık Prim ve Hizmet Belgesi onaylanınca aşağıdaki Tahakkuk Fişi çıkmaktadır. Tahakkukta hem % 5 lik 5510 Sayılı Kanundan Doğan İndirim yapılmış, İşveren Hissesinin kalanına da 6111 Sayılı Kanundan Doğan İndirim uygulanmıştır.

32 ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK
Siyasetten uzak, bütün meslek mensuplarını kucaklayan, slogan değil çözüm ve proje üreten, mesleki gelişimde öncü, sosyal olaylara duyarlı bir mesleki birlik olmamız dileğiyle. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… Yavuz BAL


"ÜMRANİYE MESLEKTE BİRLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları