Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu
Hazırlayan Suat AKSU YÖK İÇ DENETÇİSİ

2 Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması
Konu Başlıkları Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması Taşınır Mal Yönetmeliğindeki işlem tipleri Hangi hallerde TIF düzenlenmez

3 Konu Başlıkları TÜBİTAK, AB, DPT, BAP, SAN-TEZ projelerinin süreçleri Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller Kuruş Farkı Taşınır Mal Yönetmeliği Yıl Sonu İşlemleri ve Sayıştaya Gönderilmesi

4 Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması
18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ” Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır.

5 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri

6 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri
MADDE 6- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

7 Taşınır konsolide görevlileri
MADDE 7- (2) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.

8 Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları
MADDE 8- (3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

9 Karşılaşılan Sorunlar 1
Taşınır işlemleri ile ilgili olarak sorumluluk üstenen Taşınır Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Görevlilerinin Kadro sorunları Görevlilerin özlük haklarının iyileştirilmesi

10 Karşılaşılan Sorunlar 2
Yönetmeliğin uygulanmasında kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanamaması Uygulama sırasında süreçte yer alan görevlilerin yorum farkları

11 Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ A – GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınır İstek Belgesi Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişi Defter Kayıtları Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri Defteri 253– Kodunda Kayıtlı Malzemeler Dayanıklı Taşınırlar Defteri Kitap Alımları Kütüphane Defteri Taşıtlar Zimmet Fişi (örnek:6) Demirbaş, Makine ve Cihazlar Zimmet Fişi (örnek:6/A) Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı taşınırlar için; Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek 8) Tüketim Malzemeleri; İhtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşıyan Taşınır İstek Belgesi karşılığında

12 Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi(Mad. 30) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Taşınır İşlem Fişi 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibariyle kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ A – GİRİŞ İŞLEMLERİ Harcama Birimi Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar .

13 Mad.15 (Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için)
Toplu alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir 1 Kendi adına Taşınır alınan birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve toplu alım yapan birime gönderilir. 2 3 Toplu alımı yapan birim tarafından ilgili birimlerden gelen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler 4 Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek TAŞINIR İŞLEM FİŞİYLE de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.

14 (Makine Teçhizat ve Demirbaşların Giriş ve Çıkış işlemleri )
. Alımı yapan birim tarafından taşınırlar için TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenerek giriş yapılır. İSTEMDE BULUNAN BİRİM Taşınır İstek belgesi ile istem yapar 1 Alımı yapan birimce — kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için Zimmet Fişi ile — oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi ile Çıkış işlemi yapılır. 2

15 Devir suretiyle çıkış 1 MADDE 24- (1) Kamu idarelerince Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.

16 Devir suretiyle çıkış 2 MADDE 24- (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.

17 Devir suretiyle çıkış 3 MADDE 24- (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.

18 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 1
MADDE 10 ……İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

19 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 2
MADDE 10 (1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

20 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 3
MADDE 10 (2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

21 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 4
MADDE 10 (3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

22 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 5
MADDE 15 (4) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

23 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 6
MADDE 18 (3) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.

24 Hangi hallerde TİF düzenlenmez 7
a) Tüketime yönelik taşınırların depoya girişi yapılarak burada muhafaza edilmesi (stoklanması) halinde taşınır işlem fişi düzenlenecek, b) Depoya girişi yapılmadan doğrudan tüketime verilen (stoklanmayan) malzemeler taşınır kayıt ve kontrol yetkisinin sorumluluğunda olmadığı için bu tür alımlarda taşınır işlem fişi düzenlenmeyecektir.

25 TÜBİTAK, AB, DPT, BAP, SAN-TEZ projelerinin süreçleri
TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANM ASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

26 TÜBİTAK 1 Madde 9-Gider Belgeleri, Muayene ve Kabul İşlemleri
Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına

27 TÜBİTAK 2 projenin fiilen yürütüldüğü birim adına kaydedilir ve "Taşınır İşlem Fişi"nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen taşınır yürütücü veya uygun gördüğü bir proje personeli adına zimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün veya proje personelinin kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar kaydedilmez

28 DPT, BAP 1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

29 DPT, BAP 2 MADDE 9 Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar,

30 DPT, BAP 3 MADDE 9 Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

31 SAN-TEZ 1 Madde 22 Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri
Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsüne zimmetlenir.

32 SAN-TEZ 2 Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüketim malzemeleri, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözleşmesinde belirlenen şekilde ve Bakanlığın onayı ile yükseköğretim kurumuna veya proje ortağı firmaya devredilebilir.

33 SAN-TEZ 3 Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan makine donanımın mülkiyetinin devredilmesi ile ilgili tasarruf Bakanlığındır.

34 AB HİBE PROJELERİ 1 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

35 AB HİBE PROJELERİ 2 Proje kapsamında satın alınan duran varlıklar
Madde 9 — Proje kapsamında satın alınan ve duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaba kaydedilen duran varlıkların, proje bitiminde herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılması gerekmesi halinde, 700-Giderler Hesabına borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.

36 AB HİBE PROJELERİ 3 Proje kapsamında satın alınan ve amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olan duran varlıkların herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılması gerekmesi halinde, duran varlık için ayrılmış olan amortisman tutarı ilgili birikmiş amortismanlar hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, kalan tutar 700-Giderler Hesabına borç, ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir.

37 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 1
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Taşınır işlemleri MADDE 27 - (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

38 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 2
(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

39 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 3
Yönetim dönemi MADDE (1) Yönetim dönemi, bir malî yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemleri kapsar.

40 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 4
(2) Yönetim dönemi hesabı, yönetim döneminde yapılan bütün malî işlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşur. Görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından düzenlenen yönetim dönemi hesabı, hesap döneminin bitiminden itibaren Şubat ayı sonuna kadar mevzuatında belirtilen yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muhasebe biriminde muhafaza edilir.

41 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 5
Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler MADDE (1) Düzenlenen yönetim dönemi hesabı; defter, cetvel ve tablolar ile bu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanakları, hesap dönemi sonu itibarıyla görev başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından yönetim dönemi hesabı adı altında oluşturulacak bilanço ve ekleri bir dosya ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar, Sayıştaya gönderilir.

42 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 6
Ancak, hesapları yerinde incelemeye alındığı duyurulan muhasebe birimleri, Sayıştaya gönderecekleri yönetim dönemi hesabı dosyasını, görevli Sayıştay denetçisine teslim etmek üzere aylık hesap belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekletir. (2) Asılları Sayıştaya gönderilen yönetim dönemi cetvel ve tabloların yevmiye defteri hariç onaylı örnekleri Bakanlığa ve ilgili idareye gönderilir.

43 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 7
(2) Asılları Sayıştaya gönderilen yönetim dönemi cetvel ve tabloların yevmiye defteri hariç onaylı örnekleri Bakanlığa ve ilgili idareye gönderilir.

44 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 8
(3) Yönetim dönemi hesabı aşağıda sayılan defter, cetvel ve tablolardan oluşur: a) Dönem sonu faaliyet raporu (Örnek: 34) 1) Bilanço 2) Gelir Tablosu 3) Satışların Maliyeti Tablosu 4) Sermaye Hareketleri Tablosu

45 Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır işlemleri ve cetveller 9
5) Nakit Akım Tablosu b) Geçici ve kesin mizanlar c) Envanter defterinin bir örneği ve ekli tutanaklar ç) İşletme bütçesi d) Yevmiye defteri e) Döner sermayeli işletmeler yıllık gayrisafi hasılat ve kâr bildirimi f) Sayıştay ilamları cetveli (Örnek: 35)

46 KURUŞ FARKLARI 1 Tarih ve 632 sayılı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yazısı Bilindiği gibi Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınırlar maliyet bedeliyle kayıtlara alınmaktadır. Ancak maliyet fiyatlarına vergi, resim, harç, nakliye, sigorta ve benzeri giderler dahil edildiğinden taşınır birim fiyatları bir Kuruştan küçük değerleri ihtiva edebilmektedir.

47 KURUŞ FARKLARI 2 Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunda Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı; yarım Kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden muhasebe kayıtlarında bir Kuruşun altındaki değerlere yer verilememektedir.

48 KURUŞ FARKLARI 3 Bu nedenle envanter kayıtlarında yer alan bir Kuruştan daha küçük değerler muhasebe kayıtlarına alınırken “0,01” veya “0,00” Kuruşa yuvarlanmakta, bunun sonucu olarak envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında fark oluşmaktadır.

49 KURUŞ FARKLARI 4 .

50 Taşınır yönetim hesabı 1
MADDE 34- (1) Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.

51 Taşınır yönetim hesabı 2
(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur. a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

52 Taşınır kesin hesabı 1 MADDE 35- (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır. (9) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.

53 taşınır kesin hesabı 2 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanır ve Bir nüshasını Sayıştaya gönderir Bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ….. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır.

54 Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi Taşınır Konsolide Görevlisi …………… Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ………… ………. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililer .


"Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları