Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
“Taşınır Mal Yönetmeliği” 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2 Taşınır mal nedir ? Taşınır kod listesinde hesap karşılığı olan ve bir yer den başka bir yere taşınabilen tüketim veya dayanıklı demirbaşlar mobilya cihaz makine vb ürünlere taşınır denir.

3 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu kurumlarına ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesidir.

4 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Kapsam Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarını ve bunlara ait taşınır malları kapsar.

5 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Tanımlar AMBAR HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ MUHASEBE YETKİLİSİ ÜST YÖNETİCİ

6 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
                  Ambar: Kamu kurumlarına ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yer.

7 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
  Harcama birimi: Kamu bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez dışı birim, Bunlar Fakülte, Daire Başkanlıkları Enstitü ve Yüksek Okul gibi yerlerdir.           Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini İfade eder. Daire Başkanları, fakültelerde Dekan, Yüksek okullar ve Enstitüler de ise Müdürlerdir.

8 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Harcama Yetkilisinin Sorumlulukları Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri bu sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir

9 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi; Harcama yetkilisi tarafından, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmadan, Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

10 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan belge ve cetvelleri düzenleyen hesap verme sorumluluğu harcama yetkilisine karşı olan görevlilerdir.

11 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri görev ve sorumlulukları : Harcama birimince alınan taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.           Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

12 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

13 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

14 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Ayrıca taşınırcılar sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

15 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır konsolide görevlisi Taşınır konsolide görevlisi, kurumların merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. Taşınır konsolide görevlileri ilgili birimlerden aldıkları Taşınır Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

16 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi Taşınır Konsolide Görevlisi Enstitü Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Yüksekokul Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Diğer Harcama Birimleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

17 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları Muhasebe yetkilisi, harcama birimleri tarafından hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

18 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu kurumlarında en üst yöneticiyi, (il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını, üniversitelerde rektörü ifade eder.)

19 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği hesap kodlarıdır. I ve II.düzeyden sonra detaylandırılırlar. 4 ana gruptan oluşur.

20 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Tüketim Malzemeleri 150 Makine ve Cihazlar 253 Taşıtlar 254 Demirbaşlar 255

21 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
TAŞINIR YAPILMAYAN DURUMLAR 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz doluşları ile yazıcı kartuşlarının doluşları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.

22 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin yönetmelik 30.maddesi gereğince ilgili yıl hesapları kapanmadan muhasebe birimine bildirilmelidir. Taşınırların kaydı Taşınırların giriş işlemleri Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (madde 15) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi (40. madde) Sayım fazlası taşınırların girişi(madde 17) Devir alınan taşınırların girişi( madde 31) İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri(madde 21)

23 Satın alma da izlenecek yol
Satın alınan taşınırların kayıt altına alınma süreci; Piyasa araştırması Teklif ve yan teklifler Taşınır Kodunun belirlenmesi Onay belgesi ürün faturası Taşınır İşlem Giriş Fişi (3 Adet ) Muayene Fişi ( 3 Adet ) Firma kaşesi, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi imzası, muayene komisyon başkan ve üyelerinin imzası Ödeme Emri Belgesi (2 Adet) Açılan avanslar hariç

24 Bağış için gerekli adımlar
Bağış yapmak isteyen kişi veya kurum yazı ile kuruma müracaat etmelidir. Bağış ve hibe yoluyla edinilen taşınırların girişi kanunun 40. maddesi uyarınca Rektör oluru ile yapılır. Bağışı yapılacak ürün kabul edilirken yapan kişi tarafından fatura niteliğinde fiyatını gösterir bir belge gerekir Eğer fiyatı belli değil ise belge yok ise harcama yetkilisi oluru ile 3 kişiden oluşan bir bedel tespit komisyonu kurulup fiyatı belirlenmiş olur. Kayıt altına alma işlemi tamamlandıktan sonra 3 nüsha düzenlenir birinci nüsha bağış yapana ikinci nüsha taşınır dosyasına ve üçüncü nüsha ise muhasebe birimine konsolide görevlisine kayıtlara geçmesi için gönderilir.

25 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Devir yoluyla alınan taşınırlar (31. madde) Devreden birimin Taşınır işlem fişinde gösterilen tutar esas alınır Üç adet Taşınır Giriş fişi düzenlenir Üç adet devreden birim çıkış fişi düzenler Giriş ve çıkış fişlerinin birer nüshası karşılıklı olarak birimlerde kalır Bir nüshası ise 7 gün içinde konsolide görevlisine gönderilir

26 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınırların çıkış işlemleri Tüketim suretiyle çıkış (madde 22) Kullanım suretiyle çıkış (madde 23 yani zimmet) Devir suretiyle çıkış (madde 31) Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış(madde 27) Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış( madde 28)

27 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Tüketim suretiyle çıkış madde 22 Tüketim malzemeleri, taşınır istek belgesi karşılığında düzenlenecek taşınır işlem fişi ile çıkış kaydedilir. Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak ilk geren-ilk çıkar esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. işlem fişleri muhasebe 150- ilk madde ve malzemeler Hesabı’nda izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır birimine gönderilmez. 3’er aylık dönemler itibariyle kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

28 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Kullanıma verilmesi suretiyle yani zimmet yoluyla çıkış madde 23; Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.           Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

29 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Zimmet Fişi : Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde Zimmet Fişi düzenlenir.

30 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

31 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
devir suretiyle çıkış işlemi madde 31 Bu işlemde de gene devir suretiyle giriş işleminin aynısı uygulanır yani birim üç nüsha çıkış fişi düzenler ve ilgili yerlere göndererek çıkış işlemini gerçekleştirmiş olur.

32 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün olmayan arızalar nedeniyle hizmet dışı bırakılan taşınırlar. Mevzuat gereği hurdaya ayrılacak ürünler için harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Hurdaya ayrılan taşınırlar kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenen tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarın üzerinde olanlar ise üst yöneticinin onayı ile konsolide görevlisine kayıtlardan çıkması için gönderilir.

33 Taşınır Malların Kayıtlardan Çıkarılması
Her yıl şubat ayında Maliye Bakanlığı tarafından parasal sınırlar belirlenir Taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisi onayı ile kayıtlardan çıkarılma limitleri (2012 yılı için) Taşınırların kamu kurumları arasındaki bedelsiz devri Lira Taşınırların hurdaya ayrılmasındaki limit Lira Yukarda belirtilen limit Ankara, İzmir, İstanbul da üç katına kadar uygulanır.

34 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı : Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma fire gibi herhangi bir nedenle yok olması kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyada saklanır. Bu Tutanak, sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir.

35 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

36 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Defterler Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.           a) Tüketim Malzemeleri Defteri :Bu defter, Taşınır Kod Listesinin 150 bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.           b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri : Bu defter, Taşınır Kod Listesinin bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır.           c) Müze Defteri : Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur.            ç) Kütüphane Defteri : Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur.

37 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

38 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

39 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

40 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
c) Taşınır İstek Belgesi : Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

41 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

42 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır Geçici Alındısı: Bu Alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir

43 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

44 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Ambar Devir ve Teslim Tutanağı : Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

45 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

46 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Sayım Tutanağı : Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II.inci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve Ambar sayım sonucunu gösterir.

47 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

48 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

49 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

50 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli : Bu Cetvel, harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

51 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

52 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır yönetim hesabı Harcama yetkilileri tarafından Sayışta ya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.           Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:           a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,           b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,           c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

53 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Taşınır kesin hesabı Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının on beşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayışta ya gönderilir.

54 5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır. Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyada ve unvanlarını gösteren listeleri Sayışta ya göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayışta ya bildirilir.


"5018 SAYILI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları