Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
İLSİS TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ MODÜLÜ İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

2 İLSİS Kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile sisteme giriş yapılarak,
İLSİS Modüllerinden Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü Seçilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

3 Taşınır Mal Yönetmeliği MODÜLÜ ilk ekranı
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

4 Kurum Bilgileri ekranından kurum seçimi yapılır.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

5 Kurum Bilgileri ve önemli açıklamaları bu ekrandan takip edebilirsiniz.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

6 Daha önce güncellediğiniz Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Kurum Bilgileri bu ekranda bulunmaktadır.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

7 Firma Bilgileri Ekranı: İlgili firmalar aranabilir,
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

8 yeni firma eklemesi yapabilirsiniz.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

9 BİRİMLER: Menüden “Birimler” seçeneği seçilerek birim ayrıntıları görüntülenebilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

10 Menüden “Hesap Kodları” seçilerek düzey listesi görüntülenebilir.
HESAP KODLARI : Menüden “Hesap Kodları” seçilerek düzey listesi görüntülenebilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

11 Örnek düzey listesi İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

12 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ GİRİŞİ
Envanter Sayımı ve Sayımda Bulunanların İlgili Defterlere ve Muhasebe Hesaplarına Kaydedilmesine İlişkin Olarak Sırasıyla Yapılması Gereken İşlemler. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

13 Harcama birimlerinde mevcut olan ancak muhasebe kayıtlarında yer almayan taşınırlar, Yönetmelikte belirtilen tarihe kadar sayım kurulunca sayılarak, hesaplara göre (150,253,254,ve 255) ayrı ayrı düzenlenecek tutanaklara, taşınır kodu bazında (kurşun kalem, silgi,tükenmez kalem ve benzeri) kaydedilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

14 Düzenlenen tutanak; taşınırların kayıtlarda izlenmesine esas lll üncü ve sonraki düzey detay kodunu, taşınırın adını, bulunan miktarı, birim değeri ile toplam değerini ve gerekli görülen açıklamaları ihtiva etmelidir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

15 Tutanağa kaydedilen taşınırlardan, birim değerini belirtir belgesi olanların belgelerinde belirtilen birim değerleri tutanakta gösterilir.Birim değeri bilinmeyenlerin birim değeri Yönetmelik hükümleri gereğince oluşturulan değer tespit komisyonu tarafından tespit edilerek tutanağa kaydedilecektir. Birim değeri tespit. Birim değeri tespit edilemeyen tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar, varsa sigorta bedelleri üzerinden yoksa iz bedelleri üzerinden (0,01 YTL) gösterilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

16 Tutanağa kaydedilen taşınırların ilgili defterlere ve muhasebe kayıtlarında ilgili hesaplara giriş kaydedilmesine esas olmak üzere, her hesap gurubu için ayrı ayrı TİF düzenlenir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

17 Örnek TİF Girişi Makbuz Başlığı
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

18 Başlık bilgilerini kaydet dediğimizde “Taşınır Mal Seçimi” ve “Makbuz Ayrıntısı” açılacaktır.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

19 Taşınır Mal Seçimi Yapılır
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

20 İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

21 Taşınır Mal Seçimi Düzeyleri
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

22 Aynı ekranda Makbuz ayrıntısı girilecektir.
Bu ekranda “Kayıt Numarası” ile raporlama yapılmaktadır. Bu numara önemlidir. Aynı ekranda Makbuz ayrıntısı girilecektir. “Ayrıntı Bilgilerini Kaydet” i tıklıyoruz. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

23 TİF Girişi ekran raporları
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

24 Fiş Sıra numarasına Makbuz ayrıntısındaki “Kayıt Numarası”
yazılacaktır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

25 Giriş için Taşınır İşlem Fişi Raporu
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

26 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ÇIKIŞI
Tüketim suretiyle çıkış MADDE 22 – (1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. (2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz. (4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

27 Kullanım suretiyle çıkış
MADDE 23 – (1) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir. (2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

28 (3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir. (4) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. (5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

29 Devir suretiyle çıkış MADDE 24 – (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan Fiş, düzenlenen Fişin ekine bağlanır. (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

30 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı
MADDE 25 – (1) Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır. Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

31 Satış suretiyle çıkış MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

32 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış
MADDE 27 – (1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

33 (2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve 5 inci madde hükmüne göre işlem yapılır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

34 Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış
MADDE 28 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. (2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. (3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

35 (4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. (5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır. (6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

36 Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 29 – (1) Kamu idarelerinin yeniden yapılanmaları sonucu teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilen harcama birimlerine ait taşınırlar; a) Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş, b) Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş, c) Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş, kaydedilir. (2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, muhasebe birimine gönderilir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

37 TİF Çıkış Ekranı “Makbuz Başlığı”
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

38 Kurum ara ile “gönderilen kurum” seçimi yapılır.
İlgili bilgiler doldurularak ”Başlık Bilgileri Kaydet” tıklanır. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

39 Taşınır Mal Seçimi yapılır.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

40 İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

41 Ambardaki durum bu ekranda görülecektir.
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

42 Çıkış için Taşınır İşlem Fişi Raporu
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

43 Kullanıma verilen dayanıklı taşınırların kaydı:
İdarenin belli hizmetleri yerine getirebilmesi için kullanılması gereken dayanıklı taşınırlar idarenin mülkiyetinde kaldığından, kullanıma verildiklerinde çıkış kaydedilmez. Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar ilgililer adına zimmetlenmek suretiyle verilir. Kullanıma verilen verilen taşıt ve iş makineleri ve diğer dayanıklı taşınırlar için Zimmet Fişi düzenlenecektir. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

44 İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

45 Dayanıklı Taşınır Tahsisi Ekran Raporları
İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

46 TEŞEKKÜRLER. İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ


"ANKARA İL BİLGİ İŞLEM MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları