Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Tüketim Madde Ve Malzemeleri Makine Ve Cihazlar (İş makineleri dahil), Taşıtlar Demirbaşlar

2 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SORUMLULAR
Harcama Yetkilileri, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ambar görevlileri, Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri, Muhasebe yetkilileri.

3 Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu
Taşınırların; Etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak Edinilmesinden ve kullanılmasından, Kontrollerinin Yapılmasından, Kayıtlarının saydam bir şekilde (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla) tutulmasından, Yönetim Hesabının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla hazırlanan) Verilmesinden, sorumludur.

4 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Sorumluluğu
1-Harcama birimince edinilen taşınırları teslim alıp muhafaza etmek, 2-Emaneten alınan taşınırları muhafaza etmek, 3-Kayıtları tutarak ilgili cetvelleri harcama yetkilisine sunmak, 4-Ambardan verilecek taşınırları ilgililere teslim etmek, 5-Ambarı muhafaza etmek, 6-Ambar durumunu kontrol etmek.

5 Muhasebe yetkililerinin sorumluluğu
Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmak, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamak,

6 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu
Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak, Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek, Görevden Ayrıldığında Veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek, Taşınıra Verilen Zararı Ödemek.

7 Taşınırların Muhafazası İle Görevli Olanların (Ambar Memurları) Sorumluluğu
Taşınırları En İyi Şekilde Muhafaza Etmek, Bakım Ve Onarımlarını Yaptırmak, Her An Hizmete Hazır Bulundurmak.

8 Kullanılacak Defterler
Tüketim Malzemeleri Defteri, Dayanıklı Taşınırlar Defteri, Müze Defteri, Kütüphane Defteri.

9 Kullanılacak Belge ve Cetveller
Belgeler: Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

10 Kullanılacak Belge ve Cetveller
Belgeler (Devamı) Zimmet FİŞİ Taşınır İstek Belgesi Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Ambar Devir ve Teslim Tutanağı Sayım Tutanağı Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli

11 Kullanılacak Belge ve Cetveller
Belgeler (Devamı) Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Hesap Cetveli, Taşınır Kesin hesap Cetveli, Taşınır Kesin hesap İcmal Cetveli, Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

12 Taşınır Kayıt İşlemleri
Bütün Taşınırlar kayıt altına alınır. Kayıtların belgeye dayandırılması şarttır. Kayıtlar: Önceki yıldan devredilenleri, Yılı içinde giren ve çıkanları Yılı içinde meydana gelen azalmaları ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaları gösterir.

13 Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer
Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında (tüketim, devir, satış, bağış, hurdaya ayırma, kaybolma, çalınma) çıkış kaydedilir. Kayda esas değer; satın almalarda maliyet bedeli, varsa kayıtlı değeri yok ise komisyonca tespit edilen değerdir.

14 DEĞER TESPİT KOMİSONU Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

15 Giriş işlemleri Edinilen taşınırlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Edinme yolları; Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar, Bağış/hibe yoluyla edinilen taşınırlar, Devir alma suretiyle edinilen taşınırlar, İade edilen taşınırlar, Sayım fazlası taşınırlar.

16 Satın alınan taşınırların girişi
Faturaya dayanılarak hesaplar itibariyle üç nüsha TİF düzenlenir. Alımı bir merkezden yapılarak ayrı ayrı yerlere teslim edilen taşınırlar için, teslim edilen birimlerden alınan TİF’lere dayanılarak alım yapan merkezde TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

17 Satın alınan taşınırların girişi
Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır.

18 Taşınır çıkış işlemleri
Taşınırların çıkış işlemleri TİF düzenlenerek yapılır. Çıkış yolları: Tüketim (Tüketim madde ve malzemeleri), Kullanım (Dayanıklı taşınırlar için) Satış, devir, Yok olma, fire, sayım noksanı, Hurdaya ayırma.

19 Tüketim suretiyle çıkış işlemleri
Tüketim madde ve malzemeler Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır. (Fifo)

20 Kullanım suretiyle çıkış işlemleri
Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi, Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir.

21 150-İLK MADDE HESABINDAN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez.

22 150-İLK MADDE VE MALZEME GİD. HESABINDAN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.

23 Devir suretiyle çıkış işlemleri
Kamu idareleri arasında, Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimi ve ambarları arasında, yapılan taşınır devirlerinde de TİF düzenlenir. TİF’in bir nüshası taşınırı devreden idareye verilir.

24 Yok olma veya sayım noksanlarının çıkış işlemleri
Taşınırlarda meydana gelen fireler, Çalınma, kaybolma nedeniyle yok olanlar, Kırılma, bozulma, eskime nedenleri ile kullanılamaz hale gelenler, İçin Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve Harcama Yetkilisi veya üst yöneticinin onayı üzerine TİF düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılır.**

25 Hurdaya ayırma Ekonomik olmayan veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması öngörülen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyonlarca karar verilir. Bunlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (Hurda satışı; Başbakanlık tarafından yayımlanan 19 mart 2001 tarihli 2001/15 sayılı Genelge ile 212 Sayılı Milli Emlak Tebliği hükümlerine göre işlem yapılır.) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.

26 Sayım ve devir işlemleri
Kamu idarelerine ait taşınırlar; Yeni görevliye devirde, Yıl sonlarında , Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

27 Sayım İşlemleri Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,
Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre, sayılır. Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.

28 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler
Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

29 Devir işlemleri Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında devir işlemi yapılır. Devir yapmadan görevlerinden ayrılamazlar. Devirler, Devir Kurulu marifetiyle yapılır. Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir. Kısa süreli geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.

30 Taşınır Yönetim Hesabı
Taşınır yönetim hesabını Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilisi hazırlar, harcama yetkilisi verir. Taşınır yönetim hesabı; Önceki yıldan devreden, Yılı içinde edinilen, Ertesi yıla devredilen, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

31 Taşınır Kesin hesabı Yönetmeliğin 34’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının (ç) bendinde harcama yetkilisinin, muhasebe yetkilisince fıkrada belirtilen usulle onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay’ca belirlenecek sürelerde gönderilmesi hüküm altına alınmıştır. Sayıştay Genel Kurulu da tarih ve 5210/1 sayılı kararları ile taşınır yönetim hesabının yıllık olarak verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

32 Yıl sonu belgelerinin gönderilmesi
Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı (Örnek:12) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek:13) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek:14) Yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişi’nin sıra numarasını gösterir tutanak.

33 Dayanıklı taşınırların numaralanması
Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: Taşınır kodu, Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı, Defterdeki giriş sıra numarası, Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2010 yılında 5. Sırada girmiş ise; Sicil numarası:

34 Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez
Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-LPG-kum-çakıl-toprak-gübre vb. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, LPG MHBY 2007/1 Sayılı Genel Tebliği Mad.14)

35 Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez
. 3. Mutfak tüpleri ve yangın söndürme tüplerine yapılan dolumlar ile yazıcı kartuşlarına yapılan dolumlar 4. Dergi-gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri

36 Taşınır İşlem Fişinin Düzenlenmesinde;
En az 3 nüsha düzenlenmesine, Her mali yılbaşında “1” den başlamak üzere sıra numarası verilmesine, Dayanağını oluşturan belgeden daha önceki bir tarihi taşımamasına, Elektronik ortamda düzenlenemediği durumlarda, seri sıra numaralı olarak bastırılmış fişlerin kullanılmasına,

37 MASRAF KAYDEDİLECEK DEMİRBAŞLAR
213 Sayılı Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre her yılı Maliye Bakanlığınca belirlenen tutara kadar olan ve 25 Maddi Duran Varlıklar grubunda yer alan hesaplara kaydedilmeyen, doğrudan gider kaydedilen demirbaşlar için TİF. düzenlenmeyecektir. (Muhasebat Genel Müdürlüğünün tarih ve B.07.0.MGM.0.23/138 sayılı özelgesi.) (VUK/ Say.Teb.)

38 MASRAF KAYDEDİLECEK DEMİRBAŞLAR.
Döner Sermayeli Kuruluşlarımızda ise Bütçe uygulama formüllerinde yazılı olduğu haliyle KDV hariç 100 TL ye kadar olan dayanıklı taşınırlar doğrudan gider yazılabilecek ve DSİBMY’ne göre 940-Demirbaş Giderleri Hesabına borç-941-Demirbaş Giderleri Alacakları hesabına alacak kaydedilerek izlenecektir. Belirlenen tutara kadar olanlar için TİF düzenlenmeyecektir.

39 Taşınır kayıt ve Kontrol yetkilileri kefalet sandığına tabi olacaklardır.
2489 sayılı Kefalet Kanununda yapılan değişiklik sonrası yayımlanan 2 sıra sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği gereğince para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiştir.

40 SAYIŞTAY’A BİLDİRİM Harcama yetkilileri tarafından görevlendirilen, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri değiştiğinde veya yeni bir ambar oluşturulduğunda, sisteme girilecek ve Harcama yetkilisi tarafından Taşınır Mal Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 3’üncü bendi gereği olarak Sayıştay Başkanlığına bir ay içerisinde bildirilecektir***

41 Maliye Bakanlığının Parasal Limitlerle ilgili 2011/1 Sayılı Tebliğe göre Harcama Yetkilisi limitleri
Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 3.000 Taşınırların hurdaya ayrılmasında,imha ve terkin edilmesinde 5.400

42 Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
TL.ye kadar olanlarda Onay vermeye yetkilidirler. 15.000

43 Bu limitlerin üstünde olanlar için Üst Yöneticinin Onayı aranacaktır.
Belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanacaktır.**ilk uygulama.

44 AMBAR MEVCUTLARI Muhasebe kayıtları ile taşınır kayıtlarının uygunluğu kontrol edilmeli ve malzeme ambarında da kayıtlarda olmayan malzeme bulundurulmamalıdır.

45 LİSTELERİN ASILMASI Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen taşınırlar için düzenlenen listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur.

46 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla ifade edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde alınmasını vezne ve ambarlarında muhafaza edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak zorundadırlar.

47 MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi afet halleri ile savaş veya askeri ve idari sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle vezne ve ambarlarda kayıp veya noksanlık meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak bildirilir. (Mad.27)

48 SUNUM SONA ERMİŞTİR.


"TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları